Lari Kemiläinen

Valkompassen 2015 Mellersta Finlands valkrets

Till Valkompassens första sida
 • Kandidatens svar
 • Partiets svar

1. Arbete

1. Det är alltför lätt att leva på socialbidrag i Finland

Syftet med den sociala tryggheten är att garantera alla människor en tillräcklig utkomst och omsorg i alla livssituationer. Den sociala tryggheten består av service och förmåner såsom barnbidrag, sjuk- och föräldrapenning, arbetslöshetsskydd och utkomststöd.

Kandidatens kommentar

Sosiaaliturvan varassa eläminen on itsetunnolle raskasta selittelyä, joka tekee itse asiassa työkykyisistä ihmisistä työkyvyttömiä.

2. Öppettiderna inom handeln och andra butiker bör avregleras.

Butikernas och andra affärers dagliga öppettider bestäms i lag. Affärer med en yta på mer än 100 kvm bör vara stängda under kyrkliga helger och första maj, självständighetsdagen, morsdagen och farsdagen. Regionförvaltningsverket kan bevilja undantag på ansökan.

3. Finland bör gå över till en basinkomst som ersätter det nuvarande socialskyddets miniminivå.

Med basinkomst avses en penningsumma som utbetalas regelbundet för att garantera utkomst. Det finns många modeller men det gemensamma för dem är att basinkomsten vore ägnad att eliminera flitfällor eftersom det alltid skulle vara lönsamt att arbeta. Då inkomsterna stiger sjunker basinkomsten via beskattningen.

Kandidatens kommentar

Perustulo ratkaisisi paljon ongelmia niin työttömien, pienyrittäjien kuin työllistäjienkin kohdalla. Se myös pelastaisi työssä pahoin voivat karenssilta.

4. Lagen bör garantera arbetstagaren en minimiarbetstid.

Så kallade nollavtal betyder att arbetstagaren inte vet på förhand hur många skift hen har under nästa arbetsschema. Antalet veckoarbetstimmar kan variera från noll till till exempel 40. Nollavtalen ger arbetsgivaren flexibilitet men lämnar arbetstagaren utan skydd.

Kandidatens kommentar

Väittämä perustuu oletukseen, että työnantaja vastaa työntekijän toimeentulosta. Jos toimeentulo on muualta, on nollasopimuskin ok. Tärkeintä olisi olla ottamatta nollasopimusta vastaan, mikäli ei todella pysty siihen. Viestini työnantajille onkin: jos haluatte tyytyväisiä työntekijöitä nollasopimuksilla, palkatkaa eläkeläisiä.

5. Tiden för utbetalning av arbetslöshetsskydd bör förkortas.

Den inkomstrelaterade dagpenningen utbetalas för 500 fulla arbetslöshetsdagar. Hur stor dagpenningen är beror på inkomsten. Vanligen är dagpenningen 50-70 procent av lönen. Den är skattepliktig inkomst.

Kandidatens kommentar

Kyllä minusta 6 kk työssäoloehto on ristiriidassa 500 päivän ansiosidonnaisen kanssa. Toisaalta pitkän työuran tehneille ansiosidonnainen toimii eläkkeelle laskeutumisen alustana, kun uutta työtä ei saa, joten sitoisin ansiosidonnaisen keston työuran pituuteen.

 • Kandidatens svar
 • Partiets svar

2. Ekonomi

1. Finland skulle klara sig bättre utanför euron.

Euron är Europeiska Unionens gemensamma valuta, som togs i bruk som kontantvaluta den 1 februari 2002. I detta nu hör 19 EU-länder till Euroområdet. Euron är en flytande valuta. Den viktigaste mätaren på värdet är förhållandet till USD.

Kandidatens kommentar

Kyllä vahva Eurooppa on myös taloudellisesti etumme.

2. Skatten på livsmedel kan höjas.

Den allmänna mervärdesskattesatsen är 24 %. Mervärdesskatten på restaurang- och måltidstjänster och på livsmedel är 14 % och på kultur 10 %. På Finansministeriet har det varit aktuellt med en mervärdesskattereform som förenhetligar alla skattesatser. Då skulle den högsta skattesatsen sjunka och i motsvarande grad stiga för till exempel livsmedel.

3. Statens och kommunernas ekonomi bör i första hand balanseras genom att skära ner utgifterna.

Den offentliga skuldens förhållande till bruttoproduktionen håller på att överskrida 60 procent. Finland hotas av överskuldsättning, då den arbetsföra befolkningen inte klarar av att finansiera det allt större behovet av offentlig service. Det här hotet kallas för hållbarhetsunderskott.

Kandidatens kommentar

Valtio ja kunnat ovat meidän yhteishankintaorganisaatioitamme, aivan kuin osuuskauppa: Jos jotain kannattaa hankkia yhdessä, niin sitten hankitaan ja maksetaan se veroissa.

4. Barnbidraget bör höjas och beskattas.

Det skattefria barnbidraget är i år 95,75-174,27 euro i månaden, beroende på antalet barn. Ensamförsörjartillägget är 48,55 euro per barn och månad. Om barnbidraget höjs och beskattas har det en inkomstutjämnande effekt.

5. Finland har inte råd med social- och hälsovårdstjänster i nuvarande omfattning.

Den kommunala social- och hälsovården kostar nästan 20 miljarder euro i året. Hållbarhetsunderskottet i den offentliga ekonomin och förändringen i befolkningsstrukturen betyder att såväl servicestrukturer som verksamhetssätten inom social- och hälsovården måste reformeras.

Kandidatens kommentar

Oleta, että väittämä tarkoitti “näin suuriin”. Toisaalta voisi sanoa, että meillä ei ole varaa enää tinkiä ennaltaehkäisevästä työstä, kuten lastensuojelusta ja terveyskeskuksista. Se tulee paljon kalliimmaksi kuin matalakorkoinen valtionvelkamme.

 • Kandidatens svar
 • Partiets svar

3. Säkerhet

1. Ett Natomedlemskap skulle stärka Finlands säkerhetspolitiska ställning.

Nato är en försvarsallians med 28 medlemsländer. Dess viktigaste uppgift är att garantera medlemmarnas säkerhet. Varje medlemsland är skyldigt att hjälpa ett annat medlemsland som utsätts för angrepp. Nato har ett partnerskapsnät och genomför krishanteringsoperationer, där också Finland deltar. Enligt nuvarande regeringsprogram bevarar Finland möjligheten att söka Natomedlemskap.

Kandidatens kommentar

Suomen paras puolustus on olla puolueeton maa, jonka miehittämistä kukaan ei tahdo. Toisaalta suuren konfliktin tullen suurvallat sopivat etupiirinsä kysymättä pienemmiltään, oli sotilasliittoja tai ei.

2. Det behövs flera poliser i Finland.

Antalet poliser uppskattas i år till 7500, vilket är cirka 50 poliser fler än i fjol. Riksdagen har ansett att de anslag som finns i statsbudgeten räcker för att bevara polisens operativa kapacitet på 2014 års nivå. Inrikesministeriet har ändå uppskattat att tillgången till bastjänster kommer att minska.

Kandidatens kommentar

Maaseudulle ollaankin saamassa lisää paikallispoliiseja, mikä on hyvä. Myös kansalaisiin kohdistuvat omaisuusrikokset kaipaisivat enemmän tutkintaresursseja.

3. Invandringen till Finland bör begränsas för att minska risken för terrorism.

I fjol tog Finland emot 3 651 asylsökande. Av dem beviljades 1 346 asyl. De flesta asylsökande kom från Irak, Somalien och Ryssland. Finland tog i fjol också emot 1 030 kvotflyktingar från Syrien, Demokratiska republiken Kongo och Sudan.

Kandidatens kommentar

Taaskin on tärkeämpää pitää huoli, että nuorista ei kasva terroristeja. Breivik ei ollut maahanmuuttaja, ei myöskään Myyrmannin pommittaja. Radikalismi syntyy ulkopuolelle jäämisestä, ja siksi kaikenlainen rasismi vain ruokkii sitä.

4. Rysslands maktsfärspolitik är ett hot för Finland.

I Rysslands militärdoktrin definieras Nato som landets största säkerhetshot. Av Rysslands grannländer har Ukraina meddelat att man eftersträvar ett Natomedlemskap.

5. När det gäller nätövervakning är statens säkerhet viktigare än medborgarens inregritetsskydd.

En arbetsgrupp på Försvarsministeriet föreslår omfattande övervakning av nättrafiken för att avvärja hot mot den nationella säkerheten. Övervakningen skulle förutsätta att grundlagen ändras.

Kandidatens kommentar

En suhtaudu verkkovalvontaan täysin varauksetta, sillä se voi aiheuttaa myös traagisia oikeusmurhia. Varsinkin, kun on osoittautunut, että poliisin keskuudessa on vallalla omavaltaisuuden kulttuuri, joka ei aina kunnioita laillisuutta, suhtautuisin siihen skeptisesti.

6. Finland bör delta i kampen mot IS med utbildning av den irakiska regeringens styrkor

Islamiska Staten (IS) är en sunniislamistisk terrorgrupp som har tagit kontrollen över stora delar av Syrien och Irak. Gruppen tillämpar en mycket strikt tolkning av islam och vill införa ett muslimskt kalifat. En USA-ledd allians försöker bekämpa IS.

Kandidatens kommentar

Mikä tahansa sivistynyt tapa vastustaa barbarismia on kannatettava. Ennen kaikkea veisin suomalaisia Irakiin opettamaan sitä, miten eettinen rauhanturvaaminen ja diplomatia toimivat.

 • Kandidatens svar
 • Partiets svar

4. Hälsa

1. Obotligt sjuka bör ha rätt till dödshjälp.

Det är tillåtet att ge assistans vid självmord men aktiv eutanasi är ett brott. Professor Jorma Palo var en känd förespråkare för eutanasi och det är också tidigare finansministern Iiro Viinanen, tidigare Europaparlamentarikern Esko Seppänen och president Sauli Niinistö. Kända motståndare är till exempel läkaren Pekka Reinikainen och arkiatern Risto Pelkonen.

Kandidatens kommentar

Jokaisella on oikeus mahdollisimman kivuttomaan lähtöön, ja joskus se voi tarkoittaa jopa nukuttamista tai keinotekoista koomaa. Täysimittaista eutanasian laillistamista epäröin silti, täysin elämänkatsomuksellisista syistä.

2. Social- och hälsovården bör i första hand produceras som offentliga tjänster.

I den kommunala social- och hälsovården.arbetar omkring 265 000 personer. Privata hälsovårdstjänster och företagshälsovården kompletterar den kommunala servicen. De privata serviceproducenterna står för ungefär en fjärdedel av hälsovårdstjänsterna. Den senaste tiden har utläggningen av service på privata ökat.

Kandidatens kommentar

Tämä takaa sen, että sote-palveluissa pyritään laadukkaaseen palveluun omakustannehinnalla, etenkin, jos typerät säästökuurit lopetetaan. Myös ennaltaehkäisevän työn etiikka toimii paremmin julkisessa palvelussa.

3. Myndigheterna bör ha lägre tröskel för att ingripa i barnfamiljernas problem.

Situationen inom barnskyddet har diskuterats i offentligheten sedan våren 2012, då ett 8-årigt barn mördades i Helsingfors. Barnet var klient hos barnskyddet, som hade fått många anmälningar om henne. Omsorgsministern har konstaterat att tröskeln för att ge familjerna hjälp i tid är för hög och att det är problematiskt.

Kandidatens kommentar

Tämä on niin tapauskohtaista. Mediaan päätyvät karkeat ylilyönnit, jotka johtuvat pääasiassa kuntien puutteellisista resursseista. Kyllä, lisää resursseja valvontaan, mutta lainsäädäntötasolla liipasimia ei tarvitse herkistää.

4. Åldringarna och deras anhöriga bör påföras ett större ansvar för vårdkostnaderna.

Befolkningen åldras och kostnaderna för äldreomsorgen stiger. Professorn i civilrätt Urpo Kangas har föreslagit att vuxna barn kunde förpliktas att betala för till exempel vårdplats för sina föräldrar om deras pension inte räcker till. Så är det i flera länder i Europa.

Kandidatens kommentar

Vanhuksen omaisuutta tulee käyttää hoidon maksamiseen, mutta omaisten vastuulle aikuista ihmistä on vaikea heittää, se voi johtaa toisenlaisiin sosiaalisesti epäreiluihin tilanteisiin.

5. Medborgarnas rätt till hälsovård är viktigare än den kommunala självstyrelsen.

Enligt grundlagen är Finland indelat i kommuner vilkas förvaltning skall grunda sig på självstyrelse för kommunens invånare. Samtidigt skall det allmänna tillförsäkra var och en tillräckliga social-, hälsovårds- och sjukvårdstjänster.

Kandidatens kommentar

Olisin valmis siirtämään terveyspalvelut valtion alaisiksi siten, että esimerkiksi tekonivelleikkaukset ja muut kiireettömät erikoistoiminnot keskitettäisiin ja toisaalta maalaiskuntiin varmistettaisiin lääkäri- ja terveydenhoitopalvelut sekä riittävä ensivastetaso. Tämä voitaisiin aivan hyvin tehdä ilman kalliita terveyskeskuksia vuodeosastoineen ja laboratorioineen.

 • Kandidatens svar
 • Partiets svar

5. Framtid

1. Arbetet för att stävja klimatförändringen bör prioriteras fram om industrins konkurrenskraft.

Finlands mål på lång sikt är att minska utsläppen med minst 80 procent till år 2050. Finland försöker också avstå från kolkraft till år 2025. Klimatmålen definieras bland annat i den nya klimatlagen. http://217.71.145.20/TRIPviewer/show.asp?tunniste=RP+82/2014&base=errp&palvelin=www.eduskunta.fi&f=WORD&kieli=ru

Kandidatens kommentar

Välttämättähän nämä eivät ole edes ristiriidassa: Ydinvoimalla voidaan korvata hiiliperäistä sähköntuotantoa tehokkaasti, mutta se on myös suunnitelmallisesti korvattava uusiutuvilla niin pian kuin mahdollista, ja tällä alueella Suomella on paljon voittoja saavutettavanaan.

2. Genändrade livsmedel är trygga för människan och miljön.

Genetiskt modifierade organismer är till exempel växter vars arvsmassa och egenskaper har ändrats med genteknik. Genteknik används oftast i förädlingen av soja och majs. De förses med gener som gör dem resistenta mot vissa bekämpningsmedel eller som ger motståndskraft mot vissa skadeinsekters larver.

Kandidatens kommentar

Biokemiallisesti se voi ollakin, mutta ylikansalliset GM-tuottajat kuten Monsanto ovat osoittautuneet niin häikäilemättömiksi voitontavoittelijoiksi, että “niiltä minen ostaisi mitään”. Jos tuottajaan ei voi luottaa, niin ei kannata myöskään ostaa.

3. Finland bör ta ett större ansvar för asylsökande som kommer till EU-området.

I fjol anlände 600 000 asylsökande till Europeiska unionen. Finlands andel av de asylsökande var 0,6 procent. Av unionens 28 medlemsländer tog sex emot nästan 80 procent av alla asylsökande. Över 2 500 personer drunknade eller försvann på Medelhavet då de försökte ta sig till Europa över havet i brist på lagliga flyktvägar.

4. Tanken att hela Finland ska vara bebott är förlegad.

Under de drygt tio senaste åren har södra och mellersta Finland stått för den proportionellt sett största inflyttningen medan östra och norra Finland står för den största nettoförlusten. I dag koncentrerar sig befolkningsökningen så gott som helt till huvudstadsregionen.

Kandidatens kommentar

Eihän koko Suomi ole asuttu nytkään. Mutta Suomella tulisi olla strategia, joka mahdollistaa edullisen ja vähän kuluttavan maalla asumisen vaikka kevyemmällä sääntelyllä ja palvelutasolla, koska se saattaa olla työllisyyden heikentyessä yksi taloudellisimpia tapoja pitää kaikkien elämänlaatua yllä.

5. Storleken på elevgrupperna i grundskolan bör begränsas i lag till till exempel 20 elever.

Lagen definierar inte storleken på undervisningsgrupperna i allmänbildningen. Det betyder att skolklassernas storlek kan variera mycket från kommun till kommun. Sedan 2010 har Undervisnings- och kulturministeriet anvisat statligt specialstöd för att minska undervisningsgrupperna i grundutbildningen. I år minskar stödet emellertid jämfört med i fjol.

Kandidatens kommentar

Pienet ryhmäkoot eivät takaa oppilaan hyvinvointia, vaan kyseessä on myytti. Isokin luokka voidaan jakaa toimiviin pienryhmiin, ja isossa ryhmässä lapsi löytää myös todennäköisemmin hengenheimolaisia. Iso ryhmä tosin vaatii erilaiset opetusmetodit kuin pieni.

 • Kandidatens svar
 • Partiets svar

7. Omröstningar

1. En folkomröstning bör ordnas om Finlands Natomedlemskap

Kandidatens kommentar

Mikäli asia etenisi käsittelyyn, kansalla tulisi olla siihen sanansa sanottavana.

2. Ett principbeslut om ett nytt kärnkraftverk kan godkännas.

Kandidatens kommentar

Nyt meneillään olevien hankkeiden tulisi riittää.

3. Inkomstskatten sänks jämnt i alla inkomstklasser för att stimulera ekonomin.

Kandidatens kommentar

Korvaisin veronalennukset perustulolla. Silloin pienituloiset hyötyisivät ostovoiman kasvusta eniten, ja se myös muuntuisi todennäköisemmin kulutukseksi.

4. Den förra riksdagens beslut att tillåta könsneutrala äktenskap rivs upp.

Kandidatens kommentar

Minusta se olisi demokraattisen prosessin halventamista.

5. Försäljning av svaga viner och starköl tillåts i livsmedelsaffärer.

Kandidatens kommentar

Aikuisilla on kyllä oikeus alkoholin saatavuuteen, mutta en veisi yhtään vahvempia alkoholijuomia pikku näpistelijöiden ulottuville.

6. Den obligatoriska skolsvenskan slopas.

 • Kandidatens svar
 • Partiets svar

8. Din region

1. Arbetslösa med akademisk utbildning i Mellersta Finland bör utbildas till företagare med statligt stöd.

Kandidatens kommentar

Yrittäjyyden pitää syntyä ihmisestä itsestään. Työtönhän voi hakeutua julkisesti rahoitetulle yrittäjäkurssille jo nytkin.

2. Läkare som har fått sin utbildning i Finland bör förpliktas att arbeta en viss tid inom den offentliga sektorn för att underlätta läkarbristen.

3. Under den förestående valperioden bör åtgärder vidtas för att få slut på användningen av torv som energikälla.

4. Behovet av virke inom bioenergiproduktionen bör kartläggas och avverkningen av energivirke vid behov begränsas för att bibehålla diversiteten i våra skogar.

5. För att stöda bioenergin bör väganslagen i Mellersta Finland riktas till landsvägsnätet under nästa valperiod.

Kandidatens kommentar

Kyllä nelostien turvallisuuden parantaminen on ykkösasia.

6. JOKER: Vallöften är bindande.

Kandidatens kommentar

Jos asiasta saadaan parempaa tietoa, olosuhteet muuttuvat tai poliitikko tulee jossain asiassa järkiinsä, on typerää kutsua sitä takinkääntämiseksi. Siinä tapauksessahan tiedekin perustuisi takinkääntämisiin…

Jumala suokoon minulle viisautta muuttaa mieleni, jos se on kaikkien edun mukaista :)

<< Tillbaka