Outi Alanko-Kahiluoto Vald

Valkompassen 2015 Helsingfors valkrets

Till Valkompassens första sida
 • Kandidatens svar
 • Partiets svar

1. Arbete

1. Det är alltför lätt att leva på socialbidrag i Finland

Syftet med den sociala tryggheten är att garantera alla människor en tillräcklig utkomst och omsorg i alla livssituationer. Den sociala tryggheten består av service och förmåner såsom barnbidrag, sjuk- och föräldrapenning, arbetslöshetsskydd och utkomststöd.

Kandidatens kommentar

Sosiaalitukien varassa elävän osa ei ole helppo. Perusturva ja toimeentulotuki ovat alhaisella tasolla eikä asumistuki aina riitä vuokraan. Siksi vuokraa joudutaan maksamaan myös toimeentulotuella, eikä ruokaan jää riittävästi rahaa.

Ihmisten syyllistämisen sijasta pitää muuttaa sosiaaliturvaa niin, että työnteko on aina kannattavaa. Nykyisin satunnaiset työtulot voivat viivästyttää asumistuen saamisen, ja siksi työtön ei välttämättä uskalla mennä töihin. Työsuhteen pitäisi olla heti jatkuva, ettei olisi pelkoa asumistuen ja asunnon menettämisestä.

Olen itse ajanut eduskunnassa työttömyysturvaan ja asumistukeen molempiin 300 euron suojaosia, ettei työttömän tarvitsisi kieltäytyä satunnaisesta työkeikasta asumistuen tai työttömyysturvan menettämisen vuoksi. Työttömyysturvan suojaosa on jo tullut käyttöön ja asumistuen suojaosa astuu voimaan syksyllä.

Sosiaaliturva kannattaisi uudistaa perustuloksi, joka tekisi työstä aina kannattavaa, vähentäisi byrokratiaa ja vähentäisi työttömyyttä. Perustulon ansiosta jokainen työtunti kasvattaisi käteen jääviä tuloja eikä kenenkään tarvitsisi pelätä joutumista kokonaan sosiaaliturvan ulkopuolelle.

2. Öppettiderna inom handeln och andra butiker bör avregleras.

Butikernas och andra affärers dagliga öppettider bestäms i lag. Affärer med en yta på mer än 100 kvm bör vara stängda under kyrkliga helger och första maj, självständighetsdagen, morsdagen och farsdagen. Regionförvaltningsverket kan bevilja undantag på ansökan.

Kandidatens kommentar

Jos isojen kauppojen aukioloajat vapautettaisiin, se saattaisi tietää pienten kauppojen kannattavuuden heikkenemistä. Kaupan suurliikkeet pärjäisivät, mutta miten kävisi yksinyrittäjien?

Etenkin yksinhuoltajien ja perheellisten kaupan työntekijöiden elämää vapaat aukioloajat vaikeuttaisivat. Myös yhteiskunnan kulut kasvaisivat, kun esimerkiksi päiväkotien aukioloaikoja pitäisi laajentaa ja joukkoliikennettä lisätä.

Entä olisiko työntekijöillä mahdollisuus kieltäytyä vaikeista työajoista ilman irtisanomisen pelkoa? Vihreänä suhtaudun varauksella myös kulutuksen lisäämisen tavoitteeseen.

3. Finland bör gå över till en basinkomst som ersätter det nuvarande socialskyddets miniminivå.

Med basinkomst avses en penningsumma som utbetalas regelbundet för att garantera utkomst. Det finns många modeller men det gemensamma för dem är att basinkomsten vore ägnad att eliminera flitfällor eftersom det alltid skulle vara lönsamt att arbeta. Då inkomsterna stiger sjunker basinkomsten via beskattningen.

Kandidatens kommentar

Perustulo vähentäisi köyhyyttä ja byrokratiaa, parantaisi työnteon kannattavuutta ja lisäisi ihmisten mahdollisuutta päättää omasta elämästään.

Olen ajanut perustuloa pitkään. Olen tällä vaalikaudella vetänyt Vihreän eduskuntaryhmän perustulotyöryhmää. Olemme uudistaneet Vihreiden perustulomallin ja teettäneet laskelman perustulomallistamme (www.vihreat.fi/perustulo).

Vihreiden ajama perustulomalli on realistinen ja toteutettavissa, sillä perustulo olisi mallissamme nykyisen perusturvan tasoinen. Perusturvan suuruus on aina poliittisen päätöksenteon tulos, mutta nykyisen vähimmäisturvan suuruiseksi säädettävä perustulo olisi realistinen toteuttaa. Se korvaisi nykyiset vähimmäisetuudet ja verotettaisiin pois niiltä, jotka eivät sitä tarvitse.

4. Lagen bör garantera arbetstagaren en minimiarbetstid.

Så kallade nollavtal betyder att arbetstagaren inte vet på förhand hur många skift hen har under nästa arbetsschema. Antalet veckoarbetstimmar kan variera från noll till till exempel 40. Nollavtalen ger arbetsgivaren flexibilitet men lämnar arbetstagaren utan skydd.

Kandidatens kommentar

Nollasopimuksessa työnantaja ei lupaa työntekijälle yhtään työtuntia eikä siten yhtään palkkaakaan. Työntekijän on kuitenkin oltava valmiustilassa ja tultava kutsuttaessa töihin.

Nollatyösopimukset ovat työntekijän kannalta epäreiluja. Ne hyödyttävät työnantajaa, mutta eivät vastaavalla tavalla työntekijää. Etenkin sopimukset, joissa ei ole mahdollista ottaa vastaan toista työtä vaikeuttavat toimeentuloa ja elämän suunnittelemista.

Jos työntekijä on työnantajaan työsuhteessa, on työntekijälle taattava vähimmäispalkka. Ellei näin ole, en voi velvoittaa työntekijää olemaan käytettävissä eli valmiudessa tulla kutsuttaessa töihin.

Työnantajan on siis taattava työntekijälle vähimmäispalkka, vaikka työtunteja olisi nolla. Ellei palkkaa makseta, työnantaja ei voi velvoittaa työntekijää olemaan valmiudessa tulemaan kutsuttaessa töihin.

5. Tiden för utbetalning av arbetslöshetsskydd bör förkortas.

Den inkomstrelaterade dagpenningen utbetalas för 500 fulla arbetslöshetsdagar. Hur stor dagpenningen är beror på inkomsten. Vanligen är dagpenningen 50-70 procent av lönen. Den är skattepliktig inkomst.

Kandidatens kommentar

Ansiosidonnaisen kestoa on jo lyhennetty istuvan hallituksen aikana.

Massatyöttömyyden vallitessa työtä ei välttämättä löydy, ja yhä suuremman joukon putoaminen ansiosidonnaiselta nostaisi nopeasti asumistuen ja toimeentulotuen kustannuksia. Laskun maksaisi siis kuntien sosiaalitoimi.

Pelkän perusturvan varassa olevien työttömien työttömyysturvaa pitäisi nostaa. Tämä pitäisi voida tehdä nostamatta samalla ansiosidonnaista turvaa. Työttömien perusturva on jäänyt jälkeen ansioturvasta.

 • Kandidatens svar
 • Partiets svar

2. Ekonomi

1. Finland skulle klara sig bättre utanför euron.

Euron är Europeiska Unionens gemensamma valuta, som togs i bruk som kontantvaluta den 1 februari 2002. I detta nu hör 19 EU-länder till Euroområdet. Euron är en flytande valuta. Den viktigaste mätaren på värdet är förhållandet till USD.

Kandidatens kommentar

EU:n kautta Suomi on voinut edistää mm. ympäristönsuojelua, rauhaa ja ihmisoikeuksia, minkä arvoa on vaikea mitata rahassa. Suomi on hyötynyt EU:n yhteisestä ulko- ja turvallisuuspolitiikasta, matkailun ja liikkumisen helpottumisesta, sisämarkkinoista, erilaisista vaihto-ohjelmista ja aluekehitysrahastoista. Tällä hetkellä ei ole näyttöä siitä, että pärjäisimme euron ulkopuolella paremmin. Euron valuviat pitää kuitenkin korjata. Ei ole oikein, että kansalaiset joutuvat maksamaan pääasiassa pankkien ja finanssimarkkinoiden aiheuttamat talouskriisit.

2. Skatten på livsmedel kan höjas.

Den allmänna mervärdesskattesatsen är 24 %. Mervärdesskatten på restaurang- och måltidstjänster och på livsmedel är 14 % och på kultur 10 %. På Finansministeriet har det varit aktuellt med en mervärdesskattereform som förenhetligar alla skattesatser. Då skulle den högsta skattesatsen sjunka och i motsvarande grad stiga för till exempel livsmedel.

Kandidatens kommentar

Ruuan alv:n nostaminen iskisi pahiten niihin, joiden tulot ovat pienimmät ja joiden tulot tai sosiaaliturva ei riitä elämiseen. Jos ruuan alv:tä kiristettäisiin, se pitäisi korvata pienituloisimmille enkä usko, että kaikki puolueet olisivat siihen tässä taloustilanteessa kuitenkaan halukkaita.

3. Statens och kommunernas ekonomi bör i första hand balanseras genom att skära ner utgifterna.

Den offentliga skuldens förhållande till bruttoproduktionen håller på att överskrida 60 procent. Finland hotas av överskuldsättning, då den arbetsföra befolkningen inte klarar av att finansiera det allt större behovet av offentlig service. Det här hotet kallas för hållbarhetsunderskott.

Kandidatens kommentar

Mitä menoja? Palvelujen ja etuuksien leikkaaminen johtaisi kurjistumisen kierteeseen: köyhyys ja syrjäytyminen lisääntyisi, ja kun pienituloisten ostovoima heikentyisi, kotimarkkinat supistuisivat ja työttömyys kasvaisi.

Lamaa ei saa käyttää verukkeena etuuksien tai peruspalveluiden heikentämiselle, sillä se lisäisi eriarvoisuutta. Talous kohenee järkevillä uudistuksilla kuten perustulolla, jonka avulla työllisyysaste kasvaa ja köyhyys vähenee.

Parhaiten Suomi nousee lamasta panostamalla osaamiseen ja koulutukseen ja syrjäytymisen vähentämiseen. Tarvitsemme myös rakenteellisia uudistuksia kuten perustulon sekä investointeja puhtaaseen teknologiaan. Sillä tavalla kasvatamme työllisyysastetta ja luomme Suomeen uusia työpaikkoja ja vientialoja.

Menoja saadaan vähennettyä luopumalla ympäristölle haitallisista tuista.

4. Barnbidraget bör höjas och beskattas.

Det skattefria barnbidraget är i år 95,75-174,27 euro i månaden, beroende på antalet barn. Ensamförsörjartillägget är 48,55 euro per barn och månad. Om barnbidraget höjs och beskattas har det en inkomstutjämnande effekt.

Kandidatens kommentar

Lapsilisä on tarkoitettu kulukorvaukseksi lapsiperheille. Korottaminen olisi paikallaan, sillä lapsiperheiden köyhyys on Suomessa lisääntynyt. Verotus taas on tapa lisätä tulonjaon oikeudenmukaisuutta.

On kuitenkin varottava, ettemme tee sosiaaliturvajärjestelmän ja verotuksen kokonaisuudesta liian monimutkaista.

Vihreiden perustulomallissa lapsilisää maksettaisiin 18 vuoteen saakka.

5. Finland har inte råd med social- och hälsovårdstjänster i nuvarande omfattning.

Den kommunala social- och hälsovården kostar nästan 20 miljarder euro i året. Hållbarhetsunderskottet i den offentliga ekonomin och förändringen i befolkningsstrukturen betyder att såväl servicestrukturer som verksamhetssätten inom social- och hälsovården måste reformeras.

Kandidatens kommentar

Kattavat sosiaali- ja terveyspalvelut ja muut hyvinvointipalvelut säästävät itsensä takaisin, sillä siten voimme estää syrjäytymistä ja ongelmien syvenemistä. Juustohöyläleikkaukset hyvinvointipalveluihin tuottavat väliinputoajia ja syventävät eriarvoisuutta.

Sosiaali- ja terveydenhoidon rakenneuudistus on välttämätön, koska veronmaksajien määrä vähenee samalla kuin ikääntyneiden, hoitoa ja hoivaa tarvitsevien määrä kasvaa. Sote-uudistuksen tavoitteena on kuitenkin säilyttää nykyisen laajuiset palvelut, mutta toteuttaa ne tehokkaammin kuin nykyään. Se on mahdollista lisäämällä sosiaali- ja terveyspalveluiden yhteistyötä, vahvistamalla perusterveydenhoitoa ja purkamalla rahoituksen monikanavaisuus.

 • Kandidatens svar
 • Partiets svar

3. Säkerhet

1. Ett Natomedlemskap skulle stärka Finlands säkerhetspolitiska ställning.

Nato är en försvarsallians med 28 medlemsländer. Dess viktigaste uppgift är att garantera medlemmarnas säkerhet. Varje medlemsland är skyldigt att hjälpa ett annat medlemsland som utsätts för angrepp. Nato har ett partnerskapsnät och genomför krishanteringsoperationer, där också Finland deltar. Enligt nuvarande regeringsprogram bevarar Finland möjligheten att söka Natomedlemskap.

Kandidatens kommentar

Nato-jäsenyys ei parantaisi Suomen turvallisuutta, vaan todennäköisesti kävisi juuri päinvastoin.
Suomen on pidettävä kiinni puolueettomuudestaan ja vältettävä osallistumasta maailman konflikteihin.

Liittyminen Natoon lisäisi sotilaallista jännitettä itärajalla. Mielestäni Suomen rauhankumppanuus Naton kanssa on riittävää ja toimivaa yhteistyötä.

Suomen on edistettävä entistä enemmän eurooppalaista ja pohjoismaista puolustusyhteistyötä ja toimittava aktiivisesti konfliktien lievittämiseksi.

Jos Nato-jäsenyyden harkitseminen tulee ajankohtaiseksi, siitä on järjestettävä kansanäänestys.

2. Det behövs flera poliser i Finland.

Antalet poliser uppskattas i år till 7500, vilket är cirka 50 poliser fler än i fjol. Riksdagen har ansett att de anslag som finns i statsbudgeten räcker för att bevara polisens operativa kapacitet på 2014 års nivå. Inrikesministeriet har ändå uppskattat att tillgången till bastjänster kommer att minska.

Kandidatens kommentar

Levottomuuden ja rikollisuuden vähentämiseksi kaikkein tärkeintä on parantaa hyvinvointipalveluita. Tärkeintä on ehkäistä syrjäytymistä, vähentää eriarvoisuutta ja kaventaa tuloeroja sekä pitää huolta ennaltaehkäisevistä hyvinvointipalveluista.

Poliisien määrä kuitenkin vähenee rajusti lähivuosina tällä vaalikaudella tehtyjen säästöjen vuoksi. Poliisien määrää ei ole nykyisestä ainakaan varaa vähentää.

En myöskään pidä kansalaisen oikeusturvan ja turvallisuuden kannalta hyvänä sitä, että koulutetut poliisit korvataan yksityisillä vartiointiliikkeillä.

Emme kuitenkaan tarvitse lisää poliiseja, jos järkeistämme ja jaamme poliisien työtaakkaa. Kannattaa mieluummin vahvistaa sosiaalipalveluita. Silloin poliisinkin tarve vähenee.

3. Invandringen till Finland bör begränsas för att minska risken för terrorism.

I fjol tog Finland emot 3 651 asylsökande. Av dem beviljades 1 346 asyl. De flesta asylsökande kom från Irak, Somalien och Ryssland. Finland tog i fjol också emot 1 030 kvotflyktingar från Syrien, Demokratiska republiken Kongo och Sudan.

Kandidatens kommentar

Suomi hyötyy työperäisestä maahanmuutosta. EU-maana olemme sitoutuneet edistämään ihmisten vapaata liikkuvuutta. Maahanmuuttaja ei ole terroristi eikä terroristi ole aina maahanmuuttaja. Ei pidä leimata ihmisiä heidän taustansa tai lähtökohtansa perusteella.

Suomeen tullaan myös pakoon sotaa, nälkää ja kidutusta ja epäinhimillisiä olosuhteita. On meidän velvollisuutemme auttaa näitä ihmisiä, samalla tavoin kuin muuta maat ovat auttaneet Suomea silloin, kun täältä on lähdetty sotaa pakoon ja työnhakuun muihin maihin ja mantereille.

Terrorismin uhka pitää ottaa vakavasti. Meidän on tehtävä sen torjumisessa kansainvälistä yhteistyötä. Maahanmuuton rajoittaminen olisi kuitenkin väärä tapa reagoida terroristisiin liikeisiin.

4. Rysslands maktsfärspolitik är ett hot för Finland.

I Rysslands militärdoktrin definieras Nato som landets största säkerhetshot. Av Rysslands grannländer har Ukraina meddelat att man eftersträvar ett Natomedlemskap.

Kandidatens kommentar

Venäjän kehitys on ollut huolestuttavaa. Juuri nyt Venäjä ei asiantuntijoiden mukaan ole meille mikään sotilaallinen uhka. Ilmatilaloukkaukset Suomen merialueilla ovat viestittäneet, että Venäjä tahtoo näyttää naapureilleen kaapin paikkaa, mutta kyse on pikemminkin huonosta käytöksestä kuin todellisesta uhasta.

Venäjä pitää ottaa vakavasti, vaikkemme pitäisikään sitä välittömänä sotilaallisena uhkana Suomelle. Muun muassa siksi olen kannattanut Suomen osallistumista EU:n yhteisiin Venäjä-pakotteisiin.

Venäjä ei ole luotettava kumppani esimerkiksi energiapolitiikassa, sillä Venäjälle energiapolitiikka on osa ulko- ja valtapolitiikkaa. Siksi en pitänyt viisaana hallituksen päätöstä ostaa Fennovoiman ydinvoimalan reaktori ja polttoaine suoraan Putinin vallan alla toimivalta liikelaitokselta.

5. När det gäller nätövervakning är statens säkerhet viktigare än medborgarens inregritetsskydd.

En arbetsgrupp på Försvarsministeriet föreslår omfattande övervakning av nättrafiken för att avvärja hot mot den nationella säkerheten. Övervakningen skulle förutsätta att grundlagen ändras.

Kandidatens kommentar

Näen verkkotiedustelun ongelmallisena, sillä ihmisillä pitäisi olla oikeus viestiä yksityisesti ilman, että isoveli valvoo. Viestintäsalaisuus on tästä syystä perustuslailla suojattu. Pidän viestintäsalaisuudesta luopumista liian suurena uhrina hyötyyn nähden, joka verkkotiedustelusta olisi saatavissa. Kaikkiin kansalaisiin kohdistuva verkkovalvonta olisikin luultavasti mahdotonta toteuttaa rikkomatta perustuslakia.
Viestintäsalaisuus on kuitenkin perustuslain suojaama.

6. Finland bör delta i kampen mot IS med utbildning av den irakiska regeringens styrkor

Islamiska Staten (IS) är en sunniislamistisk terrorgrupp som har tagit kontrollen över stora delar av Syrien och Irak. Gruppen tillämpar en mycket strikt tolkning av islam och vill införa ett muslimskt kalifat. En USA-ledd allians försöker bekämpa IS.

Kandidatens kommentar

Ensin on tehtävä huolellinen riskianalyysi ja huolehdittava sotilaiden työturvallisuudesta. Kyse on operaatiosta, jonka on katsottu sisältävän tavallista suurempia riskejä.

ISIS:n raakalaismainen tapa toimia rikkoo kaikkia ihmisoikeuksien periaatteita. ISIS:in joukkoihin on lähtenyt muista maista suuri joukko taistelijoita - Suomestakin 50-70 henkeä. Irakin hallitus on pyytänyt apua kansainväliseltä yhteisöltä ISIS:in pysäyttämiseksi. Kansainvälinen yhteisö on vastannut pyyntöön mm. kouluttamalla irakilaisia.

On selvää, että kansainvälisen yhteisön pitää vastata Irakin avunpyyntöön, mutta ennen kaikkea pitää puuttua ongelman alkusyihin. Suomen on muodostettava kokonaisvaltainen politiikka roolistaan ISIS:iä vastaan.

Mielestäni meidän on edistettävä Irakia ja Syyriaa koskevaa rauhanomaista ratkaisua ja myös osallistuttava sotilaallisen koulutusavun antamiseen ISIS:in vastaisille joukoille.

 • Kandidatens svar
 • Partiets svar

4. Hälsa

1. Obotligt sjuka bör ha rätt till dödshjälp.

Det är tillåtet att ge assistans vid självmord men aktiv eutanasi är ett brott. Professor Jorma Palo var en känd förespråkare för eutanasi och det är också tidigare finansministern Iiro Viinanen, tidigare Europaparlamentarikern Esko Seppänen och president Sauli Niinistö. Kända motståndare är till exempel läkaren Pekka Reinikainen och arkiatern Risto Pelkonen.

Kandidatens kommentar

Tärkeintä on kehittää saattohoitoa niin, että kaikilla on oikeus hyvää saattohoitoon. Laadukkaassa saattohoidossa kivunlievityksestä ei tingitä ja ihminen saa kuolla arvokkaasti.

Avustetun kuoleman pitäisi kuitenkin olla mahdollinen, jos henkilö on parantumattomasti sairas, ja hän vapaaehtoisesti ja toistuvasti uusii oikeustoimikelpoisen pyynnön avustettuun kuolemaan. Henkilön on siis ymmärrettävä tilansa ja pyyntönsä seuraukset. On huolehdittava siitä, ettei parantumattomasti sairasta tai vaikeasti vammaista henkilöä voida painostaa avustettuun kuolemaan.

Avustetun kuoleman tarkoituksena on sietämättömän kärsimyksen lopettaminen, kun sairauteen ei ole hoitokeinoja eikä kärsimys ole muilla tavoin lievitettävissä.

Lääkäriä tai muuta hoitohenkilökuntaa ei tule pakottaa suorittamaan avustettua kuolemaa.
eutanasiaa, jos se on hänen katsomuksensa vastaista.

Minusta tuli eutanasian kannattaja, kun jouduin seuraamaan kuukausia läheiseni turhaa kärsimystä väistämättömän kuoleman edessä voimatta tehdä läheiseni avuksi mitään. Minusta läheiseni kärsimys oli kohtuutonta ja epäinhimillistä.

2. Social- och hälsovården bör i första hand produceras som offentliga tjänster.

I den kommunala social- och hälsovården.arbetar omkring 265 000 personer. Privata hälsovårdstjänster och företagshälsovården kompletterar den kommunala servicen. De privata serviceproducenterna står för ungefär en fjärdedel av hälsovårdstjänsterna. Den senaste tiden har utläggningen av service på privata ökat.

Kandidatens kommentar

Hyvinvointipalvelut kannattaa tuottaa ensisijaisesti julkisina, sillä se on paras tapa huolehtia palvelujen saatavuudesta, kansalaisten tasa-arvosta ja palvelujen laadusta.

Julkisesti tuotetut palvelut ovat demokraattisemmin valvottuja kuin yksityiset, ja julkisille palveluille voidaan helpommin asettaa muitakin kriteereitä kuin edullisuus.

Jos perusterveydenhoito yksityistettäisiin, ihmisten eriarvoisuus kasvaisi. Julkisen vallan tehtävänä on huolehtia siitä, että kansalaisille elintärkeät palvelut ovat maksuttomina kaikkien saatavilla.

Julkista terveydenhuoltoa pitää vahvistaa siirtämällä rahaa yksityisistä Kela-korvauksista julkiseen perusterveydenhoitoon. Varakkailla on sitä paitsi jo nyt täydet mahdollisuudet ostaa halutessaan yksityisiä terveyspalveluita.

3. Myndigheterna bör ha lägre tröskel för att ingripa i barnfamiljernas problem.

Situationen inom barnskyddet har diskuterats i offentligheten sedan våren 2012, då ett 8-årigt barn mördades i Helsingfors. Barnet var klient hos barnskyddet, som hade fått många anmälningar om henne. Omsorgsministern har konstaterat att tröskeln för att ge familjerna hjälp i tid är för hög och att det är problematiskt.

Kandidatens kommentar

On hyvä kehittää varhaisia, ennalta ehkäiseviä palveluja sekä varhaista tukea. Siten säästetään kuluja ja kärsimystä myöhemmin. Uupuneiden lapsiperheiden pitää saada konkreettista apua kotiin ajoissa.

4. Åldringarna och deras anhöriga bör påföras ett större ansvar för vårdkostnaderna.

Befolkningen åldras och kostnaderna för äldreomsorgen stiger. Professorn i civilrätt Urpo Kangas har föreslagit att vuxna barn kunde förpliktas att betala för till exempel vårdplats för sina föräldrar om deras pension inte räcker till. Så är det i flera länder i Europa.

Kandidatens kommentar

Vaalilauseeni on "Ettei ketään jätettäisi". Kaikilla ei ole omaisia tai läheisiä huolehtimassa. On tärkeä periaate, että hyvinvointiyhteiskunnassa kaikista pidetään huolta. Kannatan kaikille kuuluvia universaaleja palveluja, jotka rahoitetaan verotuksella. Progressiivinen verotus huolehtii siitä, että kaikki maksavat maksukykynsä mukaan. Pienituloiset vähemmän, suurituloiset enemmän. Uusia maksuja ei pidä lisätä.

5. Medborgarnas rätt till hälsovård är viktigare än den kommunala självstyrelsen.

Enligt grundlagen är Finland indelat i kommuner vilkas förvaltning skall grunda sig på självstyrelse för kommunens invånare. Samtidigt skall det allmänna tillförsäkra var och en tillräckliga social-, hälsovårds- och sjukvårdstjänster.

Kandidatens kommentar

Kunnat eivät ole olemassa hallintoa vaan kansalaisia varten. Jos sosiaali- ja terveydenhoitoa ei saada järjestettyä kuntapohjaisesti, on valtion otettava vastuu palveluiden järjestämisestä.

Kuntien määrällä ei ole merkitystä, jos sosiaali- ja terveyspalveluiden rahoitus ja palveluista päättämisen demokraattisuus pystytään ratkaisemaan laajemmalla alueella kuntien yhteistoimintana.

Perustuslaki edellyttää, että kunnat pystyvät vaikuttamaan rahoittamiinsa palveluihin. Kunnan asukkaat rahoittavat julkisia palveluita verotuloillaan, joten palveluiden on oltava kuntalaisten demokraattisessa kontrollissa.

 • Kandidatens svar
 • Partiets svar

5. Framtid

1. Arbetet för att stävja klimatförändringen bör prioriteras fram om industrins konkurrenskraft.

Finlands mål på lång sikt är att minska utsläppen med minst 80 procent till år 2050. Finland försöker också avstå från kolkraft till år 2025. Klimatmålen definieras bland annat i den nya klimatlagen. http://217.71.145.20/TRIPviewer/show.asp?tunniste=RP+82/2014&base=errp&palvelin=www.eduskunta.fi&f=WORD&kieli=ru

Kandidatens kommentar

Teollisuuden kilpailukyvyn ja ilmastonmuutoksen ehkäisemisen vastakkainasettelu ei ole tätä päivää. Ilmastonmuutokseen varautuminen ja sen hillitseminen luo työpaikkoja ja kokonaan uusia aloja. Ilmastonmuutoksen torjuminen on maailman nopeimmin kasvavia liiketoiminta-aloja. Mitä hitaammin investoimme puhtaaseen teknologiaan, sitä heikommin pysymme kilpailussa mukana.

Ilmastonmuutokseen vastaaminen on velvollisuutemme tulevia sukupolvia kohtaan. Maapallo on meillä vain lainassa.

Ilmastonmuutoksen huomiotta jättäminen tuhoaa kilpailukykyämme että heikentää Suomen elinkelpoisuutta.

Uusiutuvaan energiaan panostaminen on taloudellisesti järkevää, sillä kotimainen hajautettu energia luo pysyviä työpaikkoja koko maahan. Siinä se päihittää ydinvoiman, joka työllistää vain joitain tuhansia ihmisiä rakennusaikana.

Fossiilisiin energialähteisiin panostaminen ei ole enää sijoittajillekaan järkevää. Emme kuitenkaan voi käyttää kaikkia löydettyjä fossiilisen energian varoja, jos haluamme estää ilmaston lämpenemisen yli ihmiskunnalle ja planeetalle kohtalokkaan sietorajan.

2. Genändrade livsmedel är trygga för människan och miljön.

Genetiskt modifierade organismer är till exempel växter vars arvsmassa och egenskaper har ändrats med genteknik. Genteknik används oftast i förädlingen av soja och majs. De förses med gener som gör dem resistenta mot vissa bekämpningsmedel eller som ger motståndskraft mot vissa skadeinsekters larver.

Kandidatens kommentar

Geenimuunnellut lajit vähentävät luonnon monimuotoisuutta eivätkä ole terveellisiä rehuina käytettyinä eivätkä ihmisen ravintona. On tutkimuksia, jotka osoittavat geenimanipuloituja tuotteita sisältävän ruuan olevan epäterveellistä ihmiselle. Geenimuunnellun ruuan vaikutuksista eläimille ja ihmisille ei toisaalta tiedetä riittävästi, joten on viisaampaa panostaa puhtaisiin lajeihin ja luonnonmukaiseen viljelyyn. Ennaltaehkäisy on tärkeää myös siksi, että geenimuunneltujen lajien leviämistä pölyttäjien ja tuulen mukana on liki mahdotonta estää.

Kaikkiin ruoka-aineisiin on saatava gmo-merkintä. Ihmisillä on oikeus tietää, mitä he syövät ja mitä heidän ruokansa sisältää.

3. Finland bör ta ett större ansvar för asylsökande som kommer till EU-området.

I fjol anlände 600 000 asylsökande till Europeiska unionen. Finlands andel av de asylsökande var 0,6 procent. Av unionens 28 medlemsländer tog sex emot nästan 80 procent av alla asylsökande. Över 2 500 personer drunknade eller försvann på Medelhavet då de försökte ta sig till Europa över havet i brist på lagliga flyktvägar.

Kandidatens kommentar

Inhimillisyyden on oltava myös maahanmuuttopolitiikan lähtökohta. Humanitaarinen maahanmuutto tarkoittaa, että annamme osaltamme kansainvälisen yhteisön jäseninä apua epäinhimillisistä oloista pakeneville.

4. Tanken att hela Finland ska vara bebott är förlegad.

Under de drygt tio senaste åren har södra och mellersta Finland stått för den proportionellt sett största inflyttningen medan östra och norra Finland står för den största nettoförlusten. I dag koncentrerar sig befolkningsökningen så gott som helt till huvudstadsregionen.

Kandidatens kommentar

Minusta on hyvä, että kaikkialla Suomessa on mahdollista asua. Samaan aikaan liikenteen ja asumisen suunnittelussa on pyrittävä mahdollisimman tiiviiseen yhdyskuntarakenteeseen. Se säästää niin ympäristöä kuin ilmastoa.

Panostamalla uusiutuvaan hajautettuun kotimaiseen energiaan loisimme pysyviä työpaikkoja kaikkialle Suomeen.

Uskon myös, että energiaa säästävä teknologia ja keksinnöt tekevät tulevaisuudessa mahdolliseksi sen, että kaikkialla Suomessa on mahdollista valita mahdollisimman ekologinen tapa asua - niin kasvukeskuksissa kuin haja-asutusalueilla.

5. Storleken på elevgrupperna i grundskolan bör begränsas i lag till till exempel 20 elever.

Lagen definierar inte storleken på undervisningsgrupperna i allmänbildningen. Det betyder att skolklassernas storlek kan variera mycket från kommun till kommun. Sedan 2010 har Undervisnings- och kulturministeriet anvisat statligt specialstöd för att minska undervisningsgrupperna i grundutbildningen. I år minskar stödet emellertid jämfört med i fjol.

Kandidatens kommentar

Monin paikoin Suomea tehdään vääriä säästöjä irtisanomalla opettajia ja kasvattamalla luokkakokoja. Tähän on mahdotonta puuttua ilman lainsäädäntöä. Kohtuulliset luokkakoot maksaisivat itsensä varmasti takaisin. Luokkakoon rajaamisesta hyötyisivät niin erityistä tukea tarvitsevat oppilaat kuin muutkin.

 • Kandidatens svar
 • Partiets svar

7. Omröstningar

1. En folkomröstning bör ordnas om Finlands Natomedlemskap

Kandidatens kommentar

Kannatan kansanäänestystä Nato-jäsenyyden hakemisesta, mutta mielestäni se ei ole nyt ajankohtainen.

2. Ett principbeslut om ett nytt kärnkraftverk kan godkännas.

Kandidatens kommentar

Kallista ja vanhanaikaista ydinvoimaa ei tule lisätä, vaan painopisteen tulee olla uusiutuvassa, kotimaisessa energiassa.

Ydinvoima sitoo vuosikymmeniksi pääoman, jota tarvittaisiin ympäristöystävällisen uusiutuvan energian tukemiseen. Ydinvoiman sijasta kannattaa valita hajautettu, huoltovarmuutta ja energiaomavaraisuutta lisäävä uusiutuva energia. Se on edullisempaa kuin ydinenergia, jonka riskit ympäristön ja ihmisten terveyden kannalta ovat toteutuessaan mittavat.

Uusiutuva kotimainen hajautettu energia työllistäisi pysyvästi koko maassa. Sen avulla loisimme uutta työtä ja hyvinvointia koko Suomeen.

Suomen kannattaa edistää energiaomavaraisuutta ja panostaa energiatehokkuuteen sekä kotimaiseen kestävään energiaan, kuten tuulivoimaan, bioenergiaan ja aurinkoenergiaan.

Ydinvoiman lisääminen on mielestäni vastuutonta tulevia sukupolvia kohtaan, sillä ydinjätteen loppusijoittaminen on edelleen ongelma.

Myös ympäristölle ydinvoima on riskaabeli energiamuoto. Uraanin louhinta ja kuljetus saastuttaa ympäristöä ja mahdollisen onnettomuuden riskit ovat valtavat.

3. Inkomstskatten sänks jämnt i alla inkomstklasser för att stimulera ekonomin.

Kandidatens kommentar

Veronalennukset pitää suunnata pienituloisille. Pienituloisten veronalennus elvyttää kotimaista taloutta kaikkein tehokkaimmin.

Verokertymää ei ole viisasta alentaa. Maksan mieluummin veroja, joilla tuotetaan hyvinvointipalveluja, joista hyötyvät kaikki tuloluokkiin katsomatta.

Veronalennusta järkevämpi tapa vähentää köyhyyttä ja kaventaa tuloeroja olisi parantaa köyhimpien perusturvaa.

4. Den förra riksdagens beslut att tillåta könsneutrala äktenskap rivs upp.

Kandidatens kommentar

Oli korkea aika, että laki säädettiin. Sen peruminen tuottaisi pelkästään onnettomuutta niille, jotka nyt voivat vihdoin jakaa avioliiton rakastamansa ihmisen kanssa. Sellaista mahdollisuutta onneen, joka ei vie toisilta pois mitään vaan lisää yhteiskunnan onnea, ei ole mitään syytä poistaa.

Kansalaisilla tulee olla yhdenvertaiset oikeudet lain edessä seksuaalisesta suuntautumisesta riippumatta. Kyse on ihmisoikeuksista.

On lapsen etu, että hänen vanhempansa ovat tasavertaisessa asemassa lain suhteen samalla tavalla kuin muidenkin perheiden vanhemmat. Lainsäädännöllä edistetään yhdenvertaisuutta ja vaikutetaan mielipiteisiin: edistyksellinen lainsäädäntö vähentää myös syrjintää ja kiusaamista.

Translaki pitää päivittää ja uusi äitiyslaki hyväksyä.

5. Försäljning av svaga viner och starköl tillåts i livsmedelsaffärer.

Kandidatens kommentar

Olisi hienoa, jos kotimaiset tilaviinit pääsisivät kauppojen hyllyille - Alkoa ei ole joka kylässä eikä paikkakunnalla. Vahvat oluet ovat myös kalliimpia ja maukkaampia, joten erikoisolut voisivat muuttaa juomakulttuuria maun suuntaan.

6. Den obligatoriska skolsvenskan slopas.

Kandidatens kommentar

Suomi on kaksikielinen maa. Ruotsinkieliset ovat kielivähemmistömme.

Emme voi jättää vähemmistöä ilman perustuslaillisia palveluitaan. Kouluruotsista luopuminen tarkoittaisi, että ilman ruotsin kielen taitoa jäävät eivät voisi työskennellä aikuisina ammateissa ja työtehtävissä, joissa ruotsinkielen taito on välttämättömyys. Ruotsin opetusta pitäisi kehittää siirtämällä painopistettä entistä enemmän käytännön kielitaidon rakentamiseen. Nykyisin suomenkieliset eivät juuri käytä ruotsinkieltä, vaikka tilaisuus olisi. Hyödymme ruotsin kielen osaamisesta myös pohjoismaisessa yhteistyössä.

 • Kandidatens svar
 • Partiets svar

8. Din region

1. Trängselavgifter bör införas i huvudstadsregionen.

Kandidatens kommentar

Ruuhkamaksut vähentäisivät ruuhkaa, haitallisia liikenteestä aiheutuvia päästöjä, vähentäisivät hengitystiesairauksia ja liikenteestä aiheutuvia onnettomuuksia. Tukholmassa ruuhkamaksuista on ollut positiivisia kokemuksia eivätkä esimerkiksi keskustan kaupat ole niistä kärsineet.

2. Ett Stor-Helsingfors med sammanslagna kommuner är ett bättre alternativ än självständiga kommuner med en gemensam metropolförvaltning.

Kandidatens kommentar

Tärkeintä on, että pääkaupunkiseudun kunnat päättäisivät yhdessä maankäytöstä, liikenteestä ja asumisesta. Se vähentäisi kuntien välistä kilpailua ns. hyvistä veronmaksajista sekä turhaa autoilua kehyskuntien ja Helsingin välillä, kun maankäyttö ja liikenne voitaisiin suunnitella yhdessä. Pääkaupunkiseudun kuntien yhteinen hallinto ehkäisisi asuinalueiden eriytymistä ja mikä parasta: saisimme yhdessä rakennettua riittävästi hinta- ja vuokratasoltaan kohtuullisia asuntoja seudun asukkaiden tarpeisiin. Kunnilla pitäisi olla myös yhteinen veronkanto-oikeus ja suorat vaalit. Lähidemokratiasta olisi myös tärkeää huolehtia. Päivähoidosta ja muista lähellä olevista asioista päätettäisiin lähellä, seudullisista isoista kysymyksistä kuntien yhteisessä hallinnossa.

3. Det ligger i hela Finlands intresse att Helsingfors får ett Guggenheimmuseum.

Kandidatens kommentar

Kysymys on huonosti muotoiltu, sillä siinä ei taustoiteta, olisiko kysymys yksityisellä rahalla rahoitetusta hankkeesta vai veronmaksajien maksamasta hankkeesta. Koska tähän mennessä oletuksena on kuitenkin ollut, että Helsingin kaupunki maksaisi ainakin valtaosan Guggenheimin museosta, vastaan kielteisesti.

4. Staten bör bevilja Helsingfors extra stöd för att integrera invandrare.

Kandidatens kommentar

Kotoutuneet maahanmuuttajat ovat arvokkaita työntekijöitä pääkaupunkiseudulle ja koko maalle. Kielikoulutuksesta ja muusta kotouttamisesta aiheutuvat kustannukset ovat kuitenkin suuret, ja siksi valtion on kohtuullista osallistua niihin.

5. En plats på långvården är ett bättre alternativ för en ensam åldring än en vård i hemmet.

Kandidatens kommentar

Hyvin harva vanhus haluaa asua laitoksessa. Äskettäisien tutkimuksen mukaan kotona asuvista vanhuksista laitokseen halusi vain pieni prosentti ja hekin yksinäisyyden vuoksi.

Kotihoidon tila on kuitenkin äskettäisen Superin selvityksen mukaan huono koko maassa. Pidän välttämättömänä sitä, että tulevissa hallitusneuvotteluissa lisättäisiin kotohoidon resursseja. Vanhuksia ei saa jättää kotiin heitteille!

6. JOKER: Vallöften är bindande.

Kandidatens kommentar

Kansanedustajan työ on luottamustehtävä. Luottamus särkyy, jos kansalaisella on tunne, että poliitikko on unohtanut tai ei ole piitannut lupauksistaan. Itselleni tärkeä periaate on se, että teen aina parhaani.

<< Tillbaka