Timo Koivistoinen

Valkompassen 2015 Helsingfors valkrets

Till Valkompassens första sida
 • Kandidatens svar
 • Partiets svar

1. Arbete

1. Det är alltför lätt att leva på socialbidrag i Finland

Syftet med den sociala tryggheten är att garantera alla människor en tillräcklig utkomst och omsorg i alla livssituationer. Den sociala tryggheten består av service och förmåner såsom barnbidrag, sjuk- och föräldrapenning, arbetslöshetsskydd och utkomststöd.

Kandidatens kommentar

Ei ole liian helppoa, koska suuri joukko sosiaaliturvan varassa olevista ihmisistä hakee ruoka-apua leipäjonoista ja kirkon diakonia työstä.

2. Öppettiderna inom handeln och andra butiker bör avregleras.

Butikernas och andra affärers dagliga öppettider bestäms i lag. Affärer med en yta på mer än 100 kvm bör vara stängda under kyrkliga helger och första maj, självständighetsdagen, morsdagen och farsdagen. Regionförvaltningsverket kan bevilja undantag på ansökan.

Kandidatens kommentar

Kyllä asiassa tulee kuulla yrittäjiä itseään ja vapautettava.

3. Finland bör gå över till en basinkomst som ersätter det nuvarande socialskyddets miniminivå.

Med basinkomst avses en penningsumma som utbetalas regelbundet för att garantera utkomst. Det finns många modeller men det gemensamma för dem är att basinkomsten vore ägnad att eliminera flitfällor eftersom det alltid skulle vara lönsamt att arbeta. Då inkomsterna stiger sjunker basinkomsten via beskattningen.

Kandidatens kommentar

On olemassa oikeita aitoja ratkaisuja saada täystyöllisyys Suomeen ja sitä kautta tuloja. Kirjoitin taustatietoihini uusista valtionyhtiöistä.

4. Lagen bör garantera arbetstagaren en minimiarbetstid.

Så kallade nollavtal betyder att arbetstagaren inte vet på förhand hur många skift hen har under nästa arbetsschema. Antalet veckoarbetstimmar kan variera från noll till till exempel 40. Nollavtalen ger arbetsgivaren flexibilitet men lämnar arbetstagaren utan skydd.

Kandidatens kommentar

Eri toimialoilla on alakohtaisia erityistarpeita, joten on oltava mahdollisuuksia myös paikalliseen sopimiseen.

5. Tiden för utbetalning av arbetslöshetsskydd bör förkortas.

Den inkomstrelaterade dagpenningen utbetalas för 500 fulla arbetslöshetsdagar. Hur stor dagpenningen är beror på inkomsten. Vanligen är dagpenningen 50-70 procent av lönen. Den är skattepliktig inkomst.

 • Kandidatens svar
 • Partiets svar

2. Ekonomi

1. Finland skulle klara sig bättre utanför euron.

Euron är Europeiska Unionens gemensamma valuta, som togs i bruk som kontantvaluta den 1 februari 2002. I detta nu hör 19 EU-länder till Euroområdet. Euron är en flytande valuta. Den viktigaste mätaren på värdet är förhållandet till USD.

Kandidatens kommentar

On tärkeää keskustella kaikki vaihtoehdot eduskuntavaaleissa, koska Suomen tilanne on erittäin vakava.

2. Skatten på livsmedel kan höjas.

Den allmänna mervärdesskattesatsen är 24 %. Mervärdesskatten på restaurang- och måltidstjänster och på livsmedel är 14 % och på kultur 10 %. På Finansministeriet har det varit aktuellt med en mervärdesskattereform som förenhetligar alla skattesatser. Då skulle den högsta skattesatsen sjunka och i motsvarande grad stiga för till exempel livsmedel.

Kandidatens kommentar

Meillä on jo nyt hintataso korkealla moniin muihin maihin verrattuna ja myös ihmisten ostovoima huomioiden.

3. Statens och kommunernas ekonomi bör i första hand balanseras genom att skära ner utgifterna.

Den offentliga skuldens förhållande till bruttoproduktionen håller på att överskrida 60 procent. Finland hotas av överskuldsättning, då den arbetsföra befolkningen inte klarar av att finansiera det allt större behovet av offentlig service. Det här hotet kallas för hållbarhetsunderskott.

Kandidatens kommentar

Täystyöllisyys on mahdollista uusien valtionyhtiöiden avulla ja veroparatiiseihin menevät rahat on mahdollista saada verotettua normaalisti. Vuosittain myönnettävä veromerkki yrityksille, jotka hoitavat verojen maksun, voidaan julkaista ja ihmiset, asiakkaat ja yritykset voivat itse sitten päättää kenen kanssa asioivat jatkossa. Veronsa maksavien kanssa vai veroja agressiivisesti kiertävien kanssa. Veromerkki ohjaa yrityksiä toimimaan oikein.

4. Barnbidraget bör höjas och beskattas.

Det skattefria barnbidraget är i år 95,75-174,27 euro i månaden, beroende på antalet barn. Ensamförsörjartillägget är 48,55 euro per barn och månad. Om barnbidraget höjs och beskattas har det en inkomstutjämnande effekt.

Kandidatens kommentar

Jos korotetaan ja samalla verotetaan niin tulos on plus miinus nolla.

5. Finland har inte råd med social- och hälsovårdstjänster i nuvarande omfattning.

Den kommunala social- och hälsovården kostar nästan 20 miljarder euro i året. Hållbarhetsunderskottet i den offentliga ekonomin och förändringen i befolkningsstrukturen betyder att såväl servicestrukturer som verksamhetssätten inom social- och hälsovården måste reformeras.

Kandidatens kommentar

Kyllä on varaa. Meillä ei todellakaan ole varaa ottaa suuria yksityisiä terveysalan yrityksiä hoitamaan terveydenhuoltoa verovaroilla, koska ne vievät tuloksensa, voittonsa veroparatiiseihin ja jättävät veronsa maksamatta Suomeen.

 • Kandidatens svar
 • Partiets svar

3. Säkerhet

1. Ett Natomedlemskap skulle stärka Finlands säkerhetspolitiska ställning.

Nato är en försvarsallians med 28 medlemsländer. Dess viktigaste uppgift är att garantera medlemmarnas säkerhet. Varje medlemsland är skyldigt att hjälpa ett annat medlemsland som utsätts för angrepp. Nato har ett partnerskapsnät och genomför krishanteringsoperationer, där också Finland deltar. Enligt nuvarande regeringsprogram bevarar Finland möjligheten att söka Natomedlemskap.

Kandidatens kommentar

Venäjä on joka tapauksessa Suomen raja naapuri, joten hyvien suhteiden ylläpitäminen on erittäin tärkeää niin talouskasvun kuin turvallisuuden näkökulmista.

2. Det behövs flera poliser i Finland.

Antalet poliser uppskattas i år till 7500, vilket är cirka 50 poliser fler än i fjol. Riksdagen har ansett att de anslag som finns i statsbudgeten räcker för att bevara polisens operativa kapacitet på 2014 års nivå. Inrikesministeriet har ändå uppskattat att tillgången till bastjänster kommer att minska.

3. Invandringen till Finland bör begränsas för att minska risken för terrorism.

I fjol tog Finland emot 3 651 asylsökande. Av dem beviljades 1 346 asyl. De flesta asylsökande kom från Irak, Somalien och Ryssland. Finland tog i fjol också emot 1 030 kvotflyktingar från Syrien, Demokratiska republiken Kongo och Sudan.

4. Rysslands maktsfärspolitik är ett hot för Finland.

I Rysslands militärdoktrin definieras Nato som landets största säkerhetshot. Av Rysslands grannländer har Ukraina meddelat att man eftersträvar ett Natomedlemskap.

Kandidatens kommentar

Kenraali Gustav Hägglundin mukaan Venäjän hyökkäyskynnys Suomeen on tavattoman korkea.

5. När det gäller nätövervakning är statens säkerhet viktigare än medborgarens inregritetsskydd.

En arbetsgrupp på Försvarsministeriet föreslår omfattande övervakning av nättrafiken för att avvärja hot mot den nationella säkerheten. Övervakningen skulle förutsätta att grundlagen ändras.

Kandidatens kommentar

On oltava mukana eturintamassa high techissa ja kyberturvallisuudessa tai muuten olemme jo valmiiksi hävinneet taistelun. Joskus voi olla perusteltua tinkiä hieman yksityisyydestä saadakseen paljon turvallisuutta.

6. Finland bör delta i kampen mot IS med utbildning av den irakiska regeringens styrkor

Islamiska Staten (IS) är en sunniislamistisk terrorgrupp som har tagit kontrollen över stora delar av Syrien och Irak. Gruppen tillämpar en mycket strikt tolkning av islam och vill införa ett muslimskt kalifat. En USA-ledd allians försöker bekämpa IS.

Kandidatens kommentar

Suomesta voisi osallistua Irakin hallituksen joukkojen koulutusoperaatioon 10–30 sotilasta.

 • Kandidatens svar
 • Partiets svar

4. Hälsa

1. Obotligt sjuka bör ha rätt till dödshjälp.

Det är tillåtet att ge assistans vid självmord men aktiv eutanasi är ett brott. Professor Jorma Palo var en känd förespråkare för eutanasi och det är också tidigare finansministern Iiro Viinanen, tidigare Europaparlamentarikern Esko Seppänen och president Sauli Niinistö. Kända motståndare är till exempel läkaren Pekka Reinikainen och arkiatern Risto Pelkonen.

Kandidatens kommentar

Lääketiede kehittyy nopeasti ja lisäksi luonnosta on löydetty erittäin tehokkaita aineita. Esimerkkinä haluan mainita Morinda Citrifolia hedelmän ja sen sisältämistä aineista kaksi esimerkkiä eli scopoletin ja damnacathal

2. Social- och hälsovården bör i första hand produceras som offentliga tjänster.

I den kommunala social- och hälsovården.arbetar omkring 265 000 personer. Privata hälsovårdstjänster och företagshälsovården kompletterar den kommunala servicen. De privata serviceproducenterna står för ungefär en fjärdedel av hälsovårdstjänsterna. Den senaste tiden har utläggningen av service på privata ökat.

Kandidatens kommentar

Yksityiset yritykset, suuret terveysalan lääkäriasema ketjut vievät tuloksensa veroparatiiseihin ja Suomelta jää verotulot saamatta.

3. Myndigheterna bör ha lägre tröskel för att ingripa i barnfamiljernas problem.

Situationen inom barnskyddet har diskuterats i offentligheten sedan våren 2012, då ett 8-årigt barn mördades i Helsingfors. Barnet var klient hos barnskyddet, som hade fått många anmälningar om henne. Omsorgsministern har konstaterat att tröskeln för att ge familjerna hjälp i tid är för hög och att det är problematiskt.

Kandidatens kommentar

Jokainen pienen lapsen kuolema perheongelmien takia on liikaa.

4. Åldringarna och deras anhöriga bör påföras ett större ansvar för vårdkostnaderna.

Befolkningen åldras och kostnaderna för äldreomsorgen stiger. Professorn i civilrätt Urpo Kangas har föreslagit att vuxna barn kunde förpliktas att betala för till exempel vårdplats för sina föräldrar om deras pension inte räcker till. Så är det i flera länder i Europa.

5. Medborgarnas rätt till hälsovård är viktigare än den kommunala självstyrelsen.

Enligt grundlagen är Finland indelat i kommuner vilkas förvaltning skall grunda sig på självstyrelse för kommunens invånare. Samtidigt skall det allmänna tillförsäkra var och en tillräckliga social-, hälsovårds- och sjukvårdstjänster.

Kandidatens kommentar

Oikeus sosiaali- ja terveyspalveluihin on kunnallista itsehallintoa merkittävämpi perusoikeus.

 • Kandidatens svar
 • Partiets svar

5. Framtid

1. Arbetet för att stävja klimatförändringen bör prioriteras fram om industrins konkurrenskraft.

Finlands mål på lång sikt är att minska utsläppen med minst 80 procent till år 2050. Finland försöker också avstå från kolkraft till år 2025. Klimatmålen definieras bland annat i den nya klimatlagen. http://217.71.145.20/TRIPviewer/show.asp?tunniste=RP+82/2014&base=errp&palvelin=www.eduskunta.fi&f=WORD&kieli=ru

Kandidatens kommentar

Molemmat ovat erittäin tärkeitä asioita. Kaikki energiateknologiaan, energiatehokkuuteen, uusiutuviin energiamuotoihin, biotalouteen, cleantechiin tai ylipäänsä ns. vihreään talouteen liittyvä on globaalisti ehkä voimakkaimmin kasvava elinkeinotoiminnan alue. Maailmanmarkkinoiden suuruus on 1 600 miljardia euroa eli noin 6 % maailman bruttokansantuotteesta, ja cleantech-sektori kasvaa lähes 10 % vuodessa – paljon yleistä talouskasvua nopeammin.

2. Genändrade livsmedel är trygga för människan och miljön.

Genetiskt modifierade organismer är till exempel växter vars arvsmassa och egenskaper har ändrats med genteknik. Genteknik används oftast i förädlingen av soja och majs. De förses med gener som gör dem resistenta mot vissa bekämpningsmedel eller som ger motståndskraft mot vissa skadeinsekters larver.

Kandidatens kommentar

Liian vähän tutkittu asia.

3. Finland bör ta ett större ansvar för asylsökande som kommer till EU-området.

I fjol anlände 600 000 asylsökande till Europeiska unionen. Finlands andel av de asylsökande var 0,6 procent. Av unionens 28 medlemsländer tog sex emot nästan 80 procent av alla asylsökande. Över 2 500 personer drunknade eller försvann på Medelhavet då de försökte ta sig till Europa över havet i brist på lagliga flyktvägar.

4. Tanken att hela Finland ska vara bebott är förlegad.

Under de drygt tio senaste åren har södra och mellersta Finland stått för den proportionellt sett största inflyttningen medan östra och norra Finland står för den största nettoförlusten. I dag koncentrerar sig befolkningsökningen så gott som helt till huvudstadsregionen.

5. Storleken på elevgrupperna i grundskolan bör begränsas i lag till till exempel 20 elever.

Lagen definierar inte storleken på undervisningsgrupperna i allmänbildningen. Det betyder att skolklassernas storlek kan variera mycket från kommun till kommun. Sedan 2010 har Undervisnings- och kulturministeriet anvisat statligt specialstöd för att minska undervisningsgrupperna i grundutbildningen. I år minskar stödet emellertid jämfört med i fjol.

 • Kandidatens svar
 • Partiets svar

7. Omröstningar

1. En folkomröstning bör ordnas om Finlands Natomedlemskap

2. Ett principbeslut om ett nytt kärnkraftverk kan godkännas.

3. Inkomstskatten sänks jämnt i alla inkomstklasser för att stimulera ekonomin.

Kandidatens kommentar

Alennetaan vain pienissä tuloluokissa.

4. Den förra riksdagens beslut att tillåta könsneutrala äktenskap rivs upp.

5. Försäljning av svaga viner och starköl tillåts i livsmedelsaffärer.

6. Den obligatoriska skolsvenskan slopas.

 • Kandidatens svar
 • Partiets svar

8. Din region

1. Trängselavgifter bör införas i huvudstadsregionen.

Kandidatens kommentar

Laajan yrityskyselyn (yli 1000 vastaajaa) perusteella liikenneruuhkat koettiin haittaaviksi erityisesti työasialiikenteen ja työntekijöiden työmatkaliikenteen kohdalla (50 - 65 %vastaajista). Ajallisia menetyksiä pidettiin liikenneruuhkien suurimpana haittana verrattaessa niitä työasialiikenteen tai kuljetusten epävarmuuden lisääntymiseen.Yritysvastaajat uskoivat tie- ja katuliikenteen investointien sekä joukkoliikennejärjestelmän kokonaisvaltaisen kehittämisen olevan tehokkaimpia keinojaruuhkautumisen hillitsemiseksi. Ruuhkamaksu ei ollut kovin suosittukeino, vajaa 20 prosenttia vastaajista piti sitä kolmen tehokkaimman ruuhkienhillitsemisvaihtoehdon joukossa. Maksuvaihtoehdoista 1-5 euron suuruinen ruuhkamaksu keräsi eniten kannatusta.

2. Ett Stor-Helsingfors med sammanslagna kommuner är ett bättre alternativ än självständiga kommuner med en gemensam metropolförvaltning.

Kandidatens kommentar

Vahva metropolihallinto on hyvä vaihtoehto. Se, on selvästi pohdituin ja siinä on monta parannusta nykytilaan, mutta yksi siitä puuttuu. Jotta kuntien välinen kilpailu muuttuisi, tulisi ehdottomasti tasata seudun verotulot ja jakaa ne asukasluvun mukaisesti. Vasta sen jälkeen kunnat alkavat puhaltaa yhteiseen hiileen nykyisen tuhoisan kilpailun sijasta.

3. Det ligger i hela Finlands intresse att Helsingfors får ett Guggenheimmuseum.

Kandidatens kommentar

Kun Guggenheimista keskustellaan, on syytä ottaa huomioon paitsi sen kulttuuriset vaikutukset myös taloudelliset, sosiaaliset, kaupunkikuvalliset, matkailulliset sekä koulutukseen liittyvät mahdollisuudet. Guggenheim Helsinki ei ole siis vain kulttuuri- tai elinkeinohanke; se on kaikkea edellä mainittua.

4. Staten bör bevilja Helsingfors extra stöd för att integrera invandrare.

Kandidatens kommentar

Kotouttaminen tarkoittaa toimenpiteitä, jolloin maahanmuuttajan pitäisi pärjätä uudessa kotimaassaan – esimerkiksi kielikursseja, koulutusta ja ammatinvalinnan ohjausta, työharjoitteluja. Maahanmuuttajien kotouttamisesta on selvää hyötyä, ilmenee Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen Vattin analyysista. Kotouttamisesta on hyötyä sekä maahanmuuttajille itselleen että kantasuomalaisille.

Kotouttamissuunnitelma suurentaa maahanmuuttajan tuloja lähes puolella kymmenessä vuodessa. Samalla maahanmuuttajien saamat sosiaalietuudet vähenivät selvästi. Tätä kautta kotouttamisesta on hyötyä kaikkien suomalalaisten taloudelliselle hyvinvoinnille.

5. En plats på långvården är ett bättre alternativ för en ensam åldring än en vård i hemmet.

Kandidatens kommentar

Iäkkäiden henkilöiden pitkäaikainen hoito ja huolenpito voitaisiin toteuttaa pitkäaikaisena laitoshoitona vain lääketieteellisillä perusteilla tai asiakas- ja potilasturvallisuuteen liittyvillä perusteilla. Lisäksi edellytettäisiin, että palvelujen järjestäjä on ennen laitoshoitopäätöksen tekemistä selvittänyt muut palveluiden järjestämismahdollisuudet. Pitkäaikaista laitoshoitoa koskeva ratkaisu tulee perustella.

6. JOKER: Vallöften är bindande.

Kandidatens kommentar

Vaalilupauksista täytyy pitää kiinni ehdottomasti. Äänestäjien pitää voida luottaa valitsemaansa ehdokkaaseen.

<< Tillbaka