Kaisa Peltonen

Valkompassen 2015 Mellersta Finlands valkrets

Till Valkompassens första sida
 • Kandidatens svar
 • Partiets svar

1. Arbete

1. Det är alltför lätt att leva på socialbidrag i Finland

Syftet med den sociala tryggheten är att garantera alla människor en tillräcklig utkomst och omsorg i alla livssituationer. Den sociala tryggheten består av service och förmåner såsom barnbidrag, sjuk- och föräldrapenning, arbetslöshetsskydd och utkomststöd.

Kandidatens kommentar

Kaikille avoin sosiaaliturva takaa jokaiselle mahdollisuuden yrittää ja joskus myös epäonnistua. Sosiaaliturvan väärinkäytökset ovat harvinaisia ja niiden taustalla on muita syitä kuin sosiaaliturvan helppous. Sosiaaliturvaa tulisi kehittää perustulon suuntaan, jolloin se kannustaisi vahvemmin työntekoon ja pääsisimme eroon turhasta byrokratiasta.

2. Öppettiderna inom handeln och andra butiker bör avregleras.

Butikernas och andra affärers dagliga öppettider bestäms i lag. Affärer med en yta på mer än 100 kvm bör vara stängda under kyrkliga helger och första maj, självständighetsdagen, morsdagen och farsdagen. Regionförvaltningsverket kan bevilja undantag på ansökan.

Kandidatens kommentar

Työelämään tarvitaan lisää joustavuutta ja aukioloaikoihin lisävapauksia kunhan työntekijöiden oikeuksista pidetään huolta.

3. Finland bör gå över till en basinkomst som ersätter det nuvarande socialskyddets miniminivå.

Med basinkomst avses en penningsumma som utbetalas regelbundet för att garantera utkomst. Det finns många modeller men det gemensamma för dem är att basinkomsten vore ägnad att eliminera flitfällor eftersom det alltid skulle vara lönsamt att arbeta. Då inkomsterna stiger sjunker basinkomsten via beskattningen.

Kandidatens kommentar

Perustulokokeilu tulee järjestää seuraavalla hallituskaudella. Perustulon avulla jokaisella kansalaisella on taloudellinen perusturva, työtä on aina kannattavaa ottaa vastaan ja se vähentää köyhyyttä. Perustulon kautta vähennämme myös turhaa byrokratiaa.

4. Lagen bör garantera arbetstagaren en minimiarbetstid.

Så kallade nollavtal betyder att arbetstagaren inte vet på förhand hur många skift hen har under nästa arbetsschema. Antalet veckoarbetstimmar kan variera från noll till till exempel 40. Nollavtalen ger arbetsgivaren flexibilitet men lämnar arbetstagaren utan skydd.

Kandidatens kommentar

Nollatuntisopimukset ovat usein työntekijälle epämiellyttäviä eivätkä tarjoa taloudellista turvaa ja vakautta elämään. Toisaalta tarvitsemme myös joustavuutta työelämään, jolloin esimerkiksi opiskelijoilla tuuraustyyppiset työt on tehtävä mahdolliseksi. Tarvitsemme selkeämmät ja vastuullisemmat pelisäännöt työelämään.

5. Tiden för utbetalning av arbetslöshetsskydd bör förkortas.

Den inkomstrelaterade dagpenningen utbetalas för 500 fulla arbetslöshetsdagar. Hur stor dagpenningen är beror på inkomsten. Vanligen är dagpenningen 50-70 procent av lönen. Den är skattepliktig inkomst.

Kandidatens kommentar

Ansiosidonnaisella työttömyysturvalla elävien työllistymistä tulee nopeuttaa esimerkiksi erilaisten työllistämistoimien ja uudelleen kouluttautumisten kautta. Työttömyysturvan kestoa ei ole syytä muuttaa, mutta voimme selvittää voisiko ansiosidonnainen työttömyysturva asteittain pienentyä työttömyyden pitkittyessä.

 • Kandidatens svar
 • Partiets svar

2. Ekonomi

1. Finland skulle klara sig bättre utanför euron.

Euron är Europeiska Unionens gemensamma valuta, som togs i bruk som kontantvaluta den 1 februari 2002. I detta nu hör 19 EU-länder till Euroområdet. Euron är en flytande valuta. Den viktigaste mätaren på värdet är förhållandet till USD.

Kandidatens kommentar

EU:n kautta pääsemme mukaan yhteiseen päätöksentekoon ja euro helpottaa kansainvälistä kauppaa. Euroopan unioni eikä euro ole kuitenkaan vielä valmis ja sitä tulee kehittää.

2. Skatten på livsmedel kan höjas.

Den allmänna mervärdesskattesatsen är 24 %. Mervärdesskatten på restaurang- och måltidstjänster och på livsmedel är 14 % och på kultur 10 %. På Finansministeriet har det varit aktuellt med en mervärdesskattereform som förenhetligar alla skattesatser. Då skulle den högsta skattesatsen sjunka och i motsvarande grad stiga för till exempel livsmedel.

Kandidatens kommentar

Ruoan verottamisen kiristäminen alv:n kautta on tasavero, joka iskee pahiten vähempiosaisiin. Ruoan verotuksessa voidaan kuitenkin pohtia epäterveellisten tuotteiden verotuksen kiristämistä.

3. Statens och kommunernas ekonomi bör i första hand balanseras genom att skära ner utgifterna.

Den offentliga skuldens förhållande till bruttoproduktionen håller på att överskrida 60 procent. Finland hotas av överskuldsättning, då den arbetsföra befolkningen inte klarar av att finansiera det allt större behovet av offentlig service. Det här hotet kallas för hållbarhetsunderskott.

Kandidatens kommentar

Velkaantuminen on käännettävä laskuun, mutta se ei voi tapahtua heikoimmassa asemassa olevien kustannuksella leikkaamalla liikaa peruspalveluista. Taloutta on ensisijaisesti tasapainotettava rakenteellisilla ratkaisuilla ja karsimalla turhat menot.

4. Barnbidraget bör höjas och beskattas.

Det skattefria barnbidraget är i år 95,75-174,27 euro i månaden, beroende på antalet barn. Ensamförsörjartillägget är 48,55 euro per barn och månad. Om barnbidraget höjs och beskattas har det en inkomstutjämnande effekt.

Kandidatens kommentar

Lapsilisä on ns. universaali etuus aivan kuten maksuton koulutus. Lapsilisän korottamista voidaan pohtia, mutta ei verotettava sellaisenaan. Progressiivinen palkkaverotus tasaa jo nyt tuloeroja.

5. Finland har inte råd med social- och hälsovårdstjänster i nuvarande omfattning.

Den kommunala social- och hälsovården kostar nästan 20 miljarder euro i året. Hållbarhetsunderskottet i den offentliga ekonomin och förändringen i befolkningsstrukturen betyder att såväl servicestrukturer som verksamhetssätten inom social- och hälsovården måste reformeras.

Kandidatens kommentar

Sosiaali- ja terveyspalveluita tulee kehittää yhdessä työntekijöiden kanssa. Sote-uudistuksen avulla on mahdollista tehdä nopeammin rakenteellisia uudistuksia hallinnossa. Tarvitsemme myös laadullista kehittämistä sosiaali- ja terveyspalveluiden toimintamalleihin.

 • Kandidatens svar
 • Partiets svar

3. Säkerhet

1. Ett Natomedlemskap skulle stärka Finlands säkerhetspolitiska ställning.

Nato är en försvarsallians med 28 medlemsländer. Dess viktigaste uppgift är att garantera medlemmarnas säkerhet. Varje medlemsland är skyldigt att hjälpa ett annat medlemsland som utsätts för angrepp. Nato har ett partnerskapsnät och genomför krishanteringsoperationer, där också Finland deltar. Enligt nuvarande regeringsprogram bevarar Finland möjligheten att söka Natomedlemskap.

Kandidatens kommentar

Maailmanpoliittinen tilanne on tällä hetkellä epävakaa ja Natoon liittyminen ei tilannetta liennytä. Meillä tulee olla uskottava puolustus, olimme sitten Natossa tai emme. Yhteistyön tiivistäminen EU-maiden ja Ruotsin kanssa on suotavaa. Sotilaallinen sitoutumattomuus on Suomelle vahvuus.

2. Det behövs flera poliser i Finland.

Antalet poliser uppskattas i år till 7500, vilket är cirka 50 poliser fler än i fjol. Riksdagen har ansett att de anslag som finns i statsbudgeten räcker för att bevara polisens operativa kapacitet på 2014 års nivå. Inrikesministeriet har ändå uppskattat att tillgången till bastjänster kommer att minska.

Kandidatens kommentar

Poliisien määrää on lisättävä Suomessa, mutta samalla tehostettava toimintaa ja pohdittava uudenlaisia yhteistyökuvioita. Rikosten ennaltaehkäisyyn voidaan puuttua toimivalla koulutus- ja sosiaalipolitiikalla.

3. Invandringen till Finland bör begränsas för att minska risken för terrorism.

I fjol tog Finland emot 3 651 asylsökande. Av dem beviljades 1 346 asyl. De flesta asylsökande kom från Irak, Somalien och Ryssland. Finland tog i fjol också emot 1 030 kvotflyktingar från Syrien, Demokratiska republiken Kongo och Sudan.

Kandidatens kommentar

Terrorismi on valitettavasti mahdollista lähes missä vain, mutta Suomi ei kuulu suurten riskien valtioihin. Maahanmuutto laajana käsitteenä ei ole itsessään syyllinen terrorismiin. Tarvitsemme kasvatusta suvaitsevaisuuteen ja lisää valtioiden välistä rauhanomaista yhteistyötä.

4. Rysslands maktsfärspolitik är ett hot för Finland.

I Rysslands militärdoktrin definieras Nato som landets största säkerhetshot. Av Rysslands grannländer har Ukraina meddelat att man eftersträvar ett Natomedlemskap.

Kandidatens kommentar

Venäjän toiminta on ennalta-arvaamatonta ja etupiiripoliikan vahvistuminen huolestuttava piirre Venäjän politiikassa. Rauhanomaisuutta ja hyviä suhteita tulee pitää yllä samalla tapaa kuin aikaisemminkin.

5. När det gäller nätövervakning är statens säkerhet viktigare än medborgarens inregritetsskydd.

En arbetsgrupp på Försvarsministeriet föreslår omfattande övervakning av nättrafiken för att avvärja hot mot den nationella säkerheten. Övervakningen skulle förutsätta att grundlagen ändras.

Kandidatens kommentar

Viranomaisilla tulee olla oikeudet verkko- ja kybertiedustelussa, mikäli kyseessä on vakava turvallisuusuhka. Yksityisyydensuojaa ei tule kuitenkaan rikkoa heikoin perustein.

6. Finland bör delta i kampen mot IS med utbildning av den irakiska regeringens styrkor

Islamiska Staten (IS) är en sunniislamistisk terrorgrupp som har tagit kontrollen över stora delar av Syrien och Irak. Gruppen tillämpar en mycket strikt tolkning av islam och vill införa ett muslimskt kalifat. En USA-ledd allians försöker bekämpa IS.

Kandidatens kommentar

ISIS:tä vastaan tulee taistella ensisijaisesti rauhanomaisin metodein. ISIS toimii kuitenkin tällä hetkellä niin raakamaisesti, että Irakin hallituksen joukkojen kouluttaminen on yksi keino edistää kofliktin purkautumista - kunhan henkilöstön turvallisuudesta huolehditaan riittävällä tavalla.

 • Kandidatens svar
 • Partiets svar

4. Hälsa

1. Obotligt sjuka bör ha rätt till dödshjälp.

Det är tillåtet att ge assistans vid självmord men aktiv eutanasi är ett brott. Professor Jorma Palo var en känd förespråkare för eutanasi och det är också tidigare finansministern Iiro Viinanen, tidigare Europaparlamentarikern Esko Seppänen och president Sauli Niinistö. Kända motståndare är till exempel läkaren Pekka Reinikainen och arkiatern Risto Pelkonen.

Kandidatens kommentar

Jokaisella ihmisellä on oikeus päättää omasta elämästään. Elämän ollessa kipujen ja tuskien täyttämää tulee sairasta henkilöä hänen halutessaan avustaa kuolemassa.

2. Social- och hälsovården bör i första hand produceras som offentliga tjänster.

I den kommunala social- och hälsovården.arbetar omkring 265 000 personer. Privata hälsovårdstjänster och företagshälsovården kompletterar den kommunala servicen. De privata serviceproducenterna står för ungefär en fjärdedel av hälsovårdstjänsterna. Den senaste tiden har utläggningen av service på privata ökat.

Kandidatens kommentar

Julkisen sektorin tulee olla vahva ja järjestää tasapuolisesti kaikille peruspalvelut. Julkista sektoria tulee kuitenkin kehittää ja tehostaa. Yksityinen puoli on hyvänä lisänä, mutta ei voi korvata julkista sektoria erityisesti hyvinvointipalveluiden kohdalla.

3. Myndigheterna bör ha lägre tröskel för att ingripa i barnfamiljernas problem.

Situationen inom barnskyddet har diskuterats i offentligheten sedan våren 2012, då ett 8-årigt barn mördades i Helsingfors. Barnet var klient hos barnskyddet, som hade fått många anmälningar om henne. Omsorgsministern har konstaterat att tröskeln för att ge familjerna hjälp i tid är för hög och att det är problematiskt.

Kandidatens kommentar

Ongelmien ennaltaehkäisy ja yhteistyö vanhempien kanssa tulee olla ensisijainen vaihtoehto. Mikäli ongelmat ovat ehtineet jo kasautua, on viimeinen vaihtoehto puuttua tilanteeseen, jotta lapsen etu voitaisiin turvata.

4. Åldringarna och deras anhöriga bör påföras ett större ansvar för vårdkostnaderna.

Befolkningen åldras och kostnaderna för äldreomsorgen stiger. Professorn i civilrätt Urpo Kangas har föreslagit att vuxna barn kunde förpliktas att betala för till exempel vårdplats för sina föräldrar om deras pension inte räcker till. Så är det i flera länder i Europa.

Kandidatens kommentar

Yhteiskunnan tulee tarjota peruspalvelut kaikille tasapuolisesti. Varakas vanhus voi omaehtoisesti hyödyntää varallisuuttaan oman elämän hyvinvoinnin lisäämiseen.

5. Medborgarnas rätt till hälsovård är viktigare än den kommunala självstyrelsen.

Enligt grundlagen är Finland indelat i kommuner vilkas förvaltning skall grunda sig på självstyrelse för kommunens invånare. Samtidigt skall det allmänna tillförsäkra var och en tillräckliga social-, hälsovårds- och sjukvårdstjänster.

Kandidatens kommentar

Sote-uudistuksessa tulee turvata demokratian toteutuminen. Jotta oikeus terveyspalveluihin toteutuisi tasapuolisesti eri puolilla Suomea, tulee hallintomalleja kuitenkin yhdenmukaistaa.

 • Kandidatens svar
 • Partiets svar

5. Framtid

1. Arbetet för att stävja klimatförändringen bör prioriteras fram om industrins konkurrenskraft.

Finlands mål på lång sikt är att minska utsläppen med minst 80 procent till år 2050. Finland försöker också avstå från kolkraft till år 2025. Klimatmålen definieras bland annat i den nya klimatlagen. http://217.71.145.20/TRIPviewer/show.asp?tunniste=RP+82/2014&base=errp&palvelin=www.eduskunta.fi&f=WORD&kieli=ru

Kandidatens kommentar

Ilmastonmuutoksen hillitseminen ja teollisuuden kilpailukyky eivät ole aina vastakkaiset asiat. Kyse on arvovalinnoista. Teollisuutta voidaan viedä ympäristöystävälliseen suuntaan ja kehittää tästä tietotaidosta vientivaltti Suomelle.

2. Genändrade livsmedel är trygga för människan och miljön.

Genetiskt modifierade organismer är till exempel växter vars arvsmassa och egenskaper har ändrats med genteknik. Genteknik används oftast i förädlingen av soja och majs. De förses med gener som gör dem resistenta mot vissa bekämpningsmedel eller som ger motståndskraft mot vissa skadeinsekters larver.

Kandidatens kommentar

Tutkimusten mukaan geenimuunnellun ruoan ei pitäisi olla ihmisen terveydelle haitallista. Kuluttajalle tulee taata tieto geenimuunnellun ruoasta tarpeellisilla pakkausmerkinnöillä. Ympäristön kannalta geenien karkaaminen ympäristöön on mahdollinen uhka, jonka vuoksi tarvitsemme edelleen varovaisuutta ja tutkimusta aiheesta.

3. Finland bör ta ett större ansvar för asylsökande som kommer till EU-området.

I fjol anlände 600 000 asylsökande till Europeiska unionen. Finlands andel av de asylsökande var 0,6 procent. Av unionens 28 medlemsländer tog sex emot nästan 80 procent av alla asylsökande. Över 2 500 personer drunknade eller försvann på Medelhavet då de försökte ta sig till Europa över havet i brist på lagliga flyktvägar.

Kandidatens kommentar

Turvapaikkojen tarjoaminen on jokaisen valtion yhteinen haaste ja Suomen pitää myös osallistua avustustyöhön.

4. Tanken att hela Finland ska vara bebott är förlegad.

Under de drygt tio senaste åren har södra och mellersta Finland stått för den proportionellt sett största inflyttningen medan östra och norra Finland står för den största nettoförlusten. I dag koncentrerar sig befolkningsökningen så gott som helt till huvudstadsregionen.

Kandidatens kommentar

Jokainen saa valita oman asuinpaikkansa vapaasti. Emme voi kuitenkaan tarjota kattavia lähipalveluita jokaiseen kylään. Voimme järjestää palveluita entistäkin enemmän liikkuvien palveluiden ja älyteknologian avulla.

5. Storleken på elevgrupperna i grundskolan bör begränsas i lag till till exempel 20 elever.

Lagen definierar inte storleken på undervisningsgrupperna i allmänbildningen. Det betyder att skolklassernas storlek kan variera mycket från kommun till kommun. Sedan 2010 har Undervisnings- och kulturministeriet anvisat statligt specialstöd för att minska undervisningsgrupperna i grundutbildningen. I år minskar stödet emellertid jämfört med i fjol.

Kandidatens kommentar

Pienet oppimisryhmät ja riittävät resurssit takaavat laadukkaan oppimisympäristön. Luokkakoot ovat vaihtelevia eri kouluissa ja tarvitsemme sääntelyä liian suurien luokkakokojen varalle.

 • Kandidatens svar
 • Partiets svar

7. Omröstningar

1. En folkomröstning bör ordnas om Finlands Natomedlemskap

Kandidatens kommentar

Kansalaisten Nato-kantaa on syytä kuunnella päätöksenteossa, koska kyseessä on niin suuri muutos.

2. Ett principbeslut om ett nytt kärnkraftverk kan godkännas.

Kandidatens kommentar

Meidän on aika siirtyä vahvemmin uusiutuvien energiamuotojen edistämiseen ja energiansäästön kehittämiseen.

3. Inkomstskatten sänks jämnt i alla inkomstklasser för att stimulera ekonomin.

Kandidatens kommentar

Tuloveroa voidaan alentaa alhaisemmissa tuloluokissa, mutta ei korkeammissa tuloluokissa.

4. Den förra riksdagens beslut att tillåta könsneutrala äktenskap rivs upp.

Kandidatens kommentar

Tehty päätös on hyvä ja oikeudenmukainen. Meidän tulee turvata tasapuoliset oikeudet kaikille kansalaisille.

5. Försäljning av svaga viner och starköl tillåts i livsmedelsaffärer.

Kandidatens kommentar

Viinit ja vahvat oluet on syytä edelleen pitää Alkossa, jotta niiden kulutus ei nousisi äkillisesti ja siten myös sosiaaliset ja terveysongelmat.

6. Den obligatoriska skolsvenskan slopas.

Kandidatens kommentar

Ruotsin kielestä on syytä opiskella alkeet, mutta vähentää kurssitarjontaa. Oppilaille tulisi luoda mahdollisuus opiskella myös muita kieliä ruotsin sijaan.

 • Kandidatens svar
 • Partiets svar

8. Din region

1. Arbetslösa med akademisk utbildning i Mellersta Finland bör utbildas till företagare med statligt stöd.

Kandidatens kommentar

Yrittäjiksi kouluttaminen on kannustettava tapa lisätä työllisyyttä. Pakottamalla emme kuitenkaan kasvata työllisyyttä vaan tarvitsemme motivoituneita työntekijöitä omalle alalle.

2. Läkare som har fått sin utbildning i Finland bör förpliktas att arbeta en viss tid inom den offentliga sektorn för att underlätta läkarbristen.

Kandidatens kommentar

Työskentelyjakso julkisen terveydenhuollon puolella voisi olla yksi vaihtoehto helpottaa lääkäripulaa ja lisätä lääkärien ymmärrystä julkisen puolen toiminnasta. Ensisijainen tapa lisätä lääkärien intoa työskennellä julkiselle puolella on kuitenkin työympäristön kehittäminen miellyttävämmäksi.

3. Under den förestående valperioden bör åtgärder vidtas för att få slut på användningen av torv som energikälla.

Kandidatens kommentar

Suomen tulee siirtää energiapolitiikan painopiste kestävälle pohjalle. Uusiutuvien energiamuotojen, energiansäästön ja tällä hetkellä käytössä olevan ydinvoimakapasiteetin avulla voimme luopua ympäristölle haitallisista energiamuodoista.

4. Behovet av virke inom bioenergiproduktionen bör kartläggas och avverkningen av energivirke vid behov begränsas för att bibehålla diversiteten i våra skogar.

Kandidatens kommentar

Vastuulliseen yrittäjyyteen kuuluu ympäristöseikkojen huomiointi.

5. För att stöda bioenergin bör väganslagen i Mellersta Finland riktas till landsvägsnätet under nästa valperiod.

Kandidatens kommentar

Äänekosken mahdollisen biotuotetehtaan mahdollistamiseksi tulee kehittää tietoverkkoa.

6. JOKER: Vallöften är bindande.

Kandidatens kommentar

Kansanedustajien ja ehdokkaiden tulee toimia rehellisesti ja vastuullisesti.

<< Tillbaka