Kari Uotila Vald

Valkompassen 2015 Nylands valkrets

Till Valkompassens första sida
 • Kandidatens svar
 • Partiets svar

1. Arbete

1. Det är alltför lätt att leva på socialbidrag i Finland

Syftet med den sociala tryggheten är att garantera alla människor en tillräcklig utkomst och omsorg i alla livssituationer. Den sociala tryggheten består av service och förmåner såsom barnbidrag, sjuk- och föräldrapenning, arbetslöshetsskydd och utkomststöd.

Kandidatens kommentar

Ongelmamme on työpaikkojen puute, ei ihmisten haluttomuus tehdä työtä. Kaikkein heikoimmassa asemassa olevien ihmisten tilanteen kurjistaminen ei ole ratkaisu. Jos sosiaalietuuksia leikataan, niin samalla lisätään eriarvoistumista ja kasvatetaan hyvinvointivelkaa, jonka maksaminen tulee pitemmällä aikavälillä kalliimmaksi.

2. Öppettiderna inom handeln och andra butiker bör avregleras.

Butikernas och andra affärers dagliga öppettider bestäms i lag. Affärer med en yta på mer än 100 kvm bör vara stängda under kyrkliga helger och första maj, självständighetsdagen, morsdagen och farsdagen. Regionförvaltningsverket kan bevilja undantag på ansökan.

Kandidatens kommentar

Aukioloajat ovat jo nyt varsin vapaat. Lisävapaus lisäisi työntekijöiden turvattomuutta, heikentäisi pienten kauppojen asemaa ja vähentäisi perheiden yhteistä aikaa.

3. Finland bör gå över till en basinkomst som ersätter det nuvarande socialskyddets miniminivå.

Med basinkomst avses en penningsumma som utbetalas regelbundet för att garantera utkomst. Det finns många modeller men det gemensamma för dem är att basinkomsten vore ägnad att eliminera flitfällor eftersom det alltid skulle vara lönsamt att arbeta. Då inkomsterna stiger sjunker basinkomsten via beskattningen.

Kandidatens kommentar

Sosiaaliturvajärjestelmämme on monimutkainen ja moni kokee sen lannistavana. Sosiaaliturvan tasoa on nostettava ja siirryttävä kohti perustuloa alueellisten kokeilujen kautta. Perustulo vähentäisi byrokratiaa ja helpottaisi esimerkiksi työttömien ja osa-aikatyötä tekevien toimeentuloa.

4. Lagen bör garantera arbetstagaren en minimiarbetstid.

Så kallade nollavtal betyder att arbetstagaren inte vet på förhand hur många skift hen har under nästa arbetsschema. Antalet veckoarbetstimmar kan variera från noll till till exempel 40. Nollavtalen ger arbetsgivaren flexibilitet men lämnar arbetstagaren utan skydd.

Kandidatens kommentar

Työntekijöille on maksettava takuupalkka ja nollasopimukset on kiellettävä.

5. Tiden för utbetalning av arbetslöshetsskydd bör förkortas.

Den inkomstrelaterade dagpenningen utbetalas för 500 fulla arbetslöshetsdagar. Hur stor dagpenningen är beror på inkomsten. Vanligen är dagpenningen 50-70 procent av lönen. Den är skattepliktig inkomst.

Kandidatens kommentar

Kesto ei ole ongelma vaan se, että työttömille ei ole työpaikkoja. Ansiosidonnainen työttömyysturva ylläpitää myös työttömien ostovoimaa ja lisää näin kotimaista kysyntää ja työllisyyttä. Työttömille on tarjottava nykyistä enemmän koulutus- ym. työvoimapoliittisia tukitoimia, jotta heidän syrjäytymistään työmarkkinoilta voidaan vähentää.

 • Kandidatens svar
 • Partiets svar

2. Ekonomi

1. Finland skulle klara sig bättre utanför euron.

Euron är Europeiska Unionens gemensamma valuta, som togs i bruk som kontantvaluta den 1 februari 2002. I detta nu hör 19 EU-länder till Euroområdet. Euron är en flytande valuta. Den viktigaste mätaren på värdet är förhållandet till USD.

Kandidatens kommentar

Olemme pieni vientiriippuvainen valtio, ja euro on tuonut talouteemme vakautta.

2. Skatten på livsmedel kan höjas.

Den allmänna mervärdesskattesatsen är 24 %. Mervärdesskatten på restaurang- och måltidstjänster och på livsmedel är 14 % och på kultur 10 %. På Finansministeriet har det varit aktuellt med en mervärdesskattereform som förenhetligar alla skattesatser. Då skulle den högsta skattesatsen sjunka och i motsvarande grad stiga för till exempel livsmedel.

Kandidatens kommentar

Ruoka on jo nyt kallista ja pienituloisten käytettävissä olevista tuloista menee suuri osa ruokaan.

3. Statens och kommunernas ekonomi bör i första hand balanseras genom att skära ner utgifterna.

Den offentliga skuldens förhållande till bruttoproduktionen håller på att överskrida 60 procent. Finland hotas av överskuldsättning, då den arbetsföra befolkningen inte klarar av att finansiera det allt större behovet av offentlig service. Det här hotet kallas för hållbarhetsunderskott.

Kandidatens kommentar

Veronkorotukset ovat parempi vaihtoehto kuin menoleikkaukset. Leikkaukset heikentävät tulevaisuuden pohjaa ja tulevat pitemmällä aikavälillä kalliimmaksi.

4. Barnbidraget bör höjas och beskattas.

Det skattefria barnbidraget är i år 95,75-174,27 euro i månaden, beroende på antalet barn. Ensamförsörjartillägget är 48,55 euro per barn och månad. Om barnbidraget höjs och beskattas har det en inkomstutjämnande effekt.

Kandidatens kommentar

Ehjässä ja kaikkien arvostamassa hyvinvointivaltiossa on oltava universaaleja kaikille yhteisesti kuuluvia palveluja ja etuisuuksia. Lapsilisien verotus olisi myös veroteknisesti aika vaikea toteuttaa.

5. Finland har inte råd med social- och hälsovårdstjänster i nuvarande omfattning.

Den kommunala social- och hälsovården kostar nästan 20 miljarder euro i året. Hållbarhetsunderskottet i den offentliga ekonomin och förändringen i befolkningsstrukturen betyder att såväl servicestrukturer som verksamhetssätten inom social- och hälsovården måste reformeras.

Kandidatens kommentar

Palvelujen laajuudesta ei voida tinkiä, mutta kustannusten valumista yksityisen bisneksen ja veroparatiisien suuntaan on vähennettävä ja julkisten palvelujen laatua ja vaikuttavuutta on parannettava.

 • Kandidatens svar
 • Partiets svar

3. Säkerhet

1. Ett Natomedlemskap skulle stärka Finlands säkerhetspolitiska ställning.

Nato är en försvarsallians med 28 medlemsländer. Dess viktigaste uppgift är att garantera medlemmarnas säkerhet. Varje medlemsland är skyldigt att hjälpa ett annat medlemsland som utsätts för angrepp. Nato har ett partnerskapsnät och genomför krishanteringsoperationer, där också Finland deltar. Enligt nuvarande regeringsprogram bevarar Finland möjligheten att söka Natomedlemskap.

Kandidatens kommentar

Nato ei lisää turvallisuuttamme eikä vähennä rahanmenoa. Vastakkainasettelun ja asevarustelun sijaan on viisasta panostaa jatkossakin osaamiseemme kansainvälisessä kriisinhallinnassa.

2. Det behövs flera poliser i Finland.

Antalet poliser uppskattas i år till 7500, vilket är cirka 50 poliser fler än i fjol. Riksdagen har ansett att de anslag som finns i statsbudgeten räcker för att bevara polisens operativa kapacitet på 2014 års nivå. Inrikesministeriet har ändå uppskattat att tillgången till bastjänster kommer att minska.

Kandidatens kommentar

Poliiseja tarvitaan harmaan talouden ja talousrikollisuuden torjuntaan. Tämä tuo myös lisäämisen kustannukset takaisin mm. rikoshyödyn perintänä.

3. Invandringen till Finland bör begränsas för att minska risken för terrorism.

I fjol tog Finland emot 3 651 asylsökande. Av dem beviljades 1 346 asyl. De flesta asylsökande kom från Irak, Somalien och Ryssland. Finland tog i fjol också emot 1 030 kvotflyktingar från Syrien, Demokratiska republiken Kongo och Sudan.

Kandidatens kommentar

Terrorismia torjutaan tehokkaimmin järkevällä ulkopolitiikalla ja kansainvälisellä yhteistyöllä. Maahanmuuttoa tarvitsemme edelleen, sillä jo nyt meillä on aloja, joille ei löydy työntekijöitä omasta takaa.

4. Rysslands maktsfärspolitik är ett hot för Finland.

I Rysslands militärdoktrin definieras Nato som landets största säkerhetshot. Av Rysslands grannländer har Ukraina meddelat att man eftersträvar ett Natomedlemskap.

Kandidatens kommentar

Nykyiset Venäjän toimet ja politiikka eivät kohdistu uhkana Suomeen, vaikka ne muutoin ovatkin huolestuttavia.

5. När det gäller nätövervakning är statens säkerhet viktigare än medborgarens inregritetsskydd.

En arbetsgrupp på Försvarsministeriet föreslår omfattande övervakning av nättrafiken för att avvärja hot mot den nationella säkerheten. Övervakningen skulle förutsätta att grundlagen ändras.

Kandidatens kommentar

Emme voi mennä poliisi-/kontrollivaltioon, jossa yksityisen kansalaisen yksityisyydensuoja alistettaisiin valtion turvallisuuspolitiikan alle.

6. Finland bör delta i kampen mot IS med utbildning av den irakiska regeringens styrkor

Islamiska Staten (IS) är en sunniislamistisk terrorgrupp som har tagit kontrollen över stora delar av Syrien och Irak. Gruppen tillämpar en mycket strikt tolkning av islam och vill införa ett muslimskt kalifat. En USA-ledd allians försöker bekämpa IS.

Kandidatens kommentar

Suomen rauhanturvaamis- ja kriisinhallintarooliin sopii paremmin turvallisuus- ja poliisipuolen koulutus kuin sotilaallinen koulutus, mutta Isisin hirmutekojen lopettamisessa on myös Suomen oltava apuna.

 • Kandidatens svar
 • Partiets svar

4. Hälsa

1. Obotligt sjuka bör ha rätt till dödshjälp.

Det är tillåtet att ge assistans vid självmord men aktiv eutanasi är ett brott. Professor Jorma Palo var en känd förespråkare för eutanasi och det är också tidigare finansministern Iiro Viinanen, tidigare Europaparlamentarikern Esko Seppänen och president Sauli Niinistö. Kända motståndare är till exempel läkaren Pekka Reinikainen och arkiatern Risto Pelkonen.

Kandidatens kommentar

Tilanteessa, jossa sairaalla on aito kyky tehdä tämä itseään koskeva päätös, on hänen itsemääräämisoikeuttaan kunnioitettava.

2. Social- och hälsovården bör i första hand produceras som offentliga tjänster.

I den kommunala social- och hälsovården.arbetar omkring 265 000 personer. Privata hälsovårdstjänster och företagshälsovården kompletterar den kommunala servicen. De privata serviceproducenterna står för ungefär en fjärdedel av hälsovårdstjänsterna. Den senaste tiden har utläggningen av service på privata ökat.

Kandidatens kommentar

Ihmisten terveys ei saa olla yksityisen voitontavoittelun ja bisneksen kohde. Terveyspalveluiden tulee olla tasa-arvoisia, pääosin verovaroin rahoitettuja ja julkisesti tuotettuja. Yksityissektori täydentää palvelutarjontaa, mutta nykyinen käytäntö, jossa rahalla saa ohituskaistan yksityispuolelle yhteiskunnan tuella, ei vetele. Yksityissektorin tukemiseen menevät verovarat on siirrettävä julkisten terveyspalvelujen saatavuuden ja laadun parantamiseen.

3. Myndigheterna bör ha lägre tröskel för att ingripa i barnfamiljernas problem.

Situationen inom barnskyddet har diskuterats i offentligheten sedan våren 2012, då ett 8-årigt barn mördades i Helsingfors. Barnet var klient hos barnskyddet, som hade fått många anmälningar om henne. Omsorgsministern har konstaterat att tröskeln för att ge familjerna hjälp i tid är för hög och att det är problematiskt.

Kandidatens kommentar

Tämä edellyttää resurssien lisäämistä kuntien sosiaali- ja terveyspalveluihin. Lapsia on suojeltava kaikin mahdollisin keinoin. Tärkeintä on parantaa ennaltaehkäiseviä perhepalveluja.

4. Åldringarna och deras anhöriga bör påföras ett större ansvar för vårdkostnaderna.

Befolkningen åldras och kostnaderna för äldreomsorgen stiger. Professorn i civilrätt Urpo Kangas har föreslagit att vuxna barn kunde förpliktas att betala för till exempel vårdplats för sina föräldrar om deras pension inte räcker till. Så är det i flera länder i Europa.

Kandidatens kommentar

Kaikille on turvattava riittävät ja kohtuuhintaiset hoivapalvelut verovaroilla, mutta täydentävien palvelujen osalta voitaisiin periä nykyistä enemmän omaisuuden ja tulojen mukaisia porrastettuja maksuja.

5. Medborgarnas rätt till hälsovård är viktigare än den kommunala självstyrelsen.

Enligt grundlagen är Finland indelat i kommuner vilkas förvaltning skall grunda sig på självstyrelse för kommunens invånare. Samtidigt skall det allmänna tillförsäkra var och en tillräckliga social-, hälsovårds- och sjukvårdstjänster.

Kandidatens kommentar

Vaikka voimavarat ja päätöksenteko keskitetään sote-uudistuksessa isommille alueille, on lähtökohtana, että palvelut on aina tuotettava lähellä asukkaita. Tavallisen ihmisen kannalta laadukkaat palvelut ovat hallintoa tärkeämmät.

 • Kandidatens svar
 • Partiets svar

5. Framtid

1. Arbetet för att stävja klimatförändringen bör prioriteras fram om industrins konkurrenskraft.

Finlands mål på lång sikt är att minska utsläppen med minst 80 procent till år 2050. Finland försöker också avstå från kolkraft till år 2025. Klimatmålen definieras bland annat i den nya klimatlagen. http://217.71.145.20/TRIPviewer/show.asp?tunniste=RP+82/2014&base=errp&palvelin=www.eduskunta.fi&f=WORD&kieli=ru

Kandidatens kommentar

Ympäristöä vahingoittava toiminta koituu ajan mittaan myös talouskasvun ja työllisyyden haitaksi. Teollisuuden kilpailukyvyn kannalta oleellista on se, kuinka vahvasti pystymme kehittämään ja myymään jo nyt korkeatasoista cleantech –osaamistamme.

2. Genändrade livsmedel är trygga för människan och miljön.

Genetiskt modifierade organismer är till exempel växter vars arvsmassa och egenskaper har ändrats med genteknik. Genteknik används oftast i förädlingen av soja och majs. De förses med gener som gör dem resistenta mot vissa bekämpningsmedel eller som ger motståndskraft mot vissa skadeinsekters larver.

Kandidatens kommentar

Suomesta on tehtävä GMO-vapaa maa. Jokaisella on oltava oikeus syödä GMO-vapaata ruokaa ja myös viljelijöillä on oltava mahdollisuus viljellä ilman geenimuuntelua. GMO-vapaa tuotanto voisi tulevaisuudessa olla kilpailuetumme ruuantuotannossa.

3. Finland bör ta ett större ansvar för asylsökande som kommer till EU-området.

I fjol anlände 600 000 asylsökande till Europeiska unionen. Finlands andel av de asylsökande var 0,6 procent. Av unionens 28 medlemsländer tog sex emot nästan 80 procent av alla asylsökande. Över 2 500 personer drunknade eller försvann på Medelhavet då de försökte ta sig till Europa över havet i brist på lagliga flyktvägar.

Kandidatens kommentar

EU:n rajavaltiona meillä on jo omat haasteemme, mutta on tärkeää, että jäsenvaltiot kantavat vastuuta turvapaikanhakijoista tasaisesti. Tällä hetkellä tilanne on eteläisten jäsenmaiden osalta todella vaikea.

4. Tanken att hela Finland ska vara bebott är förlegad.

Under de drygt tio senaste åren har södra och mellersta Finland stått för den proportionellt sett största inflyttningen medan östra och norra Finland står för den största nettoförlusten. I dag koncentrerar sig befolkningsökningen så gott som helt till huvudstadsregionen.

Kandidatens kommentar

Tosiasia on, että asutus keskittyy edelleen ja jo nyt meillä on alueita, joilla ei ole riittävää asukasmäärää kaikille palveluille. Alueellisesti tasapainoista kehitystä on tuettava, mutta ei hinnalla millä hyvänsä. Tarvitaan panostuksia mm. liikenne- ja tietoverkkoihin, koulutusmahdollisuuksiin ja uusiutuvan hajautetun energian tuottamiseen. Tukien on kuitenkin edistettävä alueiden lisäksi myös koko kansantalouden myönteistä kehitystä.

5. Storleken på elevgrupperna i grundskolan bör begränsas i lag till till exempel 20 elever.

Lagen definierar inte storleken på undervisningsgrupperna i allmänbildningen. Det betyder att skolklassernas storlek kan variera mycket från kommun till kommun. Sedan 2010 har Undervisnings- och kulturministeriet anvisat statligt specialstöd för att minska undervisningsgrupperna i grundutbildningen. I år minskar stödet emellertid jämfört med i fjol.

Kandidatens kommentar

Pienemmät opetusryhmät ovat niin lasten kuin opettajienkin etu.

 • Kandidatens svar
 • Partiets svar

7. Omröstningar

1. En folkomröstning bör ordnas om Finlands Natomedlemskap

2. Ett principbeslut om ett nytt kärnkraftverk kan godkännas.

Kandidatens kommentar

On järkevää siirtyä hajautettuun, uusiutuvaan kotimaiseen energiantuotantoon sen sijaan, että sidottaisiin valtavasti pääomia vaikeuksissa kompuroivaan ydinvoimaan.

3. Inkomstskatten sänks jämnt i alla inkomstklasser för att stimulera ekonomin.

Kandidatens kommentar

Veroja pitää maksaa veronmaksukyvyn mukaan, jotta hyvinvointivaltion rahoitus voidaan turvata.

4. Den förra riksdagens beslut att tillåta könsneutrala äktenskap rivs upp.

Kandidatens kommentar

Yhdenvertaisuus ja tasa-arvo ovat tärkeitä arvojamme.

5. Försäljning av svaga viner och starköl tillåts i livsmedelsaffärer.

Kandidatens kommentar

Nykysysteemi on hyvä.

6. Den obligatoriska skolsvenskan slopas.

Kandidatens kommentar

Ruotsi on virallinen kielemme ja tätä tulee kunnioittaa. On kuitenkin syytä pohtia voitaisiinko joustavuutta lisätä esimerkiksi kokeiluilla, joissa alueellisesti perustelluista syistä voisi ruotsin tilalle valita toisen kielen.

 • Kandidatens svar
 • Partiets svar

8. Din region

1. Trängselavgifter bör införas i huvudstadsregionen.

Kandidatens kommentar

Yksityisautoiluun ei pidä kannustaa, ruuhkamaksuilla voitaisiin vähentää yksityisautoilun aiheuttamia ilmasto-, ruuhka- ja meluhaittoja merkittävästi ja parantaa joukkoliikennettä, mutta ruuhkien vähenemisen kautta myös muun autoliikenteen sujuvuutta.

2. Vägarna i Nyland bör förbättras innan man bygger nya spårförbindelser österut eller västerut.

Kandidatens kommentar

Perusväylänpitoon on satsattava, mutta tarvitaan myös joukkoliikennettä palvelevia uusia ratayhteyksiä.

3. Stora kommunsammanslagningar är ett bättre alternativ än självständiga kommuner med en gemensam metropolförvaltning.

Kandidatens kommentar

Kuntalaiset eivät tarvitse kuntarajoja, kunnanjohtajia ja vaakunoita vaan hyviä, kattavia, tasa-arvoisia ja kohtuuhintaisia palveluita. Tarvitaan kuitenkin myös toimiva lähidemokratia.

4. Det finns för många små sjukhus i Nyland. Vården borde koncentreras till större enheter.

Kandidatens kommentar

Sote-uudistuksen lähtökohta on laajemmat vastuu- ja toteuttamisalueet. Jokaiselle sote-alueelle tulee nyt riittävä väestöpohja vaativimpienkin palvelujen järjestämiseksi. Vaikka voimavarat ja päätöksenteko keskitetään isommille alueille, on uudistuksen lähtökohtana, että palvelut tuotetaan mahdollisimman lähellä asukkaita. Vaativimpien hoitojen keskittämisellä saadaan säästöjä, joita voidaan käyttää lähipalvelujen rahoittamiseen.

5. Staten bör ålägga kommunerna att ta emot kvotflyktingar jämbördigt.

Kandidatens kommentar

Kaikkien on kannettava vastuuta. On kuitenkin mietittävä myös paikkakuntavalintojen tarkoituksenmukaisuutta, mutta mikäli kunnan katsotaan olevan sopiva vaihtoehto esimerkiksi vastaanottokeskuksen perustamispaikaksi niin sen ei pitäisi voida kieltäytyä.

6. JOKER: Vallöften är bindande.

Kandidatens kommentar

Vaalilupaukset ja –tavoitteet ovat tärkeitä, sillä ne kertovat äänestäjälle ehdokkaan tahtotilasta. Niiden toteuttamismahdollisuudet ovat kuitenkin kiinni hallituspohjasta ja monesta muusta reunaehdosta. Luvatusta ja omista tavoitteista on kuitenkin pidettävä kiinni ja ajettava niitä kaikin voimin eteenpäin.

<< Tillbaka