Kyuu Eturautti

Valkompassen 2015 Nylands valkrets

Till Valkompassens första sida
 • Kandidatens svar
 • Partiets svar

1. Arbete

1. Det är alltför lätt att leva på socialbidrag i Finland

Syftet med den sociala tryggheten är att garantera alla människor en tillräcklig utkomst och omsorg i alla livssituationer. Den sociala tryggheten består av service och förmåner såsom barnbidrag, sjuk- och föräldrapenning, arbetslöshetsskydd och utkomststöd.

Kandidatens kommentar

Ei kuitenkaan syyllistetä sosiaaliturvan varassa eläjiä, ainakaan kunnes nykyjärjestelmän kannustinloukut on purettu. Annetaan rehti mahdollisuus kaikille ja tuomitaan vasta sitten.

2. Öppettiderna inom handeln och andra butiker bör avregleras.

Butikernas och andra affärers dagliga öppettider bestäms i lag. Affärer med en yta på mer än 100 kvm bör vara stängda under kyrkliga helger och första maj, självständighetsdagen, morsdagen och farsdagen. Regionförvaltningsverket kan bevilja undantag på ansökan.

Kandidatens kommentar

Sääntöyhteiskunta ei ole ratkaisu tässäkään kohtaa. Tottakai täytyy huolehtia että lakeja noudatetaan ja työntekijät voivat hyvin.

3. Finland bör gå över till en basinkomst som ersätter det nuvarande socialskyddets miniminivå.

Med basinkomst avses en penningsumma som utbetalas regelbundet för att garantera utkomst. Det finns många modeller men det gemensamma för dem är att basinkomsten vore ägnad att eliminera flitfällor eftersom det alltid skulle vara lönsamt att arbeta. Då inkomsterna stiger sjunker basinkomsten via beskattningen.

Kandidatens kommentar

Todennäköisesti hyvä idea, mutta tutkitaan ensin, selvitetään ja kokeillaan rajatusti. Annetaan faktojen puhua. Jos faktat osoittavat huonoksi malliksi, koitetaan jotain muuta. Optioita on.

4. Lagen bör garantera arbetstagaren en minimiarbetstid.

Så kallade nollavtal betyder att arbetstagaren inte vet på förhand hur många skift hen har under nästa arbetsschema. Antalet veckoarbetstimmar kan variera från noll till till exempel 40. Nollavtalen ger arbetsgivaren flexibilitet men lämnar arbetstagaren utan skydd.

Kandidatens kommentar

Pykäläviidakko ei ratkaise tätä asiaa. Työtä tekevien ihmisten asiallinen toimeentulo on ratkaistava muulla tavoin kuin lisää lakeja kirjoittamalla.

5. Tiden för utbetalning av arbetslöshetsskydd bör förkortas.

Den inkomstrelaterade dagpenningen utbetalas för 500 fulla arbetslöshetsdagar. Hur stor dagpenningen är beror på inkomsten. Vanligen är dagpenningen 50-70 procent av lönen. Den är skattepliktig inkomst.

Kandidatens kommentar

Tässä kohtaa karsisin rankalla kädellä AY-liikkeen valtaa muutoinkin. Kansalaiset samalle viivalle.

 • Kandidatens svar
 • Partiets svar

2. Ekonomi

1. Finland skulle klara sig bättre utanför euron.

Euron är Europeiska Unionens gemensamma valuta, som togs i bruk som kontantvaluta den 1 februari 2002. I detta nu hör 19 EU-länder till Euroområdet. Euron är en flytande valuta. Den viktigaste mätaren på värdet är förhållandet till USD.

Kandidatens kommentar

Mielipiteeni pohjautuu perustuen lukemiini kirjoihin ja kuulemiini talousviisaiden mielipiteisiin. En väitä olevani itse maailmantalouden ekspertti.

2. Skatten på livsmedel kan höjas.

Den allmänna mervärdesskattesatsen är 24 %. Mervärdesskatten på restaurang- och måltidstjänster och på livsmedel är 14 % och på kultur 10 %. På Finansministeriet har det varit aktuellt med en mervärdesskattereform som förenhetligar alla skattesatser. Då skulle den högsta skattesatsen sjunka och i motsvarande grad stiga för till exempel livsmedel.

Kandidatens kommentar

Selkeämpi veroitus kaikenkaikkiaan, vähemmän eri pykäliä. Ruokaveron viimeksi tehty keplottelu oli katastrofaalinen ja veron laskusta huolimatta nosti hintoja.

3. Statens och kommunernas ekonomi bör i första hand balanseras genom att skära ner utgifterna.

Den offentliga skuldens förhållande till bruttoproduktionen håller på att överskrida 60 procent. Finland hotas av överskuldsättning, då den arbetsföra befolkningen inte klarar av att finansiera det allt större behovet av offentlig service. Det här hotet kallas för hållbarhetsunderskott.

Kandidatens kommentar

Meillä on paljon leikattavaa, tavoilla joka ei aiheuta mitään haittaa kansalaisten hyvinvoinnille.

4. Barnbidraget bör höjas och beskattas.

Det skattefria barnbidraget är i år 95,75-174,27 euro i månaden, beroende på antalet barn. Ensamförsörjartillägget är 48,55 euro per barn och månad. Om barnbidraget höjs och beskattas har det en inkomstutjämnande effekt.

5. Finland har inte råd med social- och hälsovårdstjänster i nuvarande omfattning.

Den kommunala social- och hälsovården kostar nästan 20 miljarder euro i året. Hållbarhetsunderskottet i den offentliga ekonomin och förändringen i befolkningsstrukturen betyder att såväl servicestrukturer som verksamhetssätten inom social- och hälsovården måste reformeras.

Kandidatens kommentar

Kansalaisista on pidettävä huolta - mutta tehokkaammin. En vähentäisi yhtään lääkäriä, vaan säästöt tulevat leikkaamalla moniportaisesta terveydenhuoltojärjestelmästä välistä paloja pois. Vain lopputuloksella - kansalaisten terveydentilalla ja siitä huolehtimisella - on väliä.

 • Kandidatens svar
 • Partiets svar

3. Säkerhet

1. Ett Natomedlemskap skulle stärka Finlands säkerhetspolitiska ställning.

Nato är en försvarsallians med 28 medlemsländer. Dess viktigaste uppgift är att garantera medlemmarnas säkerhet. Varje medlemsland är skyldigt att hjälpa ett annat medlemsland som utsätts för angrepp. Nato har ett partnerskapsnät och genomför krishanteringsoperationer, där också Finland deltar. Enligt nuvarande regeringsprogram bevarar Finland möjligheten att söka Natomedlemskap.

Kandidatens kommentar

Kyllä; mutta en ole aivan varma millä hintaa. Luotan puolustusalan ammattilaisten mielipiteisiin omalta osaltani, mutta päätöksen haluan altistaa kansanäänestykselle.

2. Det behövs flera poliser i Finland.

Antalet poliser uppskattas i år till 7500, vilket är cirka 50 poliser fler än i fjol. Riksdagen har ansett att de anslag som finns i statsbudgeten räcker för att bevara polisens operativa kapacitet på 2014 års nivå. Inrikesministeriet har ändå uppskattat att tillgången till bastjänster kommer att minska.

Kandidatens kommentar

Puuttuisin mielummin rikosten syihin kuin seurauksiin. Rikollisten maahanmuuttajien välitön ja ehdoton karkoitus auttaisi paljon, kuten rajavalvonnan tehostus. Olemme jo epäonnistuneet siinä kohtaa kun tarvimme lisää poliiseja.

3. Invandringen till Finland bör begränsas för att minska risken för terrorism.

I fjol tog Finland emot 3 651 asylsökande. Av dem beviljades 1 346 asyl. De flesta asylsökande kom från Irak, Somalien och Ryssland. Finland tog i fjol också emot 1 030 kvotflyktingar från Syrien, Demokratiska republiken Kongo och Sudan.

Kandidatens kommentar

Terrorismi ei ole ainoa syy, mutta yksi monista pätevistä syistä. Työperäistä maahanmuuttoa sen sijaan kannatan.

4. Rysslands maktsfärspolitik är ett hot för Finland.

I Rysslands militärdoktrin definieras Nato som landets största säkerhetshot. Av Rysslands grannländer har Ukraina meddelat att man eftersträvar ett Natomedlemskap.

Kandidatens kommentar

Valitettavasti. Haluaisin kyllä että Venäjän kanssa voisi jutella rauhaa, mutta siihen tarvitaan molemmat osapuolet.

5. När det gäller nätövervakning är statens säkerhet viktigare än medborgarens inregritetsskydd.

En arbetsgrupp på Försvarsministeriet föreslår omfattande övervakning av nättrafiken för att avvärja hot mot den nationella säkerheten. Övervakningen skulle förutsätta att grundlagen ändras.

Kandidatens kommentar

Yksityisyyden suojelu ja valtion pitäminen poissa tiedoista parantaa tietoturvaa ja tekee Suomesta houkuttelevamman investointikohteen, kuten vaikkapa Islannin esimerkki osoittaa.

6. Finland bör delta i kampen mot IS med utbildning av den irakiska regeringens styrkor

Islamiska Staten (IS) är en sunniislamistisk terrorgrupp som har tagit kontrollen över stora delar av Syrien och Irak. Gruppen tillämpar en mycket strikt tolkning av islam och vill införa ett muslimskt kalifat. En USA-ledd allians försöker bekämpa IS.

Kandidatens kommentar

Ei nyt mikään prioriteetti, muttei suinkaan huonoimman pään idea.

 • Kandidatens svar
 • Partiets svar

4. Hälsa

1. Obotligt sjuka bör ha rätt till dödshjälp.

Det är tillåtet att ge assistans vid självmord men aktiv eutanasi är ett brott. Professor Jorma Palo var en känd förespråkare för eutanasi och det är också tidigare finansministern Iiro Viinanen, tidigare Europaparlamentarikern Esko Seppänen och president Sauli Niinistö. Kända motståndare är till exempel läkaren Pekka Reinikainen och arkiatern Risto Pelkonen.

Kandidatens kommentar

Kunnioitan täysivaltaisen yksilön vapautta päättää omista asioistaan.

2. Social- och hälsovården bör i första hand produceras som offentliga tjänster.

I den kommunala social- och hälsovården.arbetar omkring 265 000 personer. Privata hälsovårdstjänster och företagshälsovården kompletterar den kommunala servicen. De privata serviceproducenterna står för ungefär en fjärdedel av hälsovårdstjänsterna. Den senaste tiden har utläggningen av service på privata ökat.

Kandidatens kommentar

Näin yrittäjänä tiedän, että yritys voi tehdä asioita julkista fiksummin, mutta kyllä narut on oltava julkisissa käsissä. Jos kieltäisimme veronkierron eli "suunnittelun", olisi helpompi tukea yksityisiä. Nyt rahat vain heitetään paratiisisaarille.

3. Myndigheterna bör ha lägre tröskel för att ingripa i barnfamiljernas problem.

Situationen inom barnskyddet har diskuterats i offentligheten sedan våren 2012, då ett 8-årigt barn mördades i Helsingfors. Barnet var klient hos barnskyddet, som hade fått många anmälningar om henne. Omsorgsministern har konstaterat att tröskeln för att ge familjerna hjälp i tid är för hög och att det är problematiskt.

4. Åldringarna och deras anhöriga bör påföras ett större ansvar för vårdkostnaderna.

Befolkningen åldras och kostnaderna för äldreomsorgen stiger. Professorn i civilrätt Urpo Kangas har föreslagit att vuxna barn kunde förpliktas att betala för till exempel vårdplats för sina föräldrar om deras pension inte räcker till. Så är det i flera länder i Europa.

Kandidatens kommentar

Valtio tekee paljon turhia asioita joita sen ei tarvitse. Vanhuksista huolehtiminen ei ole yksi niistä turhista asioista, vaan prioriteettien kärjen tuntumassa.

5. Medborgarnas rätt till hälsovård är viktigare än den kommunala självstyrelsen.

Enligt grundlagen är Finland indelat i kommuner vilkas förvaltning skall grunda sig på självstyrelse för kommunens invånare. Samtidigt skall det allmänna tillförsäkra var och en tillräckliga social-, hälsovårds- och sjukvårdstjänster.

Kandidatens kommentar

Valitettavasti harva kuntaa hoitaa asiaa edes välttävästi. Täällä Tampereella on aivan turha koittaa saada mitään palveluita julkiselta puolen.

 • Kandidatens svar
 • Partiets svar

5. Framtid

1. Arbetet för att stävja klimatförändringen bör prioriteras fram om industrins konkurrenskraft.

Finlands mål på lång sikt är att minska utsläppen med minst 80 procent till år 2050. Finland försöker också avstå från kolkraft till år 2025. Klimatmålen definieras bland annat i den nya klimatlagen. http://217.71.145.20/TRIPviewer/show.asp?tunniste=RP+82/2014&base=errp&palvelin=www.eduskunta.fi&f=WORD&kieli=ru

Kandidatens kommentar

Nämä "vihreät" suuntaukset ovat olleet ampumista omaan jalkaan ja nettotulos ympäristölle haitallinen. Puhumme vääristä asioista. Pitäisi puhua enemmän ilmanlaadusta ja nettovaikutuksesta ympäristölle, eikä vain ulkoistaa ongelmaa Kiinalle.

2. Genändrade livsmedel är trygga för människan och miljön.

Genetiskt modifierade organismer är till exempel växter vars arvsmassa och egenskaper har ändrats med genteknik. Genteknik används oftast i förädlingen av soja och majs. De förses med gener som gör dem resistenta mot vissa bekämpningsmedel eller som ger motståndskraft mot vissa skadeinsekters larver.

Kandidatens kommentar

Vaikuttaa siltä, että gmo-tuotanto on ongelmallinen laji alusta loppuun monin tavoin. Pidän kuitenkin mielen avoimena, enkä halua tutkimusta kieltää.

3. Finland bör ta ett större ansvar för asylsökande som kommer till EU-området.

I fjol anlände 600 000 asylsökande till Europeiska unionen. Finlands andel av de asylsökande var 0,6 procent. Av unionens 28 medlemsländer tog sex emot nästan 80 procent av alla asylsökande. Över 2 500 personer drunknade eller försvann på Medelhavet då de försökte ta sig till Europa över havet i brist på lagliga flyktvägar.

Kandidatens kommentar

Lyhyt vastaus: rajat kiinni humanitaariselta maahanmuutolta, kaikki painotus työperäisen maahanmuuton toimivuuteen. Meillä ei ole tähän typeryyteen varaa.

4. Tanken att hela Finland ska vara bebott är förlegad.

Under de drygt tio senaste åren har södra och mellersta Finland stått för den proportionellt sett största inflyttningen medan östra och norra Finland står för den största nettoförlusten. I dag koncentrerar sig befolkningsökningen så gott som helt till huvudstadsregionen.

5. Storleken på elevgrupperna i grundskolan bör begränsas i lag till till exempel 20 elever.

Lagen definierar inte storleken på undervisningsgrupperna i allmänbildningen. Det betyder att skolklassernas storlek kan variera mycket från kommun till kommun. Sedan 2010 har Undervisnings- och kulturministeriet anvisat statligt specialstöd för att minska undervisningsgrupperna i grundutbildningen. I år minskar stödet emellertid jämfört med i fjol.

Kandidatens kommentar

Kun jouduin itse aikanaan yli 30 hengen ryhmään, opetuksen taso oli olematon. En pidä turhista pykälistä, mutta peruskoulu ei ole turha asia vaan yksi valtion perustehtävistä.

 • Kandidatens svar
 • Partiets svar

7. Omröstningar

1. En folkomröstning bör ordnas om Finlands Natomedlemskap

Kandidatens kommentar

Suoraa demokratiaa laajemminkin käyttöön.

2. Ett principbeslut om ett nytt kärnkraftverk kan godkännas.

Kandidatens kommentar

Tällä hetkellä ydinvoima on paras ratkaisu, joskin tämä toivottavasti joskus muuttuu. Yksityinen sijoitus; valtion turha kontrolloida määräänsä enempää. Ennen kaikkea ydinvoima tarkoittaa parempaa ilmanlaatua, se on välitön terveyshyöty.

3. Inkomstskatten sänks jämnt i alla inkomstklasser för att stimulera ekonomin.

Kandidatens kommentar

Turhia menoja ja turhia valtion/kuntien tehtäviä pois, sitten vähitellen voidaan laskea verojakin - mutta ei velaksi!

4. Den förra riksdagens beslut att tillåta könsneutrala äktenskap rivs upp.

Kandidatens kommentar

Homoseksuaalit ovat tavallisia kansalaisia missä muutkin, ansaiten samat oikeudet. Toivon että asiasta keskustellaan fiksusti - paljon nykyistä eduskuntaa fiksummin. Olen sateenkaariasioiden puolella, mutta haluan kunnioittaa myös vastapuolta.

5. Försäljning av svaga viner och starköl tillåts i livsmedelsaffärer.

Kandidatens kommentar

Turhaa pykäläsotkua. Alkoholilainsäädännöstä leijonaosa on turhaa. Tiukat ikärajat ja sopiva verotus riittävät pykäliksi.

6. Den obligatoriska skolsvenskan slopas.

Kandidatens kommentar

Haluan myös ruotsin kielen perustuslaillisen aseman pois. Se on tarpeeton reliikki, joka maksaa paljon ja luo tarpeetonta kitkaa kansalaisten välille.

 • Kandidatens svar
 • Partiets svar

8. Din region

1. Trängselavgifter bör införas i huvudstadsregionen.

Kandidatens kommentar

Enemmän porkkanaa, vähemmän keppiä. Ruuhkamaksujen perimiskulut ovat karanneet käsistä monissa maailman metropoleissa, jolloin nettohyöty jää pieneksi.

2. Vägarna i Nyland bör förbättras innan man bygger nya spårförbindelser österut eller västerut.

Kandidatens kommentar

Kunnossapitovelkaa teiden osalta on paikattava.

3. Stora kommunsammanslagningar är ett bättre alternativ än självständiga kommuner med en gemensam metropolförvaltning.

Kandidatens kommentar

Ei metodi, vaan lopputulos. Kumpi vaan ratkaisu voi toimia, jos fiksusti tehdään.

4. Det finns för många små sjukhus i Nyland. Vården borde koncentreras till större enheter.

Kandidatens kommentar

Ei metodi, vaan lopputulos. Jos pieni sairaala toimii tehokkaasti, sitä on turha siitä rangaista.

5. Staten bör ålägga kommunerna att ta emot kvotflyktingar jämbördigt.

Kandidatens kommentar

Ei lisää pykäliä - eikä myöskään lisää kiintiöpakolaisia. Keskitytään työperäiseen maahanmuuttoon ja katsotaan asuntotilanne kantaväestöllä kuntoon.

6. JOKER: Vallöften är bindande.

Kandidatens kommentar

Mies vastaa puheistaan

<< Tillbaka