Kirsi Mäkilaine

Valkompassen 2015 Nylands valkrets

Till Valkompassens första sida
 • Kandidatens svar
 • Partiets svar

1. Arbete

1. Det är alltför lätt att leva på socialbidrag i Finland

Syftet med den sociala tryggheten är att garantera alla människor en tillräcklig utkomst och omsorg i alla livssituationer. Den sociala tryggheten består av service och förmåner såsom barnbidrag, sjuk- och föräldrapenning, arbetslöshetsskydd och utkomststöd.

Kandidatens kommentar

Kannustinloukut pitää purkaa, jotta lyhyenkin työsuhteen vastaanottaminen kannattaisi. Työnteon pitää olla joutenoloa kannattavampaa. Nuoret saatava opiskelemaan/ töihin peruskoulun jälkeen.

2. Öppettiderna inom handeln och andra butiker bör avregleras.

Butikernas och andra affärers dagliga öppettider bestäms i lag. Affärer med en yta på mer än 100 kvm bör vara stängda under kyrkliga helger och första maj, självständighetsdagen, morsdagen och farsdagen. Regionförvaltningsverket kan bevilja undantag på ansökan.

3. Finland bör gå över till en basinkomst som ersätter det nuvarande socialskyddets miniminivå.

Med basinkomst avses en penningsumma som utbetalas regelbundet för att garantera utkomst. Det finns många modeller men det gemensamma för dem är att basinkomsten vore ägnad att eliminera flitfällor eftersom det alltid skulle vara lönsamt att arbeta. Då inkomsterna stiger sjunker basinkomsten via beskattningen.

Kandidatens kommentar

Vaihtoehdot punnittava. Perustuloon siirtyminen voisi lyhentää käsittelyaikoja ja vapauttaa sosiaalityöntekijöiden työaikaa muuhun työhön.

4. Lagen bör garantera arbetstagaren en minimiarbetstid.

Så kallade nollavtal betyder att arbetstagaren inte vet på förhand hur många skift hen har under nästa arbetsschema. Antalet veckoarbetstimmar kan variera från noll till till exempel 40. Nollavtalen ger arbetsgivaren flexibilitet men lämnar arbetstagaren utan skydd.

Kandidatens kommentar

On aloja, joissa minimityöaikaa ei voida turvata esim erilaiset keikkatyöt tai projektityöt.
Ns 0-sopimuksia en kannata eli työsopimuksia, joissa työajaksi sovitaan esim 0-38 tuntia.

5. Tiden för utbetalning av arbetslöshetsskydd bör förkortas.

Den inkomstrelaterade dagpenningen utbetalas för 500 fulla arbetslöshetsdagar. Hur stor dagpenningen är beror på inkomsten. Vanligen är dagpenningen 50-70 procent av lönen. Den är skattepliktig inkomst.

Kandidatens kommentar

500 päivää on melko lyhyt aika, jos työllisyystilanne on huono.

 • Kandidatens svar
 • Partiets svar

2. Ekonomi

1. Finland skulle klara sig bättre utanför euron.

Euron är Europeiska Unionens gemensamma valuta, som togs i bruk som kontantvaluta den 1 februari 2002. I detta nu hör 19 EU-länder till Euroområdet. Euron är en flytande valuta. Den viktigaste mätaren på värdet är förhållandet till USD.

2. Skatten på livsmedel kan höjas.

Den allmänna mervärdesskattesatsen är 24 %. Mervärdesskatten på restaurang- och måltidstjänster och på livsmedel är 14 % och på kultur 10 %. På Finansministeriet har det varit aktuellt med en mervärdesskattereform som förenhetligar alla skattesatser. Då skulle den högsta skattesatsen sjunka och i motsvarande grad stiga för till exempel livsmedel.

Kandidatens kommentar

Ruoan verotus jo nyt korkeaa. Kauppa ottaa välistä oman voittonsa, ostajat maksavat jokaisen veronkorotuksen.

3. Statens och kommunernas ekonomi bör i första hand balanseras genom att skära ner utgifterna.

Den offentliga skuldens förhållande till bruttoproduktionen håller på att överskrida 60 procent. Finland hotas av överskuldsättning, då den arbetsföra befolkningen inte klarar av att finansiera det allt större behovet av offentlig service. Det här hotet kallas för hållbarhetsunderskott.

Kandidatens kommentar

Peruspalveluista leikkaaminen tai verojen korotus ovat molemmat huonoja vaihtoehtoja. Leikkaukset on kohdennettava oikein eli ei leikata lapsilta, vanhuksilta, eläkeläisiltä tai pienituloisilta, vaan leikataan maailmanparannusmenoista; Eu-maksusta, kehitysapurahoista ja maahanmuuton kustannuksista.

4. Barnbidraget bör höjas och beskattas.

Det skattefria barnbidraget är i år 95,75-174,27 euro i månaden, beroende på antalet barn. Ensamförsörjartillägget är 48,55 euro per barn och månad. Om barnbidraget höjs och beskattas har det en inkomstutjämnande effekt.

Kandidatens kommentar

Kannattavaa siinä tapauksessa, että verotus olisi tässäkin progressiivista eli hyvätuloiset maksaisivat enemmän veroa lapsilisistään.

5. Finland har inte råd med social- och hälsovårdstjänster i nuvarande omfattning.

Den kommunala social- och hälsovården kostar nästan 20 miljarder euro i året. Hållbarhetsunderskottet i den offentliga ekonomin och förändringen i befolkningsstrukturen betyder att såväl servicestrukturer som verksamhetssätten inom social- och hälsovården måste reformeras.

Kandidatens kommentar

Valitettavasti ei, mutta niitä kuitenkin tarvitaan, joten varat on löydyttävä ja karsittava muualta. Kaikki tämän sektorin leikkaukset koskettavat eniten pienituloisimpia. Siksi parempaa elintasoa täältä hakevien maahanmuuttajien määrää on rajoitettava sosiaalikulujen karsimiseksi. Laki paperittomien hoitamisesta ilmaiseksi on ehdottomasti hylättävä. Ensiavun saa nytkin kaikki, muun ei pidä olla ilmaista laittomasti maassa oleville.

 • Kandidatens svar
 • Partiets svar

3. Säkerhet

1. Ett Natomedlemskap skulle stärka Finlands säkerhetspolitiska ställning.

Nato är en försvarsallians med 28 medlemsländer. Dess viktigaste uppgift är att garantera medlemmarnas säkerhet. Varje medlemsland är skyldigt att hjälpa ett annat medlemsland som utsätts för angrepp. Nato har ett partnerskapsnät och genomför krishanteringsoperationer, där också Finland deltar. Enligt nuvarande regeringsprogram bevarar Finland möjligheten att söka Natomedlemskap.

Kandidatens kommentar

Olen enemmän puolueettomuuden kannalla. Natoon liittymisen haitoista ja hyödyistä pitäisi tehdä selvitys ja vasta sen jälkeen päättää suuntaan tai toiseen.

2. Det behövs flera poliser i Finland.

Antalet poliser uppskattas i år till 7500, vilket är cirka 50 poliser fler än i fjol. Riksdagen har ansett att de anslag som finns i statsbudgeten räcker för att bevara polisens operativa kapacitet på 2014 års nivå. Inrikesministeriet har ändå uppskattat att tillgången till bastjänster kommer att minska.

Kandidatens kommentar

Suomessa tuloerot kasvavat ja työttömyys lisääntyy, tämä johtaa herkästi levottomuuksiin ja lisääntyvään rikollisuuteen. Poliiseja on oltava riittävästi turvallisuutta takaamassa.

3. Invandringen till Finland bör begränsas för att minska risken för terrorism.

I fjol tog Finland emot 3 651 asylsökande. Av dem beviljades 1 346 asyl. De flesta asylsökande kom från Irak, Somalien och Ryssland. Finland tog i fjol också emot 1 030 kvotflyktingar från Syrien, Demokratiska republiken Kongo och Sudan.

Kandidatens kommentar

Maahanmuuttoa Suomeen on rajoitettava sen vuoksi, ettei suomalaisilla veronmaksajilla ole varaa elättää jatkuvasti kasvavaa elintasopakolaisten joukkoa. Terrorismin uhka tulee lisääntyvän eriarvoistumisen myötä.

4. Rysslands maktsfärspolitik är ett hot för Finland.

I Rysslands militärdoktrin definieras Nato som landets största säkerhetshot. Av Rysslands grannländer har Ukraina meddelat att man eftersträvar ett Natomedlemskap.

Kandidatens kommentar

Suomen pitää miettiä tarkkaan mihin päin on kallellaan vai olisiko paras olla puolueeton. Minä kannatan puolueettomuutta.

5. När det gäller nätövervakning är statens säkerhet viktigare än medborgarens inregritetsskydd.

En arbetsgrupp på Försvarsministeriet föreslår omfattande övervakning av nättrafiken för att avvärja hot mot den nationella säkerheten. Övervakningen skulle förutsätta att grundlagen ändras.

Kandidatens kommentar

Kyllä jos kyse on vakavista asioista esim terrorismiuhka.

6. Finland bör delta i kampen mot IS med utbildning av den irakiska regeringens styrkor

Islamiska Staten (IS) är en sunniislamistisk terrorgrupp som har tagit kontrollen över stora delar av Syrien och Irak. Gruppen tillämpar en mycket strikt tolkning av islam och vill införa ett muslimskt kalifat. En USA-ledd allians försöker bekämpa IS.

 • Kandidatens svar
 • Partiets svar

4. Hälsa

1. Obotligt sjuka bör ha rätt till dödshjälp.

Det är tillåtet att ge assistans vid självmord men aktiv eutanasi är ett brott. Professor Jorma Palo var en känd förespråkare för eutanasi och det är också tidigare finansministern Iiro Viinanen, tidigare Europaparlamentarikern Esko Seppänen och president Sauli Niinistö. Kända motståndare är till exempel läkaren Pekka Reinikainen och arkiatern Risto Pelkonen.

Kandidatens kommentar

Eutanasia on mielestäni joissain tapauksissa kannatettavaa.

2. Social- och hälsovården bör i första hand produceras som offentliga tjänster.

I den kommunala social- och hälsovården.arbetar omkring 265 000 personer. Privata hälsovårdstjänster och företagshälsovården kompletterar den kommunala servicen. De privata serviceproducenterna står för ungefär en fjärdedel av hälsovårdstjänsterna. Den senaste tiden har utläggningen av service på privata ökat.

Kandidatens kommentar

Yksityisellä on aina tarkoitus tuottaa voittoa, en usko, että yksityinen pystyy tuottamaan laadultaan samat palvelut samaan hintaan kuin julkinen sektori. Yksityiset tuottajat voidaan tarvittaessa ottaa tukemaan julkista palvelutuotantoa.

3. Myndigheterna bör ha lägre tröskel för att ingripa i barnfamiljernas problem.

Situationen inom barnskyddet har diskuterats i offentligheten sedan våren 2012, då ett 8-årigt barn mördades i Helsingfors. Barnet var klient hos barnskyddet, som hade fått många anmälningar om henne. Omsorgsministern har konstaterat att tröskeln för att ge familjerna hjälp i tid är för hög och att det är problematiskt.

Kandidatens kommentar

Perheiden tukipalveluita on lisättävä ja perheet ohjattava herkästi tukipalveluiden piiriin.

4. Åldringarna och deras anhöriga bör påföras ett större ansvar för vårdkostnaderna.

Befolkningen åldras och kostnaderna för äldreomsorgen stiger. Professorn i civilrätt Urpo Kangas har föreslagit att vuxna barn kunde förpliktas att betala för till exempel vårdplats för sina föräldrar om deras pension inte räcker till. Så är det i flera länder i Europa.

Kandidatens kommentar

Useilla vanhuksilla ainoa omaisuus on asunto. Kotiaan ei kenenkään pidä joutua myymään hoitokustannusten kattamiseksi.

5. Medborgarnas rätt till hälsovård är viktigare än den kommunala självstyrelsen.

Enligt grundlagen är Finland indelat i kommuner vilkas förvaltning skall grunda sig på självstyrelse för kommunens invånare. Samtidigt skall det allmänna tillförsäkra var och en tillräckliga social-, hälsovårds- och sjukvårdstjänster.

Kandidatens kommentar

Mutta kunnilla oltava kuitenkin oikeus vaikuttaa palveluiden kustannuksiin.

 • Kandidatens svar
 • Partiets svar

5. Framtid

1. Arbetet för att stävja klimatförändringen bör prioriteras fram om industrins konkurrenskraft.

Finlands mål på lång sikt är att minska utsläppen med minst 80 procent till år 2050. Finland försöker också avstå från kolkraft till år 2025. Klimatmålen definieras bland annat i den nya klimatlagen. http://217.71.145.20/TRIPviewer/show.asp?tunniste=RP+82/2014&base=errp&palvelin=www.eduskunta.fi&f=WORD&kieli=ru

Kandidatens kommentar

Päästösopimukset ja viherverot ovat syöneet Suomen kilpailukyvyn. Teollisuus siirtyy täältä pois ja sellaisiin maihin, joissa ei välttämättä noudateta mitään ympäristöpolitiikkaa. Tässä asiassa on hyvä käyttää järkeä ja turvata Suomen teollisuus.

2. Genändrade livsmedel är trygga för människan och miljön.

Genetiskt modifierade organismer är till exempel växter vars arvsmassa och egenskaper har ändrats med genteknik. Genteknik används oftast i förädlingen av soja och majs. De förses med gener som gör dem resistenta mot vissa bekämpningsmedel eller som ger motståndskraft mot vissa skadeinsekters larver.

Kandidatens kommentar

Geenimuunnellun ruoan vaikutuksista ei ole turkimustietoa pitkältä ajalta saatavissa. Suhtaudun tähän kielteisesti.

3. Finland bör ta ett större ansvar för asylsökande som kommer till EU-området.

I fjol anlände 600 000 asylsökande till Europeiska unionen. Finlands andel av de asylsökande var 0,6 procent. Av unionens 28 medlemsländer tog sex emot nästan 80 procent av alla asylsökande. Över 2 500 personer drunknade eller försvann på Medelhavet då de försökte ta sig till Europa över havet i brist på lagliga flyktvägar.

Kandidatens kommentar

Suomen taloudella menee huonosti, peruspalveluista on säästetty ja leikattu. Meidän pitää ensisijaisesti pitää huolta omistamme.

4. Tanken att hela Finland ska vara bebott är förlegad.

Under de drygt tio senaste åren har södra och mellersta Finland stått för den proportionellt sett största inflyttningen medan östra och norra Finland står för den största nettoförlusten. I dag koncentrerar sig befolkningsökningen så gott som helt till huvudstadsregionen.

Kandidatens kommentar

Koko Suomi on pidettävä asuttuna ja maaseudulla turvattava Suomen oma elintarviketuotanto.

5. Storleken på elevgrupperna i grundskolan bör begränsas i lag till till exempel 20 elever.

Lagen definierar inte storleken på undervisningsgrupperna i allmänbildningen. Det betyder att skolklassernas storlek kan variera mycket från kommun till kommun. Sedan 2010 har Undervisnings- och kulturministeriet anvisat statligt specialstöd för att minska undervisningsgrupperna i grundutbildningen. I år minskar stödet emellertid jämfört med i fjol.

Kandidatens kommentar

Varsinkin pääkaupunkiseudulla koululuokat osilla alueita niin monikulttuurisia, että opetus isoissa ryhmissä lähes mahdotonta.

 • Kandidatens svar
 • Partiets svar

7. Omröstningar

1. En folkomröstning bör ordnas om Finlands Natomedlemskap

Kandidatens kommentar

Ensin selvitettävä puolueettomasti Naton hyödyt ja haitat, jotta kansalaisilla on tietopohjaa äänestykseen.

2. Ett principbeslut om ett nytt kärnkraftverk kan godkännas.

Kandidatens kommentar

Uusiutuvat energiamuodot ensisijaisia. Mutta oma energiantuotanto turvattava, vaikka sitten ydinvoimalla, jos muut konstit eivät riitä.

3. Inkomstskatten sänks jämnt i alla inkomstklasser för att stimulera ekonomin.

4. Den förra riksdagens beslut att tillåta könsneutrala äktenskap rivs upp.

Kandidatens kommentar

Sinällään minulla ei ole asiassa isompaa intoa kumpaankaan suuntaan. Kannatan kuitenkin puoueen linjausta. Samaa sukupuolta olevilla on jo mm rekisteröitymisoikeus. Tämän lain läpimeno vaikuttaa heteroparien adoptio-oikeuteen joistain maista, joka huono asia.

5. Försäljning av svaga viner och starköl tillåts i livsmedelsaffärer.

6. Den obligatoriska skolsvenskan slopas.

Kandidatens kommentar

Vapaaehtoisuus on myös ruotsinkielen etu. Motivaatiota opiskella on enemmän, jos ei ole pakkoa. Kannatan vapaaehtoisuutta ehdottomasti. En ole kuitenkaan ruotsinkielen vastainen, oma poikani on lukenut sitä vapaaehtoisena nelosluokasta lähtien.

 • Kandidatens svar
 • Partiets svar

8. Din region

1. Trängselavgifter bör införas i huvudstadsregionen.

Kandidatens kommentar

Helsingin keskusta alueella voidaan ottaa käyttöön ruuhkamaksut, kunhan tehdään riittävät, ilmaiset liityntäparkit sisääntuloväylille ja niistä joukkoliikenne mahdollisuus keskustaan.

2. Vägarna i Nyland bör förbättras innan man bygger nya spårförbindelser österut eller västerut.

Kandidatens kommentar

Teiden kunnostus olisi nyt halvempaa, kun öljyn hinta on alhaalla.

3. Stora kommunsammanslagningar är ett bättre alternativ än självständiga kommuner med en gemensam metropolförvaltning.

Kandidatens kommentar

Vastustan pääkaupunkiseudun liittämistä yhdeksi kunnaksi. En näe järkevänä tehdä kuntaa, jossa asuu viidesosa koko maan väestöstä.

4. Det finns för många små sjukhus i Nyland. Vården borde koncentreras till större enheter.

Kandidatens kommentar

Sairaaloita voidaan keskittää, jos sillä saavutetaan etua mm kaikki erikoisalan osaaminen keskittyy yhteen paikkaan. Terveysasemien yhteydessä en kannata keskittämistä, lähipalvelut on turvattava ihmisille.

5. Staten bör ålägga kommunerna att ta emot kvotflyktingar jämbördigt.

Kandidatens kommentar

Kun muu maa ottaa kiintiöpakolaisia, kolmen vuoden jälkeen iso osa heistä hakeutuu asumaan pääkaupunkiseudulle. Tällöin tasapuolisuus ei toteudu enää kolmen vuoden jälkeen vaan suuri osa pakkautuu Helsinki-Espoo-Vantaa akselille.

6. JOKER: Vallöften är bindande.

<< Tillbaka