Tuomas Wilkman

Valkompassen 2015 Mellersta Finlands valkrets

Till Valkompassens första sida
 • Kandidatens svar
 • Partiets svar

1. Arbete

1. Det är alltför lätt att leva på socialbidrag i Finland

Syftet med den sociala tryggheten är att garantera alla människor en tillräcklig utkomst och omsorg i alla livssituationer. Den sociala tryggheten består av service och förmåner såsom barnbidrag, sjuk- och föräldrapenning, arbetslöshetsskydd och utkomststöd.

Kandidatens kommentar

Työssäni olen nähnyt paljon sosiaaliturvan väärää hyväksikäyttöä ja suoranaista itsensä vahingoittamista sillä (esim. päihderiippuvaiset, joiden sosiaalituet menevät monesti suurelta osin päihteisiin). Sosiaalituen käytön valvontaa ja myöntämistä pitäisi tästä näkökulmasta tarkastellen ainakin kehittää ja tiukentaa. Muiden ihmisryhmienkin osalta väärinkäyttöä varmasti löytyy ja niihinkin pitäisi samoin puuttua. Toisaalta on myös paljon niitä ihmisiryhmiä, joille suuremmankin sosiaaliturvan myöntäminen olisi varsin perusteltua. Eli tarkkuutta ja tiukkuutta tähän.

2. Öppettiderna inom handeln och andra butiker bör avregleras.

Butikernas och andra affärers dagliga öppettider bestäms i lag. Affärer med en yta på mer än 100 kvm bör vara stängda under kyrkliga helger och första maj, självständighetsdagen, morsdagen och farsdagen. Regionförvaltningsverket kan bevilja undantag på ansökan.

Kandidatens kommentar

Vapaiden aukioloaikojen hyödyt ovat sen alan työntekijöiden jaksamisen ja hyvinvoinnin kannalta pienemmän kuin haitat. Markkinat ja kauppa eivät saa mennä ihmisen jaksamisen ja hyvinvoinnin edelle. Pärjäämme ilman kauppojen sunnuntaiaukiolojakin.

3. Finland bör gå över till en basinkomst som ersätter det nuvarande socialskyddets miniminivå.

Med basinkomst avses en penningsumma som utbetalas regelbundet för att garantera utkomst. Det finns många modeller men det gemensamma för dem är att basinkomsten vore ägnad att eliminera flitfällor eftersom det alltid skulle vara lönsamt att arbeta. Då inkomsterna stiger sjunker basinkomsten via beskattningen.

Kandidatens kommentar

En tunne asiaa kovin hyvin, joten olen taipuvainen ajattelemaan, että nykyisen järjestelmän kehittäminen olisi oikeampi tie.

4. Lagen bör garantera arbetstagaren en minimiarbetstid.

Så kallade nollavtal betyder att arbetstagaren inte vet på förhand hur många skift hen har under nästa arbetsschema. Antalet veckoarbetstimmar kan variera från noll till till exempel 40. Nollavtalen ger arbetsgivaren flexibilitet men lämnar arbetstagaren utan skydd.

Kandidatens kommentar

Työntekemisen ja työtekijän lainsuoja on turvattava.

5. Tiden för utbetalning av arbetslöshetsskydd bör förkortas.

Den inkomstrelaterade dagpenningen utbetalas för 500 fulla arbetslöshetsdagar. Hur stor dagpenningen är beror på inkomsten. Vanligen är dagpenningen 50-70 procent av lönen. Den är skattepliktig inkomst.

Kandidatens kommentar

Nykyisen suuren työttömyyden aikana tämä on yksi tärkeä keino turvata ihmiselle tärkeä uudelleen kouluttautumisen mahdollisuus.

 • Kandidatens svar
 • Partiets svar

2. Ekonomi

1. Finland skulle klara sig bättre utanför euron.

Euron är Europeiska Unionens gemensamma valuta, som togs i bruk som kontantvaluta den 1 februari 2002. I detta nu hör 19 EU-länder till Euroområdet. Euron är en flytande valuta. Den viktigaste mätaren på värdet är förhållandet till USD.

Kandidatens kommentar

Olen taipuvainen ajattelemaan, että pärjäisi. Toki esim. eurosta poistumisen vaikutuksiin ja seurauksiin pitäisi perehtyä perusteellisesti. Ei euro ja EU kokonaan paha ole ja tässä vaiheessa niistä poistuminen sisältää monia riskejä. Hätiköidä ei pidä.

2. Skatten på livsmedel kan höjas.

Den allmänna mervärdesskattesatsen är 24 %. Mervärdesskatten på restaurang- och måltidstjänster och på livsmedel är 14 % och på kultur 10 %. På Finansministeriet har det varit aktuellt med en mervärdesskattereform som förenhetligar alla skattesatser. Då skulle den högsta skattesatsen sjunka och i motsvarande grad stiga för till exempel livsmedel.

3. Statens och kommunernas ekonomi bör i första hand balanseras genom att skära ner utgifterna.

Den offentliga skuldens förhållande till bruttoproduktionen håller på att överskrida 60 procent. Finland hotas av överskuldsättning, då den arbetsföra befolkningen inte klarar av att finansiera det allt större behovet av offentlig service. Det här hotet kallas för hållbarhetsunderskott.

Kandidatens kommentar

Monesti leikkaukset osuvat juuri peruspalveluihin. Sitä en halua.

4. Barnbidraget bör höjas och beskattas.

Det skattefria barnbidraget är i år 95,75-174,27 euro i månaden, beroende på antalet barn. Ensamförsörjartillägget är 48,55 euro per barn och månad. Om barnbidraget höjs och beskattas har det en inkomstutjämnande effekt.

Kandidatens kommentar

Kunhan lapsilisäkorotus ja vero olisivat etenkin matala- ja keskituloisille eduksi. Suurituloisia voisi verottaa enemmän sen osalta.

5. Finland har inte råd med social- och hälsovårdstjänster i nuvarande omfattning.

Den kommunala social- och hälsovården kostar nästan 20 miljarder euro i året. Hållbarhetsunderskottet i den offentliga ekonomin och förändringen i befolkningsstrukturen betyder att såväl servicestrukturer som verksamhetssätten inom social- och hälsovården måste reformeras.

Kandidatens kommentar

Suomella tulee olla aina varaa kansalaisistaan huolehtimiseen. Jostain muusta on sitten tingittävä, jos ei muuten onnistu.

 • Kandidatens svar
 • Partiets svar

3. Säkerhet

1. Ett Natomedlemskap skulle stärka Finlands säkerhetspolitiska ställning.

Nato är en försvarsallians med 28 medlemsländer. Dess viktigaste uppgift är att garantera medlemmarnas säkerhet. Varje medlemsland är skyldigt att hjälpa ett annat medlemsland som utsätts för angrepp. Nato har ett partnerskapsnät och genomför krishanteringsoperationer, där också Finland deltar. Enligt nuvarande regeringsprogram bevarar Finland möjligheten att söka Natomedlemskap.

Kandidatens kommentar

Koen, että se tässä vaiheessa vain lietsoisi konfliktiin. Natojäsenyyden valmistelu ja taustatyö on toki suotavaa, jotta sitten kun/jos tilanne niin vaatii, niin siitä pystytään nopeasti suorittamaan kansanäänestys.

2. Det behövs flera poliser i Finland.

Antalet poliser uppskattas i år till 7500, vilket är cirka 50 poliser fler än i fjol. Riksdagen har ansett att de anslag som finns i statsbudgeten räcker för att bevara polisens operativa kapacitet på 2014 års nivå. Inrikesministeriet har ändå uppskattat att tillgången till bastjänster kommer att minska.

Kandidatens kommentar

Tämä on juuri se erityisen tärkeä ja ainoa tapa turvata myös syrjäseudut sekä ohjata resursseja jatkuvasti lisääntyviin ja muuttuviin rikollisuuden muotoihin (ammatti-, talous-, terrori-, väkivalta-, kyber-, nuoriso-, liikennerikollisuus). Ennalta ehkäisevää polisitoimintaa unohtamatta. Myös poliisiasemia on lisättävä.

3. Invandringen till Finland bör begränsas för att minska risken för terrorism.

I fjol tog Finland emot 3 651 asylsökande. Av dem beviljades 1 346 asyl. De flesta asylsökande kom från Irak, Somalien och Ryssland. Finland tog i fjol också emot 1 030 kvotflyktingar från Syrien, Demokratiska republiken Kongo och Sudan.

Kandidatens kommentar

Erityisesti valvontaa on tiukennettava ja sinisilmäisyyttä varottava ideologisten suuntausten osalta.

4. Rysslands maktsfärspolitik är ett hot för Finland.

I Rysslands militärdoktrin definieras Nato som landets största säkerhetshot. Av Rysslands grannländer har Ukraina meddelat att man eftersträvar ett Natomedlemskap.

Kandidatens kommentar

Ei akuutti, mutta tilanne voi milloin tahansa muuttua. Venäjän johto on hyvin epävakaa ja ennalta-arvaamaton.

5. När det gäller nätövervakning är statens säkerhet viktigare än medborgarens inregritetsskydd.

En arbetsgrupp på Försvarsministeriet föreslår omfattande övervakning av nättrafiken för att avvärja hot mot den nationella säkerheten. Övervakningen skulle förutsätta att grundlagen ändras.

Kandidatens kommentar

Kansalaiset voivat edelleen luottaa poliisin ym. turvallisuusviranomaisten luotettavuuteen. Verkkovalvonnan oikeudet ja yksityisyyden suoja eivät saa olla ristiriidassa. Turvallisuuden valvontaa tulee voida suorittaa ilman liikoja rasitteita. Sen sijaan turvallisuuustahojen sisäisen valvonnan tulee olla tiukkaa ja ajantasalla, mutta myös järkevästi joustavaa.

6. Finland bör delta i kampen mot IS med utbildning av den irakiska regeringens styrkor

Islamiska Staten (IS) är en sunniislamistisk terrorgrupp som har tagit kontrollen över stora delar av Syrien och Irak. Gruppen tillämpar en mycket strikt tolkning av islam och vill införa ett muslimskt kalifat. En USA-ledd allians försöker bekämpa IS.

Kandidatens kommentar

Jos meillä on potentiaalisesti jotain annettavaa pahuuden pysäyttämiseen, niin emme voi olla sivusta seuraajia.

 • Kandidatens svar
 • Partiets svar

4. Hälsa

1. Obotligt sjuka bör ha rätt till dödshjälp.

Det är tillåtet att ge assistans vid självmord men aktiv eutanasi är ett brott. Professor Jorma Palo var en känd förespråkare för eutanasi och det är också tidigare finansministern Iiro Viinanen, tidigare Europaparlamentarikern Esko Seppänen och president Sauli Niinistö. Kända motståndare är till exempel läkaren Pekka Reinikainen och arkiatern Risto Pelkonen.

Kandidatens kommentar

Elämä on pyhää ja ihmisellä ei ole oikeutta päättää sen pituudesta. Sen sijaan peruspalvelujen tason tulee olla siinä kunnossa, että se kykenee turvaamaan jokaiselle vanhukselle ja parantumattomasti sairaalle ja esim. kivuissa kärsivälle hyvän saattohoidon yms. Olennaista on se, että ihmisen kokee olevansa rakastettu ja hyväksytty sellaisena kuin on elämänsä loppuun saakka, eikä esim. taakka tms.

2. Social- och hälsovården bör i första hand produceras som offentliga tjänster.

I den kommunala social- och hälsovården.arbetar omkring 265 000 personer. Privata hälsovårdstjänster och företagshälsovården kompletterar den kommunala servicen. De privata serviceproducenterna står för ungefär en fjärdedel av hälsovårdstjänsterna. Den senaste tiden har utläggningen av service på privata ökat.

3. Myndigheterna bör ha lägre tröskel för att ingripa i barnfamiljernas problem.

Situationen inom barnskyddet har diskuterats i offentligheten sedan våren 2012, då ett 8-årigt barn mördades i Helsingfors. Barnet var klient hos barnskyddet, som hade fått många anmälningar om henne. Omsorgsministern har konstaterat att tröskeln för att ge familjerna hjälp i tid är för hög och att det är problematiskt.

Kandidatens kommentar

Viranomaisten pitäisi puuttua keskitetymmin niiden lapsiperheiden ongelmiin, joissa on oikeasti ongelmia. Nyt on vaara, että tehoa käytetään liikaa ns. tavallisten turvallisten perheiden normaaliongelmiin ja puolestaan osa oikeissa ongelmissa olevista perheistä jää avun tavoittamattomiin. On syytä kehittää sosiaaliviranomaisten toimintaa, jotta sen apu kohtaisi niitä, jotka oikeasti apua tarvitsevat ja ns. turhat pidempikestoiset sosiaalitoimet kyettäisiin paremmin minimoimaan ns. turvallisten perheiden osalta. Akuuttien ja alustavien puuttumisten osalta sen sijaan ei ole varmastikaan tehtävissä paljoakaan. Akuutit turvallisuus- ja terveysuhkatilanteet pitää aina selvittää ja silloin osoittautuu monesti, että ilmoitus on aiheeton. Siitä ei pidä kenenkään loukkaantua. Sosiaaliviranomaisten kyky puuttua lapsiperheiden ongelmiin on myös resurssikysymys, mitä pitää parantaa. Toimien oikeellisuus on suoraan verannollinen siihen, kuinka hyvin sosiaalitoimi on oikeasti ja objektiivisesti perehtynyt kunkin perheen tilanteeseen.

4. Åldringarna och deras anhöriga bör påföras ett större ansvar för vårdkostnaderna.

Befolkningen åldras och kostnaderna för äldreomsorgen stiger. Professorn i civilrätt Urpo Kangas har föreslagit att vuxna barn kunde förpliktas att betala för till exempel vårdplats för sina föräldrar om deras pension inte räcker till. Så är det i flera länder i Europa.

Kandidatens kommentar

Valtion tehtävä on turvata peruspalvelut kaikkien osalta.

5. Medborgarnas rätt till hälsovård är viktigare än den kommunala självstyrelsen.

Enligt grundlagen är Finland indelat i kommuner vilkas förvaltning skall grunda sig på självstyrelse för kommunens invånare. Samtidigt skall det allmänna tillförsäkra var och en tillräckliga social-, hälsovårds- och sjukvårdstjänster.

Kandidatens kommentar

Kyllä, mutta onko kuntien itsehallintosta luopuminen tae paremmille terveyspalveluille? Sote -uudistuksessa tulee huolella miettiä mikä on oikeasti käytännön vaikutus erityisesti syrjäseutujen sosiaali- ja terveyspalveluihin ja parantaako se niitä vai peräti heikentääkö.

 • Kandidatens svar
 • Partiets svar

5. Framtid

1. Arbetet för att stävja klimatförändringen bör prioriteras fram om industrins konkurrenskraft.

Finlands mål på lång sikt är att minska utsläppen med minst 80 procent till år 2050. Finland försöker också avstå från kolkraft till år 2025. Klimatmålen definieras bland annat i den nya klimatlagen. http://217.71.145.20/TRIPviewer/show.asp?tunniste=RP+82/2014&base=errp&palvelin=www.eduskunta.fi&f=WORD&kieli=ru

Kandidatens kommentar

On syytä olla realistinen Suomen mahdollisuuksista vaikuttaa määrästään enempää ilmastoasioihin. Meidän kokoisella valtiolla ei ole määrästään enempää mahdollisuuksia "pelata" teollisuuden kilpailukyvyn kustannuksella. Järki pitää olla päässä, vaikka ympäristö ja ilmastoasiat ovatkin tärkeitä.

2. Genändrade livsmedel är trygga för människan och miljön.

Genetiskt modifierade organismer är till exempel växter vars arvsmassa och egenskaper har ändrats med genteknik. Genteknik används oftast i förädlingen av soja och majs. De förses med gener som gör dem resistenta mot vissa bekämpningsmedel eller som ger motståndskraft mot vissa skadeinsekters larver.

Kandidatens kommentar

Ei ole tutkittu tarpeeksi eikä oikeita vaikutuksia ole nähtävissä vielä vuosiin. Riskit ovat suuret.

3. Finland bör ta ett större ansvar för asylsökande som kommer till EU-området.

I fjol anlände 600 000 asylsökande till Europeiska unionen. Finlands andel av de asylsökande var 0,6 procent. Av unionens 28 medlemsländer tog sex emot nästan 80 procent av alla asylsökande. Över 2 500 personer drunknade eller försvann på Medelhavet då de försökte ta sig till Europa över havet i brist på lagliga flyktvägar.

Kandidatens kommentar

Valtiona meidän tulee kuitenkin ottaa huomioon omat resurssimme ja kykymme vastaanottaa turvapaikanhakijoita. Mielestäni meidän tulee ottaa tänne ensisijaisesti niitä turvapaikanahakijoita, jotka kykenevät taustojensa puolesta parhaiten sopeutumaan yhteiskuntaamme.

4. Tanken att hela Finland ska vara bebott är förlegad.

Under de drygt tio senaste åren har södra och mellersta Finland stått för den proportionellt sett största inflyttningen medan östra och norra Finland står för den största nettoförlusten. I dag koncentrerar sig befolkningsökningen så gott som helt till huvudstadsregionen.

Kandidatens kommentar

Koko Suomi tulee pitää asuttuna ja palvelut sen mahdollistavana.

5. Storleken på elevgrupperna i grundskolan bör begränsas i lag till till exempel 20 elever.

Lagen definierar inte storleken på undervisningsgrupperna i allmänbildningen. Det betyder att skolklassernas storlek kan variera mycket från kommun till kommun. Sedan 2010 har Undervisnings- och kulturministeriet anvisat statligt specialstöd för att minska undervisningsgrupperna i grundutbildningen. I år minskar stödet emellertid jämfört med i fjol.

Kandidatens kommentar

Kuulostaa todella hyvältä, mutta melko ideaaliselta. Ajatus on kuitenkin hyvä ja sen aikaansaamiseksi ja ennen kaikkea mahdollistamiseksi olen valmis tekemään töitä.

 • Kandidatens svar
 • Partiets svar

7. Omröstningar

1. En folkomröstning bör ordnas om Finlands Natomedlemskap

Kandidatens kommentar

Se on niin mittava ja merkittävä asia, että muu vaihtoehto ei tule kyseeseen.

2. Ett principbeslut om ett nytt kärnkraftverk kan godkännas.

Kandidatens kommentar

En näe ydinvoimasta tulevia haittoja niin merkittävinä kuin sen energiaomavaraisuuden tuomia hyötyjä.

3. Inkomstskatten sänks jämnt i alla inkomstklasser för att stimulera ekonomin.

Kandidatens kommentar

Tuloveroa voitaisiin alentaa matalatuloluokissa.

4. Den förra riksdagens beslut att tillåta könsneutrala äktenskap rivs upp.

Kandidatens kommentar

Nyt valittava eduskunta on valittu sinne mm. erityisesti tätä kysymystä silmällä pitäen, joten se edustaa parhaiten kansan tahtoa ja näkemystä asiassa tällä hetkellä. Edellistä eduskuntaa valittaessa tämä kysymys ei ollut ajankohtainen eikä näin ollen vaikuttanut kansan valitsemien kansanedustajien valintaan. Peruuttamalla ja äänestämällä uudelleen, toteutamme kansainvallan ajatuksen parhaiten tässä tärkeässä asiassa.

5. Försäljning av svaga viner och starköl tillåts i livsmedelsaffärer.

Kandidatens kommentar

Niitä saa tarvittaessa ja riittävän helposti Alkosta.

6. Den obligatoriska skolsvenskan slopas.

Kandidatens kommentar

Sen sijaan joustavuutta esim. valita halutessaan joku toinen kieli sen tilalle, tulisi vaalia. Tosin ehdoton en tässä ole ja kantani voi muuttua asiaa tarkemmin perusteltaessa.

 • Kandidatens svar
 • Partiets svar

8. Din region

1. Arbetslösa med akademisk utbildning i Mellersta Finland bör utbildas till företagare med statligt stöd.

2. Läkare som har fått sin utbildning i Finland bör förpliktas att arbeta en viss tid inom den offentliga sektorn för att underlätta läkarbristen.

Kandidatens kommentar

Kyllä se on käsittääkseni lääkärietiikankin mukaista, jos on näyttöä, että on pulaa auttajista.

3. Under den förestående valperioden bör åtgärder vidtas för att få slut på användningen av torv som energikälla.

4. Behovet av virke inom bioenergiproduktionen bör kartläggas och avverkningen av energivirke vid behov begränsas för att bibehålla diversiteten i våra skogar.

Kandidatens kommentar

Toki, jos monimuotoisuutta vaarannetaan, niin rajoittaa pitää, mutta pitää miettiä, myös vaihtoehtoisia hakkuupaikkoja, joissa riskejä ei ole. Energiapuun hankkimisessa tulee hyödyntää ja suosia metsähoidollista ajattelua, esim. harventamista.

5. För att stöda bioenergin bör väganslagen i Mellersta Finland riktas till landsvägsnätet under nästa valperiod.

Kandidatens kommentar

Perustieverkoston kunnossapito on olennaisempaa.

6. JOKER: Vallöften är bindande.

<< Tillbaka