Taisto Miettinen

Valkompassen 2015 Nylands valkrets

Till Valkompassens första sida
 • Kandidatens svar
 • Partiets svar

1. Arbete

1. Det är alltför lätt att leva på socialbidrag i Finland

Syftet med den sociala tryggheten är att garantera alla människor en tillräcklig utkomst och omsorg i alla livssituationer. Den sociala tryggheten består av service och förmåner såsom barnbidrag, sjuk- och föräldrapenning, arbetslöshetsskydd och utkomststöd.

Kandidatens kommentar

Hyvä sosiaaliturva saattaa lisätä vapaamatkustamista. Sinänsä elämä sosiaaliturvan varassa ei ole helppoa.

2. Öppettiderna inom handeln och andra butiker bör avregleras.

Butikernas och andra affärers dagliga öppettider bestäms i lag. Affärer med en yta på mer än 100 kvm bör vara stängda under kyrkliga helger och första maj, självständighetsdagen, morsdagen och farsdagen. Regionförvaltningsverket kan bevilja undantag på ansökan.

Kandidatens kommentar

Yrittäjien tulee saada päättää itse aukioloajoista. Aukioloaikojen vapauttaminen lisää työllisyyttä.

3. Finland bör gå över till en basinkomst som ersätter det nuvarande socialskyddets miniminivå.

Med basinkomst avses en penningsumma som utbetalas regelbundet för att garantera utkomst. Det finns många modeller men det gemensamma för dem är att basinkomsten vore ägnad att eliminera flitfällor eftersom det alltid skulle vara lönsamt att arbeta. Då inkomsterna stiger sjunker basinkomsten via beskattningen.

Kandidatens kommentar

Hyvinä puolina olisi mm. sen tuoma selkeä perustoimeentulo ja erilaisten tukimuotojen poistuminen. Ongelmana olisi mm. työnteon arvon aleneminen. Suurimpana kysymyksenä olisi sen suuruus

4. Lagen bör garantera arbetstagaren en minimiarbetstid.

Så kallade nollavtal betyder att arbetstagaren inte vet på förhand hur många skift hen har under nästa arbetsschema. Antalet veckoarbetstimmar kan variera från noll till till exempel 40. Nollavtalen ger arbetsgivaren flexibilitet men lämnar arbetstagaren utan skydd.

Kandidatens kommentar

Työnantajilla voi olla tarve vain tuntitöihin. Ei kuitenkaan nollasopimuksia

5. Tiden för utbetalning av arbetslöshetsskydd bör förkortas.

Den inkomstrelaterade dagpenningen utbetalas för 500 fulla arbetslöshetsdagar. Hur stor dagpenningen är beror på inkomsten. Vanligen är dagpenningen 50-70 procent av lönen. Den är skattepliktig inkomst.

Kandidatens kommentar

Leikkaus lisäisi toimeentuloturvan saajien määrää. Voimavarat on keskitettävä uusien työpaikkojen luomiseen ja työttömyysturvan kehittämiseen työllisyyden lisäämiseksi

 • Kandidatens svar
 • Partiets svar

2. Ekonomi

1. Finland skulle klara sig bättre utanför euron.

Euron är Europeiska Unionens gemensamma valuta, som togs i bruk som kontantvaluta den 1 februari 2002. I detta nu hör 19 EU-länder till Euroområdet. Euron är en flytande valuta. Den viktigaste mätaren på värdet är förhållandet till USD.

Kandidatens kommentar

Yhteisvaluutan näen sinänsä hyötynä mm. kaupankäynnin osalta. Sen sijaan euroon liittyvät sopimusvastuut esim. Kreikan osalta ovat haittoja.

2. Skatten på livsmedel kan höjas.

Den allmänna mervärdesskattesatsen är 24 %. Mervärdesskatten på restaurang- och måltidstjänster och på livsmedel är 14 % och på kultur 10 %. På Finansministeriet har det varit aktuellt med en mervärdesskattereform som förenhetligar alla skattesatser. Då skulle den högsta skattesatsen sjunka och i motsvarande grad stiga för till exempel livsmedel.

Kandidatens kommentar

Ruoka kuuluu ihmisten perustarpeisiin, joihin kaikilla tulee olla varaa

3. Statens och kommunernas ekonomi bör i första hand balanseras genom att skära ner utgifterna.

Den offentliga skuldens förhållande till bruttoproduktionen håller på att överskrida 60 procent. Finland hotas av överskuldsättning, då den arbetsföra befolkningen inte klarar av att finansiera det allt större behovet av offentlig service. Det här hotet kallas för hållbarhetsunderskott.

Kandidatens kommentar

Valtion holhousta ja kustannuksia tulee vähentää. Kuntien yhteistoimintaa on kohennettava.

4. Barnbidraget bör höjas och beskattas.

Det skattefria barnbidraget är i år 95,75-174,27 euro i månaden, beroende på antalet barn. Ensamförsörjartillägget är 48,55 euro per barn och månad. Om barnbidraget höjs och beskattas har det en inkomstutjämnande effekt.

Kandidatens kommentar

Korotus ja samanaikainen vähennys (verotus) lisää hallinnollisia kustannuksia

5. Finland har inte råd med social- och hälsovårdstjänster i nuvarande omfattning.

Den kommunala social- och hälsovården kostar nästan 20 miljarder euro i året. Hållbarhetsunderskottet i den offentliga ekonomin och förändringen i befolkningsstrukturen betyder att såväl servicestrukturer som verksamhetssätten inom social- och hälsovården måste reformeras.

Kandidatens kommentar

Peruspalvelut turvattava. Kysymys lakiin perustuvista velvoitteista, joiden leikkaamiset aiheuttavat muita ongelmia ja lisäkustannuksia. Enneltaehkäisevyys tärkeää. Turhaa byrokratiaa on karsittava

 • Kandidatens svar
 • Partiets svar

3. Säkerhet

1. Ett Natomedlemskap skulle stärka Finlands säkerhetspolitiska ställning.

Nato är en försvarsallians med 28 medlemsländer. Dess viktigaste uppgift är att garantera medlemmarnas säkerhet. Varje medlemsland är skyldigt att hjälpa ett annat medlemsland som utsätts för angrepp. Nato har ett partnerskapsnät och genomför krishanteringsoperationer, där också Finland deltar. Enligt nuvarande regeringsprogram bevarar Finland möjligheten att söka Natomedlemskap.

Kandidatens kommentar

Puolustus tulee rakentaa pääosin yhteistyöhön. Myöskin varsinaiseen puolustusliitto Natoon liittyminen on yksi vaihtoehto, jossa voitaisiin harkita kansanäänestystä. Jäsenyys vahvistaa lähtökohtaisesti turvallisuuspoliittista asemaa.

2. Det behövs flera poliser i Finland.

Antalet poliser uppskattas i år till 7500, vilket är cirka 50 poliser fler än i fjol. Riksdagen har ansett att de anslag som finns i statsbudgeten räcker för att bevara polisens operativa kapacitet på 2014 års nivå. Inrikesministeriet har ändå uppskattat att tillgången till bastjänster kommer att minska.

Kandidatens kommentar

Poliisien määrän vähentyminen heikentää turvallisuutta etenkin pienillä paikkakunnilla

3. Invandringen till Finland bör begränsas för att minska risken för terrorism.

I fjol tog Finland emot 3 651 asylsökande. Av dem beviljades 1 346 asyl. De flesta asylsökande kom från Irak, Somalien och Ryssland. Finland tog i fjol också emot 1 030 kvotflyktingar från Syrien, Demokratiska republiken Kongo och Sudan.

Kandidatens kommentar

Terrorismin uhkaa on vähennettävä muilla keinoin kuin kytkemällä asia esim. työperäiseen ja humanitaariseen maahanmuutttoon

4. Rysslands maktsfärspolitik är ett hot för Finland.

I Rysslands militärdoktrin definieras Nato som landets största säkerhetshot. Av Rysslands grannländer har Ukraina meddelat att man eftersträvar ett Natomedlemskap.

Kandidatens kommentar

Venäjä on uhka esim. Ukrainalle sekä voi olla uhka myös Suomelle. (etupiiripolitiikka ?)

5. När det gäller nätövervakning är statens säkerhet viktigare än medborgarens inregritetsskydd.

En arbetsgrupp på Försvarsministeriet föreslår omfattande övervakning av nättrafiken för att avvärja hot mot den nationella säkerheten. Övervakningen skulle förutsätta att grundlagen ändras.

Kandidatens kommentar

Kansalaisilla on perustuslain 10 §:n mukainen yksityiselämän suoja. Siihen voidaan puuttua vain vakavissa rikosepäilyissä

6. Finland bör delta i kampen mot IS med utbildning av den irakiska regeringens styrkor

Islamiska Staten (IS) är en sunniislamistisk terrorgrupp som har tagit kontrollen över stora delar av Syrien och Irak. Gruppen tillämpar en mycket strikt tolkning av islam och vill införa ett muslimskt kalifat. En USA-ledd allians försöker bekämpa IS.

Kandidatens kommentar

Kysymykseen tulee pääosin humanitäärinen apu.

 • Kandidatens svar
 • Partiets svar

4. Hälsa

1. Obotligt sjuka bör ha rätt till dödshjälp.

Det är tillåtet att ge assistans vid självmord men aktiv eutanasi är ett brott. Professor Jorma Palo var en känd förespråkare för eutanasi och det är också tidigare finansministern Iiro Viinanen, tidigare Europaparlamentarikern Esko Seppänen och president Sauli Niinistö. Kända motståndare är till exempel läkaren Pekka Reinikainen och arkiatern Risto Pelkonen.

Kandidatens kommentar

Jokaisella on oikeus elämään, ei velvollisuus. Ongelmana tilanteissa voi olla henkilön tahdonilmaisun "oikeellisuus"

2. Social- och hälsovården bör i första hand produceras som offentliga tjänster.

I den kommunala social- och hälsovården.arbetar omkring 265 000 personer. Privata hälsovårdstjänster och företagshälsovården kompletterar den kommunala servicen. De privata serviceproducenterna står för ungefär en fjärdedel av hälsovårdstjänsterna. Den senaste tiden har utläggningen av service på privata ökat.

Kandidatens kommentar

Valtion ja kuntien tulee huolehtia peruspalveluista. Yksityisiä palveluita voidaan käyttää täydentämään niitä

3. Myndigheterna bör ha lägre tröskel för att ingripa i barnfamiljernas problem.

Situationen inom barnskyddet har diskuterats i offentligheten sedan våren 2012, då ett 8-årigt barn mördades i Helsingfors. Barnet var klient hos barnskyddet, som hade fått många anmälningar om henne. Omsorgsministern har konstaterat att tröskeln för att ge familjerna hjälp i tid är för hög och att det är problematiskt.

Kandidatens kommentar

Ennaltaehkäisevä tuki on tärkeää.

4. Åldringarna och deras anhöriga bör påföras ett större ansvar för vårdkostnaderna.

Befolkningen åldras och kostnaderna för äldreomsorgen stiger. Professorn i civilrätt Urpo Kangas har föreslagit att vuxna barn kunde förpliktas att betala för till exempel vårdplats för sina föräldrar om deras pension inte räcker till. Så är det i flera länder i Europa.

Kandidatens kommentar

Peruspalvelut on turvattava valtion ja kunnan toimesta

5. Medborgarnas rätt till hälsovård är viktigare än den kommunala självstyrelsen.

Enligt grundlagen är Finland indelat i kommuner vilkas förvaltning skall grunda sig på självstyrelse för kommunens invånare. Samtidigt skall det allmänna tillförsäkra var och en tillräckliga social-, hälsovårds- och sjukvårdstjänster.

Kandidatens kommentar

Molemmat ovat tärkeitä. Kuntien itsehallinto ja kansalaisen oikeus terveyspalveluihin eivät sulje toisiaan pois. Kunnat voivat olla itsenäisiä ja terveyspalvelut voidaan tarjota omassa kunnassa tai muualla

 • Kandidatens svar
 • Partiets svar

5. Framtid

1. Arbetet för att stävja klimatförändringen bör prioriteras fram om industrins konkurrenskraft.

Finlands mål på lång sikt är att minska utsläppen med minst 80 procent till år 2050. Finland försöker också avstå från kolkraft till år 2025. Klimatmålen definieras bland annat i den nya klimatlagen. http://217.71.145.20/TRIPviewer/show.asp?tunniste=RP+82/2014&base=errp&palvelin=www.eduskunta.fi&f=WORD&kieli=ru

Kandidatens kommentar

Ongelma suurempi muualla kuin Euroopassa. Ympäristöasioita vaalittava siten, ettei ympäristöä pilata peruuttamattomasti tuleville sukupolville.

2. Genändrade livsmedel är trygga för människan och miljön.

Genetiskt modifierade organismer är till exempel växter vars arvsmassa och egenskaper har ändrats med genteknik. Genteknik används oftast i förädlingen av soja och majs. De förses med gener som gör dem resistenta mot vissa bekämpningsmedel eller som ger motståndskraft mot vissa skadeinsekters larver.

Kandidatens kommentar

Asiasta on esitetty hyvin ristiriitaisia asiantuntijoiden käsityksiä. Riskit suuremmat kuin luomussa. Allergisille henkilöille geenimuunneltu voi olla sopiva vaihtoehto.

3. Finland bör ta ett större ansvar för asylsökande som kommer till EU-området.

I fjol anlände 600 000 asylsökande till Europeiska unionen. Finlands andel av de asylsökande var 0,6 procent. Av unionens 28 medlemsländer tog sex emot nästan 80 procent av alla asylsökande. Över 2 500 personer drunknade eller försvann på Medelhavet då de försökte ta sig till Europa över havet i brist på lagliga flyktvägar.

Kandidatens kommentar

Turvapaikanhakijat on saatava integroitua Suomeen, joka on ollut nyt vajavaista

4. Tanken att hela Finland ska vara bebott är förlegad.

Under de drygt tio senaste åren har södra och mellersta Finland stått för den proportionellt sett största inflyttningen medan östra och norra Finland står för den största nettoförlusten. I dag koncentrerar sig befolkningsökningen så gott som helt till huvudstadsregionen.

Kandidatens kommentar

Osa (perus)tuotannosta tapahtuu syrjäseuduilla

5. Storleken på elevgrupperna i grundskolan bör begränsas i lag till till exempel 20 elever.

Lagen definierar inte storleken på undervisningsgrupperna i allmänbildningen. Det betyder att skolklassernas storlek kan variera mycket från kommun till kommun. Sedan 2010 har Undervisnings- och kulturministeriet anvisat statligt specialstöd för att minska undervisningsgrupperna i grundutbildningen. I år minskar stödet emellertid jämfört med i fjol.

Kandidatens kommentar

Koulutukseeen on panostettava ja pienemmät ryhmät ovat tavoiteltava asia. Ongelmana voisi olla pienet paikkakunnat, joilla oppilaiden määrä ylittäisi hieman ko. rajan. Siinä tuleekin olla joustoa.

 • Kandidatens svar
 • Partiets svar

7. Omröstningar

1. En folkomröstning bör ordnas om Finlands Natomedlemskap

Kandidatens kommentar

Eduskunta edustaa kansaa, mutta kysymyksessä sellainen asia, jossa voitaisiin pitää kansanäänestys, kun liittyminen tulisi ajankohtaiseksi

2. Ett principbeslut om ett nytt kärnkraftverk kan godkännas.

Kandidatens kommentar

Suomessa on 4 toimivaa, 1 rakenteilla oleva sekä suunnitteilla olevia ydinvoimaloita. Suomen energian saanti tulee pyrkiä saavuttamaan muutoin.

3. Inkomstskatten sänks jämnt i alla inkomstklasser för att stimulera ekonomin.

Kandidatens kommentar

Tuloveroa tulee alentaa etupäässä pienituloisilla

4. Den förra riksdagens beslut att tillåta könsneutrala äktenskap rivs upp.

Kandidatens kommentar

Eduskunta on tehnyt asiasta jo päätöksen, jota noudatetaan

5. Försäljning av svaga viner och starköl tillåts i livsmedelsaffärer.

Kandidatens kommentar

Valtion holhousta vähennettävä. Tupakkaakin myydään muualla kuin tupakkakaupoissa.

6. Den obligatoriska skolsvenskan slopas.

Kandidatens kommentar

Oppilailla ja heidän vanhemmillaan tulee olla valinnanvapaus opiskeltavan kielen suhteen, johon valintaan voi vaikuttaa esim. yhdentyvä Eurooppa, Venäjän merkityksellisyys Itä-Suomessa tai muut vastaavat seikat.

 • Kandidatens svar
 • Partiets svar

8. Din region

1. Trängselavgifter bör införas i huvudstadsregionen.

Kandidatens kommentar

Julkinen liikenne - oman auton käyttöön voidaan vaikuttaa muilla keinoin esim. verotuksella

2. Vägarna i Nyland bör förbättras innan man bygger nya spårförbindelser österut eller västerut.

Kandidatens kommentar

Yhteiskunnan tehokkuuden lisäämiseksi tulee panostaa liikenneyhteyksiin sekä julkiseen liikenteeseen

3. Stora kommunsammanslagningar är ett bättre alternativ än självständiga kommuner med en gemensam metropolförvaltning.

Kandidatens kommentar

Kunnilla tulee olla oikeus päättää kuntaliitoksista. Yhteistyötä voidaan lisätä myös ilman metropolihallintoakin

4. Det finns för många små sjukhus i Nyland. Vården borde koncentreras till större enheter.

Kandidatens kommentar

Pienet yksiköt lisäävät paikallisuutta, mutta lisäävät hallinnollisia kustannuksia. Tiedossani ei ole tarkempaa selvitystä eri yksiköiden rationaalisuudesta

5. Staten bör ålägga kommunerna att ta emot kvotflyktingar jämbördigt.

Kandidatens kommentar

Pakolaisten sijoittaminen syrjäseuduille on ongelmallista

6. JOKER: Vallöften är bindande.

Kandidatens kommentar

Itse teen sen, minkä lupaan. Samaa odotan myös muilta.

<< Tillbaka