Johanna Sumuvuori

Valkompassen 2015 Helsingfors valkrets

Till Valkompassens första sida
 • Kandidatens svar
 • Partiets svar

1. Arbete

1. Det är alltför lätt att leva på socialbidrag i Finland

Syftet med den sociala tryggheten är att garantera alla människor en tillräcklig utkomst och omsorg i alla livssituationer. Den sociala tryggheten består av service och förmåner såsom barnbidrag, sjuk- och föräldrapenning, arbetslöshetsskydd och utkomststöd.

Kandidatens kommentar

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tuoreen raportin mukaan perusturvan taso ei edelleenkään riitä kattamaan kohtuulliseksi katsotun vähimmäiskulutuksen määrää. Etenkin pääkaupunkiseudulla elämisen kustannukset ovat suuret ja pelkällä sosiaaliturvalla selviäminen on todella tiukkaa.

Kannatan perustuloa, joka toisi turvaa toimeentulon epävarmuuteen, poistaisi nöyryyttävää byrokratiaa ja kannustaisi vastaanottamaan työtä.

2. Öppettiderna inom handeln och andra butiker bör avregleras.

Butikernas och andra affärers dagliga öppettider bestäms i lag. Affärer med en yta på mer än 100 kvm bör vara stängda under kyrkliga helger och första maj, självständighetsdagen, morsdagen och farsdagen. Regionförvaltningsverket kan bevilja undantag på ansökan.

Kandidatens kommentar

Laajat aukioloajat palvelevat hyvin ihmisten erilaisia elämän- ja työrytmejä. Lievä vapauttaminen voisi lisätä myös työllisyyttä. On kuitenkin tärkeää, että työntekijöiden hyvinvointiin ja jaksamiseen liittyvät seikat otetaan huomioon ja normaaleiden aukioloaikojen ulkopuolisista vuoroista kieltäytyminen ei johtaisi työpaikan menettämiseen.

3. Finland bör gå över till en basinkomst som ersätter det nuvarande socialskyddets miniminivå.

Med basinkomst avses en penningsumma som utbetalas regelbundet för att garantera utkomst. Det finns många modeller men det gemensamma för dem är att basinkomsten vore ägnad att eliminera flitfällor eftersom det alltid skulle vara lönsamt att arbeta. Då inkomsterna stiger sjunker basinkomsten via beskattningen.

Kandidatens kommentar

Haluan taata riittävän perusturvan kaikille, siksi ajan perustuloa. Perustulo lisäisi myös työllisyyttä, koska se kannustaisi ottamaan vastaan työtä. Perustulo auttaisi erityisesti epätyypillisissä ja osa-aikaisissa työsuhteissa olevia ja toisi turvaa epäsäännöllisten tulojen kanssa elämiseen. Perustulo tulisi kaikille, mutta leikkautuisi pois niiltä, jotka eivät sitä tarvitse.

Perustulo, joka korvaisi nykyisen sosiaaliturvan vähimmäistason on vihreiden ajama linja.

4. Lagen bör garantera arbetstagaren en minimiarbetstid.

Så kallade nollavtal betyder att arbetstagaren inte vet på förhand hur många skift hen har under nästa arbetsschema. Antalet veckoarbetstimmar kan variera från noll till till exempel 40. Nollavtalen ger arbetsgivaren flexibilitet men lämnar arbetstagaren utan skydd.

Kandidatens kommentar

Nollatuntisopimukset ovat yleisiä etenkin nuorilla. Kannatan sitä, että työsopimuksiin taataan minimituntimäärä. Nollatuntisopimukset aiheuttavat työntekijälle kohtuutonta epävarmuutta toimeentulosta.

5. Tiden för utbetalning av arbetslöshetsskydd bör förkortas.

Den inkomstrelaterade dagpenningen utbetalas för 500 fulla arbetslöshetsdagar. Hur stor dagpenningen är beror på inkomsten. Vanligen är dagpenningen 50-70 procent av lönen. Den är skattepliktig inkomst.

Kandidatens kommentar

Voisin harkita tätä ainoastaan, mikäli samalla otetaan käyttöön perustulo.

 • Kandidatens svar
 • Partiets svar

2. Ekonomi

1. Finland skulle klara sig bättre utanför euron.

Euron är Europeiska Unionens gemensamma valuta, som togs i bruk som kontantvaluta den 1 februari 2002. I detta nu hör 19 EU-länder till Euroområdet. Euron är en flytande valuta. Den viktigaste mätaren på värdet är förhållandet till USD.

Kandidatens kommentar

Suomelle on ollut etua euroalueeseen kuulumisesta, vaikka talouskriisi on tuonut esiin myös heikkoudet. Valuviat pitää yrittää korjata. Eurolle on annettava mahdollisuus.

2. Skatten på livsmedel kan höjas.

Den allmänna mervärdesskattesatsen är 24 %. Mervärdesskatten på restaurang- och måltidstjänster och på livsmedel är 14 % och på kultur 10 %. På Finansministeriet har det varit aktuellt med en mervärdesskattereform som förenhetligar alla skattesatser. Då skulle den högsta skattesatsen sjunka och i motsvarande grad stiga för till exempel livsmedel.

Kandidatens kommentar

Ruoka on jo nyt kallista ja korotukset osuisivat kipeästi kaikkein pienituloisimpiin.

3. Statens och kommunernas ekonomi bör i första hand balanseras genom att skära ner utgifterna.

Den offentliga skuldens förhållande till bruttoproduktionen håller på att överskrida 60 procent. Finland hotas av överskuldsättning, då den arbetsföra befolkningen inte klarar av att finansiera det allt större behovet av offentlig service. Det här hotet kallas för hållbarhetsunderskott.

Kandidatens kommentar

On vaarallista leikata peruspalveluita ja perusturvaa ihmisten hyvinvoinnin ja työkyvyn kustannuksella. Ajattelen, että yhteiskuntaa on kehitettävä myös sen heikoimmassa asemassa olevien ehdoilla. Ensisijaisesti tulisi tehdä rakenteellisia uudistuksia. Kyllä julkisellakin sektorilla voi parantaa tuottavuutta.

Aloittaisin leikkauksien etsimisen muualta: esimerkiksi ympäristölle haitallisista tuista (valtio).

4. Barnbidraget bör höjas och beskattas.

Det skattefria barnbidraget är i år 95,75-174,27 euro i månaden, beroende på antalet barn. Ensamförsörjartillägget är 48,55 euro per barn och månad. Om barnbidraget höjs och beskattas har det en inkomstutjämnande effekt.

Kandidatens kommentar

Olen jokseenkin samaa mieltä, koska kannatan lapsilisien korottamista. Verolle laittaminen on kuitenkin vähän toinen juttu: lapsilisä on kaikille suunnattu etuus, jonka tarkoitus on kompensoida lapsista aiheutuvia menoja. Se on mielestäni ihan ok.

5. Finland har inte råd med social- och hälsovårdstjänster i nuvarande omfattning.

Den kommunala social- och hälsovården kostar nästan 20 miljarder euro i året. Hållbarhetsunderskottet i den offentliga ekonomin och förändringen i befolkningsstrukturen betyder att såväl servicestrukturer som verksamhetssätten inom social- och hälsovården måste reformeras.

Kandidatens kommentar

Sosiaali- ja terveyspalveluiden rakenteet pitää korjata niin, että kaikilla on asuinpaikasta riippumatta tasavertaiset mahdollisuudet hakeutua niiden piiriin. Tähän sote-uudistuksella on pyritty ja sen eteenpäin viemistä tulee jatkaa seuraavalla eduskuntakaudella.

 • Kandidatens svar
 • Partiets svar

3. Säkerhet

1. Ett Natomedlemskap skulle stärka Finlands säkerhetspolitiska ställning.

Nato är en försvarsallians med 28 medlemsländer. Dess viktigaste uppgift är att garantera medlemmarnas säkerhet. Varje medlemsland är skyldigt att hjälpa ett annat medlemsland som utsätts för angrepp. Nato har ett partnerskapsnät och genomför krishanteringsoperationer, där också Finland deltar. Enligt nuvarande regeringsprogram bevarar Finland möjligheten att söka Natomedlemskap.

Kandidatens kommentar

En ole pitänyt Nato-jäsenyyden hakemista hyvänä ratkaisuna. Pidän nykyistä yhteistyötä sotilasliiton kanssa riittävänä ja tiivistäisin entisestään pohjoismaista puolustusyhteistyötä. Tulevaisuuden ratkaisuihin vaikuttavat turvallisuusympäristön muutokset ja instituutioiden kehitys. Pitäisi analysoida tarkasti, millaisia velvoitteita ja poliittisia asetelmia sotilasliiton jäsenyys tarkoittaisi Suomen osalta. Sen vaikutus turvallisuuteen ei välttämättä olisi vain positiivinen.

2. Det behövs flera poliser i Finland.

Antalet poliser uppskattas i år till 7500, vilket är cirka 50 poliser fler än i fjol. Riksdagen har ansett att de anslag som finns i statsbudgeten räcker för att bevara polisens operativa kapacitet på 2014 års nivå. Inrikesministeriet har ändå uppskattat att tillgången till bastjänster kommer att minska.

Kandidatens kommentar

On hyvä huolehtia riittävästä poliisien määrästä. Olen valmis kannattamaan poliisien määrän maltillista lisäämistä, mikäli poliisien määrä on vähenemässä liikaa.

3. Invandringen till Finland bör begränsas för att minska risken för terrorism.

I fjol tog Finland emot 3 651 asylsökande. Av dem beviljades 1 346 asyl. De flesta asylsökande kom från Irak, Somalien och Ryssland. Finland tog i fjol också emot 1 030 kvotflyktingar från Syrien, Demokratiska republiken Kongo och Sudan.

Kandidatens kommentar

On ylipäätään todella väärin rinnastaa maahanmuutto ja terrorismi. Maahanmuutto on monimuotoista. Suomeen tullaan opiskelemaan, tekemään töitä, rakkauden perässä tai humanitaarisin perustein. Terromismia vastaan pitää taistella, mutta maahanmuuttajia ei saa leimata terroristeiksi.

4. Rysslands maktsfärspolitik är ett hot för Finland.

I Rysslands militärdoktrin definieras Nato som landets största säkerhetshot. Av Rysslands grannländer har Ukraina meddelat att man eftersträvar ett Natomedlemskap.

Kandidatens kommentar

Tällä hetkellä asiantuntijoiden mukaan Suomea kohtaan ei ole sotilaallista uhkaa. Sotatoimet lähialueella vaikuttavat toki koko Euroopan turvallisuusympäristöön. Suomen on tuettava aktiivisesti EU:n yhtenäistä Venäjän-politiikkaa.

5. När det gäller nätövervakning är statens säkerhet viktigare än medborgarens inregritetsskydd.

En arbetsgrupp på Försvarsministeriet föreslår omfattande övervakning av nättrafiken för att avvärja hot mot den nationella säkerheten. Övervakningen skulle förutsätta att grundlagen ändras.

Kandidatens kommentar

Valtion turvallisuus on tietysti taattava, mutta ihmisten yksityisyyden suojan heikentämiseen pitäisi olla todella järeät perusteet. Ei ole näyttöä siitä, että massavalvonta olisi tarkoituksenmukainen ja tehokas.

6. Finland bör delta i kampen mot IS med utbildning av den irakiska regeringens styrkor

Islamiska Staten (IS) är en sunniislamistisk terrorgrupp som har tagit kontrollen över stora delar av Syrien och Irak. Gruppen tillämpar en mycket strikt tolkning av islam och vill införa ett muslimskt kalifat. En USA-ledd allians försöker bekämpa IS.

Kandidatens kommentar

Koska operaatio suoritetaan erityisen vaativissa olosuhteissa, on huolehdittava tarkoin turvallisuusnäkökohdista, ennen kuin suomalaisia kouluttajia lähetetään Irakiin. Huolellinen riskien arviointi ei saa jäädä aikataulun jalkoihin. Sinänsä on kuitenkin hyvä, että kansainvälinen yhteisö Suomi mukaan lukien vastaa YK:n toiveeseen puuttua Irakin heikkoon turvallisuustilanteeseen "kaikilla soveliailla ja tarpeellisilla ja kansainvälisen oikeuden mukaisilla keinoilla", koska se on koko kansainvälisen yhteisön etu.

 • Kandidatens svar
 • Partiets svar

4. Hälsa

1. Obotligt sjuka bör ha rätt till dödshjälp.

Det är tillåtet att ge assistans vid självmord men aktiv eutanasi är ett brott. Professor Jorma Palo var en känd förespråkare för eutanasi och det är också tidigare finansministern Iiro Viinanen, tidigare Europaparlamentarikern Esko Seppänen och president Sauli Niinistö. Kända motståndare är till exempel läkaren Pekka Reinikainen och arkiatern Risto Pelkonen.

Kandidatens kommentar

Asia on vaikea ja sisältää monia näkökohtia. Tekisin päätöksen kattavien ja monipuolisten asiantuntijakuulemisten ja erittäin huolellisen harkinnan pohjalta.

2. Social- och hälsovården bör i första hand produceras som offentliga tjänster.

I den kommunala social- och hälsovården.arbetar omkring 265 000 personer. Privata hälsovårdstjänster och företagshälsovården kompletterar den kommunala servicen. De privata serviceproducenterna står för ungefär en fjärdedel av hälsovårdstjänsterna. Den senaste tiden har utläggningen av service på privata ökat.

Kandidatens kommentar

Ulkoistaminen ja yksityistäminen eivät ole oikoteitä onneen, vaan voivat johtaa jopa palveluiden heikentymiseen ja kallistumiseen. Julkisen sektorin täytyy huolehtia siitä, että sillä säilyy oma osaaminen välttämättömien peruspalveluiden tuottamisessa. Etenkin sellaisia palveluita voi ulkoistaa, joissa julkisella puolella ei ole omaa vahvaa osaamista. Myös julkisella puolella voi tehostaa toimintaa ja parantaa palveluiden laatua.

3. Myndigheterna bör ha lägre tröskel för att ingripa i barnfamiljernas problem.

Situationen inom barnskyddet har diskuterats i offentligheten sedan våren 2012, då ett 8-årigt barn mördades i Helsingfors. Barnet var klient hos barnskyddet, som hade fått många anmälningar om henne. Omsorgsministern har konstaterat att tröskeln för att ge familjerna hjälp i tid är för hög och att det är problematiskt.

Kandidatens kommentar

Perheiden hyvinvointiin ja syrjäytymistä ennaltaehkäiseviin toimiin on varattava enemmän rersusseja, että varhainen puuttuminen ongelmiin on tosiasiassa mahdollista. Lastensuojelussa ei kertakaikkiaan voi säästää enää yhtään, muuten surulliset seuraukset jatkuvat. Täytyy panostaa myös pätevän henkilöstön saamiseen, kouluttamiseen ja työssä jaksamiseen.

4. Åldringarna och deras anhöriga bör påföras ett större ansvar för vårdkostnaderna.

Befolkningen åldras och kostnaderna för äldreomsorgen stiger. Professorn i civilrätt Urpo Kangas har föreslagit att vuxna barn kunde förpliktas att betala för till exempel vårdplats för sina föräldrar om deras pension inte räcker till. Så är det i flera länder i Europa.

Kandidatens kommentar

Jokaiselle kuuluu oikeus vanhuuden hoivaan, niin köyhälle kuin rikkaalle. Hoivapalveluiden rahoitus hoidetaan ensisijaisesti verojen kautta. Verotuksen progressiolla tasataan myös kustannustaakkaa oikeudenmukaisesti. Vanhusten tuki- ja palveluasumisen maksut ovat jo nyt tulosidonnaisia.

5. Medborgarnas rätt till hälsovård är viktigare än den kommunala självstyrelsen.

Enligt grundlagen är Finland indelat i kommuner vilkas förvaltning skall grunda sig på självstyrelse för kommunens invånare. Samtidigt skall det allmänna tillförsäkra var och en tillräckliga social-, hälsovårds- och sjukvårdstjänster.

Kandidatens kommentar

Kansalaisten oikeus terveyspalveluihin pitää sote-uudistuksen yhteydessä järjestää siten, että kunnat pystyvät myös vaikuttamaan niihin. On tärkeää, että palveluiden järjestäminen tehdään demokratiaa kunnioittavalla tavalla.

 • Kandidatens svar
 • Partiets svar

5. Framtid

1. Arbetet för att stävja klimatförändringen bör prioriteras fram om industrins konkurrenskraft.

Finlands mål på lång sikt är att minska utsläppen med minst 80 procent till år 2050. Finland försöker också avstå från kolkraft till år 2025. Klimatmålen definieras bland annat i den nya klimatlagen. http://217.71.145.20/TRIPviewer/show.asp?tunniste=RP+82/2014&base=errp&palvelin=www.eduskunta.fi&f=WORD&kieli=ru

Kandidatens kommentar

Ilmastonmuutos on ihmiskunnan suurin tulevaisuudenuhka. Jos sen torjumisen eteen ei tehdä kaikkea voitavaa, kärsivät lopulta myös talous ja teollisuus.

Työpaikkoja voidaan tuottaa myös ilmastoystävällisesti, ympäristöarvoista tinkimättä.
YK:n ympäristöohjelma (UNEP) on suosittanut panostamista vihreään talouteen, joka suosii vihreää teknologiaa ja energiaa. Se on myös työllistävää.

Vihreiden tavoitteena on lähes 50 000 uutta työpaikkaa uusiutuvan energian ympärille vuoteen 2020 mennessä.

2. Genändrade livsmedel är trygga för människan och miljön.

Genetiskt modifierade organismer är till exempel växter vars arvsmassa och egenskaper har ändrats med genteknik. Genteknik används oftast i förädlingen av soja och majs. De förses med gener som gör dem resistenta mot vissa bekämpningsmedel eller som ger motståndskraft mot vissa skadeinsekters larver.

Kandidatens kommentar

Olen geenimuuntelun suhteen varovaisuusperiaatteen kannattaja. Mielestäni kuluttajalla on oikeus tietää tarkasti, onko hänen käyttämänsä elintarvikkeet geenimuunneltuja. Lisäksi geenimuuntelujen lajikkeiden leviämistä voi tosiasiassa olla vaikeaa hallita.

3. Finland bör ta ett större ansvar för asylsökande som kommer till EU-området.

I fjol anlände 600 000 asylsökande till Europeiska unionen. Finlands andel av de asylsökande var 0,6 procent. Av unionens 28 medlemsländer tog sex emot nästan 80 procent av alla asylsökande. Över 2 500 personer drunknade eller försvann på Medelhavet då de försökte ta sig till Europa över havet i brist på lagliga flyktvägar.

Kandidatens kommentar

Pakolaiset ja turvapaikanhakijat ovat kaikkein heikoimmassa asemassa olevia ihmisiä. Heidän auttamisensa on minulle ihmisoikeuskysymys.

4. Tanken att hela Finland ska vara bebott är förlegad.

Under de drygt tio senaste åren har södra och mellersta Finland stått för den proportionellt sett största inflyttningen medan östra och norra Finland står för den största nettoförlusten. I dag koncentrerar sig befolkningsökningen så gott som helt till huvudstadsregionen.

Kandidatens kommentar

Mielestäni on hyvä, että eri puolilla Suomea voi asua. Valtion pitää ensisijaisesti kuitenkin tukea mahdollisimman tiivistä yhdyskuntarakennetta, oli kyseessä sitten liikenne, asutus tai palvelut. Se on myös ympäristön ja ilmaston etu.

5. Storleken på elevgrupperna i grundskolan bör begränsas i lag till till exempel 20 elever.

Lagen definierar inte storleken på undervisningsgrupperna i allmänbildningen. Det betyder att skolklassernas storlek kan variera mycket från kommun till kommun. Sedan 2010 har Undervisnings- och kulturministeriet anvisat statligt specialstöd för att minska undervisningsgrupperna i grundutbildningen. I år minskar stödet emellertid jämfört med i fjol.

Kandidatens kommentar

Kannatan riittävän pieniä ryhmäkokoja opetuksessa. Sen lisäksi koulunkäyntiavustajia on oltava riittävästi, että erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden tarpeisiin on mahdollista vastata.

 • Kandidatens svar
 • Partiets svar

7. Omröstningar

1. En folkomröstning bör ordnas om Finlands Natomedlemskap

Kandidatens kommentar

Nato-jäsenyys on sen mittaluokan asia, että kansalaisten mielipide on selvitettävä. Ennen kansanäänestystä on myös tarjottava kattavasti tietoa jäsenyyden vaikutuksista.

2. Ett principbeslut om ett nytt kärnkraftverk kan godkännas.

Kandidatens kommentar

Nyt jos koskaan Suomen pitää edistää energiaomavaraisuutta ja panostaa kotimaiseen kestävään energiaan, kuten tuulivoimaan, bioenergiaan ja aurinkoenergiaan. Pidän ydinvoiman lisärakentamista hölmönä, koska a) ydinjätteiden loppusijoittaminen on edelleen ongelma ja uraanin louhinta saastuttaa ympäristöä, b) ydinvoiman rakentaminen on ollut viime vuosina erittäin hidasta ja kallista ja c) mahdollisen onnettomuuden kulut lankeavat veronmaksajille.

3. Inkomstskatten sänks jämnt i alla inkomstklasser för att stimulera ekonomin.

Kandidatens kommentar

Välttämättömien peruspalveluiden ja perusturvan takaaminen edellyttää riittävää rahoitusta. Verotuksen painopistettä tulisi siirtää työn verottamisesta ympäristö- ja energiaverotukseen ja kuluttamisen verottamiseen. Pääomaverotusta voi kiristää, mutta etenkin pienimpien työtulojen verotusta olisi kevennettävä. Kohdentaisin veronalennukset siis ensisijaisesti pienituloisille.

4. Den förra riksdagens beslut att tillåta könsneutrala äktenskap rivs upp.

Kandidatens kommentar

Ei missään nimessä. Ihmisten tulee olla yhdenvertaisia lain edessä.

5. Försäljning av svaga viner och starköl tillåts i livsmedelsaffärer.

Kandidatens kommentar

Olen valmis harkitsemaan tätä, mikäli se ei lisää alkoholihaittojen aiheuttamia kustannuksia yhteiskunnalle. Päättäisin asiasta kattavan asiantuntijakuulemisen perusteella.

6. Den obligatoriska skolsvenskan slopas.

Kandidatens kommentar

Suomi on kaksikielinen maa, jossa on taattava oikeus saada palveluita molemmilla kansalliskielillä. Koen, että kaksikielisyydestä on ollut etua myös pohjoismaisessa yhteistyössä, niin poliittisessa kuin taloudellisesssa.

 • Kandidatens svar
 • Partiets svar

8. Din region

1. Trängselavgifter bör införas i huvudstadsregionen.

Kandidatens kommentar

Ruuhkamaksuista on hyviä kokemuksia muista kaupungeista, esimerkiksi Tukholmasta. Maksut ovat hyvä keino hillitä autoliikenteen päästöjä ja kerätä rahoitusta joukkoliikenteen parantamiseen. Ruuhkamaksuilla voidaan myös sujuvoittaa liikennettä, eli myös autoilijat voittavat.

2. Ett Stor-Helsingfors med sammanslagna kommuner är ett bättre alternativ än självständiga kommuner med en gemensam metropolförvaltning.

Kandidatens kommentar

Kuntaliitos helpottaisi yhteispeliä asuntopolitiikan, liikenteen ja maankäytön suunnittelussa. Samalla pääsisimme eroon tympeästä kilpailusta "parhaimmista veronmaksajista".

3. Det ligger i hela Finlands intresse att Helsingfors får ett Guggenheimmuseum.

Kandidatens kommentar

Guggenheim-hanketta vietiin aiemmin eteenpäin nopealla aikataululla, eikä hanketta mielestäni silloin ajateltu oikeastaan lainkaan Helsingin omista vahvuuksista käsin. Hankkeessa on vielä monia hankaloita avoinaisia kysymyksiä etenkin rahoituksen ja rahoittajien suhteen.

4. Staten bör bevilja Helsingfors extra stöd för att integrera invandrare.

Kandidatens kommentar

Helsingissä asuu eniten maahanmuuttajia. Erityistuelle on jo siinä hyvät perusteet. Resursseja tarvitaan etenkin kielikoulutukseen, neuvontaan ja työllistymisen tukemiseen.

5. En plats på långvården är ett bättre alternativ för en ensam åldring än en vård i hemmet.

Kandidatens kommentar

Koti on monelle mieluisin paikka viettää myös vanhuutta. Vanhuksille on taattava mahdollisuus asua halutessaan mahdollisimman pitkään kotona, mutta se tarkoittaa riittävän kotihoidon ja muiden palveluiden järjestämistä.

On kuitenkin taattava mahdollisuus saada laitospaikka, kun kotona ei enää pärjää yksin. Monelle huonokuntoiselle vanhukselle laitoshoito voi olla turvallisempi ja mieluisampi ratkaisu kuin kotona eläminen. Tärkeintä on, että vanhuksen omia toiveita kuullaan ja kunnioitetaan.

6. JOKER: Vallöften är bindande.

Kandidatens kommentar

Mikäli lupauksia antaa, on ainakin tehtävä kaikki voitavansa niiden eteen. Tosiasiassa politiikassa ei saa mitään aikaan yksin. On vakuutettava omilla esityksillä myös muut - niin omasta puolueesta kuin muistakin. Tästä syystä vaalilupauksiin on aina suhtauduttava varauksellisesti. Itse lupaan tehdä kaikkeni niiden asioiden puolesta, jotka ovat saaneet minut tekemään tätä työtä ja ehdolle. Niitä ovat tasa-arvo, ympäristön- ja luonnonsuojelu, eriarvoisuuden torjuminen, koulutus, joukkoliikenne ja kansainvälinen Suomi, joka kantaa vastuuta myös maailman kaikkein heikoimassa asemassa olevista. Lupausten lunastaminen vaatii kovaa työtä ja yhteistyötaitoja.

<< Tillbaka