Marika Visakorpi

Valkompassen 2015 Mellersta Finlands valkrets

Till Valkompassens första sida
 • Kandidatens svar
 • Partiets svar

1. Arbete

1. Det är alltför lätt att leva på socialbidrag i Finland

Syftet med den sociala tryggheten är att garantera alla människor en tillräcklig utkomst och omsorg i alla livssituationer. Den sociala tryggheten består av service och förmåner såsom barnbidrag, sjuk- och föräldrapenning, arbetslöshetsskydd och utkomststöd.

Kandidatens kommentar

Perusturvan varassa eläminen on varsinkin pidemmän päälle varsin tiukkaa ja järjestelmämme myös jossain määrin ihmisiä pompotteleva. On kuitenkin todettava, että jonkun verran on sellaisiakin henkilöitä, jotka eivät hae juurikaan töitä, vaikka siihen olisi mahdollisuus ja voimavaroja. Sitä en pidä hyvänä. Osalla tämä voi johtua väsymisestä työnhakujen epäonnistuttua. Sitten on koko joukko valitettavasti jo syrjäytyneitä henkilöitä.

2. Öppettiderna inom handeln och andra butiker bör avregleras.

Butikernas och andra affärers dagliga öppettider bestäms i lag. Affärer med en yta på mer än 100 kvm bör vara stängda under kyrkliga helger och första maj, självständighetsdagen, morsdagen och farsdagen. Regionförvaltningsverket kan bevilja undantag på ansökan.

Kandidatens kommentar

Sekä työntekijöiden ja heidän perheidensä että yleisen levon ja rauhoittumisen kannalta pitäisin parempana, että kaupat olisivat sunnuntaisin kiinni pieniä ruokakauppoja lukuunottamatta. Joitakin muitakin poikkeuksia voisi olla esim. matkailualalla. Tällä hetkellä aukiolot ovat jo laajemmat enkä kannata niiden laajentamista enempää. Poikkeuslupien myöntämisessä pitäisi kuitenkin olla yhtenäisempi käytäntö.

3. Finland bör gå över till en basinkomst som ersätter det nuvarande socialskyddets miniminivå.

Med basinkomst avses en penningsumma som utbetalas regelbundet för att garantera utkomst. Det finns många modeller men det gemensamma för dem är att basinkomsten vore ägnad att eliminera flitfällor eftersom det alltid skulle vara lönsamt att arbeta. Då inkomsterna stiger sjunker basinkomsten via beskattningen.

Kandidatens kommentar

Kannatan perustulokokeilua, mutta vielä on liian aikaista ottaa kantaa, voitaisiinko se laajemmin ottaa käyttöön. Perustulon hyviä puolia ovat se, että byrokratia ja ihmisten pompottelu vähenisi ja samoin erilaiset kannustinloukut häviäisivät eikä kukaan putoaisi aivan tyhjän päälle. Taloudellisista mahdollisuuksista on esitetty laskelmia, mutta sen suhteen asia ei ole vielä selvä. Lisää rahaa ei ole käytettävissä tähän. Toinen olennainen kysymys on se, että järjestelmä ei saa olla passivoiva. Näitä seikkoja voitaisiin arvioida kokeilulla.

4. Lagen bör garantera arbetstagaren en minimiarbetstid.

Så kallade nollavtal betyder att arbetstagaren inte vet på förhand hur många skift hen har under nästa arbetsschema. Antalet veckoarbetstimmar kan variera från noll till till exempel 40. Nollavtalen ger arbetsgivaren flexibilitet men lämnar arbetstagaren utan skydd.

Kandidatens kommentar

0-sopimukset ovat kohtuuttomia, ellei ihminen jostain syystä esim. eläkeläinen sellaista nimenomaan halua. Lailla tai yleissitovilla työehtosopimuksilla tulisi turvata minimityöaika yleisesti.

5. Tiden för utbetalning av arbetslöshetsskydd bör förkortas.

Den inkomstrelaterade dagpenningen utbetalas för 500 fulla arbetslöshetsdagar. Hur stor dagpenningen är beror på inkomsten. Vanligen är dagpenningen 50-70 procent av lönen. Den är skattepliktig inkomst.

Kandidatens kommentar

Tämä on otettava harkintaan kun taloutta ryhdytään tasapainottamaan.

 • Kandidatens svar
 • Partiets svar

2. Ekonomi

1. Finland skulle klara sig bättre utanför euron.

Euron är Europeiska Unionens gemensamma valuta, som togs i bruk som kontantvaluta den 1 februari 2002. I detta nu hör 19 EU-länder till Euroområdet. Euron är en flytande valuta. Den viktigaste mätaren på värdet är förhållandet till USD.

Kandidatens kommentar

KD oli aikanaan euroon menemistä vastaan, koska yhteisvaluutan myötä hävisivät mahdollisuudet omaan valuuttapolitiikkaan ja myös yhteisvastuuta tuli. Palaaminen omaan valuuttaan olisi kuitenkin vaikeaa sekin ja euro on toki helpottanut kaupankäyntiä Euroopan markkinoilla sekä tuonut tiettyä vakautta. Eroamistakin pitää toki voida harkita, jos siihen olisi selkeitä perusteita. Juuri nyt en näe sellaista tilannetta olevan.

2. Skatten på livsmedel kan höjas.

Den allmänna mervärdesskattesatsen är 24 %. Mervärdesskatten på restaurang- och måltidstjänster och på livsmedel är 14 % och på kultur 10 %. På Finansministeriet har det varit aktuellt med en mervärdesskattereform som förenhetligar alla skattesatser. Då skulle den högsta skattesatsen sjunka och i motsvarande grad stiga för till exempel livsmedel.

Kandidatens kommentar

Tämä tapahtuisi lähinnä alv:n kautta enkä kannata ruuan alv:n nostoa. Se vaikeuttaisi etenkin pienituloisten asemaa. Ainoa ruokaan liittyvä veronkorotus, jota voisin harkita, on makeisveron laajentaminen sokeriverona.

3. Statens och kommunernas ekonomi bör i första hand balanseras genom att skära ner utgifterna.

Den offentliga skuldens förhållande till bruttoproduktionen håller på att överskrida 60 procent. Finland hotas av överskuldsättning, då den arbetsföra befolkningen inte klarar av att finansiera det allt större behovet av offentlig service. Det här hotet kallas för hållbarhetsunderskott.

Kandidatens kommentar

Velkataakan kasvattaminen on katkaistava ja menot sopeutettava tuloihin. Menojen leikkaus on keskeinen, muttei ainut keino. Sekin on tehtävä niin, ettei heikoimmassa asemassa olevien tilannetta vaikeuteta.

4. Barnbidraget bör höjas och beskattas.

Det skattefria barnbidraget är i år 95,75-174,27 euro i månaden, beroende på antalet barn. Ensamförsörjartillägget är 48,55 euro per barn och månad. Om barnbidraget höjs och beskattas har det en inkomstutjämnande effekt.

Kandidatens kommentar

Olimme lapsilisien leikkaamista vastaan hallituksessa. Lopulta siitä sovittiin kompensoimalla menetykset noin 3000 euron tuloihin asti lapsivähennyksellä. Poukkoileva vero- ja etuuspolitiikka ei ole hyväksi, joten en nyt heti lähtisi sitä taas muuttamaan enkä laittamaan verolle.

5. Finland har inte råd med social- och hälsovårdstjänster i nuvarande omfattning.

Den kommunala social- och hälsovården kostar nästan 20 miljarder euro i året. Hållbarhetsunderskottet i den offentliga ekonomin och förändringen i befolkningsstrukturen betyder att såväl servicestrukturer som verksamhetssätten inom social- och hälsovården måste reformeras.

Kandidatens kommentar

Sote uudistuksella on etsittävä keinot palveluiden tehokkaampaan tuottamiseen niin, etteivät kustannukset karkaa. Joitakin yksittäisiä palvelutyyppejä voidaan joutua tarkastelemaan, mutta perustaso on säilytettävä.

 • Kandidatens svar
 • Partiets svar

3. Säkerhet

1. Ett Natomedlemskap skulle stärka Finlands säkerhetspolitiska ställning.

Nato är en försvarsallians med 28 medlemsländer. Dess viktigaste uppgift är att garantera medlemmarnas säkerhet. Varje medlemsland är skyldigt att hjälpa ett annat medlemsland som utsätts för angrepp. Nato har ett partnerskapsnät och genomför krishanteringsoperationer, där också Finland deltar. Enligt nuvarande regeringsprogram bevarar Finland möjligheten att söka Natomedlemskap.

Kandidatens kommentar

Nato toisi kyllä paremmat turvatakuut, mutta se myös kärjistäisi turvallisuuspoliittista tilannetta enkä siksi kannata Nato jäsenyyttä tässä tilanteessa. Asia on pidettävä kuitenkin avoinna ja jäsenyyden etuja/haittoja voidaan selvittää. Mikäli Ruotsi päättäisi liittyä, olisi asiaa pohdittava erittäin vakavasti.

2. Det behövs flera poliser i Finland.

Antalet poliser uppskattas i år till 7500, vilket är cirka 50 poliser fler än i fjol. Riksdagen har ansett att de anslag som finns i statsbudgeten räcker för att bevara polisens operativa kapacitet på 2014 års nivå. Inrikesministeriet har ändå uppskattat att tillgången till bastjänster kommer att minska.

Kandidatens kommentar

Poliisien määrä on säilytettävä vähintään nykytasolla, mikä edellyttää lisäpanostuksia jo vuonna 2016. Mielellään määrää olisi vähän lisättävä erityisesti kenttätyöhön. Pora uudistuksen myötä hallintoa saatiin kevennettyä, mikä oli välttämätöntä.

3. Invandringen till Finland bör begränsas för att minska risken för terrorism.

I fjol tog Finland emot 3 651 asylsökande. Av dem beviljades 1 346 asyl. De flesta asylsökande kom från Irak, Somalien och Ryssland. Finland tog i fjol också emot 1 030 kvotflyktingar från Syrien, Demokratiska republiken Kongo och Sudan.

Kandidatens kommentar

Terrorismin uhkaan tulee varautua kieltämällä maahanmuutto sellaisilta henkilöiltä, jotka muodostavat uhan pyrkimällä selvittämään henkilöiden taustoja. Työperäiselle maahanmuutolle tulee olemaan kysyntää tulevina vuosina.

4. Rysslands maktsfärspolitik är ett hot för Finland.

I Rysslands militärdoktrin definieras Nato som landets största säkerhetshot. Av Rysslands grannländer har Ukraina meddelat att man eftersträvar ett Natomedlemskap.

Kandidatens kommentar

Venäjän halu suojella kansalaisiaan myös ulkomailla sekä pyrkimys suurvalta-asemaan on uhka, joskaan suoranaista sotilaallista uhkaa Suomeen ei kohdistu. Pidän välttämättömänä esim. EU ja ETA- alueen ulkopuolisten tahojen maanhankinnan rajoittamista lainsäädännöllä.

5. När det gäller nätövervakning är statens säkerhet viktigare än medborgarens inregritetsskydd.

En arbetsgrupp på Försvarsministeriet föreslår omfattande övervakning av nättrafiken för att avvärja hot mot den nationella säkerheten. Övervakningen skulle förutsätta att grundlagen ändras.

Kandidatens kommentar

Tämä on hankala vastakkainasettelu. Hyvin rajatuissa ja valtion turvallisuuden kannalta erityisen tärkeissä kysymyksissä kyllä, mutta vain hyvin suppeasti.

6. Finland bör delta i kampen mot IS med utbildning av den irakiska regeringens styrkor

Islamiska Staten (IS) är en sunniislamistisk terrorgrupp som har tagit kontrollen över stora delar av Syrien och Irak. Gruppen tillämpar en mycket strikt tolkning av islam och vill införa ett muslimskt kalifat. En USA-ledd allians försöker bekämpa IS.

Kandidatens kommentar

Isiksen vastainen taistelu on myös Suomen etujen mukaista ja tämä on hyvä tapa osallistua asiaan. Isiksen kaltainen julmuuksiin jatkuvasti syyllistyvä ja aluevaltauksiin pyrkivä järjestö on paitsi alueellisesti myös globaalisti uhka.

 • Kandidatens svar
 • Partiets svar

4. Hälsa

1. Obotligt sjuka bör ha rätt till dödshjälp.

Det är tillåtet att ge assistans vid självmord men aktiv eutanasi är ett brott. Professor Jorma Palo var en känd förespråkare för eutanasi och det är också tidigare finansministern Iiro Viinanen, tidigare Europaparlamentarikern Esko Seppänen och president Sauli Niinistö. Kända motståndare är till exempel läkaren Pekka Reinikainen och arkiatern Risto Pelkonen.

Kandidatens kommentar

Elämä ja kuolema ovat asioita, joita ihmisen ei tulisi ottaa omiin käsiinsä. Vakavasti sairaan henkilön todellisen tahdon ja sen syiden selvittämiseen liittyy myös riskejä. Toisaalta elämää ei tule myöskään keinotekoisesti pitkittää. Kivunlievitykseen ja hyvään saattohoitoon muutenkin tulee panostaa.

2. Social- och hälsovården bör i första hand produceras som offentliga tjänster.

I den kommunala social- och hälsovården.arbetar omkring 265 000 personer. Privata hälsovårdstjänster och företagshälsovården kompletterar den kommunala servicen. De privata serviceproducenterna står för ungefär en fjärdedel av hälsovårdstjänsterna. Den senaste tiden har utläggningen av service på privata ökat.

Kandidatens kommentar

Ensisijaisesti kyllä, mutta yksityiset palvelut voivat täydentää niitä vaihtelevassa määrin, kunhan yksityisiä monopoleja ei luoda. Tulisi myös välttää sitä, että verovaroja valuu merkittävässä määrin ulkomaille.

3. Myndigheterna bör ha lägre tröskel för att ingripa i barnfamiljernas problem.

Situationen inom barnskyddet har diskuterats i offentligheten sedan våren 2012, då ett 8-årigt barn mördades i Helsingfors. Barnet var klient hos barnskyddet, som hade fått många anmälningar om henne. Omsorgsministern har konstaterat att tröskeln för att ge familjerna hjälp i tid är för hög och att det är problematiskt.

Kandidatens kommentar

Joissain tapauksissa on odotettu liian pitkään. Ongelmien tunnistamista ja niihin oikea-aikaisesti reagoimista tulisi parantaa.

4. Åldringarna och deras anhöriga bör påföras ett större ansvar för vårdkostnaderna.

Befolkningen åldras och kostnaderna för äldreomsorgen stiger. Professorn i civilrätt Urpo Kangas har föreslagit att vuxna barn kunde förpliktas att betala för till exempel vårdplats för sina föräldrar om deras pension inte räcker till. Så är det i flera länder i Europa.

Kandidatens kommentar

Mikäli henkilöllä itsellään on varallisuutta tai tuloja, on perusteltua, että niitä voidaan kohtuullisessa määrin käyttää myös hoiva-palveluiden kustantamiseen ainakin jos kyse on muustakin varallisuudesta kuin omasta asunnosta.

5. Medborgarnas rätt till hälsovård är viktigare än den kommunala självstyrelsen.

Enligt grundlagen är Finland indelat i kommuner vilkas förvaltning skall grunda sig på självstyrelse för kommunens invånare. Samtidigt skall det allmänna tillförsäkra var och en tillräckliga social-, hälsovårds- och sjukvårdstjänster.

Kandidatens kommentar

Kyllä, mutta uskon, että asiat ovat kohtuullisesti sovitettavissa myös yhteen perustuslain mukaisesti esim. maakuntamallilla.

 • Kandidatens svar
 • Partiets svar

5. Framtid

1. Arbetet för att stävja klimatförändringen bör prioriteras fram om industrins konkurrenskraft.

Finlands mål på lång sikt är att minska utsläppen med minst 80 procent till år 2050. Finland försöker också avstå från kolkraft till år 2025. Klimatmålen definieras bland annat i den nya klimatlagen. http://217.71.145.20/TRIPviewer/show.asp?tunniste=RP+82/2014&base=errp&palvelin=www.eduskunta.fi&f=WORD&kieli=ru

Kandidatens kommentar

Ilmastonmuutoksen hillitseminen on tärkeä asia eikä näitäkään voi asettaa aivan vastakkain joko tai. On kuitenkin otettava huomioon, että mikäli kotimaisen teollisuuden kilpailukykyä heikennetään ja tuotanto siirtyy kolmansiin maihin, on siellä useimmiten täkäläistä huonommat ympäristönormit.

2. Genändrade livsmedel är trygga för människan och miljön.

Genetiskt modifierade organismer är till exempel växter vars arvsmassa och egenskaper har ändrats med genteknik. Genteknik används oftast i förädlingen av soja och majs. De förses med gener som gör dem resistenta mot vissa bekämpningsmedel eller som ger motståndskraft mot vissa skadeinsekters larver.

Kandidatens kommentar

Geenimuunnellun ruuan vaikutuksista ei vielä tiedetä. En lähtisi sitä suosimaan.

3. Finland bör ta ett större ansvar för asylsökande som kommer till EU-området.

I fjol anlände 600 000 asylsökande till Europeiska unionen. Finlands andel av de asylsökande var 0,6 procent. Av unionens 28 medlemsländer tog sex emot nästan 80 procent av alla asylsökande. Över 2 500 personer drunknade eller försvann på Medelhavet då de försökte ta sig till Europa över havet i brist på lagliga flyktvägar.

Kandidatens kommentar

Merkittäviin tai pysyviin lisäyksiin turvapaikanhakijoiden vastaanottamisessa meillä ei ole mahdollisuuksia, koska kotouttamismäärärahat ovat jo nyt liian pienet. Muita keinoja auttaa Etelä-Euroopan maita voidaan kyllä etsiä.

4. Tanken att hela Finland ska vara bebott är förlegad.

Under de drygt tio senaste åren har södra och mellersta Finland stått för den proportionellt sett största inflyttningen medan östra och norra Finland står för den största nettoförlusten. I dag koncentrerar sig befolkningsökningen så gott som helt till huvudstadsregionen.

Kandidatens kommentar

Kyllä Suomi on jo turvallisuussyistä pidettävä kohtuullisessa määrin asuttuna. Aivan joka kylää tämä ei välttämättä voi koskea, mutta alueellisesti kylläkin.

5. Storleken på elevgrupperna i grundskolan bör begränsas i lag till till exempel 20 elever.

Lagen definierar inte storleken på undervisningsgrupperna i allmänbildningen. Det betyder att skolklassernas storlek kan variera mycket från kommun till kommun. Sedan 2010 har Undervisnings- och kulturministeriet anvisat statligt specialstöd för att minska undervisningsgrupperna i grundutbildningen. I år minskar stödet emellertid jämfört med i fjol.

Kandidatens kommentar

Pidän nykyistä ohjausta riittävänä. Sääntelyn lisäämiseen tulee suhtautua pidättyvästi.

 • Kandidatens svar
 • Partiets svar

7. Omröstningar

1. En folkomröstning bör ordnas om Finlands Natomedlemskap

2. Ett principbeslut om ett nytt kärnkraftverk kan godkännas.

Kandidatens kommentar

Ydinvoimassa on hyvät puolensa, mutta myös uraanin louhintaan, ydinvoimalan käyttöön ja ydinjätteen sijoittamiseen liittyvät riskinsä etenkin pitkällä aikavälillä. Siksi en ole innokas lisäämään ydinvoimaa. Energiansaanti on kuitenkin turvattava. On laskettu, että 5 TWh:ta olisi saatavissa lisäämällä tuulivoimaa, bioenergian käyttöä ja aurinkoenergian tuotantoa. Toisaalta saman verran energiansäästöä olisi saatavissa korvaamalla sähkölämmitystä ja lisäämällä energiatehokkuutta. Äänestykseen on kuitenkin hankalaa ottaa kantaa etukäteen, koska siihen vaikuttaisi myös se, onko kyse ydinvoiman lisäyksestä vai vanhan voimalan korvaamisesta. On myös arvioitava, miten energiantarve ko. tilanteessa tyydytetään.

3. Inkomstskatten sänks jämnt i alla inkomstklasser för att stimulera ekonomin.

Kandidatens kommentar

Tässä taloustilanteessa ei todennäköisesti ole mahdollisuuksia verojen alentamiseen, joskaan niitä ei myöskään ole syytä korottaa.

4. Den förra riksdagens beslut att tillåta könsneutrala äktenskap rivs upp.

Kandidatens kommentar

Avioliiton rajaaminen yhden miehen ja yhden naisen väliseksi on ainut perusteltu rajaus avioliittoon, koska vain he voivat saada keskenään jälkeläisiä. Nyt säädetty laki on epätasa-arvoinen suhteessa niihin, jotka haluaisivat avioliittoon esim. useamman henkilön kanssa jne. Rekisteröity parisuhde takaa homo- ja lesbopareille samat oikeudet kuin avioliittolaki lukuunottamatta nimensaamismenettelyä, jonka siihen olisi voinut korjata sekä ulkoista adoptiota. Pidän lapsen oikeutta isään ja äitiin tärkeämpänä kuin aikuisen oikeutta saada lapsi enkä siksi kannata ulkoista adoptio-oikeutta. Paraskaan isä ei voi muuttua äidiksi ja toisinpäin. Nyt tehty lainmuutos voi myös heikentää kaikkien mahdollisuutta adoptioon joidenkin lähtö-maiden erilaisen näkemyksen vuoksi.

5. Försäljning av svaga viner och starköl tillåts i livsmedelsaffärer.

Kandidatens kommentar

Päihdeongelmat aiheuttavat huomattavia kustannuksia Suomessa jo nyt. On todettu, että hinta ja saatavuus ovat merkittävimmät kulutukseen vaikuttavat tekijät, joten en lähtisi saatavuutta laajentamaan.

6. Den obligatoriska skolsvenskan slopas.

Kandidatens kommentar

Suomi on kaksikielinen maa ja on paikallaan, että pääsääntöisesti opiskellaan edes perustiedot ruotsinkielestä. Myös korkeakouluopinnoissa voi olla tarpeen kyetä lukemaan ruotsinkielistä materiaalia, jolloin on hankalaa, jos ei osaa kieltä lainkaan. Sitä, kuinka paljon ruotsia opiskellaan, voidaan harkita, samoin alueellisesti voidaan kokeilla muitakin vaihtoehtoja.

 • Kandidatens svar
 • Partiets svar

8. Din region

1. Arbetslösa med akademisk utbildning i Mellersta Finland bör utbildas till företagare med statligt stöd.

Kandidatens kommentar

Yrittäjyyttä tulisi ehdottomasti lisätä. Kouluttautumismahdollisuuksia kyllä on jo nytkin jonkun verran tarjolla ja jotain kohdennettua lisäsatsaustakin voisi ajatella, jos siitä on lisäarvoa.
Suuria rahoja ei ole tähän irrotettavissa.

2. Läkare som har fått sin utbildning i Finland bör förpliktas att arbeta en viss tid inom den offentliga sektorn för att underlätta läkarbristen.

3. Under den förestående valperioden bör åtgärder vidtas för att få slut på användningen av torv som energikälla.

Kandidatens kommentar

En olisi lopettamassa turpeen käyttöä aivan lähitulevaisuudessa, mikäli vesistöhaitat saadaan kohtuudella kuriin. Pitkällä aikavälillä ja hallitusti sen osuutta on perusteltua kuitenkin vähentää myös kasvihuonekaasupäästöjen vuoksi. Ojittamattomiin ja arvokkaisiin suoalueisiin ei tule koskea.

4. Behovet av virke inom bioenergiproduktionen bör kartläggas och avverkningen av energivirke vid behov begränsas för att bibehålla diversiteten i våra skogar.

Kandidatens kommentar

Suomen metsissä riittää varsin hyvin puuta hakattavaksi eikä hakkuita tule tarpeettomasti rajoittaa. Toki hakkuiden tulee tapahtua ympäristö ja metsien monimuotoisuus kohtuudella huomioon ottaen.

5. För att stöda bioenergin bör väganslagen i Mellersta Finland riktas till landsvägsnätet under nästa valperiod.

Kandidatens kommentar

Alempi tieverkko kaipaa kipeästi rahoitusta, mutta myös 4-tien remontti on tehtävä. Eli kumpaankin tarvitaan rahoitusta.

6. JOKER: Vallöften är bindande.

Kandidatens kommentar

Ei tule antaa sellaisia lupauksia, joista ei voi pitää kiinni. Tässä vaalikoneessa antamistani lupauksista tulen pitämään kiinni, samoin vaalityössäni antamastani lupauksesta tehdä yleensä ottaen työtä talouden, työllisyyden, terveyden, turvallisuuden ja tulevaisuuden hyväksi. Yksittäisten mielipiteiden suhteen eri kysymyksiin tilanne on hiukan toinen. Takkia ei tule kevyesti kääntää, mutta asiasta voi tulla joskus lisää tietoa tai voi jopa huomata olleensa väärässä, jolloin mielipidettä on paikallaan muuttaa.

<< Tillbaka