Onni Haapala

Valkompassen 2015 Mellersta Finlands valkrets

Till Valkompassens första sida
 • Kandidatens svar
 • Partiets svar

1. Arbete

1. Det är alltför lätt att leva på socialbidrag i Finland

Syftet med den sociala tryggheten är att garantera alla människor en tillräcklig utkomst och omsorg i alla livssituationer. Den sociala tryggheten består av service och förmåner såsom barnbidrag, sjuk- och föräldrapenning, arbetslöshetsskydd och utkomststöd.

Kandidatens kommentar

Sosiaaliturvan varassa ei ole todellakaan helppoa elää. Riittämättömyys realiteettina sekä taloudessa että myös henkisesti rassaa sosiaalituella elävää.

2. Öppettiderna inom handeln och andra butiker bör avregleras.

Butikernas och andra affärers dagliga öppettider bestäms i lag. Affärer med en yta på mer än 100 kvm bör vara stängda under kyrkliga helger och första maj, självständighetsdagen, morsdagen och farsdagen. Regionförvaltningsverket kan bevilja undantag på ansökan.

Kandidatens kommentar

Kauppojen aukiolon eriarvoisuus ei ole hyvä. Eri alueilla olisi syytä samaistaa aukiolot, eikä turhaa byrokratiaa kannata keksiä liikeväen elon vaikeuttamiseksi

3. Finland bör gå över till en basinkomst som ersätter det nuvarande socialskyddets miniminivå.

Med basinkomst avses en penningsumma som utbetalas regelbundet för att garantera utkomst. Det finns många modeller men det gemensamma för dem är att basinkomsten vore ägnad att eliminera flitfällor eftersom det alltid skulle vara lönsamt att arbeta. Då inkomsterna stiger sjunker basinkomsten via beskattningen.

Kandidatens kommentar

Ihmisarvoa alentavaa on laittaa väki kerjuulle, kun kuitenkin sosiaalituet on saatavissa. Yhdenmukainen perustulo on kannatettava ajatus, kunhan siitä ei tehdä byrokratian linnoitusta

4. Lagen bör garantera arbetstagaren en minimiarbetstid.

Så kallade nollavtal betyder att arbetstagaren inte vet på förhand hur många skift hen har under nästa arbetsschema. Antalet veckoarbetstimmar kan variera från noll till till exempel 40. Nollavtalen ger arbetsgivaren flexibilitet men lämnar arbetstagaren utan skydd.

Kandidatens kommentar

Nämä pätkätyöt ja ketjutukset, jopa kunta ja valtiotasolla ovat kaameita. Minimityöaika palvelee myös työnantajaa ja nostaa henkilöstön motivaatiota

5. Tiden för utbetalning av arbetslöshetsskydd bör förkortas.

Den inkomstrelaterade dagpenningen utbetalas för 500 fulla arbetslöshetsdagar. Hur stor dagpenningen är beror på inkomsten. Vanligen är dagpenningen 50-70 procent av lönen. Den är skattepliktig inkomst.

Kandidatens kommentar

Ansiosidonnaisuus pitäisi tehdä YTK:n mallilla ja vähentää liittojen keräämää työttömyysvarantoa.
Liitoilta poisoleva summa jaettaisiin nousseelle työttömien joukolle, mutta ei lyhennetä työttömyyskorvauksen kestoa. Leikkuria voitaisiin suunnitella kohtuuttomiin korvauksiin

 • Kandidatens svar
 • Partiets svar

2. Ekonomi

1. Finland skulle klara sig bättre utanför euron.

Euron är Europeiska Unionens gemensamma valuta, som togs i bruk som kontantvaluta den 1 februari 2002. I detta nu hör 19 EU-länder till Euroområdet. Euron är en flytande valuta. Den viktigaste mätaren på värdet är förhållandet till USD.

Kandidatens kommentar

Globalisaatio on nyt meille tullut elämänmuoto. Ilman vientiä kuihtuisimme kovin nopeasti. Markkinoita tarvitaan ja Euro alue vetää kuitenkin vielä kilpailtujakin tuotteita

2. Skatten på livsmedel kan höjas.

Den allmänna mervärdesskattesatsen är 24 %. Mervärdesskatten på restaurang- och måltidstjänster och på livsmedel är 14 % och på kultur 10 %. På Finansministeriet har det varit aktuellt med en mervärdesskattereform som förenhetligar alla skattesatser. Då skulle den högsta skattesatsen sjunka och i motsvarande grad stiga för till exempel livsmedel.

Kandidatens kommentar

Ruoka on elinehto. Pienipalkkaisten ansiot menevät jo nyt ruokaan, asumiseen ja veroihin. Ei minkäänlaisia veroja ruokaan lisää

3. Statens och kommunernas ekonomi bör i första hand balanseras genom att skära ner utgifterna.

Den offentliga skuldens förhållande till bruttoproduktionen håller på att överskrida 60 procent. Finland hotas av överskuldsättning, då den arbetsföra befolkningen inte klarar av att finansiera det allt större behovet av offentlig service. Det här hotet kallas för hållbarhetsunderskott.

Kandidatens kommentar

Organisaatiouudistuksilla voidaan jonkin verran alentaa menoja. On varottava ottamasta heikko-osaisilta ja vanhuksilta ja lapsilta

4. Barnbidraget bör höjas och beskattas.

Det skattefria barnbidraget är i år 95,75-174,27 euro i månaden, beroende på antalet barn. Ensamförsörjartillägget är 48,55 euro per barn och månad. Om barnbidraget höjs och beskattas har det en inkomstutjämnande effekt.

Kandidatens kommentar

Lapsilisiä on korotettava niiltä, jotka sitä tulojen vähyyden vuoksi eniten tarvitsevat. Suurituloisten oikeutta voitaisiin vastaavasti rajoittaa

5. Finland har inte råd med social- och hälsovårdstjänster i nuvarande omfattning.

Den kommunala social- och hälsovården kostar nästan 20 miljarder euro i året. Hållbarhetsunderskottet i den offentliga ekonomin och förändringen i befolkningsstrukturen betyder att såväl servicestrukturer som verksamhetssätten inom social- och hälsovården måste reformeras.

Kandidatens kommentar

Varaa on jos laitetaan haittaverot tupakan ja alkoholin kohdalla selvästi korkeammaksi. Ulkomaanmatkailulle lentovero ja laiturivero, niin saadaan kassaan raahaa sosiaalimenoihin

 • Kandidatens svar
 • Partiets svar

3. Säkerhet

1. Ett Natomedlemskap skulle stärka Finlands säkerhetspolitiska ställning.

Nato är en försvarsallians med 28 medlemsländer. Dess viktigaste uppgift är att garantera medlemmarnas säkerhet. Varje medlemsland är skyldigt att hjälpa ett annat medlemsland som utsätts för angrepp. Nato har ett partnerskapsnät och genomför krishanteringsoperationer, där också Finland deltar. Enligt nuvarande regeringsprogram bevarar Finland möjligheten att söka Natomedlemskap.

Kandidatens kommentar

Nyt olen neutraali Naton suhteen. Tarkkailen Ruotsin reaktioita, jos se liittyy Natoon, niin olen Suomenkin liittymisen kannalla.

2. Det behövs flera poliser i Finland.

Antalet poliser uppskattas i år till 7500, vilket är cirka 50 poliser fler än i fjol. Riksdagen har ansett att de anslag som finns i statsbudgeten räcker för att bevara polisens operativa kapacitet på 2014 års nivå. Inrikesministeriet har ändå uppskattat att tillgången till bastjänster kommer att minska.

Kandidatens kommentar

Lintukoto idylli on särkynyt. Ehdottomasti tarvitaan lisää poliiseja. Rikostilastot äänestävät valitettavasti samaa

3. Invandringen till Finland bör begränsas för att minska risken för terrorism.

I fjol tog Finland emot 3 651 asylsökande. Av dem beviljades 1 346 asyl. De flesta asylsökande kom från Irak, Somalien och Ryssland. Finland tog i fjol också emot 1 030 kvotflyktingar från Syrien, Demokratiska republiken Kongo och Sudan.

Kandidatens kommentar

Maahanmuuttoon tulee saada eettisten linjausten mukaan lisää inhimillisyyttä. Terrorismi on todellisuutta, mutta siitä voidaan tehdä myös naamari kovasydämisyydelle, ettei vain maahanmuuttoa tarvitsisi hyväksyä. Kannattaa muistaa suomalaisten massamuutot lännelle, Ruotsiin ja Amerikoihin.

4. Rysslands maktsfärspolitik är ett hot för Finland.

I Rysslands militärdoktrin definieras Nato som landets största säkerhetshot. Av Rysslands grannländer har Ukraina meddelat att man eftersträvar ett Natomedlemskap.

Kandidatens kommentar

Georgia, Krimi, Ukraina todistavat uhkan todellisuuden ja ajankohtaisuuden. Rukous vapaan Suomen puolesta on nyt erikoisen tärkeää!

5. När det gäller nätövervakning är statens säkerhet viktigare än medborgarens inregritetsskydd.

En arbetsgrupp på Försvarsministeriet föreslår omfattande övervakning av nättrafiken för att avvärja hot mot den nationella säkerheten. Övervakningen skulle förutsätta att grundlagen ändras.

Kandidatens kommentar

kysymyksen vastakkainasettelu hankala. Kansalaisten yksityisyydensuojaa ei ole, ellei valtion turvallisuuteen satsata.

6. Finland bör delta i kampen mot IS med utbildning av den irakiska regeringens styrkor

Islamiska Staten (IS) är en sunniislamistisk terrorgrupp som har tagit kontrollen över stora delar av Syrien och Irak. Gruppen tillämpar en mycket strikt tolkning av islam och vill införa ett muslimskt kalifat. En USA-ledd allians försöker bekämpa IS.

Kandidatens kommentar

Meistä pienen Suomen väestä ei ole maailmanpoliiseiksi, eikä sitä meiltä kukaan odotakaan. Pysytään nyt omalla tontillamme ja vahvistetaan turvarakenteita maassamme.

 • Kandidatens svar
 • Partiets svar

4. Hälsa

1. Obotligt sjuka bör ha rätt till dödshjälp.

Det är tillåtet att ge assistans vid självmord men aktiv eutanasi är ett brott. Professor Jorma Palo var en känd förespråkare för eutanasi och det är också tidigare finansministern Iiro Viinanen, tidigare Europaparlamentarikern Esko Seppänen och president Sauli Niinistö. Kända motståndare är till exempel läkaren Pekka Reinikainen och arkiatern Risto Pelkonen.

Kandidatens kommentar

Eutanasia on elämän tukahduttamista. Viimeiseen asti on autettava elämään, sitä lääkärivalakin vaatii.
Enemmänkin on valmennettava henkisesti ja hengellisesti lähtöä ikuisuuteen. Keskustelu tulee kääntää eutanasiasta hoivaan, lohdutukseen ja sairaalasielunhoitoon erikoistuneiden henkilöiden lisäpalkkaamiseen.

2. Social- och hälsovården bör i första hand produceras som offentliga tjänster.

I den kommunala social- och hälsovården.arbetar omkring 265 000 personer. Privata hälsovårdstjänster och företagshälsovården kompletterar den kommunala servicen. De privata serviceproducenterna står för ungefär en fjärdedel av hälsovårdstjänsterna. Den senaste tiden har utläggningen av service på privata ökat.

Kandidatens kommentar

Koko Suomi on pidettävä asuttuna. Erilaiset ratkaisut eri puolilla Suomea ovat tarpeelliset. Tarvitaan yleistä yhteiskunnan taholta suoritettavaa palvelu ja ehdottomasti myös yksityisen tarjoamaa palvelua. Niitä voidaan myös yhdistää.

3. Myndigheterna bör ha lägre tröskel för att ingripa i barnfamiljernas problem.

Situationen inom barnskyddet har diskuterats i offentligheten sedan våren 2012, då ett 8-årigt barn mördades i Helsingfors. Barnet var klient hos barnskyddet, som hade fått många anmälningar om henne. Omsorgsministern har konstaterat att tröskeln för att ge familjerna hjälp i tid är för hög och att det är problematiskt.

Kandidatens kommentar

Parhaillaan käynnissä oleva ikävä oikeudenkäynti todistaa jälleen, että viranomaistahojen tiedonvälitys on saatava paremmaksi ja puuttumiskynnys samoin. Toivottavasti oikeudenkäynti avaa uuden ja paremman ajan lapsille ja vanhemmille

4. Åldringarna och deras anhöriga bör påföras ett större ansvar för vårdkostnaderna.

Befolkningen åldras och kostnaderna för äldreomsorgen stiger. Professorn i civilrätt Urpo Kangas har föreslagit att vuxna barn kunde förpliktas att betala för till exempel vårdplats för sina föräldrar om deras pension inte räcker till. Så är det i flera länder i Europa.

Kandidatens kommentar

Useimmat vanhukset ovat valmiit avaamaan lompakkonsa hoitokuluihin, Ahneet omaiset sitä vastoin kärkkyvät perintöjä ja odottavat vanhuksen poismuuttoa. Hoitosopimuksiin on syytä paremmin paneutua ja antaa apua vanhuksille varojen kohdistamisesta hoivaan ja hoitoon.

5. Medborgarnas rätt till hälsovård är viktigare än den kommunala självstyrelsen.

Enligt grundlagen är Finland indelat i kommuner vilkas förvaltning skall grunda sig på självstyrelse för kommunens invånare. Samtidigt skall det allmänna tillförsäkra var och en tillräckliga social-, hälsovårds- och sjukvårdstjänster.

Kandidatens kommentar

perustuslaki kertoo yksityisen oikeuksista, joita kuntien itsehallinto tukee. Ihminen on aina ennen organisaatiota. Oma suu on aina lähempänä kuin kontin suu.

 • Kandidatens svar
 • Partiets svar

5. Framtid

1. Arbetet för att stävja klimatförändringen bör prioriteras fram om industrins konkurrenskraft.

Finlands mål på lång sikt är att minska utsläppen med minst 80 procent till år 2050. Finland försöker också avstå från kolkraft till år 2025. Klimatmålen definieras bland annat i den nya klimatlagen. http://217.71.145.20/TRIPviewer/show.asp?tunniste=RP+82/2014&base=errp&palvelin=www.eduskunta.fi&f=WORD&kieli=ru

Kandidatens kommentar

Terve suhtautuminen luontoon antaa kyvyn myös säädellä luonnon ja teollisuuden vuorovaikutusta.
Molemmat ovat tärkeitä: ilmastonmuutos tuhoaa pitkällä aikavälillä kaiken teollisuuden ja elämän eväät yksilöiltäkin. Maa saastuu ahneuden ja väkivallan tähden. Siksi arvot on nostettava puntariin

2. Genändrade livsmedel är trygga för människan och miljön.

Genetiskt modifierade organismer är till exempel växter vars arvsmassa och egenskaper har ändrats med genteknik. Genteknik används oftast i förädlingen av soja och majs. De förses med gener som gör dem resistenta mot vissa bekämpningsmedel eller som ger motståndskraft mot vissa skadeinsekters larver.

Kandidatens kommentar

Luonnonvarojen ja luomistyön rukkaaminen on riskiherkkää toimintaa. Oikeilla menetelmillä ja luonnon kunnioittamisella ruoka saadaan riittämään ilman geenimanipulaatiota.

3. Finland bör ta ett större ansvar för asylsökande som kommer till EU-området.

I fjol anlände 600 000 asylsökande till Europeiska unionen. Finlands andel av de asylsökande var 0,6 procent. Av unionens 28 medlemsländer tog sex emot nästan 80 procent av alla asylsökande. Över 2 500 personer drunknade eller försvann på Medelhavet då de försökte ta sig till Europa över havet i brist på lagliga flyktvägar.

Kandidatens kommentar

Nimenomaan turvapaikanhakijat on laitettavaa ykkösiksi, ja heitä on onkin tulossa runsaasti

4. Tanken att hela Finland ska vara bebott är förlegad.

Under de drygt tio senaste åren har södra och mellersta Finland stått för den proportionellt sett största inflyttningen medan östra och norra Finland står för den största nettoförlusten. I dag koncentrerar sig befolkningsökningen så gott som helt till huvudstadsregionen.

Kandidatens kommentar

Jumala on säätänyt meille ajat ja asumisen rajat.
Kunnioitetaan Isänmaatamme ja jokaista sen kolkkaa. Raivattu maa ansaitsee tulla asutuksi.

5. Storleken på elevgrupperna i grundskolan bör begränsas i lag till till exempel 20 elever.

Lagen definierar inte storleken på undervisningsgrupperna i allmänbildningen. Det betyder att skolklassernas storlek kan variera mycket från kommun till kommun. Sedan 2010 har Undervisnings- och kulturministeriet anvisat statligt specialstöd för att minska undervisningsgrupperna i grundutbildningen. I år minskar stödet emellertid jämfört med i fjol.

Kandidatens kommentar

Oppimisympäristö tällaisessa ryhmässä toimii ja henkilökohtainen ohjaus saa lapsen ja nuoren viihtymään. Pienet koulut myös ajavat samaa ideaa.
Yksilöllisyys esiin ja syrjäytymiskierteelle piste.

 • Kandidatens svar
 • Partiets svar

7. Omröstningar

1. En folkomröstning bör ordnas om Finlands Natomedlemskap

Kandidatens kommentar

Kyllä kansa tietää!

2. Ett principbeslut om ett nytt kärnkraftverk kan godkännas.

Kandidatens kommentar

Hallitussa käytössä kylmässä Pohjolassa varteenotettava mahdollisuus. Metsävarat käytettävä pääsääntöisesti kaikkeen muuhun kuin polttamiseen.

3. Inkomstskatten sänks jämnt i alla inkomstklasser för att stimulera ekonomin.

Kandidatens kommentar

Pienituloiselle ostovoiman lisäys on tärkeämpi. Heille suurempi veronhuojennus

4. Den förra riksdagens beslut att tillåta könsneutrala äktenskap rivs upp.

Kandidatens kommentar

Lapsivaikutusten arviointi jäi tekemättä. Moraalinen puoli kokonaan luomisjärjestyksen vastainen. Kauhistuttavaa jumalattomuuden myötäilyä. On aika herätä ja muuttaa, mikä muutettavissa vielä on!

5. Försäljning av svaga viner och starköl tillåts i livsmedelsaffärer.

Kandidatens kommentar

Alkoholihaitat vievät kansan köyhyyteen ja kurjuuteen. Kiusaus liian suuri, jos näytillä pidetään ruokakaupoissa.

6. Den obligatoriska skolsvenskan slopas.

Kandidatens kommentar

Perheet päättäkööt kielenopiskelun itsenäisesti.

 • Kandidatens svar
 • Partiets svar

8. Din region

1. Arbetslösa med akademisk utbildning i Mellersta Finland bör utbildas till företagare med statligt stöd.

Kandidatens kommentar

Muuntokoulutus lääkäreiksi ja sairaanhoitoon nopeasti käyntiin. Älymystön joutenolo synnyttää aivan uuden uhkakuvan koko maalle. Toisen ja kolmannen polven työttömät akateemiset nopeasti osaamistaan vastaavaan jatko-opiskeluun ja tehtäviin.

2. Läkare som har fått sin utbildning i Finland bör förpliktas att arbeta en viss tid inom den offentliga sektorn för att underlätta läkarbristen.

Kandidatens kommentar

Tässä olisi järkeä. Satsaukset ovat olleet koulutuksessa suuret. Samaa metodia olisi syytä harkita muutamalla muullakin alalla

3. Under den förestående valperioden bör åtgärder vidtas för att få slut på användningen av torv som energikälla.

Kandidatens kommentar

Tasapuolisuus ja harkinta valttia. On hyviä ja hyödyllisiä investointeja turve elinkeinossa. Parempaa yhteistyötä energiasektorille. Kaikkia tarvitaan.

4. Behovet av virke inom bioenergiproduktionen bör kartläggas och avverkningen av energivirke vid behov begränsas för att bibehålla diversiteten i våra skogar.

Kandidatens kommentar

Rajoittaminen tuskin onnistuu. Yhteistä suunnittelua ja hintoja järkeistämällä päästään eteenpäin kuin vastakkain asettelulla.

5. För att stöda bioenergin bör väganslagen i Mellersta Finland riktas till landsvägsnätet under nästa valperiod.

Kandidatens kommentar

Kaikkia tieverkkoja on hoidettava. Elinkeinorakenteen muuttuminen nopealla aikataululla, edellyttää joustoja varojen kohdentamisessa.

6. JOKER: Vallöften är bindande.

Kandidatens kommentar

Pitää kertoa mitä asioita tahtoo ajaa yhteistyössä- Yksityinen edustaja ei voi luvata vaan todeta tahtotilansa. Pitää näyttää väriä! Kristittyjen ainakin!

<< Tillbaka