Kai-Ari Lundell

Valkompassen 2015 Nylands valkrets

Till Valkompassens första sida
 • Kandidatens svar
 • Partiets svar

1. Arbete

1. Det är alltför lätt att leva på socialbidrag i Finland

Syftet med den sociala tryggheten är att garantera alla människor en tillräcklig utkomst och omsorg i alla livssituationer. Den sociala tryggheten består av service och förmåner såsom barnbidrag, sjuk- och föräldrapenning, arbetslöshetsskydd och utkomststöd.

Kandidatens kommentar

Suomessa on lähes miljoona köyhää, jopa 20 000 ihmistä hakee viikottain ruokansa leipäjonoista. Köyhyydestä on tullut periytyvää. Varsinkin nuoria on kannustettava töihin kaikin voimin.

2. Öppettiderna inom handeln och andra butiker bör avregleras.

Butikernas och andra affärers dagliga öppettider bestäms i lag. Affärer med en yta på mer än 100 kvm bör vara stängda under kyrkliga helger och första maj, självständighetsdagen, morsdagen och farsdagen. Regionförvaltningsverket kan bevilja undantag på ansökan.

Kandidatens kommentar

Varsinkin isoissa kaupungeissa on hyvä, että muutama kauppa pystyy pitämään ovensa auki vaikka läpi vuorokauden. Ihmisten elämänrytmit ovat niin erilaisia.

3. Finland bör gå över till en basinkomst som ersätter det nuvarande socialskyddets miniminivå.

Med basinkomst avses en penningsumma som utbetalas regelbundet för att garantera utkomst. Det finns många modeller men det gemensamma för dem är att basinkomsten vore ägnad att eliminera flitfällor eftersom det alltid skulle vara lönsamt att arbeta. Då inkomsterna stiger sjunker basinkomsten via beskattningen.

Kandidatens kommentar

Kaikki eivät tietenkään tarvitse perustuloa. Mutta luukulta luukulta juoksuttamisen on loputtava. Sosiaaliturvaa pitää yksinkertaistaa.

4. Lagen bör garantera arbetstagaren en minimiarbetstid.

Så kallade nollavtal betyder att arbetstagaren inte vet på förhand hur många skift hen har under nästa arbetsschema. Antalet veckoarbetstimmar kan variera från noll till till exempel 40. Nollavtalen ger arbetsgivaren flexibilitet men lämnar arbetstagaren utan skydd.

Kandidatens kommentar

Työnantajankaan etu ei ole loppuun palanut työntekijä. Jos työtä on paljon, sitä on jaettava.

5. Tiden för utbetalning av arbetslöshetsskydd bör förkortas.

Den inkomstrelaterade dagpenningen utbetalas för 500 fulla arbetslöshetsdagar. Hur stor dagpenningen är beror på inkomsten. Vanligen är dagpenningen 50-70 procent av lönen. Den är skattepliktig inkomst.

Kandidatens kommentar

Ansiosidonnainen työttömyysraha on ansaittua rahaa.

 • Kandidatens svar
 • Partiets svar

2. Ekonomi

1. Finland skulle klara sig bättre utanför euron.

Euron är Europeiska Unionens gemensamma valuta, som togs i bruk som kontantvaluta den 1 februari 2002. I detta nu hör 19 EU-länder till Euroområdet. Euron är en flytande valuta. Den viktigaste mätaren på värdet är förhållandet till USD.

Kandidatens kommentar

Euron ulkopuoliset Suomeen verrattavissa olevat maat pärjäävät paremmin kuin Suomi.

2. Skatten på livsmedel kan höjas.

Den allmänna mervärdesskattesatsen är 24 %. Mervärdesskatten på restaurang- och måltidstjänster och på livsmedel är 14 % och på kultur 10 %. På Finansministeriet har det varit aktuellt med en mervärdesskattereform som förenhetligar alla skattesatser. Då skulle den högsta skattesatsen sjunka och i motsvarande grad stiga för till exempel livsmedel.

Kandidatens kommentar

Myös köyhät ihmiset syövät ruokaa. Ruoan verotuksen kiristäminen heikentäisi köyhien ihmisten elämää entisestään. Köyhissä on paljon lapsiperheitä. Nytkin noin 20 000 ihmistä hakee viikottain ruokansa leipäjonoista.

3. Statens och kommunernas ekonomi bör i första hand balanseras genom att skära ner utgifterna.

Den offentliga skuldens förhållande till bruttoproduktionen håller på att överskrida 60 procent. Finland hotas av överskuldsättning, då den arbetsföra befolkningen inte klarar av att finansiera det allt större behovet av offentlig service. Det här hotet kallas för hållbarhetsunderskott.

Kandidatens kommentar

Kaikki keinot on otettava käyttöön talouden tasapainottamiseksi. Parhaiten Suomen talous saadaan kuntoon investoimalla suomalaiseen työhön ja yritystoimintaan. Talousrikollisuus on saatava kuriin.

4. Barnbidraget bör höjas och beskattas.

Det skattefria barnbidraget är i år 95,75-174,27 euro i månaden, beroende på antalet barn. Ensamförsörjartillägget är 48,55 euro per barn och månad. Om barnbidraget höjs och beskattas har det en inkomstutjämnande effekt.

Kandidatens kommentar

Kun lapsilisiä korotetaan ja ne laitetaan verolle, lapsilisät kohdentuvat sosiaalisesti oikeudenmukaisemmin. Rikkaat ihmiset eivät tarvitse lapsilisiä.

5. Finland har inte råd med social- och hälsovårdstjänster i nuvarande omfattning.

Den kommunala social- och hälsovården kostar nästan 20 miljarder euro i året. Hållbarhetsunderskottet i den offentliga ekonomin och förändringen i befolkningsstrukturen betyder att såväl servicestrukturer som verksamhetssätten inom social- och hälsovården måste reformeras.

Kandidatens kommentar

Suomalainen julkinen terveydenhoito on panostuksiin nähden maailman tehokkainta. Pohjoismaisen hyvinvaltion asukkaita ei saa laittaa kerjuulle. Köyhissä on paljon lapsiperheitä.

 • Kandidatens svar
 • Partiets svar

3. Säkerhet

1. Ett Natomedlemskap skulle stärka Finlands säkerhetspolitiska ställning.

Nato är en försvarsallians med 28 medlemsländer. Dess viktigaste uppgift är att garantera medlemmarnas säkerhet. Varje medlemsland är skyldigt att hjälpa ett annat medlemsland som utsätts för angrepp. Nato har ett partnerskapsnät och genomför krishanteringsoperationer, där också Finland deltar. Enligt nuvarande regeringsprogram bevarar Finland möjligheten att söka Natomedlemskap.

Kandidatens kommentar

Meidän on turvauduttava itsenäiseen puolustukseemme. Nyt ei ole syytä mennä Natoon, mutta ei ovea kannata sulkeakaan.

2. Det behövs flera poliser i Finland.

Antalet poliser uppskattas i år till 7500, vilket är cirka 50 poliser fler än i fjol. Riksdagen har ansett att de anslag som finns i statsbudgeten räcker för att bevara polisens operativa kapacitet på 2014 års nivå. Inrikesministeriet har ändå uppskattat att tillgången till bastjänster kommer att minska.

Kandidatens kommentar

Poliisit ovat meitä varten. Poliisin tehtävien ulkoistaminen yksityisille vartiointi- tai parkkisakkofirmoille ei ole järkevää. Suomalaiseen poliisiin voi luottaa.

3. Invandringen till Finland bör begränsas för att minska risken för terrorism.

I fjol tog Finland emot 3 651 asylsökande. Av dem beviljades 1 346 asyl. De flesta asylsökande kom från Irak, Somalien och Ryssland. Finland tog i fjol också emot 1 030 kvotflyktingar från Syrien, Demokratiska republiken Kongo och Sudan.

Kandidatens kommentar

On selvää, että Suomessakin osa maahaanmuuttajista alkaa radikalisoitua muun Euroopan malliin. Suomi ei ole erillinen lintukoto. Radikalisoitumisen paras ehkäisy on kunnollinen koulutus. Suomen kielen opetus on avainasemassa.

4. Rysslands maktsfärspolitik är ett hot för Finland.

I Rysslands militärdoktrin definieras Nato som landets största säkerhetshot. Av Rysslands grannländer har Ukraina meddelat att man eftersträvar ett Natomedlemskap.

Kandidatens kommentar

Venäjän laajentumispolitiikka ja omien etujen varmistaminen ovat uhka myös Suomelle. Meidän on jatkettava kärsivällisesti rauhanomaista rinnakkaiseloa Venäjän kanssa. Meidän on pidettävä maanpuolustuksemme vakuuttavana.

5. När det gäller nätövervakning är statens säkerhet viktigare än medborgarens inregritetsskydd.

En arbetsgrupp på Försvarsministeriet föreslår omfattande övervakning av nättrafiken för att avvärja hot mot den nationella säkerheten. Övervakningen skulle förutsätta att grundlagen ändras.

Kandidatens kommentar

Kansalaisten yksityisyyden suoja on taattava rauhan aikana. Selkeä poikkeus on terrorismin torjunta.

6. Finland bör delta i kampen mot IS med utbildning av den irakiska regeringens styrkor

Islamiska Staten (IS) är en sunniislamistisk terrorgrupp som har tagit kontrollen över stora delar av Syrien och Irak. Gruppen tillämpar en mycket strikt tolkning av islam och vill införa ett muslimskt kalifat. En USA-ledd allians försöker bekämpa IS.

Kandidatens kommentar

Pieni Suomi ei voi osallistua jokaiseen maailmassa tapahtuvaan konfliktiin. Suomi on rauhanturvaajamaa, meidän ei ole syytä kouluttaa varsinaisia taistelujoukkoja.

 • Kandidatens svar
 • Partiets svar

4. Hälsa

1. Obotligt sjuka bör ha rätt till dödshjälp.

Det är tillåtet att ge assistans vid självmord men aktiv eutanasi är ett brott. Professor Jorma Palo var en känd förespråkare för eutanasi och det är också tidigare finansministern Iiro Viinanen, tidigare Europaparlamentarikern Esko Seppänen och president Sauli Niinistö. Kända motståndare är till exempel läkaren Pekka Reinikainen och arkiatern Risto Pelkonen.

Kandidatens kommentar

Parantumattomasti sairaallekin on taattava arvokas kuolema.

2. Social- och hälsovården bör i första hand produceras som offentliga tjänster.

I den kommunala social- och hälsovården.arbetar omkring 265 000 personer. Privata hälsovårdstjänster och företagshälsovården kompletterar den kommunala servicen. De privata serviceproducenterna står för ungefär en fjärdedel av hälsovårdstjänsterna. Den senaste tiden har utläggningen av service på privata ökat.

Kandidatens kommentar

Suomalainen julkinen terveydenhoito on panostuksiin nähden maailman tehokkainta. Myös köyhän on saatava terveydenhoitoa. Yksityiset palvelut täydentävät julkista sektoria.

3. Myndigheterna bör ha lägre tröskel för att ingripa i barnfamiljernas problem.

Situationen inom barnskyddet har diskuterats i offentligheten sedan våren 2012, då ett 8-årigt barn mördades i Helsingfors. Barnet var klient hos barnskyddet, som hade fått många anmälningar om henne. Omsorgsministern har konstaterat att tröskeln för att ge familjerna hjälp i tid är för hög och att det är problematiskt.

Kandidatens kommentar

On uskallettava puuttua ajoissa, sillä ennaltaehkäisy kannattaa. Perheitä on tuettava, lähineuvolat on palautettava takaisin. Kotipalveluja on kehitettävä.

4. Åldringarna och deras anhöriga bör påföras ett större ansvar för vårdkostnaderna.

Befolkningen åldras och kostnaderna för äldreomsorgen stiger. Professorn i civilrätt Urpo Kangas har föreslagit att vuxna barn kunde förpliktas att betala för till exempel vårdplats för sina föräldrar om deras pension inte räcker till. Så är det i flera länder i Europa.

Kandidatens kommentar

Jos vanhusten ja heidän omaistensa vastuuta hoitokustannuksista lisätään, osa vanhuksista jää tyystin ilman hoitoa. Suomessa on liki miljoona köyhää ihmistä.

5. Medborgarnas rätt till hälsovård är viktigare än den kommunala självstyrelsen.

Enligt grundlagen är Finland indelat i kommuner vilkas förvaltning skall grunda sig på självstyrelse för kommunens invånare. Samtidigt skall det allmänna tillförsäkra var och en tillräckliga social-, hälsovårds- och sjukvårdstjänster.

Kandidatens kommentar

Kuntien itsehallinto ei voi kävellä kansalaisten terveyspalvelujen yli. Julkinen terveydenhoito kuuluu kansalaisten peruspalveluihin.

 • Kandidatens svar
 • Partiets svar

5. Framtid

1. Arbetet för att stävja klimatförändringen bör prioriteras fram om industrins konkurrenskraft.

Finlands mål på lång sikt är att minska utsläppen med minst 80 procent till år 2050. Finland försöker också avstå från kolkraft till år 2025. Klimatmålen definieras bland annat i den nya klimatlagen. http://217.71.145.20/TRIPviewer/show.asp?tunniste=RP+82/2014&base=errp&palvelin=www.eduskunta.fi&f=WORD&kieli=ru

Kandidatens kommentar

Jos Suomen kilpailukyky rapautuu, meillä ei ole mitään annettavaa mihinkään, ei edes ilmastomuutoksen hillitsemiseen.

2. Genändrade livsmedel är trygga för människan och miljön.

Genetiskt modifierade organismer är till exempel växter vars arvsmassa och egenskaper har ändrats med genteknik. Genteknik används oftast i förädlingen av soja och majs. De förses med gener som gör dem resistenta mot vissa bekämpningsmedel eller som ger motståndskraft mot vissa skadeinsekters larver.

3. Finland bör ta ett större ansvar för asylsökande som kommer till EU-området.

I fjol anlände 600 000 asylsökande till Europeiska unionen. Finlands andel av de asylsökande var 0,6 procent. Av unionens 28 medlemsländer tog sex emot nästan 80 procent av alla asylsökande. Över 2 500 personer drunknade eller försvann på Medelhavet då de försökte ta sig till Europa över havet i brist på lagliga flyktvägar.

Kandidatens kommentar

Ennen kuin voimme auttaa muita, pitää omat asiat laittaa kuntoon. On järkevää ottaa maahan vain sellainen määrä turvapaikanhakijoita, jotka pystytään kotouttamaan kunnolla.

4. Tanken att hela Finland ska vara bebott är förlegad.

Under de drygt tio senaste åren har södra och mellersta Finland stått för den proportionellt sett största inflyttningen medan östra och norra Finland står för den största nettoförlusten. I dag koncentrerar sig befolkningsökningen så gott som helt till huvudstadsregionen.

Kandidatens kommentar

Asutus tulee keskittymään entistä selvemmin suuriin alueellisiin asutuskeskuksiin. Pääkaupunkiseudun asukasluku tulee kasvamaan.

5. Storleken på elevgrupperna i grundskolan bör begränsas i lag till till exempel 20 elever.

Lagen definierar inte storleken på undervisningsgrupperna i allmänbildningen. Det betyder att skolklassernas storlek kan variera mycket från kommun till kommun. Sedan 2010 har Undervisnings- och kulturministeriet anvisat statligt specialstöd för att minska undervisningsgrupperna i grundutbildningen. I år minskar stödet emellertid jämfört med i fjol.

Kandidatens kommentar

Koulutus on suomalaisen kilpailukyvyn ykkösnyrkki. Suomalaisessa peruskoulussa on siirrytty inkluusioon eli erityisoppilaita on alettu sijoittaa normiluokkiin. Opettajalle on taattava aikaa jokaiselle lapselle. Kunnollinen koulutus on parasta ennaltaehkäisyä.

 • Kandidatens svar
 • Partiets svar

7. Omröstningar

1. En folkomröstning bör ordnas om Finlands Natomedlemskap

Kandidatens kommentar

Äänestäisin nyt ei, mutta tulevaisuudesta en mene takuuseen. Maailma muuttuu niin nopeasti, että Nato-ovi on pidettävä raollaan. Kansanäänestyksen tulee olla neuvoa-antava.

2. Ett principbeslut om ett nytt kärnkraftverk kan godkännas.

Kandidatens kommentar

Ydinenergia on halpaa verrattuna moneen muuhun tapaan tuottaa energiaa. Ydinenergia ei saastuta, eikä siihen tarvitse tunkea roppakaupalla euroja tukiaisiksi kuten tuulivoimalle tehdään.

3. Inkomstskatten sänks jämnt i alla inkomstklasser för att stimulera ekonomin.

Kandidatens kommentar

Suomessa tuloerot ovat 1990-luvulta alkaen kasvaneet kohtuuttomasti. Myös köyhillä on oikeus elää ihmisarvoista elämää. Suomessa on paljon köyhiä lapsiperheitä. Alentaisin vain alimpien tuloluokkien veroja, sillä köyhän rahat menee suoraan kulutukseen, mikä lisää suomalaista toimeliaisuutta.

4. Den förra riksdagens beslut att tillåta könsneutrala äktenskap rivs upp.

Kandidatens kommentar

Mielestäni avioliitto on miehen ja naisen välinen liitto, mutta tyydyn tehtyyn ratkaisuun. Eduskunnalla on muutakin miettimistä.

Oma ratkaisuni olisi ollut: Avioliittolaki kuin nytkin, mutta rekisteröidyssä parisuhteessa eläville taattaisiin samat oikeudet kuin muillekin.

5. Försäljning av svaga viner och starköl tillåts i livsmedelsaffärer.

Kandidatens kommentar

On muitakin tapoja vähentää alkoholin kulutusta kuin alkoholin tarjonnan rajoittaminen. Parhaat tavat ovat vanhempien antama esimerkki lapsille sekä koulussa annettava valistus.

6. Den obligatoriska skolsvenskan slopas.

Kandidatens kommentar

Pakkoruotsi pois. Lapsille on tarjottava englannin lisäksi ruotsia tai eurooppalaisia suuria kieliä kuten saksa, venäjä tai ranska.

Pakkoruotsi vie monelta nuorelta opiskelumotivaation etenkin ammattikouluissa. Ruotsin kielen asema parantuu pakkoruotsin poistuessa.

 • Kandidatens svar
 • Partiets svar

8. Din region

1. Trängselavgifter bör införas i huvudstadsregionen.

Kandidatens kommentar

Pääkaupungin julkisesta liikenteestä on tehtävä niin houkuttelevaa ja toimivaa, että ihmiset jättävät autonsa kotiin.

Ruuhka- tai moottoritiemaksut eivät kuulu suomalaiseen llikennekulttuuriin. Autoveroa on laskettava selvästi alas.

2. Vägarna i Nyland bör förbättras innan man bygger nya spårförbindelser österut eller västerut.

Kandidatens kommentar

Kesti aivan liian kauan ennen kuin Suomen tärkein tie, Kehä III, laitettiin kuntoon. Pääkaupunkiseudun liikenteen on toimittava kaikilta osin, koska pääkaupunkiseutu on Suomen talouden dynamo.

3. Stora kommunsammanslagningar är ett bättre alternativ än självständiga kommuner med en gemensam metropolförvaltning.

Kandidatens kommentar

On selvää, että yhteinen metropolihallinto ei tuo mitään muuta tullessaan kuin sekasotkua.

4. Det finns för många små sjukhus i Nyland. Vården borde koncentreras till större enheter.

Kandidatens kommentar

On hyvä, että Uudellamaalla on muutama iso ja tehokas sairaala, mutta yhtä selvää on, että sairaaloita on oltava myös lähellä. Tehokasta ja kadehdittua suomalaista julkista terveydenhoitoa ei tule rapauttaa.

5. Staten bör ålägga kommunerna att ta emot kvotflyktingar jämbördigt.

Kandidatens kommentar

Ei ole hyvä, että kiintiöpakolaiset pakkautuvat samoille asuinalueille kuten esim. Vantaan tiettyihin lähiöihin. Liiallinen keskittyminen estää pakolaisten sopeutumista suomalaiseen yhteiskuntaan. Sitä paitsi pääkaupunkiseudulla asunnoista on huutava pula ja ne ovat kalliita.

6. JOKER: Vallöften är bindande.

Kandidatens kommentar

Puolueiden on pidettävä kiinni tavoitteistaan, muuten ihmiset eivät tiedä, miten äänestävät. Mutta politiikassa on otettava huomioon, että aina ei omat tavoitteet mene läpi sellaisenaan. On tehtävä yhteistyötä muiden puolueiden kanssa.

Usein myös taloudelliset realiteetit estävät omien hyvien tavoitteiden läpi menemistä. Ei pidä lupailla liikoja.

<< Tillbaka