Maria Ohisalo

Valkompassen 2015 Helsingfors valkrets

Till Valkompassens första sida
 • Kandidatens svar
 • Partiets svar

1. Arbete

1. Det är alltför lätt att leva på socialbidrag i Finland

Syftet med den sociala tryggheten är att garantera alla människor en tillräcklig utkomst och omsorg i alla livssituationer. Den sociala tryggheten består av service och förmåner såsom barnbidrag, sjuk- och föräldrapenning, arbetslöshetsskydd och utkomststöd.

Kandidatens kommentar

Suomessa sosiaaliturvajärjestelmä on tarveharkintaisuudessaan ja usein monimutkaisuudessaan omiaan jättämään monet tuen ulkopuolelle, vaikka he olisivat tukeen oikeutettujakin. Toisaalta kerran tukien piiriin päästyään henkilön on oltava hyvin tarkka vastaanottaessaan työtä, koska tukiloukussa henkilö menettää pahimmillaan enemmän tukia kuin epäsäännöllisellä ansiotyöllä tienaa. Kannatan perustulokokeilua ja sen tarkkaa tutkimista. Perustulo mahdollistaisi aina työn vastaanottamisen ja poispääsyn sosiaaliturvan varassa elämiseltä.

2. Öppettiderna inom handeln och andra butiker bör avregleras.

Butikernas och andra affärers dagliga öppettider bestäms i lag. Affärer med en yta på mer än 100 kvm bör vara stängda under kyrkliga helger och första maj, självständighetsdagen, morsdagen och farsdagen. Regionförvaltningsverket kan bevilja undantag på ansökan.

Kandidatens kommentar

Kaupan ja muiden liikkeiden aukiolosäännöstö neliömääriin sidottujen rajoitusten ja esimerkiksi aluehallintovirastolta haettavien, alueellisten loppiaista koskevien poikkeuslupien kanssa on aikansa elänyt. Kun kauppaa vapautetaan, tulee kuitenkin huolehtia, että muutokset tukevat kaupan terveen kilpailun kehittymistä ja kaupan työntekijöiden työolot eivät huonone. Esimerkiksi yksin tehtävä yötyö ja siihen liittyvä väkivallan uhka ovat todellisia työajan vapauttamiseen liittyviä haasteita.

3. Finland bör gå över till en basinkomst som ersätter det nuvarande socialskyddets miniminivå.

Med basinkomst avses en penningsumma som utbetalas regelbundet för att garantera utkomst. Det finns många modeller men det gemensamma för dem är att basinkomsten vore ägnad att eliminera flitfällor eftersom det alltid skulle vara lönsamt att arbeta. Då inkomsterna stiger sjunker basinkomsten via beskattningen.

Kandidatens kommentar

Perustulolla sosiaaliturvan vähimmäistaso tulee kaikille ilman hallinnollista työtä, mikä vapauttaa etuuskäsittelijöiden työaikaa ja ihmiset voivat tukien hakemisen sijaan keskittyä esimerkiksi opiskeluun tai työnhakuun. Perustulon tulee olla riittävän suuri, että sillä voi tulla lyhyellä aikavälillä toimeen ja sen lisäksi tulee tarjota ihmisille mahdollisuus joihinkin tarveharkintaisiin tukiin tilanteesta riippuen. Perustuloa täytyy nyt kokeilla, kokeilu täytyy kirjata hallitusohjelmaan ja kokeilun tulokset täytyy tutkia tarkasti.

4. Lagen bör garantera arbetstagaren en minimiarbetstid.

Så kallade nollavtal betyder att arbetstagaren inte vet på förhand hur många skift hen har under nästa arbetsschema. Antalet veckoarbetstimmar kan variera från noll till till exempel 40. Nollavtalen ger arbetsgivaren flexibilitet men lämnar arbetstagaren utan skydd.

Kandidatens kommentar

Nykyiset nollatyösopimukset pitävät tekijöitään löysässä hirressä ja ne antavat työnantajille epätervettä valtaa suhteessa työntekijöihin. Toisaalta monille opiskelijoille epäsäännöllinen osa-aikatyö sopii hyvin opiskeluiden lomaan. Nämä vastakkaiset tavoitteet voidaan sovittaa yhteen esimerkiksi siten, että työsopimuksissa määritellään keskimääräinen viikko- tai kuukausityöaika, jonka toteutumista työsuojeluviranomainen tarvittaessa valvoo.

5. Tiden för utbetalning av arbetslöshetsskydd bör förkortas.

Den inkomstrelaterade dagpenningen utbetalas för 500 fulla arbetslöshetsdagar. Hur stor dagpenningen är beror på inkomsten. Vanligen är dagpenningen 50-70 procent av lönen. Den är skattepliktig inkomst.

Kandidatens kommentar

Työn vastaanottamisen jäykkyyttä ei ratkaista ansiosidonnaista kautta lyhentämällä vaan työn tarjoamisen ja vastaanottamisen kynnystä madaltamalla. Tämä onnistuu ensimmäisen työntekijän palkkaamista helpottamalla ja työn vastaanottamisen taloudellista kannattavuutta parantamalla. Työttömien perusturvaa täytyy voida nostaa ilman, että samalla nostetaan ansiosidonnaisen tasoa. On kestämätöntä, että ihmiset on jaettu tässä kahteen kastiin. Toisaalta suomalaiset asuntomarkkinat suosivat omistusasumista, mikä on johtanut tilanteisiin, joissa ihmiset ovat sidottuja asuinpaikkakunnalleen myymättömän talon vuoksi, vaikka he muuten olisivat valmiita vaihtamaan paikkakuntaa ja ottamaan työn vastaan toisella paikkakunnalla.

 • Kandidatens svar
 • Partiets svar

2. Ekonomi

1. Finland skulle klara sig bättre utanför euron.

Euron är Europeiska Unionens gemensamma valuta, som togs i bruk som kontantvaluta den 1 februari 2002. I detta nu hör 19 EU-länder till Euroområdet. Euron är en flytande valuta. Den viktigaste mätaren på värdet är förhållandet till USD.

Kandidatens kommentar

Suomen sisämarkkinat ovat pienet ja Suomi maana ja talousalueena niin pieni, että olisimme entistä haavoittuvampia maailmantalouden heittelyille oman valuuttamme varassa. Eurossa ja EU:n talouspolitiikassa on valuvirheitä, jotka tulee korjata, mutta Suomen on silti parempi pysyä eurossa kuin erota siitä. EU:n valtaa tulisi lisätä etenkin talouspolitiikassa. Pankki- ja finanssisektori on saatava tiukempaan valvontaan, jotta uusia tuhoisia talouskriisejä ei pääse syntymään. Nykyisen kriisin syyt ovat pitkälti siinä, että euron alkuaikoina ei vaadittu tarpeeksi vahvaa yhteistä talous- ja rahapolitiikkaa ja valvontaa. Askeleet kohti pankkiunionia ja rahoitusmarkkinaveroa ovat positiivisia yhteistyön syventämisen kannalta. Euroopan keskuspankilla pitäisi olla jatkossa myös mm. työllisyystavoite.

2. Skatten på livsmedel kan höjas.

Den allmänna mervärdesskattesatsen är 24 %. Mervärdesskatten på restaurang- och måltidstjänster och på livsmedel är 14 % och på kultur 10 %. På Finansministeriet har det varit aktuellt med en mervärdesskattereform som förenhetligar alla skattesatser. Då skulle den högsta skattesatsen sjunka och i motsvarande grad stiga för till exempel livsmedel.

Kandidatens kommentar

Vihreät kannattavat verotuksen painopisteen siirtoa työn verotuksesta kulutuksen, luonnonvarojen käytön ja päästöjen verotukseen. Ruoan verotuksessa kohdistamme koko kansaan tasaveron, joka tuntuu eniten kaikkein köyhimpien kukkarossa. Koska pienituloisilla ruoan suhteellinen osuus koko rahankäytöstä on suurempi kuin suurituloisilla, ruoan verotuksen kiristäminen osuu pahimmin nimenomaan kaikkein heikommassa asemassa oleviin. Kestävien ruokavalintojen tekeminen pitäisi olla kaikille mahdollista, ei saa olla niin, että vain hyvätuloisilla on varaa ostaa esimerkiksi luomua.

3. Statens och kommunernas ekonomi bör i första hand balanseras genom att skära ner utgifterna.

Den offentliga skuldens förhållande till bruttoproduktionen håller på att överskrida 60 procent. Finland hotas av överskuldsättning, då den arbetsföra befolkningen inte klarar av att finansiera det allt större behovet av offentlig service. Det här hotet kallas för hållbarhetsunderskott.

Kandidatens kommentar

Valtion ja kuntien talouden epätasapainon korjaaminen pitkällä aikavälillä edellyttää velkaantumisen uskottavaa ja inhimillisesti kestävää hidastamista. Taloudellisesti niukkoina aikoina taloudellinen tasapainottaminen on tärkeää. Niiden, joilla on eniten, tulee osallistua talouden pelastamiseen suuremmalla panoksella. Leikkaamalla palveluista laitamme kaikista heikoimmassa asemassa olevat maksamaan taloudellisen sopeuttamisen inhimillisen hinnan.

4. Barnbidraget bör höjas och beskattas.

Det skattefria barnbidraget är i år 95,75-174,27 euro i månaden, beroende på antalet barn. Ensamförsörjartillägget är 48,55 euro per barn och månad. Om barnbidraget höjs och beskattas har det en inkomstutjämnande effekt.

Kandidatens kommentar

Korottamalla lapsilisiä ja laittamalla ne veronalaisiksi yksinkertaistamme järjestelmää, kun eri tulolajit ovat verotuksellisesti samanarvoisia. Lisäksi tämä parantaa pienituloisten asemaa ja leikkaa niiltä, jotka lapsilisää vähiten tarvitsevat.

5. Finland har inte råd med social- och hälsovårdstjänster i nuvarande omfattning.

Den kommunala social- och hälsovården kostar nästan 20 miljarder euro i året. Hållbarhetsunderskottet i den offentliga ekonomin och förändringen i befolkningsstrukturen betyder att såväl servicestrukturer som verksamhetssätten inom social- och hälsovården måste reformeras.

Kandidatens kommentar

Suomella ei ole varaa leikata nykyisen laajuisista sosiaali- ja terveyspalveluista. Yksi syrjäytynyt nuori maksaa yhteiskunnalle 1,2 miljoonaa. Monissa kunnissa on saatu aikaan merkittäviä säästöjä panostamalla nimenomaan ennalta ehkäiseviin palveluihin.

 • Kandidatens svar
 • Partiets svar

3. Säkerhet

1. Ett Natomedlemskap skulle stärka Finlands säkerhetspolitiska ställning.

Nato är en försvarsallians med 28 medlemsländer. Dess viktigaste uppgift är att garantera medlemmarnas säkerhet. Varje medlemsland är skyldigt att hjälpa ett annat medlemsland som utsätts för angrepp. Nato har ett partnerskapsnät och genomför krishanteringsoperationer, där också Finland deltar. Enligt nuvarande regeringsprogram bevarar Finland möjligheten att söka Natomedlemskap.

Kandidatens kommentar

Muutokset Suomen turvallisuusympäristössä ja Nato-jäsenyyden vaikutukset Suomen puolustukseen ja sen menoihin tulee analysoida kunnolla, mutta tämä ei tarkoita kategorista jäsenyyden hakemista. Mahdollisesta Nato-jäsenyydestä tulee järjestää vähintään kansanäänestys, mutta ensisijaisesti puolustus tulee järjestää tiivistämällä pohjoismaista yhteistyötä, ja toisaalta yhteistyössä EU:n kanssa. Tämä mahdollistaa muun muassa sen, että kalliita asejärjestelmähankintoja voidaan tehdä kustannukset jakaen.

2. Det behövs flera poliser i Finland.

Antalet poliser uppskattas i år till 7500, vilket är cirka 50 poliser fler än i fjol. Riksdagen har ansett att de anslag som finns i statsbudgeten räcker för att bevara polisens operativa kapacitet på 2014 års nivå. Inrikesministeriet har ändå uppskattat att tillgången till bastjänster kommer att minska.

Kandidatens kommentar

Sisäisen turvallisuuden kannalta merkittävin uhka on syrjäytyminen ja sen torjumisen keinot eivät edellytä lisää poliiseja. Yleisen järjestyksen ja turvallisuuden kannalta on kuitenkin tärkeää turvata erityisesti harvaan asutuille alueille viranomaispalveluiden saatavuus ja poliisien määrä tulisikin pitää vähintään nykyisellä tasolla.

3. Invandringen till Finland bör begränsas för att minska risken för terrorism.

I fjol tog Finland emot 3 651 asylsökande. Av dem beviljades 1 346 asyl. De flesta asylsökande kom från Irak, Somalien och Ryssland. Finland tog i fjol också emot 1 030 kvotflyktingar från Syrien, Demokratiska republiken Kongo och Sudan.

Kandidatens kommentar

Nykyinen heikkenevä huoltosuhteemme huutaa Suomeen maahanmuuttajia. Maahanmuuttajien radikalisoitumista ja marginalisoitumista torjutaan parhaiten toimivalla kotouttamispolitiikalla. Toisaalta esimerkiksi Syyriaan taistelijoiksi lähteneistä henkilöistä monet ovat syntyperäisiä Suomen kansalaisia. Kun emme päästä yhteiskuntaa jakaantumaan ja kaikki ihmiset kokevat osallisuutta siihen, torjumme parhaiten samalla myös terrorismia.

4. Rysslands maktsfärspolitik är ett hot för Finland.

I Rysslands militärdoktrin definieras Nato som landets största säkerhetshot. Av Rysslands grannländer har Ukraina meddelat att man eftersträvar ett Natomedlemskap.

Kandidatens kommentar

Georgian ja Ukrainan tilanteet ovat viimeisten vuosien aikana osoittaneet, että Venäjä tukeutuu ulkopolitiikassaan myös aseelliseen voimankäyttöön. Myös Viroon kohdistuvat kyber- ja hybridisodankäynnin muodot osoittavat, ettei maa ole pelkällä EU- ja Nato-jäsenyydellään suojassa Venäjän ulkopoliittisilta aggressioilta. Siksi Suomeen kohdistuvaa Venäjän uhkaa ei voida kokonaan poissulkea, vaikka Suomen ja Venäjän välillä ei ole ollut yli 70 vuoteen aseellista konfliktia. EU on Suomen paras turva.

5. När det gäller nätövervakning är statens säkerhet viktigare än medborgarens inregritetsskydd.

En arbetsgrupp på Försvarsministeriet föreslår omfattande övervakning av nättrafiken för att avvärja hot mot den nationella säkerheten. Övervakningen skulle förutsätta att grundlagen ändras.

Kandidatens kommentar

Viranomaisten laajemmat verkko- ja kybertiedusteluoikeudet kaventavat lähtökohtaisesti kansalaisten oikeuksia ja oikeusturvaa verkossa. Hyvään oikeusvaltio- ja kansalaisyhteiskuntakehitykseen ei kuulu kansalisiin kohdistuvien tiedusteluoikeuksien laajentaminen vaan terrorismia ja esimerkiksi Syyriasta palaavien taistelijoiden radikalisoitumista torjutaan parhaiten muilla keinoin.

6. Finland bör delta i kampen mot IS med utbildning av den irakiska regeringens styrkor

Islamiska Staten (IS) är en sunniislamistisk terrorgrupp som har tagit kontrollen över stora delar av Syrien och Irak. Gruppen tillämpar en mycket strikt tolkning av islam och vill införa ett muslimskt kalifat. En USA-ledd allians försöker bekämpa IS.

Kandidatens kommentar

Suomella on rauhanturvaamisesta osaamista, josta olisi myös vientituotteeksi. Toisaalta Isis uhkaa paikallisten ihmisten ja kulttuurien lisäksi geopoliittista vakautta ja estää Lähi-idän tilanteen rauhoittumista, joten on myös Suomen turvallisuuden kannalta tärkeää olla tukemassa Irakia ja muita valtioita Isisin vastaisessa taistelussa.

 • Kandidatens svar
 • Partiets svar

4. Hälsa

1. Obotligt sjuka bör ha rätt till dödshjälp.

Det är tillåtet att ge assistans vid självmord men aktiv eutanasi är ett brott. Professor Jorma Palo var en känd förespråkare för eutanasi och det är också tidigare finansministern Iiro Viinanen, tidigare Europaparlamentarikern Esko Seppänen och president Sauli Niinistö. Kända motståndare är till exempel läkaren Pekka Reinikainen och arkiatern Risto Pelkonen.

Kandidatens kommentar

Ihmisellä on luovuttamaton oikeus omaan kehoonsa. Ihmisellä on oikeus myös avustettuun kuolemaan niin halutessaan. Kuolemaan auttavien lääkärien toimintaa on seurattava tarkasti ja yksittäisten lääkärien vakaumusta on kunnioitettava. Eutanasian on kuitenkin oltava mahdollisuus kaikille sietämättömästä kivusta kärsiville, jos paranemisesta ei ole toivoa.

2. Social- och hälsovården bör i första hand produceras som offentliga tjänster.

I den kommunala social- och hälsovården.arbetar omkring 265 000 personer. Privata hälsovårdstjänster och företagshälsovården kompletterar den kommunala servicen. De privata serviceproducenterna står för ungefär en fjärdedel av hälsovårdstjänsterna. Den senaste tiden har utläggningen av service på privata ökat.

Kandidatens kommentar

Yksityiset terveydenhoitopalvelut nakertavat universaalia julkista terveydenhoitojärjestelmää, jossa kaikki saavat samoja korkeatasoisia palveluita ja halu niiden rahoittamiseen on suuri kaikissa tuloluokissa. Nakertamisella tarkoitan sitä, että nykyisellään yhteisistä varoista tuetaan jo valmiiksi hyvinvoivaa kansanosaa sen sijaan, että resurssit laitettaisiin kaikille yhteiseen laadukkaaseen terveydenhuoltoon ja sitä kautta myös niiden hyvinvoinnin parantamiseen, joilla menee heikoiten. Yksityisten terveyspalveluiden kautta tuloerot laajenevat osittain väestöryhmien välisiksi terveys- ja hyvinvointieroiksi ja johtavat yhteiskunnalliseen eriytymiseen.

3. Myndigheterna bör ha lägre tröskel för att ingripa i barnfamiljernas problem.

Situationen inom barnskyddet har diskuterats i offentligheten sedan våren 2012, då ett 8-årigt barn mördades i Helsingfors. Barnet var klient hos barnskyddet, som hade fått många anmälningar om henne. Omsorgsministern har konstaterat att tröskeln för att ge familjerna hjälp i tid är för hög och att det är problematiskt.

Kandidatens kommentar

Lapsiperheille tulee olla tarjolla entistä matalamman kynnyksen apua, jotta ongelmiin puututaan jo varhaisessa vaiheessa ennen kuin tilanteet pääsevät traagisiin mittasuhteisiin. Myös viranomaisten keskinäistä tiedonvaihtoa on helpotettu viime aikoina lainsäädännöllä, mikä parantaa viranomaisten mahdollisuutta tunnistaa lapsiperheen ongelmia jo varhain. Ennaltaehkäisy on aina korjaavia toimenpiteitä halvempaa.

4. Åldringarna och deras anhöriga bör påföras ett större ansvar för vårdkostnaderna.

Befolkningen åldras och kostnaderna för äldreomsorgen stiger. Professorn i civilrätt Urpo Kangas har föreslagit att vuxna barn kunde förpliktas att betala för till exempel vårdplats för sina föräldrar om deras pension inte räcker till. Så är det i flera länder i Europa.

Kandidatens kommentar

Ihmisarvoiset ja riittävät julkisrahoitteiset hoivapalvelut kuuluvat myös ikäihmisten oikeuksiin, eikä vanhusten tai heidän omaistensa varallisuuden tule olla niiden saamisen ehtona. Ihmisen ei myöskään tulisi olla velvollinen realisoimaan omaisuuttaan hoivapalveluiden kustantamiseksi.

5. Medborgarnas rätt till hälsovård är viktigare än den kommunala självstyrelsen.

Enligt grundlagen är Finland indelat i kommuner vilkas förvaltning skall grunda sig på självstyrelse för kommunens invånare. Samtidigt skall det allmänna tillförsäkra var och en tillräckliga social-, hälsovårds- och sjukvårdstjänster.

Kandidatens kommentar

Suurin osa kunnista on nykyisessä koossaan liian pieniä vastaamaan sosiaali- ja terveyspalveluista, mikä on johtanut demokratian kannalta ongelmallisiin kuntayhtymärakenteisiin, joissa tavallisen äänestäjän mahdollisuus vaikuttaa sosiaali- ja terveyspalveluihin on vähäinen. Nämä kuitenkin muodostavat noin puolet julkisista menoista. Suomi tarvitsee alueellisen, demokraattisesti vaaleilla valitun hallinnollisen tason, jolle kuuluu vastuu mm. sosiaali- ja terveyspalveluista ja myös verotusoikeus.

 • Kandidatens svar
 • Partiets svar

5. Framtid

1. Arbetet för att stävja klimatförändringen bör prioriteras fram om industrins konkurrenskraft.

Finlands mål på lång sikt är att minska utsläppen med minst 80 procent till år 2050. Finland försöker också avstå från kolkraft till år 2025. Klimatmålen definieras bland annat i den nya klimatlagen. http://217.71.145.20/TRIPviewer/show.asp?tunniste=RP+82/2014&base=errp&palvelin=www.eduskunta.fi&f=WORD&kieli=ru

Kandidatens kommentar

Vastakkainasettelu teollisuuden ja ilmaston välillä on keinotekoinen. Jos ilmastonmuutosta ei torjuta, myös edellytykset taloudelliselle toiminnalle häviävät. Lyhyellä aikavälillä ilmastonmuutoksen torjunta voi olla teollisuuden kilpailukyvylle haaste, mutta pidemmällä aikajänteellä nopea siirtyminen kestäviin tuotanto- ja kulutustapoihin on myös teollisuuden ja talouden etu.

2. Genändrade livsmedel är trygga för människan och miljön.

Genetiskt modifierade organismer är till exempel växter vars arvsmassa och egenskaper har ändrats med genteknik. Genteknik används oftast i förädlingen av soja och majs. De förses med gener som gör dem resistenta mot vissa bekämpningsmedel eller som ger motståndskraft mot vissa skadeinsekters larver.

Kandidatens kommentar

Geenimanipulaatio on kohtuullisen uusi teknologia ja siihen liittyviä riskejä ei tunneta kunnolla. Tarvitaan enemmän tutkimusta. Ihmisillä on oikeus tietää käyttävänsä gmo-tuotteita, kaikki geenimanipuloidut tuotteet täytyy siis merkitä tarkasti. Geenimanipuloitujen lajien hallitsematon levittäytyminen täytyy estää kaikin keinoin.

3. Finland bör ta ett större ansvar för asylsökande som kommer till EU-området.

I fjol anlände 600 000 asylsökande till Europeiska unionen. Finlands andel av de asylsökande var 0,6 procent. Av unionens 28 medlemsländer tog sex emot nästan 80 procent av alla asylsökande. Över 2 500 personer drunknade eller försvann på Medelhavet då de försökte ta sig till Europa över havet i brist på lagliga flyktvägar.

Kandidatens kommentar

Suomi ei kanna tällä hetkellä vastuutaan maailmalla tapahtuvien kriisien kodittomiksi jättämistä ihmisistä. Suomi ottaa Syyrian tilanteesta johtuen tällä hetkellä 300 turvapaikanhakijaa tavanomaisen 750 hengen turvapaikkakiintiönsä päälle. Esimerkiksi Ruotsi hyväksyi vuonna 2013 noin 29 000 turvapaikkahakemusta ja Syyrian naapurimaissa pakolaisten määrät lasketaan sadoissa tuhansissa ja jopa miljoonissa. On myös Suomen etu, etteivät Syyrian naapurimaiden yhteiskuntarakenteet horju suuresta pakolaismäärästä ja siksi meidän tulee ottaa suurempi vastuu tilanteesta. Unioniin on pikaisesti luotava yhteinen turvapaikkajärjestelmä, joka jakaa vastuuta tasaisemmin EU:n jäsenmaiden kesken. EU:n jäsenvaltioiden turvapaikkapolitiikan on oltava riittävästi resursoitua ja yhtenäistä. Turvapaikanhakijat tulee sijoittaa tarkoituksenmukaisesti EU:n alueelle ja turvapaikkakustannukset pitää tasata EU:n jäsenvaltioiden kesken. Sekä jäsenmaiden että EU:n täytyy koordinoida maahanmuuttoa ja panostaa enemmän siihen, että alueelle voi tulla laillisia ja turvallisia reittejä pitkin esimerkiksi humanitääristen viisumien avulla.

4. Tanken att hela Finland ska vara bebott är förlegad.

Under de drygt tio senaste åren har södra och mellersta Finland stått för den proportionellt sett största inflyttningen medan östra och norra Finland står för den största nettoförlusten. I dag koncentrerar sig befolkningsökningen så gott som helt till huvudstadsregionen.

Kandidatens kommentar

Länsimaisessa demokratiassa ei valtion kuulu määritellä, missä ihminen voi asua. On kuitenkin taloudellisesti mahdotonta ylläpitää lähipalveluita alueella, jossa ei ole asukkaita ja veronmaksajia ylläpitämässä ja käyttämässä palveluita. Tietotekniikalla voidaan turvata nykytilanteessa vain osa palveluista, joten muuttaessaan taajama-alueen ulkopuolelle henkilön tulee olla valmis myös taajaan asuttuja alueita heikompaan palvelutarjontaan. Valtion ei myöskään tule tehdä aktiivista politiikkaa harvaan asuttujen alueiden asuttamiseksi vaan rakentaa kestävää kaupunkirakennetta ja kaupunkien tulee kaavoituspolitiikallaan hillitä muuttoliikkeen aiheuttamaa asumisen hinnan nousua.

5. Storleken på elevgrupperna i grundskolan bör begränsas i lag till till exempel 20 elever.

Lagen definierar inte storleken på undervisningsgrupperna i allmänbildningen. Det betyder att skolklassernas storlek kan variera mycket från kommun till kommun. Sedan 2010 har Undervisnings- och kulturministeriet anvisat statligt specialstöd för att minska undervisningsgrupperna i grundutbildningen. I år minskar stödet emellertid jämfört med i fjol.

Kandidatens kommentar

Peruskoulun opetusryhmille on hyvä määrittää luokkakoon raja, jolla taataan opiskeluryhmien työrauha ja opettajien riittävät mahdollisuudet tarjota oppilaille ohjausta. Sen määrittäminen, onko tämä raja 20 oppilasta, tarvitsee tuekseen tutkimusta.

 • Kandidatens svar
 • Partiets svar

7. Omröstningar

1. En folkomröstning bör ordnas om Finlands Natomedlemskap

Kandidatens kommentar

Gallupien perusteella suomalaiset ovat haluttomia liittymään Natoon. Jotta tästä saadaan aito ja oikea kansan tahdonilmaisu, on perusteltua järjestää Natosta kansanäänestys ja käydä asiasta kunnon kansalaiskeskustelu nykyisen vellovan julkisen keskustelun sijaan.

2. Ett principbeslut om ett nytt kärnkraftverk kan godkännas.

Kandidatens kommentar

Suomessa on viimeisten 30 vuoden aikana tehtyjen myönteisten ydinvoimalaperiaatepäätösten seurauksena tuotettu yhtäkään kilowattituntia sähköä. Viimeisimmissä ydinvoimahankkeissa kaupalliset toimijat ovat laskeneet hankkeet niin kannattamattomiksi, että ne ovat hylänneet hankkeet ja ainoastaan suomalaiset valtio-omisteiset yhtiöt, kunnat sekä voimalaa referenssiksi haluava Venäjän valtion alainen ydinvoimalatoimittaja ovat sitoutuneet uusimpaan hankkeeseen. Uudet ydinvoimahankkeet myös vähentävät tarvetta ja sitä myötä investointihalukkuutta uusiutuviin energiamuotoihin, joiden käyttöönotossa Suomi on jäämässä pahasti muita maita jälkeen.

3. Inkomstskatten sänks jämnt i alla inkomstklasser för att stimulera ekonomin.

Kandidatens kommentar

Suomen taloudellinen tilanne ei mahdollista tällä hetkellä tuloveron alennuksia. Sosiaalisesti kestävämmän ja kansantaloutta tervehdyttävämmän vaikutuksen saamme, kun parannamme alimpien tuloluokkien ostovoimaa, joka kohdentuu useammin kotimaista työllisyyttä tukevaan peruskulutukseen.

4. Den förra riksdagens beslut att tillåta könsneutrala äktenskap rivs upp.

Kandidatens kommentar

Tasa-arvoinen avioliittolaki on pitkällisen ihmisoikeustaistelun tulos, joka sijoittaa Suomen muiden arvoliberaalien länsimaiden joukkoon. Lainmuutoksen peruminen on paitsi epäjohdonmukaista lainsäädäntötyötä, myös yleisen asenneilmapiirin vastainen ja loukkaa seksuaalivähemmistöjen ihmisoikeuksia.

5. Försäljning av svaga viner och starköl tillåts i livsmedelsaffärer.

Kandidatens kommentar

Alkoholin saatavuuden parantaminen on suoraan yhteydessä alkoholin kokonaiskulutuksen kasvuun ja alkoholihaittojen lisääntymiseen. Alkoholipolitiikalla tähdätään alkoholin ongelmakäytön ehkäisyyn ja haittojen vähentämiseen. Alkoholin korkea verokanta on perusteltu. Verotus ohjaa kulutusta, ja sen avulla saamme varoja alkoholihaittojen hoitoon ja ehkäisyyn. Verotuksen lisäksi alkoholipolitiikassa on panostettava toimiviin tukipalveluihin sekä asialliseen valistukseen. Alko tulee säilyttää valtio-omisteisena monopoliyhtiönä, mutta mietojen alkoholijuomien, kuten viinien myynti voidaan sallia myös ruokakaupoissa. Alkoholin myyntiin ja muuhun anniskeluun liittyvää byrokratiaa ja sääntelyä tulee keventää, esimerkiksi erillisistä anniskelualueista on luovuttava. Alkoholin nauttiminen julkisilla paikoilla tulee sallia. Keskiolutta ei tule laimentaa eikä alkoholin myynnin aikarajoja tai ravintoloiden aukioloaikoja tiukentaa. Lisäksi pientuottajien tukemiseksi mietojen alkoholijuomien ulosmyynti ravintoloista ja pienpanimoilta tulee sallia.

6. Den obligatoriska skolsvenskan slopas.

Kandidatens kommentar

Toisen kotimaisen kielen pakollinen opiskelu tulisi muuttaa kaikille pakolliseksi vapaasti valittavaksi kieleksi, jonka opiskelu alkaisi seitsemänneltä luokalta ja jatkuisi toisella asteella. Samalla ruotsinkieliset palvelut tulee turvata ja niitä on kehitettävä. Nykyisellään korkeakoulujen virkamiesruotsi ei ole riittävä: tarvitaan malli, joka todella tarjoaa eväät toimia vähemmistökielen edustajien asioissa. Keskeiset palvelut on tarjottava tarvittaessa myös muilla vähemmistökielillä.

 • Kandidatens svar
 • Partiets svar

8. Din region

1. Trängselavgifter bör införas i huvudstadsregionen.

Kandidatens kommentar

Helsingissä ja muutenkin pääkaupunkiseudulla ruuhkamaksuilla tuetaan kestävän kaupunkirakenteen syntymistä ja julkisen liikenteen käytön lisääntymistä. Ruuhkamaksut myös helpottavat liikenteen sujuvuutta niille, jotka joutuvat esimerkiksi tavaraa kuljettaakseen käyttämään pääkaupunkiseudun liikenteessä autoa. Maksuilla voidaan rahoittaa esimerkiksi julkisen liikenteen investointeja, joilla vähennetään edelleen tarvetta oman auton käytölle.

2. Ett Stor-Helsingfors med sammanslagna kommuner är ett bättre alternativ än självständiga kommuner med en gemensam metropolförvaltning.

Kandidatens kommentar

Ihmiset kokevat nykyiset kunnat itselleen läheisiksi ja on toisaalta hyvä, että säilytämme tällaisen läheiseksi koetun rakenteen, koska on myös paljon päätöksiä, jotka on hyvä tehdä mahdollisimman lähellä ihmisiä ja heidän arkeaan. On kuitenkin yhtä lailla tärkeää saada asumiseen, maankäyttöön, liikenteeseen ja sosiaali- ja terveydenhuoltoon liittyvät kysymykset nykyisiä kuntia suuremmalle järjestäjälle. Siihen suoraan kansanvaalilla valittava metropolihallinto toimii nykyisiä epädemokraattisia kuntayhtymähimmeleitä ja yksityistettyjä palveluita merkittävästi paremmin.

3. Det ligger i hela Finlands intresse att Helsingfors får ett Guggenheimmuseum.

Kandidatens kommentar

Guggenheimin museo on tervetullut Helsingin paraatipaikalle Vanhan kauppahallin viereen, mutta siihen ei tule käyttää kuntien tai valtion rahaa vaan museon tulee luottaa omiin kannattavuuslaskelmiinsa ja toteuttaa hanke yksityisten sijoittajien varoin. Guggenheim voi tuoda Helsinkiin lisää kävijöitä ja se voi piristää koko Suomen kulttuuritarjontaa, mutta sama vaikutus voidaan jopa varmemmin saada aidosti omaperäisellä ja kotimaisesta taideyhteisöstä kumpuavalla toiminnalla ulkomailta konseptina tuodun franchising-kulttuuritalon sijaan.

4. Staten bör bevilja Helsingfors extra stöd för att integrera invandrare.

Kandidatens kommentar

Helsinki on erityisasemassa, mitä tulee maahanmuuttoon ja kotouttamiseen. Täällä väestöpohja ja maahanmuuttajien määrä ovat suurempia ja sitä kautta myös vähemmistöryhmillä on paremmin mahdollisuuksia löytää tukiverkostoja ja työtä. Tämän vuoksi Suomen maahanmuuttopolitiikka joko onnistuu tai epäonnistuu nimenomaan Helsingissä ja siksi Helsingille tulee antaa kotouttamiseen erityistukea.

5. En plats på långvården är ett bättre alternativ för en ensam åldring än en vård i hemmet.

Kandidatens kommentar

Koti on yleensä ihmiselle paras paikka. Toimintakyvyn selkeästi heikennyttyä ja monen jäädessä yksin elämänsä viimeisinä vuosina laadukas laitoshoito voi paikoin olla kotihoitoa parempi ratkaisu. Niin kauan kuin ihmisellä on mahdollisuus asua kotonaan, yhteiskunnan on edullisempi ja parempi tukea kotona asumista esimerkiksi kotihoidon palveluilla. Yksinäisyyttä voidaan torjua vertaistuella muun muassa erilaisin yhteisöllisin asumisratkaisuin. Kotihoidon resurssit ovat nykyisellään niin tiukat, että ikäihminen ei aina saa tarvittavaa hoitoa kotonaan. Avo- ja kotihoidonpuolen resurssit on varmistettu riittävän suuriksi turvaamaan hyvinvointi ja tällä vähennetään kalliin laitoshoidon tarvetta.

6. JOKER: Vallöften är bindande.

Kandidatens kommentar

On äänestäjien oikeusturvan kannalta tärkeää, että ne lupaukset, jotka erityisesti näitä vaaleja varten annetaan, toimivat neuvottelujen pohjana hallituspohjaa muodostettaessa. Viimekertaisten hallitusneuvottelujen ja muun muassa Belgian esimerkin kautta on kuitenkin hyvä ymmärtää, että poliittinen päätöksenteko voi kriisiytyä, jos mikään puolue ei nykyisessä monipuoluejärjestelmässämme ole valmis taipumaan omista vaatimuksistaan. Hallitustyöskentelyllä täytyy löytyy ne ratkaisut, jotka hyödyttävät mahdollisimman laajaa kansaa ja ympäristöä. Poliitikkojen täytyy tehdä päätöksensä tutkimustietoon perustuen. Jos uutta perusteltua tietoa tulee, täytyy poliitikon olla valmis myös muuttamaan kantaansa.

<< Tillbaka