Lauri Alhojärvi

Valkompassen 2015 Helsingfors valkrets

Till Valkompassens första sida
 • Kandidatens svar
 • Partiets svar

1. Arbete

1. Det är alltför lätt att leva på socialbidrag i Finland

Syftet med den sociala tryggheten är att garantera alla människor en tillräcklig utkomst och omsorg i alla livssituationer. Den sociala tryggheten består av service och förmåner såsom barnbidrag, sjuk- och föräldrapenning, arbetslöshetsskydd och utkomststöd.

Kandidatens kommentar

Hädin tuskin tulee toimeen, mikäli jaksaa ravata luukulta toiselle. Monet eivät jaksa tai osaa esimerkiksi toimeentulotukea hakea.

2. Öppettiderna inom handeln och andra butiker bör avregleras.

Butikernas och andra affärers dagliga öppettider bestäms i lag. Affärer med en yta på mer än 100 kvm bör vara stängda under kyrkliga helger och första maj, självständighetsdagen, morsdagen och farsdagen. Regionförvaltningsverket kan bevilja undantag på ansökan.

Kandidatens kommentar

Ihmisillä on erilaisia tarpeita, mutta tottuminen kuluttamisen helppouteen ja kaikkivoipaisuuteen on ekologisesti ja filosofisesti ongelmallista.

3. Finland bör gå över till en basinkomst som ersätter det nuvarande socialskyddets miniminivå.

Med basinkomst avses en penningsumma som utbetalas regelbundet för att garantera utkomst. Det finns många modeller men det gemensamma för dem är att basinkomsten vore ägnad att eliminera flitfällor eftersom det alltid skulle vara lönsamt att arbeta. Då inkomsterna stiger sjunker basinkomsten via beskattningen.

Kandidatens kommentar

Perustulon vähimmäistason täytyy olla n. 1000-1200 euroa. Tällöin se auttaa ihmisiä aidosti eikä toimi tulonsiirtona valtiolta yrityksille. Lisäksi riittävän suuruinen perustulo auttaa uudelleenmäärittelemään työn käsitettä. Esimerkiksi koti- ja vapaaehtoistyöt ovat äärimmäisen tärkeitä mutta niitä ei tällä hetkellä lueta "oikeaksi" työksi.

4. Lagen bör garantera arbetstagaren en minimiarbetstid.

Så kallade nollavtal betyder att arbetstagaren inte vet på förhand hur många skift hen har under nästa arbetsschema. Antalet veckoarbetstimmar kan variera från noll till till exempel 40. Nollavtalen ger arbetsgivaren flexibilitet men lämnar arbetstagaren utan skydd.

Kandidatens kommentar

Jokaisella on oikeus työhön joka takaa riittävän toimeentulon, sanoo ihmisoikeuksien yleismaailmallinen julistuskin.

5. Tiden för utbetalning av arbetslöshetsskydd bör förkortas.

Den inkomstrelaterade dagpenningen utbetalas för 500 fulla arbetslöshetsdagar. Hur stor dagpenningen är beror på inkomsten. Vanligen är dagpenningen 50-70 procent av lönen. Den är skattepliktig inkomst.

Kandidatens kommentar

Mitä se muka auttaisi? Pakottaisi työttömäksi jääneen koulutusta vastaamattomaan työhön.

 • Kandidatens svar
 • Partiets svar

2. Ekonomi

1. Finland skulle klara sig bättre utanför euron.

Euron är Europeiska Unionens gemensamma valuta, som togs i bruk som kontantvaluta den 1 februari 2002. I detta nu hör 19 EU-länder till Euroområdet. Euron är en flytande valuta. Den viktigaste mätaren på värdet är förhållandet till USD.

Kandidatens kommentar

Ulkomaankauppaan nojaavalle taloudelle mahdollisuus säädellä valuutan arvoa on tärkeää.

2. Skatten på livsmedel kan höjas.

Den allmänna mervärdesskattesatsen är 24 %. Mervärdesskatten på restaurang- och måltidstjänster och på livsmedel är 14 % och på kultur 10 %. På Finansministeriet har det varit aktuellt med en mervärdesskattereform som förenhetligar alla skattesatser. Då skulle den högsta skattesatsen sjunka och i motsvarande grad stiga för till exempel livsmedel.

Kandidatens kommentar

Ruoan hintaa täytyy laskea alentamalla arvonlisäveroa. Alv on lisäksi luonteeltaan eriarvoistava tasavero, joten siitä pitää pyrkiä eroon kokonaan.

3. Statens och kommunernas ekonomi bör i första hand balanseras genom att skära ner utgifterna.

Den offentliga skuldens förhållande till bruttoproduktionen håller på att överskrida 60 procent. Finland hotas av överskuldsättning, då den arbetsföra befolkningen inte klarar av att finansiera det allt större behovet av offentlig service. Det här hotet kallas för hållbarhetsunderskott.

Kandidatens kommentar

Ei valtiota ja kuntia pidä lähestyä talous edellä, koska niiden tehtävänä on turvata hyvinvointi. Ensin asukkaiden pitää päättää tarpeista ja haluista, sitten mietitään miten nämä rahoitetaan. Menojen leikkaamisen sijaan voisi lisätä tuloja palauttamalla suurituloisten verotus 1990-luvun alun tasolle. Pääomatulot kuntien ja progressiivisen verotuksen piiriin, esimerkiksi.

4. Barnbidraget bör höjas och beskattas.

Det skattefria barnbidraget är i år 95,75-174,27 euro i månaden, beroende på antalet barn. Ensamförsörjartillägget är 48,55 euro per barn och månad. Om barnbidraget höjs och beskattas har det en inkomstutjämnande effekt.

Kandidatens kommentar

Korotettava on, mutta tässä vaiheessa verottaminen luultavasti poistaisi korotusten hyödyt. Pidemmällä tähtäimellä pitäisi ihmisen kaikki tulot (etuudet, palkka-, pääoma- ja muut tulot) laskea yhteen ja niitä verottaa progressiivisesti.

5. Finland har inte råd med social- och hälsovårdstjänster i nuvarande omfattning.

Den kommunala social- och hälsovården kostar nästan 20 miljarder euro i året. Hållbarhetsunderskottet i den offentliga ekonomin och förändringen i befolkningsstrukturen betyder att såväl servicestrukturer som verksamhetssätten inom social- och hälsovården måste reformeras.

Kandidatens kommentar

Suurituloisille annetut veronkevennykset 1990-luvulta lähtien ovat vuositasolla 5-7 miljardin euron luokkaa, samoin harmaan talouden aiheuttama verovaje. Sitäpaitsi: mikä on valtion ja kuntien funktio? Miksi maksaa veroja ja ylläpitää sellaisia rakenteita, jotka eivät kykene edes peruspalveluja takaamaan?

 • Kandidatens svar
 • Partiets svar

3. Säkerhet

1. Ett Natomedlemskap skulle stärka Finlands säkerhetspolitiska ställning.

Nato är en försvarsallians med 28 medlemsländer. Dess viktigaste uppgift är att garantera medlemmarnas säkerhet. Varje medlemsland är skyldigt att hjälpa ett annat medlemsland som utsätts för angrepp. Nato har ett partnerskapsnät och genomför krishanteringsoperationer, där också Finland deltar. Enligt nuvarande regeringsprogram bevarar Finland möjligheten att söka Natomedlemskap.

Kandidatens kommentar

Venäjän uusimmassa turvallisuusdoktriinissa maan suurimmaksi uhaksi mainitaan Naton laajentuminen. Olisi Suomelta melko kehnoa turvallisuuspolitiikkaa toteuttaa naapurin suurin uhkakuva. Yhtä fiksua olisi toteuttaa terrori-iskuja Tukholmassa. Sitäpaitsi Nato ei ole puolustus- vaan hyökkäysliitto, jonka tarkoituksena on lähinnä turvata Yhdysvaltojen öljynsaanti ja geopoliittiset asemat.

2. Det behövs flera poliser i Finland.

Antalet poliser uppskattas i år till 7500, vilket är cirka 50 poliser fler än i fjol. Riksdagen har ansett att de anslag som finns i statsbudgeten räcker för att bevara polisens operativa kapacitet på 2014 års nivå. Inrikesministeriet har ändå uppskattat att tillgången till bastjänster kommer att minska.

Kandidatens kommentar

Harmaan talouden torjuntaan tarvitaan enemmän resursseja, samoin paikoittain liikennettä valvomaan. Tärkeintä on että yksityisten vartijoiden määrää saadaan laskettua nykyisestä. Tähän voidaan vaikuttaa paitsi sosiaalipolitiikalla, myös lopettamalla mm. mediassa perusteettomien pelkojen lietsominen. Suomi on hyvin turvallinen maa.

3. Invandringen till Finland bör begränsas för att minska risken för terrorism.

I fjol tog Finland emot 3 651 asylsökande. Av dem beviljades 1 346 asyl. De flesta asylsökande kom från Irak, Somalien och Ryssland. Finland tog i fjol också emot 1 030 kvotflyktingar från Syrien, Demokratiska republiken Kongo och Sudan.

Kandidatens kommentar

Maahanmuuttoa täytyy lisätä. Terrorismia puolestaan torjutaan parhaiten lopettamalla Nato-yhteistyö sekä panostamalla diplomatiaan, kulttuurien väliseen kommunikaatioon ja kehitysyhteistyöhön.

4. Rysslands maktsfärspolitik är ett hot för Finland.

I Rysslands militärdoktrin definieras Nato som landets största säkerhetshot. Av Rysslands grannländer har Ukraina meddelat att man eftersträvar ett Natomedlemskap.

Kandidatens kommentar

Yhdysvaltojen etupiiripolitiikka on uhka Venäjälle. Suomen etu on pysytellä liittoutumattomana ja ylläpitää hyviä suhteita kaikkiin naapureihin.

5. När det gäller nätövervakning är statens säkerhet viktigare än medborgarens inregritetsskydd.

En arbetsgrupp på Försvarsministeriet föreslår omfattande övervakning av nättrafiken för att avvärja hot mot den nationella säkerheten. Övervakningen skulle förutsätta att grundlagen ändras.

Kandidatens kommentar

Miksi ylläpitää keinotekoisia rakenteita, kuten valtioita, jos se merkitsee ihmisten alistamista? Eikä valtiolla ole turvallisuutta, ainoastaan ihmisillä.

6. Finland bör delta i kampen mot IS med utbildning av den irakiska regeringens styrkor

Islamiska Staten (IS) är en sunniislamistisk terrorgrupp som har tagit kontrollen över stora delar av Syrien och Irak. Gruppen tillämpar en mycket strikt tolkning av islam och vill införa ett muslimskt kalifat. En USA-ledd allians försöker bekämpa IS.

Kandidatens kommentar

Konfliktit Lähi-Idässä ovat äärimmäisen monimutkaisia. Niihin liittyy mm. suurvaltojen kamppailua, uskontoja ja ideologioita, kieli- ja kulttuuripolitiikkaa sekä vastakkaisten osapuolten yhtäaikaista tukemista. Isisiä vastaan periaatteessa pitäisi taistella, mutta Irakin miehittämällä luodun hallituksen tukeminen ei ole järkevää.

 • Kandidatens svar
 • Partiets svar

4. Hälsa

1. Obotligt sjuka bör ha rätt till dödshjälp.

Det är tillåtet att ge assistans vid självmord men aktiv eutanasi är ett brott. Professor Jorma Palo var en känd förespråkare för eutanasi och det är också tidigare finansministern Iiro Viinanen, tidigare Europaparlamentarikern Esko Seppänen och president Sauli Niinistö. Kända motståndare är till exempel läkaren Pekka Reinikainen och arkiatern Risto Pelkonen.

Kandidatens kommentar

Ihmisten kiduttaminen ei ole miellyttävää.

2. Social- och hälsovården bör i första hand produceras som offentliga tjänster.

I den kommunala social- och hälsovården.arbetar omkring 265 000 personer. Privata hälsovårdstjänster och företagshälsovården kompletterar den kommunala servicen. De privata serviceproducenterna står för ungefär en fjärdedel av hälsovårdstjänsterna. Den senaste tiden har utläggningen av service på privata ökat.

Kandidatens kommentar

Esimerkiksi Lahden kokemusten perusteella yksityinen terveydenhuolto on julkista kalliimpaa ja heikompilaatuista sekä lisäksi eriarvoistavaa. Peruspalvelujen alistaminen yksityiselle voitontavoittelulle ei ole järkevää eikä moraalista.

3. Myndigheterna bör ha lägre tröskel för att ingripa i barnfamiljernas problem.

Situationen inom barnskyddet har diskuterats i offentligheten sedan våren 2012, då ett 8-årigt barn mördades i Helsingfors. Barnet var klient hos barnskyddet, som hade fått många anmälningar om henne. Omsorgsministern har konstaterat att tröskeln för att ge familjerna hjälp i tid är för hög och att det är problematiskt.

Kandidatens kommentar

Resursseja täytyy lisätä kaikille lasten kanssa tekemisissä oleville tahoille niin, että lapsia, perheitä ja tapauksia voidaan tarkastella yksilöllisesti. Usein ongelmat voitaisiin havaita jo neuvolassa tai päiväkodissa jos resurssit olisivat riittävät.

4. Åldringarna och deras anhöriga bör påföras ett större ansvar för vårdkostnaderna.

Befolkningen åldras och kostnaderna för äldreomsorgen stiger. Professorn i civilrätt Urpo Kangas har föreslagit att vuxna barn kunde förpliktas att betala för till exempel vårdplats för sina föräldrar om deras pension inte räcker till. Så är det i flera länder i Europa.

Kandidatens kommentar

Ihmisarvoinen elämä kuuluu jokaiselle tulotasosta riippumatta.

5. Medborgarnas rätt till hälsovård är viktigare än den kommunala självstyrelsen.

Enligt grundlagen är Finland indelat i kommuner vilkas förvaltning skall grunda sig på självstyrelse för kommunens invånare. Samtidigt skall det allmänna tillförsäkra var och en tillräckliga social-, hälsovårds- och sjukvårdstjänster.

Kandidatens kommentar

Huono kysymys, koska molemmat ovat tärkeitä. Tässä ilmeisesti viitataan perustuslain vastaiseen Sote-esitykseen. Lähidemokratia ja lähipalvelut kulkevat käsikkäin ja vastaavasti palvelujen keskittäminen kauas johtaa demokratian heikentämiseen, saavutettavuudesta puhumattakaan.

 • Kandidatens svar
 • Partiets svar

5. Framtid

1. Arbetet för att stävja klimatförändringen bör prioriteras fram om industrins konkurrenskraft.

Finlands mål på lång sikt är att minska utsläppen med minst 80 procent till år 2050. Finland försöker också avstå från kolkraft till år 2025. Klimatmålen definieras bland annat i den nya klimatlagen. http://217.71.145.20/TRIPviewer/show.asp?tunniste=RP+82/2014&base=errp&palvelin=www.eduskunta.fi&f=WORD&kieli=ru

Kandidatens kommentar

Ihmiskunnan tulevaisuus riippuu ympäristökatastrofin ratkaisemisesta, ei teollisuuden kansallisista kilpailukyvyistä.

2. Genändrade livsmedel är trygga för människan och miljön.

Genetiskt modifierade organismer är till exempel växter vars arvsmassa och egenskaper har ändrats med genteknik. Genteknik används oftast i förädlingen av soja och majs. De förses med gener som gör dem resistenta mot vissa bekämpningsmedel eller som ger motståndskraft mot vissa skadeinsekters larver.

Kandidatens kommentar

Vaikea sanoa, koska geenimuunneltua ruokaa ei ole tutkittu tarpeeksi. Ekologisesti gmo-lajikkeet ovat ongelmallisia ja tämä riittää syyksi vastustaa niitä.

3. Finland bör ta ett större ansvar för asylsökande som kommer till EU-området.

I fjol anlände 600 000 asylsökande till Europeiska unionen. Finlands andel av de asylsökande var 0,6 procent. Av unionens 28 medlemsländer tog sex emot nästan 80 procent av alla asylsökande. Över 2 500 personer drunknade eller försvann på Medelhavet då de försökte ta sig till Europa över havet i brist på lagliga flyktvägar.

Kandidatens kommentar

Kansallisen kiintiön kasvattamisen lisäksi Suomen on painostettava Ranskaa lopettamaan Afrikan maiden riistäminen sekä Italiaa ja Espanjaa kohtelemaan saapuvia inhimillisesti.

4. Tanken att hela Finland ska vara bebott är förlegad.

Under de drygt tio senaste åren har södra och mellersta Finland stått för den proportionellt sett största inflyttningen medan östra och norra Finland står för den största nettoförlusten. I dag koncentrerar sig befolkningsökningen så gott som helt till huvudstadsregionen.

Kandidatens kommentar

Ihmisillä täytyy olla vapaus asua missä huvittaa ja kaupungistuminen on maailmanlaajuinen ilmiö, joka liittyy talouden rakenteisiin. Peruspalveluista huolehtiminen sen sijaan on valtion ja kuntien tehtävä myös haja-asutusalueilla.

5. Storleken på elevgrupperna i grundskolan bör begränsas i lag till till exempel 20 elever.

Lagen definierar inte storleken på undervisningsgrupperna i allmänbildningen. Det betyder att skolklassernas storlek kan variera mycket från kommun till kommun. Sedan 2010 har Undervisnings- och kulturministeriet anvisat statligt specialstöd för att minska undervisningsgrupperna i grundutbildningen. I år minskar stödet emellertid jämfört med i fjol.

Kandidatens kommentar

Lisäksi koulunkäyntiavustajien määrää on lisättävä ja palkkaa nostettava.

 • Kandidatens svar
 • Partiets svar

7. Omröstningar

1. En folkomröstning bör ordnas om Finlands Natomedlemskap

Kandidatens kommentar

Kansanäänestykset ovat tosin ongelmallisia, koska niissä päätöksen tekee itse asiassa media. Keskusteleva lähidemokratia on paras vaihtoehto.

2. Ett principbeslut om ett nytt kärnkraftverk kan godkännas.

Kandidatens kommentar

Olen käynyt Hiroshimassa ja Tshernobylissä. Ei koskaan enää, kumpaakaan. Onnettomuusriskin lisäksi ydinvoimaan investoiminen on kallista ja estää panostamisen uusiutuvaan energiaan.

3. Inkomstskatten sänks jämnt i alla inkomstklasser för att stimulera ekonomin.

Kandidatens kommentar

Parempi olisi laskea arvonlisäveroa, mikä edistäisi pienituloisten asemaa.

4. Den förra riksdagens beslut att tillåta könsneutrala äktenskap rivs upp.

Kandidatens kommentar

Kannatan sukupuolineutraalia aviolakia, vaikkakin avioliitosta instituutiona ja oikeuksien määrittäjänä pitäisi päästä eroon.

5. Försäljning av svaga viner och starköl tillåts i livsmedelsaffärer.

Kandidatens kommentar

Lisäksi alkoholin verotusta etenkin viinien osalta täytyy alentaa.

6. Den obligatoriska skolsvenskan slopas.

Kandidatens kommentar

Ymmärtämystä kielistä, kulttuureista ja historioista on lisättävä, ei heikennettävä. Pakkovenäjä olisi hyvä lisä opetussuunnitelmiin.

 • Kandidatens svar
 • Partiets svar

8. Din region

1. Trängselavgifter bör införas i huvudstadsregionen.

Kandidatens kommentar

Yksityisautoilua täytyy vähentää. Myös porkkanaa tosin voisi käyttää laskemalla joukkoliikenteen lippujen hintoja ja parantamalla sen infrastruktuuria sekä panostamalla lähipalveluihin.

2. Ett Stor-Helsingfors med sammanslagna kommuner är ett bättre alternativ än självständiga kommuner med en gemensam metropolförvaltning.

Kandidatens kommentar

Molemmat vaihtoehdot ovat huonoja. Kunnan tehtävänä on turvata palvelut ja demokratia. Sekä kuntaliitokset että metropolihallinto heikentäisivät näitä perustehtäviä. Yhteistyötä täytyy tehdä, mutta se olisi mahdollista nykyisilläkin rakenteilla jos esimerkiksi maakuntavaltuusto tekisi muutakin kuin patsastelisi ja nostaisi palkkaa.

3. Det ligger i hela Finlands intresse att Helsingfors får ett Guggenheimmuseum.

Kandidatens kommentar

Kansainvälisten brändien tukemisen sijaan tarvitaan monimuotoista, itseohjautuvaa kulttuuria.

4. Staten bör bevilja Helsingfors extra stöd för att integrera invandrare.

Kandidatens kommentar

Maahanmuuttajat tarvitsevat nykyistä enemmän tukea joka puolella Suomea. Kotouttaminen-sanasta en kuitenkaan pidä. Kotoutuminen-termi olisi parempi, sillä se tekisi maahanmuuttajasta subjektin objektin sijaan.

5. En plats på långvården är ett bättre alternativ för en ensam åldring än en vård i hemmet.

Kandidatens kommentar

Tätä täytyy kysyä jokaiselta vanhukselta itseltään. Laitokset ovat kamalia, joten ensisijaisesti suosisin aina kotihoitoa.

6. JOKER: Vallöften är bindande.

Kandidatens kommentar

Demokratian pitäisi henkilökeskeisyyden sijaan perustua asiakeskeisyyteen. Jos valittu edustaja ei ajaisikaan lupaamiaan asioita, pitäisi tämä voida vaihtaa toiseen kesken kauden.

<< Tillbaka