Sophia Leppä

Valkompassen 2015 Helsingfors valkrets

Till Valkompassens första sida
 • Kandidatens svar
 • Partiets svar

1. Arbete

1. Det är alltför lätt att leva på socialbidrag i Finland

Syftet med den sociala tryggheten är att garantera alla människor en tillräcklig utkomst och omsorg i alla livssituationer. Den sociala tryggheten består av service och förmåner såsom barnbidrag, sjuk- och föräldrapenning, arbetslöshetsskydd och utkomststöd.

Kandidatens kommentar

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tuorein raportti vahvisti jo sen, mistä Suomi on Euroopan neuvoston sosiaalisten oikeuksien komitealtakin huomautuksia, että Suomen sosiaaliturva ei riitä elämiseen. Tähän epäkohtaan on vastattava nyt nostamalla perusturvan tasoa ja samalla aloittamalla siirtymä kohti perustuloa.

2. Öppettiderna inom handeln och andra butiker bör avregleras.

Butikernas och andra affärers dagliga öppettider bestäms i lag. Affärer med en yta på mer än 100 kvm bör vara stängda under kyrkliga helger och första maj, självständighetsdagen, morsdagen och farsdagen. Regionförvaltningsverket kan bevilja undantag på ansökan.

Kandidatens kommentar

Nykyisin monilla pienemmillä ruokakaupoilla olisi jo mahdollisuus pitää liikettä auki kauemmin kuin ne pitävät. Tämä kertoo, siitä etteivät kaupat ole nähneet tätä kuitenkaan taloudellisesti kannattavaksi vaihtoehdoksi. Kauppojen ja muidenkin liikkeiden kohdalla vapauttaminen olisi asettaisi pienet yrittäjät entistä heikompaan asemaan ja muuttaisi kauppojen työntekijöiden työn jo nyt raskaasta ja epäsäännöllisestä entistä uuvuttamaksi.

3. Finland bör gå över till en basinkomst som ersätter det nuvarande socialskyddets miniminivå.

Med basinkomst avses en penningsumma som utbetalas regelbundet för att garantera utkomst. Det finns många modeller men det gemensamma för dem är att basinkomsten vore ägnad att eliminera flitfällor eftersom det alltid skulle vara lönsamt att arbeta. Då inkomsterna stiger sjunker basinkomsten via beskattningen.

Kandidatens kommentar

Suomen täytyy aloittaa tämä siirtymä heti tulevalla vaalikaudella. Samalla sosiaaliturvan vähimmäistasoa täytyy myös nostaa vastaamaan yleistä hintatasoa.

4. Lagen bör garantera arbetstagaren en minimiarbetstid.

Så kallade nollavtal betyder att arbetstagaren inte vet på förhand hur många skift hen har under nästa arbetsschema. Antalet veckoarbetstimmar kan variera från noll till till exempel 40. Nollavtalen ger arbetsgivaren flexibilitet men lämnar arbetstagaren utan skydd.

Kandidatens kommentar

Lainsäädännöllä nykyisen kaltainen nollatuntisopimusten käyttö täytyy kieltää ja ilman työntekijän itse kirjallisesti perustelemaa syytä (opiskelu, osa-aikaeläke, lastenhoito yms.) täytyy työntekijälle taata ansiosidonnaisen työttömyyspäivärahan työssäoloehdon vaatima 18 tunnin viikottainen vähimmäistyöaika.

5. Tiden för utbetalning av arbetslöshetsskydd bör förkortas.

Den inkomstrelaterade dagpenningen utbetalas för 500 fulla arbetslöshetsdagar. Hur stor dagpenningen är beror på inkomsten. Vanligen är dagpenningen 50-70 procent av lönen. Den är skattepliktig inkomst.

Kandidatens kommentar

Työttömyysetuuksia ei pidä heikentää nykyisestään vaan sen sijaan tukea uudelleenkouluttautumismahdollisuuksia ja yrittäjän ensimmäisen työntekijän palkkausta. Yrittäjät ja itsensätyöllistäjät täytyy saattaa yhtäläisen työttömyysturvan piiriin.

 • Kandidatens svar
 • Partiets svar

2. Ekonomi

1. Finland skulle klara sig bättre utanför euron.

Euron är Europeiska Unionens gemensamma valuta, som togs i bruk som kontantvaluta den 1 februari 2002. I detta nu hör 19 EU-länder till Euroområdet. Euron är en flytande valuta. Den viktigaste mätaren på värdet är förhållandet till USD.

Kandidatens kommentar

Euroopan rahaliittoon kuulumisessa ja sen ulkopuolelle jättäytymisessä on molemmissa puolensa. Rahaliitossa on monia valuvikoja, jotka tulisi korjata, esimerkiksi Euroopan keskuspankille tulisi mahdollistaa valtioiden suoralainoitus, ja jos näitä vikoja ei korjata, tulee Suomen harkita rahaliitosta irtautumista. Tällä hetkellä en kuitenkaan näe irtautumista vielä perusteltuna.

2. Skatten på livsmedel kan höjas.

Den allmänna mervärdesskattesatsen är 24 %. Mervärdesskatten på restaurang- och måltidstjänster och på livsmedel är 14 % och på kultur 10 %. På Finansministeriet har det varit aktuellt med en mervärdesskattereform som förenhetligar alla skattesatser. Då skulle den högsta skattesatsen sjunka och i motsvarande grad stiga för till exempel livsmedel.

Kandidatens kommentar

Ruoan verotusta ei ole varaa kiristää vaan sen sijaan ruoan arvonlisävero tulisi laskea, sillä tämä parantaisi erityisesti vähävaraisten toimeentuloa.

3. Statens och kommunernas ekonomi bör i första hand balanseras genom att skära ner utgifterna.

Den offentliga skuldens förhållande till bruttoproduktionen håller på att överskrida 60 procent. Finland hotas av överskuldsättning, då den arbetsföra befolkningen inte klarar av att finansiera det allt större behovet av offentlig service. Det här hotet kallas för hållbarhetsunderskott.

Kandidatens kommentar

Leikkausten sijaan taloutta täytyy elvyttää mittavien investointien ja toimeentulon tukemisen kautta.

4. Barnbidraget bör höjas och beskattas.

Det skattefria barnbidraget är i år 95,75-174,27 euro i månaden, beroende på antalet barn. Ensamförsörjartillägget är 48,55 euro per barn och månad. Om barnbidraget höjs och beskattas har det en inkomstutjämnande effekt.

Kandidatens kommentar

Lapsilisiä on korotettava, mutta ennen muuta lapsiperheiden toimeentuloa tulee tukea myös muiden sosiaalisten etuuksien korotusten ja päivähoitopaikkojen lisäämisen kautta.

5. Finland har inte råd med social- och hälsovårdstjänster i nuvarande omfattning.

Den kommunala social- och hälsovården kostar nästan 20 miljarder euro i året. Hållbarhetsunderskottet i den offentliga ekonomin och förändringen i befolkningsstrukturen betyder att såväl servicestrukturer som verksamhetssätten inom social- och hälsovården måste reformeras.

Kandidatens kommentar

Suomella ei ole varaa leikata ja karsia enää yhtään enempää sosiaali- ja terveyspalveluista. Palveluihin tulee pikemminkin investoida nykyistä paremmin talouden elvyttämiseksi.

 • Kandidatens svar
 • Partiets svar

3. Säkerhet

1. Ett Natomedlemskap skulle stärka Finlands säkerhetspolitiska ställning.

Nato är en försvarsallians med 28 medlemsländer. Dess viktigaste uppgift är att garantera medlemmarnas säkerhet. Varje medlemsland är skyldigt att hjälpa ett annat medlemsland som utsätts för angrepp. Nato har ett partnerskapsnät och genomför krishanteringsoperationer, där också Finland deltar. Enligt nuvarande regeringsprogram bevarar Finland möjligheten att söka Natomedlemskap.

Kandidatens kommentar

Suomeen luotetaan kansainvälisesti juuri valtion liittoutumattomuuden takia ja sotilasliittoon lähteminen heikentäisi Suomen sitoutumatonta asemaa.

2. Det behövs flera poliser i Finland.

Antalet poliser uppskattas i år till 7500, vilket är cirka 50 poliser fler än i fjol. Riksdagen har ansett att de anslag som finns i statsbudgeten räcker för att bevara polisens operativa kapacitet på 2014 års nivå. Inrikesministeriet har ändå uppskattat att tillgången till bastjänster kommer att minska.

3. Invandringen till Finland bör begränsas för att minska risken för terrorism.

I fjol tog Finland emot 3 651 asylsökande. Av dem beviljades 1 346 asyl. De flesta asylsökande kom från Irak, Somalien och Ryssland. Finland tog i fjol också emot 1 030 kvotflyktingar från Syrien, Demokratiska republiken Kongo och Sudan.

Kandidatens kommentar

En näe, että maahanmuutto altistaisi Suomea nykyistä suuremmalle terrorismin uhalle. Sen sijaan maahanmuuton rajoittaminen sulkee Suomen muulta maailmalta ja kieltää rajattoman kansainvälisen solidaarisuuden eikä tue ihmisoikeuksien toteutumista.

4. Rysslands maktsfärspolitik är ett hot för Finland.

I Rysslands militärdoktrin definieras Nato som landets största säkerhetshot. Av Rysslands grannländer har Ukraina meddelat att man eftersträvar ett Natomedlemskap.

Kandidatens kommentar

Venäjän etupiiripolitiikka ei ole ensisijaisesti uhka juuri Suomelle eikä Suomen tulisi perustaa turvallisuuspolitiikkaansa tällaiseen pelkoon. Suomen tulee kuitenkin tarkkailla Venäjän tilannetta jatkossakin, erityisesti valtion taloudellisen tilanteen näyttäessä heikolta. Ennen muuta Venäjän politiikka on kuitenkin uhka Venäjän omille kansalaisille, erityisesti vähemmistöille, ja venäläisten ihmisoikeuspyrkimyksiä Suomen tulisi tukea.

5. När det gäller nätövervakning är statens säkerhet viktigare än medborgarens inregritetsskydd.

En arbetsgrupp på Försvarsministeriet föreslår omfattande övervakning av nättrafiken för att avvärja hot mot den nationella säkerheten. Övervakningen skulle förutsätta att grundlagen ändras.

Kandidatens kommentar

Mielestäni väestön yksityisyyden suoja yhtenä perusoikeutena täytyy tulla aina ensin, jotta sananvapaus toteutuu koko laajuudessaan.

6. Finland bör delta i kampen mot IS med utbildning av den irakiska regeringens styrkor

Islamiska Staten (IS) är en sunniislamistisk terrorgrupp som har tagit kontrollen över stora delar av Syrien och Irak. Gruppen tillämpar en mycket strikt tolkning av islam och vill införa ett muslimskt kalifat. En USA-ledd allians försöker bekämpa IS.

Kandidatens kommentar

Suomen tulisi tarjota ei-sotilaallista apua rauhan saavuttamisen tukemiseksi.

 • Kandidatens svar
 • Partiets svar

4. Hälsa

1. Obotligt sjuka bör ha rätt till dödshjälp.

Det är tillåtet att ge assistans vid självmord men aktiv eutanasi är ett brott. Professor Jorma Palo var en känd förespråkare för eutanasi och det är också tidigare finansministern Iiro Viinanen, tidigare Europaparlamentarikern Esko Seppänen och president Sauli Niinistö. Kända motståndare är till exempel läkaren Pekka Reinikainen och arkiatern Risto Pelkonen.

Kandidatens kommentar

Arvokas kuolema on ihmisoikeus, joka tulisi taata parantumattomasti sairaalle ihmiselle.

2. Social- och hälsovården bör i första hand produceras som offentliga tjänster.

I den kommunala social- och hälsovården.arbetar omkring 265 000 personer. Privata hälsovårdstjänster och företagshälsovården kompletterar den kommunala servicen. De privata serviceproducenterna står för ungefär en fjärdedel av hälsovårdstjänsterna. Den senaste tiden har utläggningen av service på privata ökat.

Kandidatens kommentar

Jotta kaikkien saatavilla olevat julkiset palvelut kehittyisivät nykyistäkin laadukkaammiksi, täytyy ne asettaa etusijalle. Tämä on myös kansantaloudellisesti järkevää, sillä julkisesti tuotettaessa käytetty raha menee suoraan työntekijöiden palkkoihin, joka tukee taloutta ja työllisyyttä, eikä katoa veroparatiiseihin, kuten nykyisin monien yksityisten terveyspalvelujen tarjoajien tapauksessa käy.

3. Myndigheterna bör ha lägre tröskel för att ingripa i barnfamiljernas problem.

Situationen inom barnskyddet har diskuterats i offentligheten sedan våren 2012, då ett 8-årigt barn mördades i Helsingfors. Barnet var klient hos barnskyddet, som hade fått många anmälningar om henne. Omsorgsministern har konstaterat att tröskeln för att ge familjerna hjälp i tid är för hög och att det är problematiskt.

Kandidatens kommentar

Viranomaisilla tulisi olla nykyistä suuremmat resurssit lapsiperheiden ongelmiin puuttumiseen. Kuitenkin täytyy panostaa ongelmien ennaltaehkäisyyn lapsiperheitä tukemalla taloudellisin ja sosiaalipalveluiden keinoin.

4. Åldringarna och deras anhöriga bör påföras ett större ansvar för vårdkostnaderna.

Befolkningen åldras och kostnaderna för äldreomsorgen stiger. Professorn i civilrätt Urpo Kangas har föreslagit att vuxna barn kunde förpliktas att betala för till exempel vårdplats för sina föräldrar om deras pension inte räcker till. Så är det i flera länder i Europa.

Kandidatens kommentar

Mielestäni jokaisella vanhuksella tulee olla yhtäläiset oikeudet hyvään hoitoon, enkä hoitokustannusten omavastuun tukevan tätä tavoitetta.

5. Medborgarnas rätt till hälsovård är viktigare än den kommunala självstyrelsen.

Enligt grundlagen är Finland indelat i kommuner vilkas förvaltning skall grunda sig på självstyrelse för kommunens invånare. Samtidigt skall det allmänna tillförsäkra var och en tillräckliga social-, hälsovårds- och sjukvårdstjänster.

Kandidatens kommentar

Mielestäni kansalaisten oikeutta terveyspalveluihin ja kuntien itsehallintoa ei tule tällä tavoin keinotekoisesti asettaa vastakkain, sillä molemmat ovat yhtälailla tärkeitä kysymyksiä eivätkä poissulje toisiaan. Sosiaali- ja terveyspalvelujen turvaamiseksi tarvitaan soteuudistus, mutta se tulee suunnitella uudestaan tulevan hallituskauden aikana ja varmistaa demokratian toteutuminen tulevassa mallista vähintään nykyisellä kunnallistasolla.

 • Kandidatens svar
 • Partiets svar

5. Framtid

1. Arbetet för att stävja klimatförändringen bör prioriteras fram om industrins konkurrenskraft.

Finlands mål på lång sikt är att minska utsläppen med minst 80 procent till år 2050. Finland försöker också avstå från kolkraft till år 2025. Klimatmålen definieras bland annat i den nya klimatlagen. http://217.71.145.20/TRIPviewer/show.asp?tunniste=RP+82/2014&base=errp&palvelin=www.eduskunta.fi&f=WORD&kieli=ru

Kandidatens kommentar

Näiden kahden asettaminen vastakkain tällä tavoin on keinotekoista ja kertoo ennemmin teollisuutemme nykyisestä tilasta kuin pakosta. Kyllä, ilmastonmuutoksen hillitseminen täytyy asettaa etusijalle, mutta en näe mitään syytä, että tämä tarkottaisi heikennyksiä teollisuutemme kilpailukyvylle. Päinvastoin, tämä tukee teollisuutemme rakenteen uudistumista ekologisesti kestävälle pohjalle, mikä tulee olemaan myös kansainvälinen trendi. Mitä nopeammin toteutamme tämän uudistuksen, sitä parempi on myös teollisuutemme kilpailukyky tulevaisuudessa.

2. Genändrade livsmedel är trygga för människan och miljön.

Genetiskt modifierade organismer är till exempel växter vars arvsmassa och egenskaper har ändrats med genteknik. Genteknik används oftast i förädlingen av soja och majs. De förses med gener som gör dem resistenta mot vissa bekämpningsmedel eller som ger motståndskraft mot vissa skadeinsekters larver.

3. Finland bör ta ett större ansvar för asylsökande som kommer till EU-området.

I fjol anlände 600 000 asylsökande till Europeiska unionen. Finlands andel av de asylsökande var 0,6 procent. Av unionens 28 medlemsländer tog sex emot nästan 80 procent av alla asylsökande. Över 2 500 personer drunknade eller försvann på Medelhavet då de försökte ta sig till Europa över havet i brist på lagliga flyktvägar.

Kandidatens kommentar

Suomen tulee tulevalla vaalikaudella kasvattaa merkittävästi pakolaiskiintiötään, mikä nykytilanteessa on pieni verrattaessa muihin Euroopan Unionin valtioihin.

4. Tanken att hela Finland ska vara bebott är förlegad.

Under de drygt tio senaste åren har södra och mellersta Finland stått för den proportionellt sett största inflyttningen medan östra och norra Finland står för den största nettoförlusten. I dag koncentrerar sig befolkningsökningen så gott som helt till huvudstadsregionen.

Kandidatens kommentar

Mielestäni jokaista Suomen kolkkaa ei tule pitää asutettuna keinotekoisesti, mutta jo asuttujen alueiden elinvoimaisuutta täytyy tukea muun muassa koulu- ja soteverkon laajuden säilyttäen.

5. Storleken på elevgrupperna i grundskolan bör begränsas i lag till till exempel 20 elever.

Lagen definierar inte storleken på undervisningsgrupperna i allmänbildningen. Det betyder att skolklassernas storlek kan variera mycket från kommun till kommun. Sedan 2010 har Undervisnings- och kulturministeriet anvisat statligt specialstöd för att minska undervisningsgrupperna i grundutbildningen. I år minskar stödet emellertid jämfört med i fjol.

Kandidatens kommentar

Kyllä, mielestäni peruskoulun opetusryhmien koko täytyy rajata lainsäädännöllä. Rajan mielestäni tulisi määritellä opetuksen- ja kasvatuksen ammattilaiset tutkimustietoon pohjalta.

 • Kandidatens svar
 • Partiets svar

7. Omröstningar

1. En folkomröstning bör ordnas om Finlands Natomedlemskap

Kandidatens kommentar

En kannata Suomen Nato-jäsenyyttä, enkä näe sen olevan Suomen etujen mukainen. Nykyisin suurin osa väestöstä vastustaa Natoon liittymistä ja uskon, että tämä olisi myös kansanäänestyksen tulos. Ennen muuta näin merkittävässä ulkopoliittisessa kysymyksestä tulisi päättää mahdollisimman demokraattisesti.

2. Ett principbeslut om ett nytt kärnkraftverk kan godkännas.

Kandidatens kommentar

Suomen ei tule rakentaa uutta ydinvoimaa vaan investoida uusiutuvan energian mittavaan rakentamiseen ja teknologian kehittämiseen.

3. Inkomstskatten sänks jämnt i alla inkomstklasser för att stimulera ekonomin.

Kandidatens kommentar

Ansio- ja pääomatuloverotus tulee yhtenäistää progressiivisen mallin mukaiseksi. Tuloverotuksen alarajaa tulee nostaa talouden elvyttämiseksi ja ruoan arvonlisäveroa laskea.

4. Den förra riksdagens beslut att tillåta könsneutrala äktenskap rivs upp.

Kandidatens kommentar

Tämä on demokratian kannalta aivan järjetön toimintamalli. Lainmuutoksen, joka takaa samat perusoikeudet kaikille nykyistä paremmin, hyväksymiseen päädyttiin demokraattisin tein ja tulosta tulisi kunnioittaa. Päätös ei myöskään heikennä kenenkään oikeuksia tai ole keneltäkään pois, mikä tulisi kaikkien muistaa.

5. Försäljning av svaga viner och starköl tillåts i livsmedelsaffärer.

Kandidatens kommentar

Saattaisin mahdollisesti äänestää linjauksen puolesta, mutta ennen äänestystä haluaisin nähdä tutkimustietoa muiden maiden linjausten laajoista vaikutuksista.

6. Den obligatoriska skolsvenskan slopas.

 • Kandidatens svar
 • Partiets svar

8. Din region

1. Trängselavgifter bör införas i huvudstadsregionen.

Kandidatens kommentar

Puollan ruuhkamaksuja, sillä yksityisautoilua täytyy vähentää nykyisestään. Mielestäni kuitenkin tulee myös huomioida asukkaiden yhdenvertaiset mahdollisuudet ja tästä syystä kannatan ensisijaisesti mittavia investointeja julkiseen liikenteeseen ja sen muuttamista maksuttomaksi.

2. Ett Stor-Helsingfors med sammanslagna kommuner är ett bättre alternativ än självständiga kommuner med en gemensam metropolförvaltning.

Kandidatens kommentar

Metropolihallinto turvaa Suur-Helsinki-mallia paremmin alueellisen demokratian toteutumisen.

3. Det ligger i hela Finlands intresse att Helsingfors får ett Guggenheimmuseum.

Kandidatens kommentar

Panostetaan mieluummin jo olemassa oleviin kotimaisiin museoihin.

4. Staten bör bevilja Helsingfors extra stöd för att integrera invandrare.

Kandidatens kommentar

Helsinki vastaanottaa suurimman osan maahanmuuttajista ja siksi Helsinkiä täytyy tukea erityisesti myös heidän kotouttamisessaan. Valtion tulee kuitenkin myös tukea maahanmuuttajien kotouttamista henkilöä kohden yhtäläisesti läpi Suomen.

5. En plats på långvården är ett bättre alternativ för en ensam åldring än en vård i hemmet.

Kandidatens kommentar

Tällaista yleistystä ei voi tehdä. Ratkaisu riippuu täysin vanhuksen yksilöllisesti tilanteesta, johon vaikuttavat monet tekijät. Tästä syystä niin laitospaikkoihin kuin itsenäiseen asumiseen, esimerkiksi vanhusten ryhmäasunnoissa, tulisi panostaa nykyistä paremmin ja kuunnella erityisesti vanhuksia päätöksiä tehtäessä.

6. JOKER: Vallöften är bindande.

Kandidatens kommentar

Mielestäni vaaleissa tulisi luvata vain asioita, joihin tietää voivansa valituksi tullessaan vaikuttaa. Näistä lupauksista tulisi sitten myös pitää kiinni.

<< Tillbaka