Emma Kari Vald

Valkompassen 2015 Helsingfors valkrets

Till Valkompassens första sida
 • Kandidatens svar
 • Partiets svar

1. Arbete

1. Det är alltför lätt att leva på socialbidrag i Finland

Syftet med den sociala tryggheten är att garantera alla människor en tillräcklig utkomst och omsorg i alla livssituationer. Den sociala tryggheten består av service och förmåner såsom barnbidrag, sjuk- och föräldrapenning, arbetslöshetsskydd och utkomststöd.

Kandidatens kommentar

Sosiaaliturvan taso on jäänyt yleisestä ansiotason kehityksestä jälkeen ja monet pelkän sosiaaliturvan varassa elävät jäävät köyhyysrajan alapuolelle. Tällä hetkellä sosiaaliturvajärjestelmä on lisäksi monimutkainen ja tukea on haettava monesta eri paikasta.

2. Öppettiderna inom handeln och andra butiker bör avregleras.

Butikernas och andra affärers dagliga öppettider bestäms i lag. Affärer med en yta på mer än 100 kvm bör vara stängda under kyrkliga helger och första maj, självständighetsdagen, morsdagen och farsdagen. Regionförvaltningsverket kan bevilja undantag på ansökan.

Kandidatens kommentar

Ihmisillä on erilaisia elämänrytmejä, ja monen tilannetta helpottaisi jos kauppaan pääsisi nykyistä myöhemmin tai aikaisemmin. Tällöin on kuitenkin huomioitava myös työntekijöiden tarpeet, toiveet ja elämäntilanne.

3. Finland bör gå över till en basinkomst som ersätter det nuvarande socialskyddets miniminivå.

Med basinkomst avses en penningsumma som utbetalas regelbundet för att garantera utkomst. Det finns många modeller men det gemensamma för dem är att basinkomsten vore ägnad att eliminera flitfällor eftersom det alltid skulle vara lönsamt att arbeta. Då inkomsterna stiger sjunker basinkomsten via beskattningen.

Kandidatens kommentar

Perustulo selkiyttäisi monimutkaista sosiaaliturvajärjestelmää, takaisi perustoimeentulon, tekisi työn vastaanottamisesta helpompaa ja työn vaihtamisesta joustavampaa. Parhaimmillaan se myös jakaisi työtä useammalle.

4. Lagen bör garantera arbetstagaren en minimiarbetstid.

Så kallade nollavtal betyder att arbetstagaren inte vet på förhand hur många skift hen har under nästa arbetsschema. Antalet veckoarbetstimmar kan variera från noll till till exempel 40. Nollavtalen ger arbetsgivaren flexibilitet men lämnar arbetstagaren utan skydd.

Kandidatens kommentar

Jokaisella työntekijällä on halutessaan oltava oikeus sellaiseen varmuuteen, että palkka riittää elämiseen eikä työaika vaihtele kohtuuttomasti. Ketään ei saisi pakottaa työhön nollatuntisopimuksella.

5. Tiden för utbetalning av arbetslöshetsskydd bör förkortas.

Den inkomstrelaterade dagpenningen utbetalas för 500 fulla arbetslöshetsdagar. Hur stor dagpenningen är beror på inkomsten. Vanligen är dagpenningen 50-70 procent av lönen. Den är skattepliktig inkomst.

Kandidatens kommentar

Ansiosidonnaisen työttömyysturvan kestoa oleellisempi kysymys on tuen tasa-arvoisuus ja pitäisikö ansiosidonnaiseen työttömyysturvaan oikeutettujen ihmisten määrää laajentaa.

 • Kandidatens svar
 • Partiets svar

2. Ekonomi

1. Finland skulle klara sig bättre utanför euron.

Euron är Europeiska Unionens gemensamma valuta, som togs i bruk som kontantvaluta den 1 februari 2002. I detta nu hör 19 EU-länder till Euroområdet. Euron är en flytande valuta. Den viktigaste mätaren på värdet är förhållandet till USD.

Kandidatens kommentar

Usean vuoden ajan euro loi taloudellista vakautta euroalueelle. Yhteinen valuutta myös vähentää transaktiokustannuksia ja helpottaa eri maiden välistä kaupankäyntiä. Yhteisessä valuutassa on kuitenkin myös rakenteellisia ongelmia, jotka haittaavat nykyisen talouskriisin voittamista. Euron romuttamisen sijaan pitää pyrkiä näiden ongelmien ratkaisemiseen.

2. Skatten på livsmedel kan höjas.

Den allmänna mervärdesskattesatsen är 24 %. Mervärdesskatten på restaurang- och måltidstjänster och på livsmedel är 14 % och på kultur 10 %. På Finansministeriet har det varit aktuellt med en mervärdesskattereform som förenhetligar alla skattesatser. Då skulle den högsta skattesatsen sjunka och i motsvarande grad stiga för till exempel livsmedel.

Kandidatens kommentar

Suomessa ruoka on kallista muuhun Eurooppaan verrattuna. Ruoan verotuksen yleisen korotuksen sijaan verotusta tulisi kohdistaa esimerkiksi terveydelle ja ympäristölle haitallisiin tuotteisiin.

3. Statens och kommunernas ekonomi bör i första hand balanseras genom att skära ner utgifterna.

Den offentliga skuldens förhållande till bruttoproduktionen håller på att överskrida 60 procent. Finland hotas av överskuldsättning, då den arbetsföra befolkningen inte klarar av att finansiera det allt större behovet av offentlig service. Det här hotet kallas för hållbarhetsunderskott.

Kandidatens kommentar

Palveluista ja sosiaalietuuksista leikkaaminen on heikko-osaisimmilta leikkaamista. Se on kestämätöntä politiikkaa ja kasvattaa entisestään suomalaisten tulo- ja terveyseroja. Tähän meillä ei ole varaa.

4. Barnbidraget bör höjas och beskattas.

Det skattefria barnbidraget är i år 95,75-174,27 euro i månaden, beroende på antalet barn. Ensamförsörjartillägget är 48,55 euro per barn och månad. Om barnbidraget höjs och beskattas har det en inkomstutjämnande effekt.

Kandidatens kommentar

Lapsilisistä leikkaaminen oli huono päätös ja yritys kompensoida sitä verojen kautta lapsivähennyksellä ei ole järkevää.

5. Finland har inte råd med social- och hälsovårdstjänster i nuvarande omfattning.

Den kommunala social- och hälsovården kostar nästan 20 miljarder euro i året. Hållbarhetsunderskottet i den offentliga ekonomin och förändringen i befolkningsstrukturen betyder att såväl servicestrukturer som verksamhetssätten inom social- och hälsovården måste reformeras.

Kandidatens kommentar

Se, mihin julkisessa taloudessa on varaa, riippuu ensisijaisesti verotuloista ja priorisoinneista. Hyvinvointivaltion rahoittamisessa olennaisinta on saada työllisyysaste riittävän korkeaksi ja mahdollistaa työnteko. On tarpeen miettiä innovatiivisia keinoja hyvinvointivaltion ja erityisesti hoivapalvelujen rahoittamiseen vastaisuudessa mutta leikkauskierre on väärä tie. Se lisää ihmisten eriarvoisuutta ja huono-osaisuutta ja tulee lopulta kokonaisuudessaan kalliimmaksi kuin toimivat palvelut.

 • Kandidatens svar
 • Partiets svar

3. Säkerhet

1. Ett Natomedlemskap skulle stärka Finlands säkerhetspolitiska ställning.

Nato är en försvarsallians med 28 medlemsländer. Dess viktigaste uppgift är att garantera medlemmarnas säkerhet. Varje medlemsland är skyldigt att hjälpa ett annat medlemsland som utsätts för angrepp. Nato har ett partnerskapsnät och genomför krishanteringsoperationer, där också Finland deltar. Enligt nuvarande regeringsprogram bevarar Finland möjligheten att söka Natomedlemskap.

Kandidatens kommentar

Nato-jäsenyys ei lisäisi Suomen turvallisuutta. Täyskäännös Suomen ulko- ja turvallisuuspoliittisessa linjassa aiheuttaisi pikemminkin jännitteitä ja vähentäisi vakautta. On maailmanrauhan kannalta oleellista, että on olemassa Suomen kaltaisia maita, jotka ovat sotilasliittojen ulkopuolella. Se antaa mahdollisuuksia edistää keskustelua ja toimia rauhanvälittäjänä. Mahdollisista liittoutumisaikeista tulee aina järjestää kansanäänestys.

2. Det behövs flera poliser i Finland.

Antalet poliser uppskattas i år till 7500, vilket är cirka 50 poliser fler än i fjol. Riksdagen har ansett att de anslag som finns i statsbudgeten räcker för att bevara polisens operativa kapacitet på 2014 års nivå. Inrikesministeriet har ändå uppskattat att tillgången till bastjänster kommer att minska.

Kandidatens kommentar

Se, että yksityisiä vartiointiliikkeitä käytetään yhä enemmän, on huonoa kehitystä. Kuitenkin tässä taloustilanteessa rahaa pitää laittaa mieluummin sosiaaliturvaan ja ongelmien ennaltaehkäisyyn kuin poliisien palkkaamiseen.

3. Invandringen till Finland bör begränsas för att minska risken för terrorism.

I fjol tog Finland emot 3 651 asylsökande. Av dem beviljades 1 346 asyl. De flesta asylsökande kom från Irak, Somalien och Ryssland. Finland tog i fjol också emot 1 030 kvotflyktingar från Syrien, Demokratiska republiken Kongo och Sudan.

Kandidatens kommentar

Päinvastoin, työperäistä maahanmuuttoa tulisi lisätä ja Suomen pitäisi kantaa suurempi vastuu pakolaisten vastaanottamisesta. Suomeen tullaan terrorismia ja sotaa pakoon.

4. Rysslands maktsfärspolitik är ett hot för Finland.

I Rysslands militärdoktrin definieras Nato som landets största säkerhetshot. Av Rysslands grannländer har Ukraina meddelat att man eftersträvar ett Natomedlemskap.

Kandidatens kommentar

Krimin Venäjään liittämisen ja Itä-Ukrainan sodan myötä, myös Suomen tilanne Venäjän suhteen on erilainen. Venäjään pitää suhtautua vakavasti ja tarkkaavaisesti, mutta ei hysteerisesti.

5. När det gäller nätövervakning är statens säkerhet viktigare än medborgarens inregritetsskydd.

En arbetsgrupp på Försvarsministeriet föreslår omfattande övervakning av nättrafiken för att avvärja hot mot den nationella säkerheten. Övervakningen skulle förutsätta att grundlagen ändras.

Kandidatens kommentar

Jokaisella on oltava oikeus yksityisyyteen.

6. Finland bör delta i kampen mot IS med utbildning av den irakiska regeringens styrkor

Islamiska Staten (IS) är en sunniislamistisk terrorgrupp som har tagit kontrollen över stora delar av Syrien och Irak. Gruppen tillämpar en mycket strikt tolkning av islam och vill införa ett muslimskt kalifat. En USA-ledd allians försöker bekämpa IS.

 • Kandidatens svar
 • Partiets svar

4. Hälsa

1. Obotligt sjuka bör ha rätt till dödshjälp.

Det är tillåtet att ge assistans vid självmord men aktiv eutanasi är ett brott. Professor Jorma Palo var en känd förespråkare för eutanasi och det är också tidigare finansministern Iiro Viinanen, tidigare Europaparlamentarikern Esko Seppänen och president Sauli Niinistö. Kända motståndare är till exempel läkaren Pekka Reinikainen och arkiatern Risto Pelkonen.

Kandidatens kommentar

Ihmisellä on oikeus hyvään elämään ja kuolemaan. Eutanasian eli avustetun kuoleman tavoitteena on sietämättömän kärsimyksen lopettaminen, kun sairauteen ei ole hoitokeinoja eikä kärsimys ole muilla tavoin lievitettävissä.

2. Social- och hälsovården bör i första hand produceras som offentliga tjänster.

I den kommunala social- och hälsovården.arbetar omkring 265 000 personer. Privata hälsovårdstjänster och företagshälsovården kompletterar den kommunala servicen. De privata serviceproducenterna står för ungefär en fjärdedel av hälsovårdstjänsterna. Den senaste tiden har utläggningen av service på privata ökat.

Kandidatens kommentar

Pidän tärkeänä sitä, että julkisella puolella on kokonaisvastuu sosiaali- ja terveyspalveluista. Näin turvataan parhaiten toimiva palvelukokonaisuus ja yhteistyö eri sektorien, kuten terveys- ja liikuntapalvelujen, kesken. Lisäksi verorahojen käyttö on läpinäkyvämpää ja poliittisilla päättäjillä on mahdollisuus ohjata palvelujen tuottamista.

3. Myndigheterna bör ha lägre tröskel för att ingripa i barnfamiljernas problem.

Situationen inom barnskyddet har diskuterats i offentligheten sedan våren 2012, då ett 8-årigt barn mördades i Helsingfors. Barnet var klient hos barnskyddet, som hade fått många anmälningar om henne. Omsorgsministern har konstaterat att tröskeln för att ge familjerna hjälp i tid är för hög och att det är problematiskt.

Kandidatens kommentar

Mitä varhaisemmassa vaiheessa ongelmiin puututaan, sitä helpompi ne on ratkaista.

4. Åldringarna och deras anhöriga bör påföras ett större ansvar för vårdkostnaderna.

Befolkningen åldras och kostnaderna för äldreomsorgen stiger. Professorn i civilrätt Urpo Kangas har föreslagit att vuxna barn kunde förpliktas att betala för till exempel vårdplats för sina föräldrar om deras pension inte räcker till. Så är det i flera länder i Europa.

Kandidatens kommentar

Väestön ikääntyessä ja työikäisten määrän vähentyessä ratkaistavaksi jää kysymys, miten kustannamme kasvavat hoivamenot. Hyvinvointivaltiossa lähdetääm siitä, että maksaminen tapahtuu verotuksen kautta.

5. Medborgarnas rätt till hälsovård är viktigare än den kommunala självstyrelsen.

Enligt grundlagen är Finland indelat i kommuner vilkas förvaltning skall grunda sig på självstyrelse för kommunens invånare. Samtidigt skall det allmänna tillförsäkra var och en tillräckliga social-, hälsovårds- och sjukvårdstjänster.

Kandidatens kommentar

Meillä ei ole varaa nykyiseen sosiaali- ja terveyspalveluiden tuottamismalliin. Tämä ei toteudu nykyisissä kunnissa. Ihmiset ovat eriarvoisessa asemassa kotipaikan perusteella ja on riski sote-palvelujen rapautumisesta.

 • Kandidatens svar
 • Partiets svar

5. Framtid

1. Arbetet för att stävja klimatförändringen bör prioriteras fram om industrins konkurrenskraft.

Finlands mål på lång sikt är att minska utsläppen med minst 80 procent till år 2050. Finland försöker också avstå från kolkraft till år 2025. Klimatmålen definieras bland annat i den nya klimatlagen. http://217.71.145.20/TRIPviewer/show.asp?tunniste=RP+82/2014&base=errp&palvelin=www.eduskunta.fi&f=WORD&kieli=ru

Kandidatens kommentar

Maapallo on meillä vain lainassa tulevilta sukupolvilta, lapsiltamme. Kestävä talous ei synny ympäristön kustannuksella, eikä ilmastonmuutoksen hillitseminen välttämättä ole teollisuuden kilpailukyvyn kanssa ristiriidassa. Meillä ei koskaan ole ollut näin mahtavia keinoja ilmastonmuutoksen torjumiseen. Uusiutuva energia kulkee maailmalla voitosta voittoon – meidän pitää mennä mukaan. Se on valinta sekä ympäristön että työllisyyden puolesta.

2. Genändrade livsmedel är trygga för människan och miljön.

Genetiskt modifierade organismer är till exempel växter vars arvsmassa och egenskaper har ändrats med genteknik. Genteknik används oftast i förädlingen av soja och majs. De förses med gener som gör dem resistenta mot vissa bekämpningsmedel eller som ger motståndskraft mot vissa skadeinsekters larver.

Kandidatens kommentar

En vastusta geenimuunneltujen lajikkeiden tutkimusta. Olemme kuitenkin jo nähneet, mitä saattaa tapahtua, kun ympäristöön päästetään ihmisen toimesta valtavat määrät jotakin ylimääräistä. Niin mehiläiskuolemat kuin otsonikato ovat esimerkkejä tästä. Kumpaakaan ei osattu ennustaa.

3. Finland bör ta ett större ansvar för asylsökande som kommer till EU-området.

I fjol anlände 600 000 asylsökande till Europeiska unionen. Finlands andel av de asylsökande var 0,6 procent. Av unionens 28 medlemsländer tog sex emot nästan 80 procent av alla asylsökande. Över 2 500 personer drunknade eller försvann på Medelhavet då de försökte ta sig till Europa över havet i brist på lagliga flyktvägar.

Kandidatens kommentar

Kukaan ei valitse syntyä keskelle sotaa ja kriisejä. Suomi kantaa häviävän pientä vastuuta maailman pakolaisista. Meillä on vastuu ottaa vastaan enemmän turvapaikanhakijoita ja pakolaisia ja tarjota heille elämän edellytykset Suomessa. Tämä edellyttää vastuunkantoa myös kunnilta. Kun vastaanottokeskuspaikkoja on riittävästi, eivät myönteisen turvapaikkapäätöksen saaneet pakolaiset joudu odottamaan pääsyä pois pakolaisleiriltä vuosia.

4. Tanken att hela Finland ska vara bebott är förlegad.

Under de drygt tio senaste åren har södra och mellersta Finland stått för den proportionellt sett största inflyttningen medan östra och norra Finland står för den största nettoförlusten. I dag koncentrerar sig befolkningsökningen så gott som helt till huvudstadsregionen.

Kandidatens kommentar

Ihmisiä ei voi väkisin asuttaa siellä missä he eivät halua. Ihmiset hakeutuvat asumaan sinne missä on työtä, palveluja ja heille tärkeitä verkostoja.

5. Storleken på elevgrupperna i grundskolan bör begränsas i lag till till exempel 20 elever.

Lagen definierar inte storleken på undervisningsgrupperna i allmänbildningen. Det betyder att skolklassernas storlek kan variera mycket från kommun till kommun. Sedan 2010 har Undervisnings- och kulturministeriet anvisat statligt specialstöd för att minska undervisningsgrupperna i grundutbildningen. I år minskar stödet emellertid jämfört med i fjol.

Kandidatens kommentar

Lasten hyvinvoinnin kannalta on tärkeää, etteivät luokkakoot ole liian suuria.

 • Kandidatens svar
 • Partiets svar

7. Omröstningar

1. En folkomröstning bör ordnas om Finlands Natomedlemskap

Kandidatens kommentar

On maailmanrauhan kannalta oleellista, että on olemassa Suomen kaltaisia maita, jotka ovat sotilasliittojen ulkopuolella. Se antaa mahdollisuuksia edistää keskustelua ja toimia rauhanvälittäjänä. Mahdollisista liittoutumisaikeista tulee aina järjestää kansanäänestys.

2. Ett principbeslut om ett nytt kärnkraftverk kan godkännas.

Kandidatens kommentar

Suomi ei tarvitse yhtään lisää ydinvoimaa. Olkiluoto 3 -hanke on vuosikausia myöhässä ja miljardeja yli budjetin. Fennovoimasta kaikkosivat melkein kaikki yksityiset sijoittajat. Hiilivoima voidaan korvata nopeammin parantamalla energiatehokkuutta sekä rakentamalla uusiutuvaa, hajautettua energiaa, kuten bio-, tuuli- ja aurinkovoimaloita. Näin työllistetään myös suomalaisia ja lisätään suomalaista osaamista.

3. Inkomstskatten sänks jämnt i alla inkomstklasser för att stimulera ekonomin.

Kandidatens kommentar

Sosiaalinen oikeudenmukaisuus ja hyvinvointivaltion kannalta riittävät verotulot turvataan progressiivisella tuloverotuksella.

4. Den förra riksdagens beslut att tillåta könsneutrala äktenskap rivs upp.

Kandidatens kommentar

Tasa-arvoinen avioliittolaki oli tärkeä voitto. Ihmisoikeudet ovat luovuttamattomia. Ei ole mitään perusteita sille, miksi ihmiset asetetaan lain edessä eriarvoiseen asemaan parisuhdemuodon perusteella.

5. Försäljning av svaga viner och starköl tillåts i livsmedelsaffärer.

6. Den obligatoriska skolsvenskan slopas.

Kandidatens kommentar

Suomalaisten on syytä ymmärtää toisiaan kahdella kielellä myös tulevaisuudessa, mutta nykykäytännöissä on joustavoittamisen varaa. Tärkeintä olisi tarjota kaikille lapsille kaksi kielivaihtoehtoa jo alakouluiässä. Nykyisen kieltenopiskelun vaihtoehtoja supistavan trendin on loputtava.

 • Kandidatens svar
 • Partiets svar

8. Din region

1. Trängselavgifter bör införas i huvudstadsregionen.

Kandidatens kommentar

Ruuhkamaksuilla ruuhkat lievenevät, matka-ajat lyhenevät, joukkoliikenteen suosio kasvaa, liikenneturvallisuus paranee ja päästöt vähenevät. Ruuhkamaksuista saatavat tulot on ohjattava joukkoliikenteen ja pyöräilyn parantamiseen.

2. Ett Stor-Helsingfors med sammanslagna kommuner är ett bättre alternativ än självständiga kommuner med en gemensam metropolförvaltning.

Kandidatens kommentar

Nykyisen kuntarakenteen ongelmia ovat sosiaalinen eriarvoistuminen, asuntopula sekä tehottomasta maankäytöstä ja kestämättömistä energiaratkaisuista johtuvat liikenne- ja ympäristöongelmat. Näitä pystyttäisiin torjumaan vahvalla metropolihallinnolla.

3. Det ligger i hela Finlands intresse att Helsingfors får ett Guggenheimmuseum.

4. Staten bör bevilja Helsingfors extra stöd för att integrera invandrare.

Kandidatens kommentar

Maahanmuuttajien kotouttamisella helpotetaan työllistymistä ja kotiutumista uuteen kotimaahan. Kotouttamisohjelmat jäävät kuitenkin vain paperille, jos siihen ei ohjata riittävästi resursseja. Kielen opetus on avainasemassa. Erityisesti kotiin jäävien naisten kielikoulutuksesta on huolehdittava syrjäytymisen estämiseksi.

5. En plats på långvården är ett bättre alternativ för en ensam åldring än en vård i hemmet.

Kandidatens kommentar

Jokaiselle on taattava hyvä vanhuus. Ikääntyvän ihmisen täytyy saada itse päättää, missä hän asuu ja moni haluaa asua kotonaan mahdollisimman pitkään.

6. JOKER: Vallöften är bindande.

<< Tillbaka