Touko Aalto Vald

Valkompassen 2015 Mellersta Finlands valkrets

Till Valkompassens första sida
 • Kandidatens svar
 • Partiets svar

1. Arbete

1. Det är alltför lätt att leva på socialbidrag i Finland

Syftet med den sociala tryggheten är att garantera alla människor en tillräcklig utkomst och omsorg i alla livssituationer. Den sociala tryggheten består av service och förmåner såsom barnbidrag, sjuk- och föräldrapenning, arbetslöshetsskydd och utkomststöd.

Kandidatens kommentar

Tilastot suomalaisten köyhyydestä sekä esimerkiksi tutkimustiedot leipäjonoista osoittavat tilanteen olen juuri päinvastoin.

Suurin ongelma on ensisijaisten etuuksien, kuten eläkkeiden, työttömyysturvan, sairauspäivärahan, lasten kotihoidon tuen, lapsilisän ja opintotuen, liian matala taso. Asiantuntija-arvioiden perusteella sosiaalietuuksien väärinkäyttö on harvinaista.

Sosiaaliturvaa alikäytetään, koska ihmiset eivät aina tiedä oikeuksistaan tai eivät saa heille kuuluvia etuuksia.

Siksi perusturvan tasoa tulee nostaa ja sosiaaliturvaa yksinkertaistaa askeleittain kohti perustuloa.

2. Öppettiderna inom handeln och andra butiker bör avregleras.

Butikernas och andra affärers dagliga öppettider bestäms i lag. Affärer med en yta på mer än 100 kvm bör vara stängda under kyrkliga helger och första maj, självständighetsdagen, morsdagen och farsdagen. Regionförvaltningsverket kan bevilja undantag på ansökan.

Kandidatens kommentar

Vähittäiskaupan sekä palvelualojen liikkeiden aukiolorajoituksista tulee luopua.

Samalla tulee varmistaa, että kauppakeskukset eivät saa velvoittaa niissä toimivia liikkeitä olemaan
auki koko kauppakeskuksen aukioloaikaa.

3. Finland bör gå över till en basinkomst som ersätter det nuvarande socialskyddets miniminivå.

Med basinkomst avses en penningsumma som utbetalas regelbundet för att garantera utkomst. Det finns många modeller men det gemensamma för dem är att basinkomsten vore ägnad att eliminera flitfällor eftersom det alltid skulle vara lönsamt att arbeta. Då inkomsterna stiger sjunker basinkomsten via beskattningen.

Kandidatens kommentar

Jos suomalainen sosiaaliturvajärjestelmä ja työlainsäädäntö rakennettaisiin uudestaan samoista syistä kuin se aikanaan rakennettiin, niin tuloksena olisi perustulo.

Perustulokokeilusta tulee tehdä kirjaus tulevaan hallitusohjelmaan. Minä toteuttaisin kokeilun Keski-Suomessa. Vihreiden mallissa jokaisella täysi-ikäiselle suomalaiselle maksetaan 560 euroa kuukaudessa. Tällä summalla korvataan nykyinen perusturva. Perustulon päälle maksettaisiin vielä tarvittavat syyperusteiset tuet, kuten esimerkiksi ansiosidonnainen työttömyystuki.

Lue lisää Vihreiden perustulomallista täältä:

https://www.vihreat.fi/asiat/vihrea-politiikka/teemat/koyhyys/perustulo#.VPyWcMkqprE

4. Lagen bör garantera arbetstagaren en minimiarbetstid.

Så kallade nollavtal betyder att arbetstagaren inte vet på förhand hur många skift hen har under nästa arbetsschema. Antalet veckoarbetstimmar kan variera från noll till till exempel 40. Nollavtalen ger arbetsgivaren flexibilitet men lämnar arbetstagaren utan skydd.

Kandidatens kommentar

Työmarkkinat ovat tänä päivänä hyvin monimuotoiset. Opiskelun ja työn tai vaikkapa perheen ja työn yhteensovittaminen edellyttää joustavuutta työehdoissa. Niin sanottujen nollatuntisopimusten kieltäminen ja lainsäädännöllisen minimityöajan asettaminen ei ole täten järkevää.

Kaikki osa-aikaiset työsuhteet eivät ole työnantajan riistoa vaan pikemminkin tätä päivää toisin kuin klo 08-16 kestävät vakituiset työsuhteet. Työnantajan valta-aseman väärinkäyttäminen on todellinen ongelma, joka aiheuttaa työntekijöille kohtuuttomia tilanteita. Nollatuntisopimusten kieltäminen ei kuitenkaan ole ratkaisu näihin ongelmiin.

Parempi keino on vahvistaa työntekijän asemaa suhteessa työnantajaan. Vihreiden tavoite on siirtyä perustuloon, mutta sitä ennen tulee korjata nykyisen lainsäädännön ongelmia. Yksi välitöntä korjausta vaativa asia on nollatuntisopimusten ja työttömyysturvalainsäädännön suhde. On kohtuutonta, että nollatyösopimuksen irtisanova henkilö joutuu karenssiin vaikka hänelle ei olisi pitkään aikaan tarjottu työtunteja.

5. Tiden för utbetalning av arbetslöshetsskydd bör förkortas.

Den inkomstrelaterade dagpenningen utbetalas för 500 fulla arbetslöshetsdagar. Hur stor dagpenningen är beror på inkomsten. Vanligen är dagpenningen 50-70 procent av lönen. Den är skattepliktig inkomst.

Kandidatens kommentar

 Ansiosidonnaista päivärahaa nauttii usein juuri se koulutettu osa työväkeä, jolla olisi parhaat mahdollisuudet saada töitä. Järkevintä olisi nostaa työttömyysturvan tasoa esimerkiksi 100 päivän osalta ja lyhentää ansiosidonnaisen työttömyysturvan kestoa vajaasta kahdesta vuodesta vuoteen.

 • Kandidatens svar
 • Partiets svar

2. Ekonomi

1. Finland skulle klara sig bättre utanför euron.

Euron är Europeiska Unionens gemensamma valuta, som togs i bruk som kontantvaluta den 1 februari 2002. I detta nu hör 19 EU-länder till Euroområdet. Euron är en flytande valuta. Den viktigaste mätaren på värdet är förhållandet till USD.

Kandidatens kommentar

Vaikka pidän euroalueella tällä hetkellä harjoitettavaa talouspolitiikkaa vahingollisena Suomelle, näen euroalueesta irtoamisen riskit myös hyvin suurena.

Sveitsiläinen UBS-pankki arvioi raportissaan ”Euro break-up – the consequences”, että hyväkuntoinen euromaa, kuten Saksa tai Suomi, kohtaisi yritysten konkursseja, pankkien uudelleenpääomittamista ja viennin supistumista. Ensimmäisenä vuotena menetykset olisivat 6 000-8 000 euroa ja seuraavina 3 500-4 500 euroa henkeä kohden. Puhutaan siis noin 20-25 prosentin lovesta kansantuotteeseen (Taloussanomat 6.9.2011).

Lisäksi perusperiaatteeni on aina pyrkiä korjaamaan virheitä ja ratkaisemaan ongelmia eikä heittää hanskoja tiskiin. Exit-politiikan vaihtoehto on fix it- politiikka.

Suurin ongelma on tällä hetkellä se, että järkevä julkisrahoitteinen investointi- ja kasvupolitiikka ei ole mahdollista euroalueen velkasääntöjen puitteissa ja tältä osin itsenäinen rahapolitiikka tukisi euroalueen yhteistä rahapolitiikkaa paremmin Suomea.

Suomen tulisi laskea ja selvittää euroalueesta irtoamisen vaikutukset ja kustannukset muiden vaihtoehtojen joukossa.

2. Skatten på livsmedel kan höjas.

Den allmänna mervärdesskattesatsen är 24 %. Mervärdesskatten på restaurang- och måltidstjänster och på livsmedel är 14 % och på kultur 10 %. På Finansministeriet har det varit aktuellt med en mervärdesskattereform som förenhetligar alla skattesatser. Då skulle den högsta skattesatsen sjunka och i motsvarande grad stiga för till exempel livsmedel.

Kandidatens kommentar

En lähtisi kiristämään ruoan verotusta kokonaisuudessaan, sillä se syö palkansaajien ostovoimaa ja vähentää kotimarkkinakysyntää.

Mutta toisaalta taas ruoan alv-alennus on tehotonta köyhyyspolitiikkaa. Lapsiperheitä tuetaan tehokkaammin nostamalla lapsilisiä ja työttömiä nostamalla työmarkkinatukea.

3. Statens och kommunernas ekonomi bör i första hand balanseras genom att skära ner utgifterna.

Den offentliga skuldens förhållande till bruttoproduktionen håller på att överskrida 60 procent. Finland hotas av överskuldsättning, då den arbetsföra befolkningen inte klarar av att finansiera det allt större behovet av offentlig service. Det här hotet kallas för hållbarhetsunderskott.

Kandidatens kommentar

Tässä yhteydessä täytyy muistuttaa, että valtio ei ole koskaan kotitalous ja siihen vetoavaa ajattelua tulisi välttää. Kotitalous voi vähentää menojaan ilman, että kulukuuri vaikuttaa sen tuloihin. Valtio sen sijaan ei voi koskaan vähentään menojaan niin, ettei menokuuri vaikuittaisi sen tuloihin. Jos valtio pyrkii tasapainottamaan talouttaan leikkaamalla julkista sektoria, se leikkaa omaa tulopohjaansa kulutuksen vähentyessä ja lisää menojaan sosiaaliturva- ja työllisyydenhoitokustannusten kasvaessa.

Valtion pitää pyrkiä lisäämään julkisen sektorin tuottavuutta hyödyntämällä esimerkiksi automatisaation ja digitalisaation tuomia mahdollisuuksia sekä saattamalla loppuun sosiaali- ja terveydenhuoltouudistuksen kaltaiset rakenteelliset toimet, mutta yksisilmäinen leikkauspolitiikka vain lisää velan määrää.

4. Barnbidraget bör höjas och beskattas.

Det skattefria barnbidraget är i år 95,75-174,27 euro i månaden, beroende på antalet barn. Ensamförsörjartillägget är 48,55 euro per barn och månad. Om barnbidraget höjs och beskattas har det en inkomstutjämnande effekt.

Kandidatens kommentar

Lapsilisät kuuluvat kaikille, mutta niiden muuttaminen progressiivisesti verotettavaksi tuloksi on monilta osin perusteltua sekä kannatettavaa. Perusturvan varassa olevat perheet tarvitsevat lapsilisää enemmän kuin palkkatuloja saavat perheet. Ongelmana tässä on se, että näin luodaan helposti uusi kannustinloukku ja murretaan universaalien etuuksien perusajatusta. Peruskorotusta kannatan ehdottomasti ja lapsilisien verollepanoa olen valmis harkitsemaan vakavasti.

5. Finland har inte råd med social- och hälsovårdstjänster i nuvarande omfattning.

Den kommunala social- och hälsovården kostar nästan 20 miljarder euro i året. Hållbarhetsunderskottet i den offentliga ekonomin och förändringen i befolkningsstrukturen betyder att såväl servicestrukturer som verksamhetssätten inom social- och hälsovården måste reformeras.

Kandidatens kommentar

Harmaantuva Suomi tarkoittaa heikompaa huoltosuhdetta eli työikäisten määrä suhteessa työmarkkinoiden ulkopuolella oleviin ihmisiin vähenee ja sen myötä yhteiskunnan tulot vähentyvät ja menot kasvavat.

Sen takia yhteiskunnan rakenteita täytyy uudistaa vastaamaan aikaansa. Sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistuksella on mahdollisuus saavuttaa nykyinen palvelutaso tuntuvasti edullisemmin ja työn ja sosiaaliturvan paremmalla yhdistämisellä nostamme mahdollistamme työn vastaanottamisen ja tarjoamisen kannattavuuden nykyistä paremmin.

On myös hyvä muistaa, että sosiaalietuuksien kasvu työttömyyden nousun myötä on osoitus, ettemme ole hoitaneet yhteistä hyväämme kestävästi. Työttömyyttä laskemalla laskemme myös sosiaalietuuksia, ja vastaavasti kohotamme tulojamme veropohjan kasvamisen myötä.

 • Kandidatens svar
 • Partiets svar

3. Säkerhet

1. Ett Natomedlemskap skulle stärka Finlands säkerhetspolitiska ställning.

Nato är en försvarsallians med 28 medlemsländer. Dess viktigaste uppgift är att garantera medlemmarnas säkerhet. Varje medlemsland är skyldigt att hjälpa ett annat medlemsland som utsätts för angrepp. Nato har ett partnerskapsnät och genomför krishanteringsoperationer, där också Finland deltar. Enligt nuvarande regeringsprogram bevarar Finland möjligheten att söka Natomedlemskap.

Kandidatens kommentar

NATO ei ole minulle mikään mörkö, mutta en kannata nykytilanteessa Suomen NATO-jäsenyyttä. Mahdollisesta NATO-jäsenyydestä tulisi ehdottomasti järjestää kansanäänestys. Venäjän toiminta on muuttanut Suomen turvallisuuspoliittista tilannetta, mutta en näe, että Suomen NATO-jäsenyys vahvistaisi turvallisuuspoliittista asemaamme.

2. Det behövs flera poliser i Finland.

Antalet poliser uppskattas i år till 7500, vilket är cirka 50 poliser fler än i fjol. Riksdagen har ansett att de anslag som finns i statsbudgeten räcker för att bevara polisens operativa kapacitet på 2014 års nivå. Inrikesministeriet har ändå uppskattat att tillgången till bastjänster kommer att minska.

Kandidatens kommentar

On järkevämpää lisätä poliisien määrää kuin siirtyä käyttämään enemmän vapaaehtoisuuteen perustuvia toimintamalleja. Poliisien määrä nostetaan tänä vuonna noin 50 henkilöllä, mikä on tervetullut lisä, mutta poliisien määrä on edelleen lisäyksestä huolimatta aivan kipurajoilla.

3. Invandringen till Finland bör begränsas för att minska risken för terrorism.

I fjol tog Finland emot 3 651 asylsökande. Av dem beviljades 1 346 asyl. De flesta asylsökande kom från Irak, Somalien och Ryssland. Finland tog i fjol också emot 1 030 kvotflyktingar från Syrien, Demokratiska republiken Kongo och Sudan.

Kandidatens kommentar

Suomi tarvitsee sekä jatkuvaa työperusteista maahanmuuttoa että vapaan liikkuvuuden tuomaa
moninaisuutta. Sulkeutumalla ja leimaamalla kaikki maahanmuuttajat mahdollisiksi terroristeiksi emme saavuta mitään hyvää.

4. Rysslands maktsfärspolitik är ett hot för Finland.

I Rysslands militärdoktrin definieras Nato som landets största säkerhetshot. Av Rysslands grannländer har Ukraina meddelat att man eftersträvar ett Natomedlemskap.

Kandidatens kommentar

Venäjän etupiiripolitiikka on uhka koko Euroopalle ja sen kautta myös Suomelle.

5. När det gäller nätövervakning är statens säkerhet viktigare än medborgarens inregritetsskydd.

En arbetsgrupp på Försvarsministeriet föreslår omfattande övervakning av nättrafiken för att avvärja hot mot den nationella säkerheten. Övervakningen skulle förutsätta att grundlagen ändras.

Kandidatens kommentar

Jos voidaan osoittaa, että valtion verkkovalvonnalla voidaan merkittävästi jossain tapauksessa lisätä yksilön tai yhteiskunnan turvallisuutta, se on perusteltua.

Muuten suhtaudun verkkovalvontaan hyvin kriittisesti, sillä oma digitaalinen jalanjälki on helppo peittää. Koska rikolliset peittävät kyllä jälkensä ja toimivat verkkovalvonnan ulottumattomissa, mikä hyöty verkkovalvonnasta oikein on?

6. Finland bör delta i kampen mot IS med utbildning av den irakiska regeringens styrkor

Islamiska Staten (IS) är en sunniislamistisk terrorgrupp som har tagit kontrollen över stora delar av Syrien och Irak. Gruppen tillämpar en mycket strikt tolkning av islam och vill införa ett muslimskt kalifat. En USA-ledd allians försöker bekämpa IS.

Kandidatens kommentar

Niin kauan kun kansainvälisiin koulutusoperaatioihin osallistutaan vapaaehtoiselta pohjalta, ne ovat perusteltuja.

Asiaan liittyy huoli kouluttajien turvallisuudesta sekä heijastevaikutukset Suomen sisäiseen turvallisuuteen.

Sotilaalliseen toimintaan osallistumista en kannata.

 • Kandidatens svar
 • Partiets svar

4. Hälsa

1. Obotligt sjuka bör ha rätt till dödshjälp.

Det är tillåtet att ge assistans vid självmord men aktiv eutanasi är ett brott. Professor Jorma Palo var en känd förespråkare för eutanasi och det är också tidigare finansministern Iiro Viinanen, tidigare Europaparlamentarikern Esko Seppänen och president Sauli Niinistö. Kända motståndare är till exempel läkaren Pekka Reinikainen och arkiatern Risto Pelkonen.

Kandidatens kommentar

Eutanasian tavoitteena on
sietämättömän kärsimyksen lopettaminen, kun sairauteen ei ole hoitokeinoja eikä kärsimys ole
muilla tavoin lievitettävissä. Lääkäriä tai muuta hoitohenkilökuntaa ei tule pakottaa suorittamaan
eutanasiaa, jos se on hänen katsomuksensa vastaista

2. Social- och hälsovården bör i första hand produceras som offentliga tjänster.

I den kommunala social- och hälsovården.arbetar omkring 265 000 personer. Privata hälsovårdstjänster och företagshälsovården kompletterar den kommunala servicen. De privata serviceproducenterna står för ungefär en fjärdedel av hälsovårdstjänsterna. Den senaste tiden har utläggningen av service på privata ökat.

Kandidatens kommentar

Sosiaali- ja terveyspalvelut tulee pääsääntöisesti tuottaa julkisella sektorilla. Julkisen terveydenhuollon tehtävänä on yleinen kansanterveystyö, yksityisen sektorin toiminta perustuu aina voitontavoitteluun.
Yksityisellä sektorilla on ja tulee olemaan oma merkittävä rooli suomalaisessa sosiaali- ja terveysjärjestelmässä julkisten palveluiden täydentäjänä sekä toimintatapojen kehittäjänä.
Kukaan ei varmaan ole sitä mieltä, että sosiaali- ja terveyspalveluiden tuotantotapa olisi puhtaasti joko-tai -tilanne julkisen ja yksityisen terveydenhuollon välillä (puhumattakaan kolmannesta sektorista). Kysymys on sekä-että -tilanteesta ja siitä, minkälaiset pelisäännöt yksityiselle terveydenhuollolle asetetaan.
Yksityinen sektorin toiminta on oikeutettua kun viisi ehtoa täyttyy:

1. Yksityisten terveyspalveluiden tulee pärjätä ilman julkisia verovaroja
2. Ne eivät saa tuottaa piilokustannuksia julkiselle sektorille
3. Niiden tulee vastata omista virheistään.
4. Yksityisten terveyspalveluiden kilpailuetu ei saa muodostua veronkierron tai työntekijöiden
oikeuksien polkemisen kautta.
5. Julkisen sektorin tulee vastata ydinpalveluista kaikissa keskeisissä palvelutarpeissa, yksityiselle ei saa muodostua hintoja nostavaa ja hyvinvointipalvelujen tasa-arvoa heikentävää monopoliasemaa palveluntuotannossa.

3. Myndigheterna bör ha lägre tröskel för att ingripa i barnfamiljernas problem.

Situationen inom barnskyddet har diskuterats i offentligheten sedan våren 2012, då ett 8-årigt barn mördades i Helsingfors. Barnet var klient hos barnskyddet, som hade fått många anmälningar om henne. Omsorgsministern har konstaterat att tröskeln för att ge familjerna hjälp i tid är för hög och att det är problematiskt.

Kandidatens kommentar

Lastensuojelulain perusteiden täyttyessä huostaanotto on tarpeellista tehdä viivyttelemättä. Näkemykseni on, että huomattavasti useampi huostaanotto tehdään lapsen edun kannalta liian myöhäisessä kuin liian varhaisessa vaiheessa.

Lapsiperheiden ongelmien osalta avain sana on varhainen tuki ja toimivat tukipalvelut, jotta vältytään huostaanoton kaltaisilta äärimmäisiltä keinoilta.

4. Åldringarna och deras anhöriga bör påföras ett större ansvar för vårdkostnaderna.

Befolkningen åldras och kostnaderna för äldreomsorgen stiger. Professorn i civilrätt Urpo Kangas har föreslagit att vuxna barn kunde förpliktas att betala för till exempel vårdplats för sina föräldrar om deras pension inte räcker till. Så är det i flera länder i Europa.

Kandidatens kommentar

Veroja maksetaan sen vuoksi, että niillä ylläpidetään hyvinvointiyhteiskuntaa. Hyvinvointiyhteiskunnassa vanhusten hoivapalveluiden kaltaiset asiat hoidetaan verovaroin. Varakkailla ihmisillä on aina mahdollisuus hankkia lisää palveluita, mutta yhteiskunnan tehtävä on turvata hyvä ja laadukas perushoivan taso. Ikäihmisten varallisuuden ulosmittaaminen hoivapalveluiden kustantamiseksi asettaa ihmiset eriarvoiseen asemaan ja lisää omaisuuden jakoon liittyviä riitatilanteita.

5. Medborgarnas rätt till hälsovård är viktigare än den kommunala självstyrelsen.

Enligt grundlagen är Finland indelat i kommuner vilkas förvaltning skall grunda sig på självstyrelse för kommunens invånare. Samtidigt skall det allmänna tillförsäkra var och en tillräckliga social-, hälsovårds- och sjukvårdstjänster.

Kandidatens kommentar

Sote-uudistuksessa on ollut vastakkain kaksi perustuslaillista kysymystä. Ihmisten oikeus palveluihin sekä kuntien itsehallinto. Vaikka ihmisten perustuslaillista oikeutta yhdenvertaisiin palveluihin rikotaan joka päivä, ei monia uudistusyrityksiä ole saatu läpi, sillä ne olisivat edellyttäneet kuntien itsehallinnon rajoittamista, joka on perustuslain vastaista. Tästä ongelmasta päästään sillä, että tehdään uudistus niin, että se mahtuu perustuslain mahdollistamaan raamiin. Eli tehdään 15 itsehallinnollista aluetta Suomeen, joilla on verotusoikeus. Näillä alueilla päättäjät valitaan suorilla vaaleilla. Sosiaali- ja terveyspalvelujen ohella alueet vastaavat myös mm. maankäytöstä, kaavoituksesta ja liikenteestä.

 • Kandidatens svar
 • Partiets svar

5. Framtid

1. Arbetet för att stävja klimatförändringen bör prioriteras fram om industrins konkurrenskraft.

Finlands mål på lång sikt är att minska utsläppen med minst 80 procent till år 2050. Finland försöker också avstå från kolkraft till år 2025. Klimatmålen definieras bland annat i den nya klimatlagen. http://217.71.145.20/TRIPviewer/show.asp?tunniste=RP+82/2014&base=errp&palvelin=www.eduskunta.fi&f=WORD&kieli=ru

Kandidatens kommentar

Ilmastonsuojelu on työllisyyden ja teollisuuden ystävä.

Mitä enemmän päästöjä pitää vähentää, uusiutuvan energian osuutta ja energiatehokuutta kasvattaa, sitä enemmän suomalaiselle osaamiselle, palveluille ja tuotteille on kysyntää. Suomen viennistä yli 50 prosenttia kohdistuu Euroopan unionin alueelle. Tästä johtuen Euroopan taloustilanteen kohentaminen ja kysynnän lisääminen etenkin ympäristöteknologian saralla vauhdittaa suomalaista vientiä, joka on tällä hetkellä Kreikan jälkeen heikointa koko Euroopassa.

Sen sijaan, että vihreä talous olisi syypää talouden ja teollisuuden rakennemuutokseen, se on pikemmin kestävä ulospäästy kurimuksesta.

Jos emme tee kunnianhimoista ilmastopolitiikkaa, kaikki häviävät. Näin neljästä syystä:

1. Menetämme ne taloudellisen toimeliaisuuden mahdollisuudet, joita ilmastonmuutoksen vastainen toiminta tarjoaa

2. Ilmastonmuutoksen torjunnat kustannukset ovat pienemmät kuin ilmastokatastrofin kustannukset

3. Monet ilmastonmuutoksen vastaiset toimet joudutaan tekemään joka tapauksessa, koska luonnonvarat ovat rajallisia ja maapallon väestö kasvaa jatkuvasti. Koska emme pysty rajattomasti rakentamaan lisää energiatuotantolaitoksia vastaamaan kasvavaan kysyntään, olemassa olevat tuotantolaitokset on saatava tuottamaan energiaa tehokkaammin. Ei ole järkeä laittaa rahaa vanhaan teknologiaan nyt, jos joka tapauksessa joudumme investoimaan uuteen tehokkaampaan energiateknologiaan hetken päästä.

4. Jos maapallon keskilämpötila jatkaa nousemistaan 2 asteeseen ja reilusti sen yli, on oikeastaan aika sama, mitä enää teemme. Siinä vaiheessa olemme tuhonneet elinympäristömme niin pahasti, että anteeksipyynnöt tulevilta sukupolvilta eivät enää auta.

2. Genändrade livsmedel är trygga för människan och miljön.

Genetiskt modifierade organismer är till exempel växter vars arvsmassa och egenskaper har ändrats med genteknik. Genteknik används oftast i förädlingen av soja och majs. De förses med gener som gör dem resistenta mot vissa bekämpningsmedel eller som ger motståndskraft mot vissa skadeinsekters larver.

Kandidatens kommentar

Kannatan tieteellistä gmo-tutkimusta, mutta varovaisuusperiaatetta noudattamalla. Kriittisyyttä tarvitaan ennen kaikkea kauppapoliittiseen valtapeliin. Monsanton kaltaiset yhtiöt ovat yksivuotisilla siemenillä vallanneet isoja markkinaosuuksia ja pystyvät hallitsemaan maatalouspolitiikkaa.

3. Finland bör ta ett större ansvar för asylsökande som kommer till EU-området.

I fjol anlände 600 000 asylsökande till Europeiska unionen. Finlands andel av de asylsökande var 0,6 procent. Av unionens 28 medlemsländer tog sex emot nästan 80 procent av alla asylsökande. Över 2 500 personer drunknade eller försvann på Medelhavet då de försökte ta sig till Europa över havet i brist på lagliga flyktvägar.

Kandidatens kommentar

EU:n turvapaikkapolitiikalle tulee luoda yhtenäiset ja oikeudenmukaiset käytännöt.

Vastuu ja kustannukset turvapaikanhakijoista tulee jakaa suhteellisesti jäsenmaiden kesken.
Turvapaikanhakijoita ei tule palauttaa Dublin-sopimuksen perusteella maihin, joissa heidän
oikeudenmukaisesta kohtelustaan ei voida olla varmoja

4. Tanken att hela Finland ska vara bebott är förlegad.

Under de drygt tio senaste åren har södra och mellersta Finland stått för den proportionellt sett största inflyttningen medan östra och norra Finland står för den största nettoförlusten. I dag koncentrerar sig befolkningsökningen så gott som helt till huvudstadsregionen.

Kandidatens kommentar

Valtion pitää tukea elinkeinojen syntymistä, asumisen ja elämisen mahdollisuuksia koko Suomessa, mutta valtio ei voi rakentaa esimerkiksi kaikkea infrastruktuuria ja taata kaikkia palveluita, jos ihminen päättää asettua elämään syrjään kaikesta muusta asutuksesta. Valtion tehtävänä ei ole myöskään ylläpitää keinotekoisesti jotain paikkaa asuttuna vaan tukea elämisen ja työllistymisen mahdollisuuksia.

5. Storleken på elevgrupperna i grundskolan bör begränsas i lag till till exempel 20 elever.

Lagen definierar inte storleken på undervisningsgrupperna i allmänbildningen. Det betyder att skolklassernas storlek kan variera mycket från kommun till kommun. Sedan 2010 har Undervisnings- och kulturministeriet anvisat statligt specialstöd för att minska undervisningsgrupperna i grundutbildningen. I år minskar stödet emellertid jämfört med i fjol.

Kandidatens kommentar

Pienet ryhmäkoot sekä päivähoidossa että peruskoulussa on turvattava. Kouluille on tarjottavat riittävät resurssit, jotta ryhmäkoot voidaan pitää riittävän pieninä ja koulunkäyntiavustajia on mahdollista palkata. Koulutuksesta ei voi säästää enää euroakaan.

 • Kandidatens svar
 • Partiets svar

7. Omröstningar

1. En folkomröstning bör ordnas om Finlands Natomedlemskap

Kandidatens kommentar

Jos Suomi päättää hakea NATO-jäsenyyttä, siitä tulee järjestää ehdottomasti kansanäänestys

2. Ett principbeslut om ett nytt kärnkraftverk kan godkännas.

Kandidatens kommentar

Lisäydinvoiman vaihtoehtona on kotimaisten uusiutuvien energiamuotojen ja energiatehokkuuden laaja käyttöönotto. Se tarjoaisi vientinäkymiä ja kasvua puhtaan teknologian suomalaisille yrityksille. Suomessa on paljon osaamista uusiutuvan energian saralla, jonka käyttöönotto veisi meitä maailman ympäristöongelmien ratkaisijoiden etujoukkoon ja lisäisi energiaomavaraisuuttamme.

3. Inkomstskatten sänks jämnt i alla inkomstklasser för att stimulera ekonomin.

Kandidatens kommentar

Jos kokonaisveroaste ei heikkene eli jotain muita veroja vastaavasti korotetaan, olen tähän valmis. Kuitenkin niin, että mahdolliset veronalennukset kohdistetaan pieni- ja keskituloisiin

4. Den förra riksdagens beslut att tillåta könsneutrala äktenskap rivs upp.

Kandidatens kommentar

Tasa-arvoisen avioliittolain hyväksyminen oli historiallinen edistysaskel. Sen peruuttaminen ei ole edes mahdollista. Tasavallan presidentti on vahvistanut lain, joten se tulee voimaan. Ainoa tapa estää laki on laatia uusi laki, joka myöhemmin kumoaa nyt hyväksyn lain tasa-arvoisesta avoliittolaista.

5. Försäljning av svaga viner och starköl tillåts i livsmedelsaffärer.

Kandidatens kommentar

Sallisin oluiden ja viinien ulosmyynnin ravintoloista sekä sen, että pienpanimoiden olisi mahdollista myydä tuotteitaan tuotantotilojen yhteydessä olevasta myymälästä. Tämän lisäksi olen valmis viinien ja vahvojen oluiden myynnin sallimiseen ruokakaupoissa.

6. Den obligatoriska skolsvenskan slopas.

Kandidatens kommentar

Suomalaisten olisi hyvä lukea enemmän ja varhaisemmassa vaiheessa kieliä, mutta opetuksessa olisi hyvä suosia enemmän vapaaehtoisuutta. On erittäin tärkeää vaalia kahden virallisen kielen rikkautta, mutta kysymys kuuluukin, miten se parhaiten tehdään? Pakollinen ruotsin kielen opiskelu estää valitsemasta muita tarpeellisia kieliä, koska oppijan resurssit ovat rajalliset. Motivaation puute, oppimisvaikeudet ja kelkasta putoamisen tunne synnyttävät tarpeetonta ruotsin kielen vastustusta.

 • Kandidatens svar
 • Partiets svar

8. Din region

1. Arbetslösa med akademisk utbildning i Mellersta Finland bör utbildas till företagare med statligt stöd.

Kandidatens kommentar

En kannata pakkoyrittäjyyttä, mutta pidän ajatusta yleisesti kannatettavana osana keinovalikoimaa.

2. Läkare som har fått sin utbildning i Finland bör förpliktas att arbeta en viss tid inom den offentliga sektorn för att underlätta läkarbristen.

Kandidatens kommentar

Koska valtio rahoittaa, valtio voi myös velvoittaa. Pidän tätä erittäin perusteltuna.

3. Under den förestående valperioden bör åtgärder vidtas för att få slut på användningen av torv som energikälla.

Kandidatens kommentar

Turpeesta ja kivihiilestä tulee luopua vuoteen 2025 mennessä.

4. Behovet av virke inom bioenergiproduktionen bör kartläggas och avverkningen av energivirke vid behov begränsas för att bibehålla diversiteten i våra skogar.

Kandidatens kommentar

Luonnon monimuotoisuus täytyy laittaa etusijalle. Esimerkiksi Keuruun Rautovuoren tapahtumat eivät saa toistua. Ei ole mitään järkeä samanaikaisesti hakata arvometsää valtionmailla ja ostaa metsätikkuja suojeluun yksityiseltä mailta.

5. För att stöda bioenergin bör väganslagen i Mellersta Finland riktas till landsvägsnätet under nästa valperiod.

Kandidatens kommentar

Nelostien ja ysitien kunnostaminen ovat ykkösprioriteetit, mutta samanaikaisesti on toteutettava alemman tieverkoston kunnostustyöt osana laajempaa julkisten investointien ohjelmaa

6. JOKER: Vallöften är bindande.

Kandidatens kommentar

Ei pidä luvata sellaista, mitä ei pysty pitämään.

<< Tillbaka