Amos Ahola

Valkompassen 2015 Helsingfors valkrets

Till Valkompassens första sida
 • Kandidatens svar
 • Partiets svar

1. Arbete

1. Det är alltför lätt att leva på socialbidrag i Finland

Syftet med den sociala tryggheten är att garantera alla människor en tillräcklig utkomst och omsorg i alla livssituationer. Den sociala tryggheten består av service och förmåner såsom barnbidrag, sjuk- och föräldrapenning, arbetslöshetsskydd och utkomststöd.

Kandidatens kommentar

Sosiaaliturva ei kannusta ottamaan töitä vastaan, tuloloukut pitäisi poistaa.

2. Öppettiderna inom handeln och andra butiker bör avregleras.

Butikernas och andra affärers dagliga öppettider bestäms i lag. Affärer med en yta på mer än 100 kvm bör vara stängda under kyrkliga helger och första maj, självständighetsdagen, morsdagen och farsdagen. Regionförvaltningsverket kan bevilja undantag på ansökan.

Kandidatens kommentar

Vapauttaminen on sekä yrittäjien, työntekijöiden että asiakkaiden etu, eikä ole mitään syytä miksi lainsäätäjän pitäisi aukioloa rajoittaa.

3. Finland bör gå över till en basinkomst som ersätter det nuvarande socialskyddets miniminivå.

Med basinkomst avses en penningsumma som utbetalas regelbundet för att garantera utkomst. Det finns många modeller men det gemensamma för dem är att basinkomsten vore ägnad att eliminera flitfällor eftersom det alltid skulle vara lönsamt att arbeta. Då inkomsterna stiger sjunker basinkomsten via beskattningen.

Kandidatens kommentar

Perustulo on järkevä tapa poistaa tuloloukut, sekä vähentää turhien byrokraattien määrää useilla tuhansilla julkishallinnosta. Perustulo voidaan rahoittaa tuloveroprogressiota muuttamalla niin, että sen kustannusvaikutus on nolla. Sokerina pohjalla, perustuloa voitaisiin maksaa tarvittaessa päivittäin, jolloin koko kuun perusturvaa ei voi tuhlata yhdessä illassa.

4. Lagen bör garantera arbetstagaren en minimiarbetstid.

Så kallade nollavtal betyder att arbetstagaren inte vet på förhand hur många skift hen har under nästa arbetsschema. Antalet veckoarbetstimmar kan variera från noll till till exempel 40. Nollavtalen ger arbetsgivaren flexibilitet men lämnar arbetstagaren utan skydd.

Kandidatens kommentar

Ns. nollasopimus sopii joillekin työntekijöille, itse olen mm. sijaistanut yläastetta aikoinaan vastaavalla järjestelyllä, enkä nähnyt siinä mitään väärää. Jos nollasopimus ei olisi ollut mahdollinen, ei minua olisi voinut työllistää lainkaan, ja uskon että moni on nykyään samassa tilantesssa.

5. Tiden för utbetalning av arbetslöshetsskydd bör förkortas.

Den inkomstrelaterade dagpenningen utbetalas för 500 fulla arbetslöshetsdagar. Hur stor dagpenningen är beror på inkomsten. Vanligen är dagpenningen 50-70 procent av lönen. Den är skattepliktig inkomst.

Kandidatens kommentar

Ansiosidonnaisella on työkykyä heikentävä vaikutus, sillä taidot vanhentuvat sillä aikaa kun mitään töitä ei voi tehdä ansiosidonnaisen menettämisen uhalla. Kestoa voisi hyvin lyhentää, jos samalla sallitaan yrittäminen ilman että ansiosidonnaisen menettää.

 • Kandidatens svar
 • Partiets svar

2. Ekonomi

1. Finland skulle klara sig bättre utanför euron.

Euron är Europeiska Unionens gemensamma valuta, som togs i bruk som kontantvaluta den 1 februari 2002. I detta nu hör 19 EU-länder till Euroområdet. Euron är en flytande valuta. Den viktigaste mätaren på värdet är förhållandet till USD.

Kandidatens kommentar

Maailma polarisoituu, ja heikot jäävät Yhdysvaltojen ja Kiinan jalkoihin. Suomi tarvitsee vahvaa Eurooppaa ja sen sisämarkkinoita tulevaisuudessa, mutta samalla on todettava, että Euroopan toteutus mättää. EU maille pitäisi antaa oikeus omaan rahapolitiikkaansa, se on ainoa tapa korjata kilpailukykyerot.

2. Skatten på livsmedel kan höjas.

Den allmänna mervärdesskattesatsen är 24 %. Mervärdesskatten på restaurang- och måltidstjänster och på livsmedel är 14 % och på kultur 10 %. På Finansministeriet har det varit aktuellt med en mervärdesskattereform som förenhetligar alla skattesatser. Då skulle den högsta skattesatsen sjunka och i motsvarande grad stiga för till exempel livsmedel.

Kandidatens kommentar

Ruuan korkeampi verottaminen on pois muusta kulutuksesta, joka huonontaa työllisyystilannetta. Tämä kiristys olisi laukaus omaan polveen.

3. Statens och kommunernas ekonomi bör i första hand balanseras genom att skära ner utgifterna.

Den offentliga skuldens förhållande till bruttoproduktionen håller på att överskrida 60 procent. Finland hotas av överskuldsättning, då den arbetsföra befolkningen inte klarar av att finansiera det allt större behovet av offentlig service. Det här hotet kallas för hållbarhetsunderskott.

Kandidatens kommentar

Julkissektori on huono käyttämään rahaa, kuten esim. valtion IT hankkeista ja 5 vuoden irtisanomissuojasta tiedämme. Yksityissektorilta tuttu matokuuri tehostaisi toimintaa kansalaisten tarvitsemia palveluita huonontamatta. Matokuuri pitää kuitenkin toteuttaa niin, että kyseisten virastojen ja kuntien johto on tulosvastuussa työpaikkansa uhalla niiden onnistumisesta ilman kansalaisten tarvitsemien palvelujen heikentämistä.

4. Barnbidraget bör höjas och beskattas.

Det skattefria barnbidraget är i år 95,75-174,27 euro i månaden, beroende på antalet barn. Ensamförsörjartillägget är 48,55 euro per barn och månad. Om barnbidraget höjs och beskattas har det en inkomstutjämnande effekt.

Kandidatens kommentar

Mitä järkeä tässä olisi? Kierrättäisimme rahaa taskusta toiseen ja työllistäisimme samalla turhia byrokraatteja.

5. Finland har inte råd med social- och hälsovårdstjänster i nuvarande omfattning.

Den kommunala social- och hälsovården kostar nästan 20 miljarder euro i året. Hållbarhetsunderskottet i den offentliga ekonomin och förändringen i befolkningsstrukturen betyder att såväl servicestrukturer som verksamhetssätten inom social- och hälsovården måste reformeras.

Kandidatens kommentar

Kyllä meillä on, mahdollisesti jopa laajempiinkin - haastavaa on vain resurssien oikea kohdistaminen, jota julkishallinnon pitäisi opetella yksityissektorilta.

 • Kandidatens svar
 • Partiets svar

3. Säkerhet

1. Ett Natomedlemskap skulle stärka Finlands säkerhetspolitiska ställning.

Nato är en försvarsallians med 28 medlemsländer. Dess viktigaste uppgift är att garantera medlemmarnas säkerhet. Varje medlemsland är skyldigt att hjälpa ett annat medlemsland som utsätts för angrepp. Nato har ett partnerskapsnät och genomför krishanteringsoperationer, där också Finland deltar. Enligt nuvarande regeringsprogram bevarar Finland möjligheten att söka Natomedlemskap.

Kandidatens kommentar

Olen koko aikuisikäni vastannut "En osaa sanoa" Nato-kysymykseen, mutta Venäjän toiminta Krimillä sai minut kannattamaan Natojäsenyyttä.

2. Det behövs flera poliser i Finland.

Antalet poliser uppskattas i år till 7500, vilket är cirka 50 poliser fler än i fjol. Riksdagen har ansett att de anslag som finns i statsbudgeten räcker för att bevara polisens operativa kapacitet på 2014 års nivå. Inrikesministeriet har ändå uppskattat att tillgången till bastjänster kommer att minska.

3. Invandringen till Finland bör begränsas för att minska risken för terrorism.

I fjol tog Finland emot 3 651 asylsökande. Av dem beviljades 1 346 asyl. De flesta asylsökande kom från Irak, Somalien och Ryssland. Finland tog i fjol också emot 1 030 kvotflyktingar från Syrien, Demokratiska republiken Kongo och Sudan.

Kandidatens kommentar

Maahanmuuton pitäisi olla pääosin työperäistä, se on paras tapa torjua kaikkia siihen liittyviä uhkia, myös terrorismia.

4. Rysslands maktsfärspolitik är ett hot för Finland.

I Rysslands militärdoktrin definieras Nato som landets största säkerhetshot. Av Rysslands grannländer har Ukraina meddelat att man eftersträvar ett Natomedlemskap.

Kandidatens kommentar

Jokaisessa maassa on armeija, joko oma tai naapurin. Suomella ei ole enää varaa pasifismiin.

5. När det gäller nätövervakning är statens säkerhet viktigare än medborgarens inregritetsskydd.

En arbetsgrupp på Försvarsministeriet föreslår omfattande övervakning av nättrafiken för att avvärja hot mot den nationella säkerheten. Övervakningen skulle förutsätta att grundlagen ändras.

Kandidatens kommentar

On paljon parempia tapoja turvata valtion turvallisuus kuin massavalvonta, esimerkiksi huolehtimalla siitä että maahanmuutto on työperäistä. Verkkovalvonta on malliesimerkki siitä, että tehdään mitä voidaan, sen sijaan että tehdään mitä pitäisi. Kuitenkin, vieraiden valtojen toimintaa verkossa pitää voida valvoa ja tarvittaessa estää.

6. Finland bör delta i kampen mot IS med utbildning av den irakiska regeringens styrkor

Islamiska Staten (IS) är en sunniislamistisk terrorgrupp som har tagit kontrollen över stora delar av Syrien och Irak. Gruppen tillämpar en mycket strikt tolkning av islam och vill införa ett muslimskt kalifat. En USA-ledd allians försöker bekämpa IS.

 • Kandidatens svar
 • Partiets svar

4. Hälsa

1. Obotligt sjuka bör ha rätt till dödshjälp.

Det är tillåtet att ge assistans vid självmord men aktiv eutanasi är ett brott. Professor Jorma Palo var en känd förespråkare för eutanasi och det är också tidigare finansministern Iiro Viinanen, tidigare Europaparlamentarikern Esko Seppänen och president Sauli Niinistö. Kända motståndare är till exempel läkaren Pekka Reinikainen och arkiatern Risto Pelkonen.

Kandidatens kommentar

Ihmisellä on vapausaatteen mukaisesti oikeus päättää omasta kuolemastaan, mikä minä olisin päättämään jonkun muun puolesta, ja millä oikeudella?

2. Social- och hälsovården bör i första hand produceras som offentliga tjänster.

I den kommunala social- och hälsovården.arbetar omkring 265 000 personer. Privata hälsovårdstjänster och företagshälsovården kompletterar den kommunala servicen. De privata serviceproducenterna står för ungefär en fjärdedel av hälsovårdstjänsterna. Den senaste tiden har utläggningen av service på privata ökat.

Kandidatens kommentar

Perusterveydenhuolto (sairaudet, luunmurtumat, hammashoito jne.) pitäisi toteuttaa yksityisesti, joka nostaisi palvelujen laatua ja laskisi niiden hintaa. Erikoissairaanhoito ja sosiaalipalvelut pitäisi edelleen tuottaa julkisesti, koska palveluille ei voida yksiselitteisesti määritellä hintaa, tai palveluista voisi syntyä liian helposti monopoli.

3. Myndigheterna bör ha lägre tröskel för att ingripa i barnfamiljernas problem.

Situationen inom barnskyddet har diskuterats i offentligheten sedan våren 2012, då ett 8-årigt barn mördades i Helsingfors. Barnet var klient hos barnskyddet, som hade fått många anmälningar om henne. Omsorgsministern har konstaterat att tröskeln för att ge familjerna hjälp i tid är för hög och att det är problematiskt.

4. Åldringarna och deras anhöriga bör påföras ett större ansvar för vårdkostnaderna.

Befolkningen åldras och kostnaderna för äldreomsorgen stiger. Professorn i civilrätt Urpo Kangas har föreslagit att vuxna barn kunde förpliktas att betala för till exempel vårdplats för sina föräldrar om deras pension inte räcker till. Så är det i flera länder i Europa.

5. Medborgarnas rätt till hälsovård är viktigare än den kommunala självstyrelsen.

Enligt grundlagen är Finland indelat i kommuner vilkas förvaltning skall grunda sig på självstyrelse för kommunens invånare. Samtidigt skall det allmänna tillförsäkra var och en tillräckliga social-, hälsovårds- och sjukvårdstjänster.

Kandidatens kommentar

Kuntien itsehallinto on aluepolitiikkaa, joka on lopulta aina joltakin pois.

 • Kandidatens svar
 • Partiets svar

5. Framtid

1. Arbetet för att stävja klimatförändringen bör prioriteras fram om industrins konkurrenskraft.

Finlands mål på lång sikt är att minska utsläppen med minst 80 procent till år 2050. Finland försöker också avstå från kolkraft till år 2025. Klimatmålen definieras bland annat i den nya klimatlagen. http://217.71.145.20/TRIPviewer/show.asp?tunniste=RP+82/2014&base=errp&palvelin=www.eduskunta.fi&f=WORD&kieli=ru

Kandidatens kommentar

Jos meillä ei ole työpaikkoja, olemme pian liian nälkäisiä murehtimaan muuta kuin ruokaa. Vasta työn tuottavuuden paranemisesta johtuva korkea elintaso mahdollistaa meille suurempien ongelmien, kuten ilmastonmuutoksen, ratkaisemisen.

2. Genändrade livsmedel är trygga för människan och miljön.

Genetiskt modifierade organismer är till exempel växter vars arvsmassa och egenskaper har ändrats med genteknik. Genteknik används oftast i förädlingen av soja och majs. De förses med gener som gör dem resistenta mot vissa bekämpningsmedel eller som ger motståndskraft mot vissa skadeinsekters larver.

Kandidatens kommentar

Geenimuuntelussa tehdään samaa mitä on tehty jo satoja vuosia, mutta nopeammin. Ruoka on turvallista, mutta esim. kasvit jotka eivät kanna hedelmällisiä siemeniä ovat geenimuuntelun väärinkäyttöä.

3. Finland bör ta ett större ansvar för asylsökande som kommer till EU-området.

I fjol anlände 600 000 asylsökande till Europeiska unionen. Finlands andel av de asylsökande var 0,6 procent. Av unionens 28 medlemsländer tog sex emot nästan 80 procent av alla asylsökande. Över 2 500 personer drunknade eller försvann på Medelhavet då de försökte ta sig till Europa över havet i brist på lagliga flyktvägar.

Kandidatens kommentar

En näe syytä miksi pitäisi, teemme jo oman osamme.

4. Tanken att hela Finland ska vara bebott är förlegad.

Under de drygt tio senaste åren har södra och mellersta Finland stått för den proportionellt sett största inflyttningen medan östra och norra Finland står för den största nettoförlusten. I dag koncentrerar sig befolkningsökningen så gott som helt till huvudstadsregionen.

Kandidatens kommentar

Kaupungillistuminen on jatkunut jo tuhansia vuosia, ja kaikki taistelu sitä vastaan on ollut vain kallista viivytystaistelua. Kaupungillistuminen myös mahdollistaa palveluyhteiskuntaan siirtymisen, joka on välttämätöntä korkeammalle työllisyysasteelle. Meillä ei ole yksinkertaisesti varaa pitää koko maata asuttuna.

5. Storleken på elevgrupperna i grundskolan bör begränsas i lag till till exempel 20 elever.

Lagen definierar inte storleken på undervisningsgrupperna i allmänbildningen. Det betyder att skolklassernas storlek kan variera mycket från kommun till kommun. Sedan 2010 har Undervisnings- och kulturministeriet anvisat statligt specialstöd för att minska undervisningsgrupperna i grundutbildningen. I år minskar stödet emellertid jämfört med i fjol.

 • Kandidatens svar
 • Partiets svar

7. Omröstningar

1. En folkomröstning bör ordnas om Finlands Natomedlemskap

Kandidatens kommentar

Kansanäänestys kertoisi objektiivisesti kuinka huolestuneita suomalaiset ovat Krimin tilanteesta, ja mahdollisesti poistaisi poliittisen lukon aiheen ympäriltä.

2. Ett principbeslut om ett nytt kärnkraftverk kan godkännas.

Kandidatens kommentar

Ydinvoima on ympäristöystävällinen ja kustannustehokas tapa tuottaa energiaa, mutta voimaloita ei missään tapauksessa pidä ostaa Venäjältä ulkopoliittisista syistä.

3. Inkomstskatten sänks jämnt i alla inkomstklasser för att stimulera ekonomin.

Kandidatens kommentar

Tuloveroa on syytä alentaa vain alemmissa tuloluokissa, korkeampituloisten veronalennukset eivät mene kulutukseen, joten ne eivät myöskään paranna työllisyyttä.

4. Den förra riksdagens beslut att tillåta könsneutrala äktenskap rivs upp.

Kandidatens kommentar

Kukin naikoot kenet lystää, kunhan molemmat osapuolet ovat suostuvaisia ja täysi-ikäisiä.

5. Försäljning av svaga viner och starköl tillåts i livsmedelsaffärer.

Kandidatens kommentar

Tämä edistäisi suomalaisten pienpanimoiden ja viinitilojen menekkiä, ja poistaisi osittain Alkojen sijainneista syntyvän kilpailuedun tietyille kaupoille. Kilpailun lisääntyminen alentaa kuluttajahintoja ja parantaa palvelun tasoa.

6. Den obligatoriska skolsvenskan slopas.

Kandidatens kommentar

Suomi voi säilyä kaksikielisenä, mutta kielenopiskeluissa pitäisi olla vapaus valita mitkä kolme kieltä opettelee. Opiskelun vapaaehtoistaminen murentaisi myös oikeutuksen korkeakoulujen kielikiintiöihin, jotka ovat häpeätahra kansalaisten yhdenvertaisuusperiaatteessa.

 • Kandidatens svar
 • Partiets svar

8. Din region

1. Trängselavgifter bör införas i huvudstadsregionen.

2. Ett Stor-Helsingfors med sammanslagna kommuner är ett bättre alternativ än självständiga kommuner med en gemensam metropolförvaltning.

Kandidatens kommentar

Yhtäkään ylimääräistä hallintoporrasta ei pidä luoda, ne vain lisäävät kustannuksia ja vaikeuttavat päätöksentekoa.

3. Det ligger i hela Finlands intresse att Helsingfors får ett Guggenheimmuseum.

Kandidatens kommentar

Jos Guggenheim halutaan rakentaa, sen rahoittakoon yksityiset sijoittajat. Julkisia varoja ei pidä projektiin laittaa.

4. Staten bör bevilja Helsingfors extra stöd för att integrera invandrare.

Kandidatens kommentar

Paras tapa kotouttaa on työnteko, ei erityistuki.

5. En plats på långvården är ett bättre alternativ för en ensam åldring än en vård i hemmet.

6. JOKER: Vallöften är bindande.

Kandidatens kommentar

Poliittinen broileri on mielestäni vastenmielisin ruokalaji. Henkilö, jonka suurin saavutus on vain keikkua mukana, ei ole minkään arvoinen.

<< Tillbaka