Elina Sillanpää

Valkompassen 2015 Mellersta Finlands valkrets

Till Valkompassens första sida
 • Kandidatens svar
 • Partiets svar

1. Arbete

1. Det är alltför lätt att leva på socialbidrag i Finland

Syftet med den sociala tryggheten är att garantera alla människor en tillräcklig utkomst och omsorg i alla livssituationer. Den sociala tryggheten består av service och förmåner såsom barnbidrag, sjuk- och föräldrapenning, arbetslöshetsskydd och utkomststöd.

Kandidatens kommentar

Uskon, että suurin osa ihmisistä haluaisi tehdä työtä. Yksin asuvan perustoimeentulotuki on 485,50 euroa kuukaudessa. En usko, että se kannustaa ketään laiskuuteen. Sosiaaliturvan varassa eläminen ei ole helppoa myöskään siksi, että sosiaaliturvajärjestelmämme on erittäin monimutkainen ja erilaisia toimeentuloa turvaavia etuja on kymmenittäin. Jokaiseen on omat säädöksensä ja hakuprosessinsa, jotka usein ovat niin monimutkaisia etteivät asiantuntijatkaan ota niistä selvää. Suomen pitäisi ottaa käyttöön jokaiselle aikuiselle maksettava perustulo, jolla korvattaisiin nykyiset sosiaalietuudet ja tehtäisiin kaikesta työnteosta ja yrittämisestä kannattavaa.

2. Öppettiderna inom handeln och andra butiker bör avregleras.

Butikernas och andra affärers dagliga öppettider bestäms i lag. Affärer med en yta på mer än 100 kvm bör vara stängda under kyrkliga helger och första maj, självständighetsdagen, morsdagen och farsdagen. Regionförvaltningsverket kan bevilja undantag på ansökan.

Kandidatens kommentar

Kauppojen aukioloaikojen vapauttaminen lisää ilta- ja yötyötä ja heijastuu myös perheiden hyvinvointiin. Kaupan alalla työskentelevien vanhempien lapset tarvitsevat hoitoa myös myöhään illalla, viikonloppuisin ja öisin. Vuorotyö on terveyden kannalta vaativampaa kuin päivätyö. Vapaat aukiolot ovat erityisen ongelmallisia pienille kaupoille ja yrityksille, joiden omistajat tekevät usein muutenkin pitkää työpäivää. En kannata nykyisten aukioloaikojen laajentamista.

3. Finland bör gå över till en basinkomst som ersätter det nuvarande socialskyddets miniminivå.

Med basinkomst avses en penningsumma som utbetalas regelbundet för att garantera utkomst. Det finns många modeller men det gemensamma för dem är att basinkomsten vore ägnad att eliminera flitfällor eftersom det alltid skulle vara lönsamt att arbeta. Då inkomsterna stiger sjunker basinkomsten via beskattningen.

Kandidatens kommentar

Suomen sosiaaliturvajärjestelmässä on kymmeniä perustoimeentuloa turvaavia etuuksia ja se on byrokraattinen, kankea eikä kannusta työntekoon, opiskeluun tai pienten työpätkien vastaanottamiseen. Järjestelmän uudistaminen nykypäivän työelämän vaatimuksia vastaavaksi ei onnistu ilman radikaalia muutosta. Vihreät kannattavat perustulon käyttöönottoa ensin alueellisena kokeiluna ja sitten koko maassa. Perustulokirjoitukseni: http://www.elinasillanpaa.fi/?p=1133

4. Lagen bör garantera arbetstagaren en minimiarbetstid.

Så kallade nollavtal betyder att arbetstagaren inte vet på förhand hur många skift hen har under nästa arbetsschema. Antalet veckoarbetstimmar kan variera från noll till till exempel 40. Nollavtalen ger arbetsgivaren flexibilitet men lämnar arbetstagaren utan skydd.

Kandidatens kommentar

On epäreilua, jos työsuhteen säännöt koskevat vain toista osapuolta eli työntekijää. Työntekijä voi pahimmillaan jäädä sekä ilman toimeentuloa että ilman työttömyysturvaa ja sairausajan palkkaa. Työsopimuksilla, joissa minimituntimäärä ei ole määritetty työskentelee noin 4% työvoimasta eli 84 000 suomalaista. Tyypillinen tällaisella ns. nollatuntisopimuksella työskentelijä on nuori nainen. Joillekin työntekijöille tällainen työsopimus sopii esim. opiskelujen aikana, mutta monen on vaikea suunnitella elämäänsä vaihtelevien työtulojen mukaan. Epäsäännöllisen työn tekijöiden asemaa on parannettava ja on harkittava minimituntimäärän määrittelemistä lailla. Ennen päätöksentekoa on varmistettava, että ei tehdä mahdottomaksi työvoiman palkkaamista tilapäisiin töihin.

5. Tiden för utbetalning av arbetslöshetsskydd bör förkortas.

Den inkomstrelaterade dagpenningen utbetalas för 500 fulla arbetslöshetsdagar. Hur stor dagpenningen är beror på inkomsten. Vanligen är dagpenningen 50-70 procent av lönen. Den är skattepliktig inkomst.

Kandidatens kommentar

Ansiosidonnainen turva tuo perusturvallisuutta elämään enkä usko että sen keston lyhentäminen millään tavoin edistäisi työllistymistä. Kaikki työssäkäyvät osallistuvat ansiosidonnaisen työttömyysturvan rahoittamiseen, mutta turvan saavat vain liittoihin kuuluvat ihmiset. Ansiosidonnainen turva tulisi taata kaikille työntekijöille. Työnteon on oltava aina taloudellisesti kannattavampaa kuin työttömyyden.

 • Kandidatens svar
 • Partiets svar

2. Ekonomi

1. Finland skulle klara sig bättre utanför euron.

Euron är Europeiska Unionens gemensamma valuta, som togs i bruk som kontantvaluta den 1 februari 2002. I detta nu hör 19 EU-länder till Euroområdet. Euron är en flytande valuta. Den viktigaste mätaren på värdet är förhållandet till USD.

Kandidatens kommentar

Euron avulla voidaan tukea Euroopan sisäistä vakautta, työllisyyttä ja kasvua paremmin kuin itsenäisillä valuutoilla. Suomalaisille euron hyödyt näkyvät käytännön elämässä matalana korkotasona sekä rahanvaihtokustannusten häviämisenä ja matkustamisen sekä verkko-ostamisen helppoutena.

2. Skatten på livsmedel kan höjas.

Den allmänna mervärdesskattesatsen är 24 %. Mervärdesskatten på restaurang- och måltidstjänster och på livsmedel är 14 % och på kultur 10 %. På Finansministeriet har det varit aktuellt med en mervärdesskattereform som förenhetligar alla skattesatser. Då skulle den högsta skattesatsen sjunka och i motsvarande grad stiga för till exempel livsmedel.

Kandidatens kommentar

Ruoka on jo nyt Suomessa kallista moniin muihin eurooppalaisiin maihin verrattuna. Ruoan verotuksen kiristäminen heikentäisi pienituloisten ja lapsiperheiden toimeentuloa. Tuottajien ruoasta saatavaa korvausta tulisi lisätä. Tuottajan osuus ruokakorista on noin 30% ja osuus pienenee jatkuvasti. Syynä on osittain jalostusasteen nousu, mutta myös kaupan katteiden kasvu. Valtiot kaikkialla tukevat maataloutta, jotta ruuan hinta pysyisi kohtuullisena ja riittävä omavaraisuus ja huoltovarmuus voidaan säilyttää. Ruoan verotusta ei tule kiristää, mutta kaupan keskittyneisyyttä pitäisi purkaa.

3. Statens och kommunernas ekonomi bör i första hand balanseras genom att skära ner utgifterna.

Den offentliga skuldens förhållande till bruttoproduktionen håller på att överskrida 60 procent. Finland hotas av överskuldsättning, då den arbetsföra befolkningen inte klarar av att finansiera det allt större behovet av offentlig service. Det här hotet kallas för hållbarhetsunderskott.

Kandidatens kommentar

Pitkällä tähtäimellä emme voi elää velaksi lastemme kustannuksella. Lyhyellä aikavälillä taantumassa ja lamassa ei kannata tehdä mittavia leikkauksia, koska ne vaarantavat talouskasvun ja työllisyyden ja siten hidastavat toipumista laskusuhdanteesta. Julkinen talous on tasapainotettava rakenteellisilla ratkaisuilla: tekemällä työn vastaanottamisesta aina kannattavaa, helpottamalla yrittäjäksi ryhtymistä, lisäämällä työllisyysastetta työuria pidentämällä, helpottamalla työhön paluuta työttömyyden ja perhevapaiden jälkeen, nostamalla eläkeikää eliniän noustessa ja tukemalla työssä jaksamista. Mahdolliset menoleikkaukset tulisi kohdistaa ympäristölle haitallisiin tukiin.

Koulutuksesta ja terveyspalveluista ei voi säästää vaarantamatta tulevaisuuden hyvinvointia. Kansainvälisessä kilpailussa Suomen menestystekijä on osaava työvoima, siksi koulutukseen, tutkimukseen ja tuotekehitykseen on suunnattava resursseja nykyistä enemmän.

4. Barnbidraget bör höjas och beskattas.

Det skattefria barnbidraget är i år 95,75-174,27 euro i månaden, beroende på antalet barn. Ensamförsörjartillägget är 48,55 euro per barn och månad. Om barnbidraget höjs och beskattas har det en inkomstutjämnande effekt.

Kandidatens kommentar

Lapsilisä on ns. universaali etuus, joka on tarkoitettu tulojen tasaamisen lapsiperheiden ja lapsettomien välillä kaikissa tuloluokissa. On hyvä, että lapset ovat lähtökohtaisesti samanarvoisia. Pienituloisia lapsiperheitä voidaan tukea muilla tulonsiirroilla, esimerkiksi verotuksen lapsivähennyksellä.
Edellisellä vaalikaudella tehdyt lapsilisäleikkaukset pitäisi perua ja lapsilisän määrä sitoa elinkustannusten kasvuun. Lasten hyvinvointi turvataan huolehtimalla perheiden riittävästä toimeentulosta.
Kirjoitukseni lapsilisistä vuonna 2011: http://www.elinasillanpaa.fi/?p=439

5. Finland har inte råd med social- och hälsovårdstjänster i nuvarande omfattning.

Den kommunala social- och hälsovården kostar nästan 20 miljarder euro i året. Hållbarhetsunderskottet i den offentliga ekonomin och förändringen i befolkningsstrukturen betyder att såväl servicestrukturer som verksamhetssätten inom social- och hälsovården måste reformeras.

Kandidatens kommentar

Suomella ei ole varaa nykyisen kaltaisella järjestelmällä toteutettaviin peruspalveluihin. Järjestelmä ei ole hallinnoltaan ja rahoitukseltaan optimaalisesti toimiva ja se on uudistettava, jotta voimme turvata terveydenhuollon kaikille suomalaisille. Olennaista on rahoituksen monikanavaisuuden purkaminen, jotta eri toimijat eivät enää voi siirtää kustannuksia toisilleen ja pitkittää asiakkaan hoitoon pääsyä. Terveydenhoitojärjestelmä on uudistettava siten, että painopiste siirtyy ennaltaehkäisyyn, tehokkaaseen hoitoon ja kuntoutuksen. Palvelut on suunniteltava toimiviksi hoitoketjuiksi.
Kirjoitukseni hoitoketjuista: http://www.elinasillanpaa.fi/?p=1158

 • Kandidatens svar
 • Partiets svar

3. Säkerhet

1. Ett Natomedlemskap skulle stärka Finlands säkerhetspolitiska ställning.

Nato är en försvarsallians med 28 medlemsländer. Dess viktigaste uppgift är att garantera medlemmarnas säkerhet. Varje medlemsland är skyldigt att hjälpa ett annat medlemsland som utsätts för angrepp. Nato har ett partnerskapsnät och genomför krishanteringsoperationer, där också Finland deltar. Enligt nuvarande regeringsprogram bevarar Finland möjligheten att söka Natomedlemskap.

Kandidatens kommentar

Suomen turvallisuuspoliittinen asema sotilaallisesti liittoutumattomana maana on vahva. En näe NATO-jäsenyyden tuovan meille lisähyötyä nykyisessä tilanteessa. Sen sijaan puolustusmenojen hillitsemiseksi kannatan yhteistyön lisäämistä Ruotsin kanssa mm. merivalvonnassa ja hankinnoissa.

2. Det behövs flera poliser i Finland.

Antalet poliser uppskattas i år till 7500, vilket är cirka 50 poliser fler än i fjol. Riksdagen har ansett att de anslag som finns i statsbudgeten räcker för att bevara polisens operativa kapacitet på 2014 års nivå. Inrikesministeriet har ändå uppskattat att tillgången till bastjänster kommer att minska.

Kandidatens kommentar

Turvallisuutta edistetään parhaiten vähentämällä eriarvoisuutta ja ennaltaehkäisemällä ja hoitamalla sosiaalisia ongelmia sekä mielenterveysongelmia. Poliisin resurssit on pidettävä nykyisellä tasolla. Haja-asutusalueiden poliisipalvelut on turvattava riittävillä liikkuvilla palveluilla.

3. Invandringen till Finland bör begränsas för att minska risken för terrorism.

I fjol tog Finland emot 3 651 asylsökande. Av dem beviljades 1 346 asyl. De flesta asylsökande kom från Irak, Somalien och Ryssland. Finland tog i fjol också emot 1 030 kvotflyktingar från Syrien, Demokratiska republiken Kongo och Sudan.

Kandidatens kommentar

Maahanmuuton rajoittaminen ei edistä terrorismin torjuntaa Suomessa. Suurin osa ulkomaalaisista muuttaa Suomeen opiskelemaan, töihin tai perhesyiden vuoksi ja edistää hyvinvointiyhteiskuntamme säilymistä maksamalla veroja Suomeen.
Yksittäiset Suomessa asuvat henkilöt (sekä ulkomaalaistaustaiset että kantasuomalaiset) osallistuvat terrorismin rahoittamiseen ja tukemiseen ulkomailla. Terrorismin torjunnassa tiedustelutoiminnalla sekä koti- ja ulkomaisten viranomaisten välisellä yhteistyöllä on tärkeä merkitys. Väkivaltaisen radikalisoitumisen ja ääriliikkeiden laittoman toiminnan tunnistaminen ja ennaltaehkäisy edellyttävät viranomaisten ja kansalaisyhteiskunnan välistä yhteistyötä. Terrorismia torjutaan parhaiten estämällä syrjäytymistä, edistämällä kulttuurien välistä vuoropuhelua ja puuttumalla tekijöihin, jotka edesauttavat radikalisoitumista.

4. Rysslands maktsfärspolitik är ett hot för Finland.

I Rysslands militärdoktrin definieras Nato som landets största säkerhetshot. Av Rysslands grannländer har Ukraina meddelat att man eftersträvar ett Natomedlemskap.

Kandidatens kommentar

Venäjä uhkaa käytöksellään Euroopan vakautta. Suomeen ei kohdistu suoraa sotilaallista uhkaa tällä hetkellä. Suomen on pysyttävä Euroopan yhteisessä rintamassa ja tuomittava Venäjän sotatoimet Ukrainassa. Venäjän toimien taloudelliset vaikutukset ovat Suomelle suuret viennin ja matkailun vuoksi. Yhteisten pakotteiden aiheuttamia ongelmia suomalaisille yrityksille pitää yrittää korvata EU:n kautta.

5. När det gäller nätövervakning är statens säkerhet viktigare än medborgarens inregritetsskydd.

En arbetsgrupp på Försvarsministeriet föreslår omfattande övervakning av nättrafiken för att avvärja hot mot den nationella säkerheten. Övervakningen skulle förutsätta att grundlagen ändras.

Kandidatens kommentar

Verkkovalvonta pitäisi kohdistaa ensi sijassa epäilyksen alaisina oleviin henkilöihin. Rutiininomaisten käytäntöjen luominen yksityishenkilöiden verkkotoiminnan seuraamiseen ei ole suotavaa.

6. Finland bör delta i kampen mot IS med utbildning av den irakiska regeringens styrkor

Islamiska Staten (IS) är en sunniislamistisk terrorgrupp som har tagit kontrollen över stora delar av Syrien och Irak. Gruppen tillämpar en mycket strikt tolkning av islam och vill införa ett muslimskt kalifat. En USA-ledd allians försöker bekämpa IS.

Kandidatens kommentar

ISIS-joukkojen sotatoimia ei voida hyväksyä. Siviiliväestöä on suojeltava. IRAKin hallituksen joukkojen kouluttamiseen on jo varauduttu osana kansainvälistä yhteistyötä. Kansainvälisissä sotilasoperaatioissa Suomen on keskityttävä avustustöihin sekä aseettomiin kriisinhallintatehtäviin.

 • Kandidatens svar
 • Partiets svar

4. Hälsa

1. Obotligt sjuka bör ha rätt till dödshjälp.

Det är tillåtet att ge assistans vid självmord men aktiv eutanasi är ett brott. Professor Jorma Palo var en känd förespråkare för eutanasi och det är också tidigare finansministern Iiro Viinanen, tidigare Europaparlamentarikern Esko Seppänen och president Sauli Niinistö. Kända motståndare är till exempel läkaren Pekka Reinikainen och arkiatern Risto Pelkonen.

Kandidatens kommentar

Aikuisen ihmisen vapaa tahto koskee myös kuolemaa. Passiivinen eutanasia on jo nyt sallittu eli henkilö voi kieltäytyä elämää pitkittävästä tai ylläpitävästä hoidosta, jos toivoa parantumisesta ei ole. Kuolinapu voitaisiin sallia esimerkiksi tilanteissa, jossa parantumattomasti sairaan henkilön oireita ei pystytä helpottamaan ja henkilö itse toivoo kuolemaa. Ensisijaista on kuitenkin varmistaa laadukas ja ihmisarvoinen saattohoito kaikille suomalaisille.

2. Social- och hälsovården bör i första hand produceras som offentliga tjänster.

I den kommunala social- och hälsovården.arbetar omkring 265 000 personer. Privata hälsovårdstjänster och företagshälsovården kompletterar den kommunala servicen. De privata serviceproducenterna står för ungefär en fjärdedel av hälsovårdstjänsterna. Den senaste tiden har utläggningen av service på privata ökat.

Kandidatens kommentar

Julkinen terveydenhuolto on tasa-arvoinen ja kustannustehokas tapa tuottaa terveyspalvelut. Meillä ei ole varaa päästää julkista terveydenhuoltoa rapautumaan, kuten nyt on käymässä. Hyvätuloiset ja työssäkäyvät ovat siirtyneet yksityiselle puolelle hoitoon ja julkiselle puolelle ovat jääneet vaikeammin hoidettavat, monisairaat ja iäkkäät ihmiset. Potilasaineksen valikoituminen ja palvelutuotannon uudistusten lykkääminen ovat johtaneet vääränlaiseen säästämiseen ja edelleen työvoimapulaan julkisessa terveydenhuollossa.
Julkisia terveyspalveluita on uudistettava satsaamalla erityisesti sairauksien ja toiminnanvajauksien ennaltaehkäisyyn sekä toimivien palveluketjujen kehittämiseen ja kuntoutukseen.
Julkinen sektori eli kunnat ja valtio vastaavat palveluiden järjestämisestä, mutta palveluita voidaan ostaa myös yksityisiltä toimijoilta ja kolmannelta sektorilta. Rakenteita uudistettaessa tulee varmistaa, että myös pienet yritykset ja järjestöt pystyvät säilymään palveluiden tuottajina.
Yksityisten palveluiden käyttö osana julkista terveydenhuoltoa ei saa edellyttää omavastuuosuutta, jotta kaikilla on yhtäläinen oikeus hoitoon.

3. Myndigheterna bör ha lägre tröskel för att ingripa i barnfamiljernas problem.

Situationen inom barnskyddet har diskuterats i offentligheten sedan våren 2012, då ett 8-årigt barn mördades i Helsingfors. Barnet var klient hos barnskyddet, som hade fått många anmälningar om henne. Omsorgsministern har konstaterat att tröskeln för att ge familjerna hjälp i tid är för hög och att det är problematiskt.

Kandidatens kommentar

Meidän pitäisi tarjota perheiden omista tarpeista lähtevää tukea ja estää ongelmien kärjistyminen sellaiseksi, että tarvitaan viranomaisten väliintuloa. Apua, varsinkaan konkreettista kotiapua, ei ole nykyisin saatavilla. Edellisen laman aikana leikattuja lapsiperheiden kotipalveluja ei ole vieläkään palautettu kuntiin.Koulujen oppilashuollon resurssit ovat monissa kunnissa riittämättömät ja opetuksen resursseista on säästetty. Lasten ja nuorten harrastuspalvelut ja vapaaehtoistoimijoiden tukeminen ovat myös tärkeitä lasten hyvinvointiin vaikuttavia asioita. Lapsiperheiden riittävästä toimeentulosta on pidettävä huolta. Toimeentulovaikeudet kasautuvat erityisesti pienten lasten perheisiin ja monilapsisiin perheisiin.

4. Åldringarna och deras anhöriga bör påföras ett större ansvar för vårdkostnaderna.

Befolkningen åldras och kostnaderna för äldreomsorgen stiger. Professorn i civilrätt Urpo Kangas har föreslagit att vuxna barn kunde förpliktas att betala för till exempel vårdplats för sina föräldrar om deras pension inte räcker till. Så är det i flera länder i Europa.

Kandidatens kommentar

Jokaiselle suomalaiselle tulee turvata hänen tarvitsemansa hoito ja hoiva verovaroin. Hoidosta peritään maksukyvyn mukainen korvaus. Omaisille ei tule asettaa maksuvelvoitteita vanhempiensa tai isovanhempiensa hoidosta.

5. Medborgarnas rätt till hälsovård är viktigare än den kommunala självstyrelsen.

Enligt grundlagen är Finland indelat i kommuner vilkas förvaltning skall grunda sig på självstyrelse för kommunens invånare. Samtidigt skall det allmänna tillförsäkra var och en tillräckliga social-, hälsovårds- och sjukvårdstjänster.

Kandidatens kommentar

Kuntien hallinto on olemassa siksi, että kuntalaisten tarvitsemia palveluita voidaan järjestää. Hallinnolla ei ole mitään itseisarvoa.

 • Kandidatens svar
 • Partiets svar

5. Framtid

1. Arbetet för att stävja klimatförändringen bör prioriteras fram om industrins konkurrenskraft.

Finlands mål på lång sikt är att minska utsläppen med minst 80 procent till år 2050. Finland försöker också avstå från kolkraft till år 2025. Klimatmålen definieras bland annat i den nya klimatlagen. http://217.71.145.20/TRIPviewer/show.asp?tunniste=RP+82/2014&base=errp&palvelin=www.eduskunta.fi&f=WORD&kieli=ru

Kandidatens kommentar

Ilmastonmuutoksen hillitseminen on tärkeää lastemme tulevaisuuden takia. On selvää, että maapallon kantokyky ei riitä kestämään nykyisenkaltaista kulutusta. Mitä nopeammin ymmärrämme tämän, sitä paremmat edellytykset hyvään elämään jäävät tuleville sukupolville.
Ilmastonmuutoksen torjumisen vakavasti ottavat maat saavat myös kilpailuetua kehittäessään ajoissa uutta teknologiaa, jolle tulee kehittymään isot markkinat. Suomi on jäänyt jälkeen uusiutuvaan energiantuotantoon perustuvien innovaatioiden ja yritystoiminnan kehittämisessä.

2. Genändrade livsmedel är trygga för människan och miljön.

Genetiskt modifierade organismer är till exempel växter vars arvsmassa och egenskaper har ändrats med genteknik. Genteknik används oftast i förädlingen av soja och majs. De förses med gener som gör dem resistenta mot vissa bekämpningsmedel eller som ger motståndskraft mot vissa skadeinsekters larver.

Kandidatens kommentar

Geenimuunneltujen elintarvikkeiden turvallisuudesta ihmiselle ei ole yksimielisyyttä. Monissa gm-tuotteissa on esimerkiksi suuria määriä haitta-aineita, koska ne on jalostettu kestämään suuria rikkaruoho- tai tuhoeläinten torjunta-ainemääriä.

Geenimuunteluun sisältyy monia eettisiä ongelmia. Jos gmo-kasvit pääsevät leviämään hallitsemattomasti ympäristöön, on vaarana risteytyminen ja siten uhka luonnon monimuotoisuudelle. Siementen patentit ovat monesti suuryritysten omistuksessa. Kehitysmaissa myydään gmo-siemenet, lannoitteet ja torjunta-aineet köyhille viljelijöille velaksi, jolloin tuottajan riippuvuus ja riskit kasvavat. Samalla paikallisten, kestävien alkuperäiskantojen viljely loppuu. Varovaisuusperiaatteen nimissä suhtaudun kielteisesti GMO-tuotteisiin. Ihmisellä pitää olla oikeus kieltäytyä geenimuunnelluista tuotteista halutessaan ja siksi tieto geenimuuntelusta on merkittävä pakkauksiin.

3. Finland bör ta ett större ansvar för asylsökande som kommer till EU-området.

I fjol anlände 600 000 asylsökande till Europeiska unionen. Finlands andel av de asylsökande var 0,6 procent. Av unionens 28 medlemsländer tog sex emot nästan 80 procent av alla asylsökande. Över 2 500 personer drunknade eller försvann på Medelhavet då de försökte ta sig till Europa över havet i brist på lagliga flyktvägar.

Kandidatens kommentar

Inhimillisyyden nimissä meidän on osallistuttava hätää kärsivien auttamiseen.

4. Tanken att hela Finland ska vara bebott är förlegad.

Under de drygt tio senaste åren har södra och mellersta Finland stått för den proportionellt sett största inflyttningen medan östra och norra Finland står för den största nettoförlusten. I dag koncentrerar sig befolkningsökningen så gott som helt till huvudstadsregionen.

Kandidatens kommentar

Maaseudun tyhjeneminen on seurausta yhteiskunnallisesta rakennemuutoksesta, joka johtuu metsä- ja maatalouden koneellistumisesta, tilakokojen kasvusta ja siirtymisestä vähemmän työvoimaa vaativiin viljelymenetelmiin. Rakennemuutosta on mahdotonta täysin estää. Pidän tärkeänä, että Suomessa on mahdollista elää ja yrittää myös maaseudulla ja arvostan suomalaista ruoantuotantoa. Kansallinen ruoantuotanto on tärkeää myös huoltovarmuuden näkökulmasta. Kiinnostus lähiruokaan ja ruokaosuuskuntiin lähentää ruuan tuottajia ja kuluttajia. Samalla pienemmätkin tilat voivat menestyä suoramarkkinoinnin avulla. Toisaalta biotalous luo uusia yrittämisen mahdollisuuksia maaseudulle. Maaseudun uusi yritystoiminta edellyttää kuitenkin esim. hyviä tietoliikenneyhteyksiä.

5. Storleken på elevgrupperna i grundskolan bör begränsas i lag till till exempel 20 elever.

Lagen definierar inte storleken på undervisningsgrupperna i allmänbildningen. Det betyder att skolklassernas storlek kan variera mycket från kommun till kommun. Sedan 2010 har Undervisnings- och kulturministeriet anvisat statligt specialstöd för att minska undervisningsgrupperna i grundutbildningen. I år minskar stödet emellertid jämfört med i fjol.

Kandidatens kommentar

Oppilasmääriin pitää saada pysyvä ratkaisu, nykyään luokkakokojen pienentämiseen ohjataan joka vuosi erillistä lisärahoitusta, jonka myöntämiskriteerit vaikeuttavat opetuksen pitkäjänteistä suunnittelua. Pieni luokkakoko ei automaattisesti tarkoita parempaa opetusta, mutta pienet ryhmät mahdollistavat laadukkaan ja yksilöllisen opetuksen. Uudet menetelmät kuten samanaikaisopetus sopivat hieman suuremmallekin ryhmäkoolle. Perusopetuksen laadusta on pidettävä kiinni ja erityisopetuksen resursseja on lisättävä.

 • Kandidatens svar
 • Partiets svar

7. Omröstningar

1. En folkomröstning bör ordnas om Finlands Natomedlemskap

Kandidatens kommentar

Tämä on vihreiden kanta. NATOon liittyminen on niin iso kysymys, että kansanäänestys on perusteltu.

2. Ett principbeslut om ett nytt kärnkraftverk kan godkännas.

Kandidatens kommentar

Ydinvoima on epäeettistä, kallista ja heikentää investointeja suomalaisia työllistävään uusiutuvaan energiaan, energiansäästöön ja energiatehokkuuteen. Esimerkiksi Olkiluoto 3:n piti työllistää suomalaisia, valmistua vuonna 2009 ja maksaa 3,2 miljardia euroa. Suomalaisia rakennustöihin osallistuvista on ollut reilu kolmannes, hankkeen arvoidaan valmistuvan aikaisintaan 2015 ja maksavan noin 9 miljardia euroa. Jättäisin myös mielelläni lapsilleni jotain muuta perintöä kuin säteilevää jätettä.

3. Inkomstskatten sänks jämnt i alla inkomstklasser för att stimulera ekonomin.

Kandidatens kommentar

Veroleikkaukset tuloveroon vaatisivat massiivisia leikkauksia hyvinvointipalveluihin ja eriarvoisuutta vähentäviin tulonsiirtoihin enkä ole tähän valmis. Suuntaisin veronkevennykset pieniin ansiotuloihin.

4. Den förra riksdagens beslut att tillåta könsneutrala äktenskap rivs upp.

Kandidatens kommentar

Jokaisen ihmisen on oltava yhdenvertainen lain edessä. Kaikilla on oikeus rakkauteen, parisuhteeseen ja lain sille tarjoamaan suojaan.

5. Försäljning av svaga viner och starköl tillåts i livsmedelsaffärer.

Kandidatens kommentar

En pidä alkoholin saatavuuden lisäämistä järkevänä terveys- enkä talouspolitiikkana. Tutkimusten mukaan vapaampi alkoholin saanti tai hinnan lasku johtavat alkoholin kulutuksen kasvuun ja alkoholin aiheuttamien haittojen ja kustannusten lisääntymiseen.

6. Den obligatoriska skolsvenskan slopas.

Kandidatens kommentar

Ruotsin kielisen väestön palveluiden saaminen äidinkilellään on turvattava. Palveluiden turvaaminen ei edellytä sitä, koko ikäluokka käyttää puoli vuotta elämästään ruotsin opiskeluun. Pakollisuudesta voidaan minusta luopua ja panostaa hieman monipuolisempaan kielivalikoimaan. Kansainvälinen työelämä tarvitsee monien eri kielten osaajia. Uskon, että motivaatio ruotsin opiskeluun paranisi vapaaehtoisuuden myötä.

 • Kandidatens svar
 • Partiets svar

8. Din region

1. Arbetslösa med akademisk utbildning i Mellersta Finland bör utbildas till företagare med statligt stöd.

Kandidatens kommentar

On järkyttävää resurssien hukkaamista kouluttaa yhteiskunnan rahoilla maistereita tai tohtoreita kortistoon. Koulutusmäärät pitäisi mitottaa työvoiman tarpeeseen. Tohtorikoulutusta pitäisi vähentää.
Akateemisesti koulutettujen työttömyysaste on kasvanut voimakkaasti. Monet työvoimapoliittiset toimet eivät pysty vastaamaan akateemiseen työttömyyteen. Yrittäjäkoulutukseen pitää antaa mahdollisuus niille työttömille, jotka tuntevat mielenkiintoa yrittäjyyttä kohtaan. Kurssit, koulutus tai yrittäjyyden kokeileminen eivät saisi heikentää työttömyysturvaoikeutta eivätkä vaikeuttaa työllistämistoimenpiteitä. Esimerkiksi oikeutta palkkatukeen ei saisi menettää, jos käy välillä koulutuksessa.

2. Läkare som har fått sin utbildning i Finland bör förpliktas att arbeta en viss tid inom den offentliga sektorn för att underlätta läkarbristen.

Kandidatens kommentar

On perusteltua edellyttää työskentelyä julkisessa terveydenhuollossa muodolliseksi korvaukseksi saadusta koulutuksesta. Tämä helpottaa myös julkisen sektorin lääkäripulaa. Muut keinot lääkäripulan ratkaisemiseksi ovat myös tarpeen. Ensi sijassa julkisen puolen lääkäripulaa pitäisi helpottaa ratkaisemalla ne syyt, joiden vuoksi lääkärit eivät viihdy julkisen terveydenhuollon palveluksessa.Olisin valmis kouluttamaan lisää lääkäreitä julkisen terveydenhuollon tarpeisiin, jos muilla keinoin ei saada lääkäripulaa ratkaistua.

3. Under den förestående valperioden bör åtgärder vidtas för att få slut på användningen av torv som energikälla.

Kandidatens kommentar

Turpeen ilmastopäästöt ovat hiilen luokkaa ja pitkällä tähtäimellä turpeen energiankäytöstä pitää luopua. Kotimainen, työllisyyttä lisäävä polttoaine on kuitenkin pienempi paha kuin ulkomailta tuotu kivihiili, jota myös käytämme paljon energiantuotantoon. Siksi tarvitaan siirtymäaika, jotta ensi luovutaan kivihiilestä ja seuraavaksi turpeesta. Siirtymäajalla turpeen verotusta kiristetään, turvetuotanto ohjataan jo luontoarvonsa menettäneille soille ja soiden suojelua edistetään laajentamalla suojelualueita sekä lisäämällä aktiivisia ennallistamistoimia.

4. Behovet av virke inom bioenergiproduktionen bör kartläggas och avverkningen av energivirke vid behov begränsas för att bibehålla diversiteten i våra skogar.

Kandidatens kommentar

Äänekosken biotuotetehtaan myötä puuntarve Keski-Suomessa lisääntyy huomattavasti. Tehdas ja sen ympärille kehittyvä yritystoiminta tuo työtä ja hyvinvointia Keski-Suomeen.
Energiapuun korjaaminen on toteutettava kestävästi, metsien monimuotoisuutta ja merkittäviä luontokohteita suojellen. Energiantuotantoon on järkevää käyttää hakkeen ja harvennuspuiden lisäksi muita biomassoja jalostukseen kelpaavien puiden sijaan.

5. För att stöda bioenergin bör väganslagen i Mellersta Finland riktas till landsvägsnätet under nästa valperiod.

Kandidatens kommentar

Keski-Suomi sai juuri valtiolta lisämäärärahaa, jolla vuotuinen tiebudjetti kaksinkertaistui. 4-tien parantaminen on vuosia ollut Keski-Suomen liiton ja kuntien yhteisesti ajama kärkihanke ja erityisesti Äänekosken asukkaille kovasti odotettu investointi. 4-tien korjaamista pidetään turvallisuuden ja liikenteen sujuvuuden kannalta välttämättömänä ilman Ääneskosken uutta biotuotetehdastakin. Biotuotetehtaan tulo lisää huomattavasti liikennemääriä 4-tiellä, jonka peruskorjaaminen on aloitettava mahdollisimman pian. Myös pikkuteitä on kunnostettava sekä tehtävä ratayhteyksien perusparannus- ja sähköistystöitä, jotta raaka-aineen saanti uudelle tehtaalle saadaan sujumaan.

6. JOKER: Vallöften är bindande.

Kandidatens kommentar

Turhaa lupailua kannattaa välttää, koska asioiden edistyminen on kiinni monesta asiasta, esimerkiksi 199 muusta kansanedustajasta sekä taloustilanteen kehittymisestä. Omia asioita saa läpi, kun pystyy vakuuttamaan oman ryhmän ja sen jälkeen muut puolueet asiansa tärkeydestä. On parempi edistää tärkeitä asioita pieninkin askelin, neuvottelemalla ja kompromisseja tehden, kuin ajaa itsensä ulos päätöksenteosta kokonaan liian ehdottomilla vaatimuksilla.

<< Tillbaka