Arja Juvonen Vald

Valkompassen 2015 Nylands valkrets

Till Valkompassens första sida
 • Kandidatens svar
 • Partiets svar

1. Arbete

1. Det är alltför lätt att leva på socialbidrag i Finland

Syftet med den sociala tryggheten är att garantera alla människor en tillräcklig utkomst och omsorg i alla livssituationer. Den sociala tryggheten består av service och förmåner såsom barnbidrag, sjuk- och föräldrapenning, arbetslöshetsskydd och utkomststöd.

Kandidatens kommentar

Sosiaaliturvan väärinkäytökset tulee selvittää, mikäli sellaisia havaitaan. Ihmistä on kannustettava työelämään. Mutta mistä sitä työtä löytyy? Ihmiselämään mahtuu erilaisia elämänvaiheita ja sosiaalituella elävää ei pidä syyllistää varsinkin jos on itse siihen syytön.

2. Öppettiderna inom handeln och andra butiker bör avregleras.

Butikernas och andra affärers dagliga öppettider bestäms i lag. Affärer med en yta på mer än 100 kvm bör vara stängda under kyrkliga helger och första maj, självständighetsdagen, morsdagen och farsdagen. Regionförvaltningsverket kan bevilja undantag på ansökan.

Kandidatens kommentar

Kustannukset yrittäjälle olisi ensin selvitettävä. Nykyinen tilanne on jo hyvin kiitettävä, kaupat ovat auki laajasti.

3. Finland bör gå över till en basinkomst som ersätter det nuvarande socialskyddets miniminivå.

Med basinkomst avses en penningsumma som utbetalas regelbundet för att garantera utkomst. Det finns många modeller men det gemensamma för dem är att basinkomsten vore ägnad att eliminera flitfällor eftersom det alltid skulle vara lönsamt att arbeta. Då inkomsterna stiger sjunker basinkomsten via beskattningen.

Kandidatens kommentar

Asia vaatii selvittämisen, vielä ei ole löytynyt hyvää mallia.

4. Lagen bör garantera arbetstagaren en minimiarbetstid.

Så kallade nollavtal betyder att arbetstagaren inte vet på förhand hur många skift hen har under nästa arbetsschema. Antalet veckoarbetstimmar kan variera från noll till till exempel 40. Nollavtalen ger arbetsgivaren flexibilitet men lämnar arbetstagaren utan skydd.

Kandidatens kommentar

Määräaikaisuuden sääntöjä tiukennettava. Nollasopimus voi olla jollekin hyvä esim.opiskelijalle, mutta ainoana tulolähteenä se on epävakaa ja huono. Työelämää tulee kehittää yhteistyössä työnantajapuolen ja työntekijöiden kanssa.

5. Tiden för utbetalning av arbetslöshetsskydd bör förkortas.

Den inkomstrelaterade dagpenningen utbetalas för 500 fulla arbetslöshetsdagar. Hur stor dagpenningen är beror på inkomsten. Vanligen är dagpenningen 50-70 procent av lönen. Den är skattepliktig inkomst.

 • Kandidatens svar
 • Partiets svar

2. Ekonomi

1. Finland skulle klara sig bättre utanför euron.

Euron är Europeiska Unionens gemensamma valuta, som togs i bruk som kontantvaluta den 1 februari 2002. I detta nu hör 19 EU-länder till Euroområdet. Euron är en flytande valuta. Den viktigaste mätaren på värdet är förhållandet till USD.

Kandidatens kommentar

Kts.Ruotsiin.

2. Skatten på livsmedel kan höjas.

Den allmänna mervärdesskattesatsen är 24 %. Mervärdesskatten på restaurang- och måltidstjänster och på livsmedel är 14 % och på kultur 10 %. På Finansministeriet har det varit aktuellt med en mervärdesskattereform som förenhetligar alla skattesatser. Då skulle den högsta skattesatsen sjunka och i motsvarande grad stiga för till exempel livsmedel.

Kandidatens kommentar

Alv on jo nyt liian korkea. Tasavero satuttaa kaikkia. Ruokaa eli perusasiaa ei tule verottaa ankarasti.

3. Statens och kommunernas ekonomi bör i första hand balanseras genom att skära ner utgifterna.

Den offentliga skuldens förhållande till bruttoproduktionen håller på att överskrida 60 procent. Finland hotas av överskuldsättning, då den arbetsföra befolkningen inte klarar av att finansiera det allt större behovet av offentlig service. Det här hotet kallas för hållbarhetsunderskott.

4. Barnbidraget bör höjas och beskattas.

Det skattefria barnbidraget är i år 95,75-174,27 euro i månaden, beroende på antalet barn. Ensamförsörjartillägget är 48,55 euro per barn och månad. Om barnbidraget höjs och beskattas har det en inkomstutjämnande effekt.

5. Finland har inte råd med social- och hälsovårdstjänster i nuvarande omfattning.

Den kommunala social- och hälsovården kostar nästan 20 miljarder euro i året. Hållbarhetsunderskottet i den offentliga ekonomin och förändringen i befolkningsstrukturen betyder att såväl servicestrukturer som verksamhetssätten inom social- och hälsovården måste reformeras.

Kandidatens kommentar

Terveydenhuoltoon on löydyttävä raha ja ihmiselle hoito. Tämä on tinkimätön linjani. On käsittämätöntä, että ihminen joutuu odottamaan hoitoon pääsyä ja on säästökohde. Se on Suomen häpeätahra.

 • Kandidatens svar
 • Partiets svar

3. Säkerhet

1. Ett Natomedlemskap skulle stärka Finlands säkerhetspolitiska ställning.

Nato är en försvarsallians med 28 medlemsländer. Dess viktigaste uppgift är att garantera medlemmarnas säkerhet. Varje medlemsland är skyldigt att hjälpa ett annat medlemsland som utsätts för angrepp. Nato har ett partnerskapsnät och genomför krishanteringsoperationer, där också Finland deltar. Enligt nuvarande regeringsprogram bevarar Finland möjligheten att söka Natomedlemskap.

2. Det behövs flera poliser i Finland.

Antalet poliser uppskattas i år till 7500, vilket är cirka 50 poliser fler än i fjol. Riksdagen har ansett att de anslag som finns i statsbudgeten räcker för att bevara polisens operativa kapacitet på 2014 års nivå. Inrikesministeriet har ändå uppskattat att tillgången till bastjänster kommer att minska.

3. Invandringen till Finland bör begränsas för att minska risken för terrorism.

I fjol tog Finland emot 3 651 asylsökande. Av dem beviljades 1 346 asyl. De flesta asylsökande kom från Irak, Somalien och Ryssland. Finland tog i fjol också emot 1 030 kvotflyktingar från Syrien, Demokratiska republiken Kongo och Sudan.

Kandidatens kommentar

On oltava valppaana ja ääriliikkeisiin on herättävä reagoimaan ajoissa. Jos on syytä olettaa, että terrorismia tulee, rajat kiinni.

4. Rysslands maktsfärspolitik är ett hot för Finland.

I Rysslands militärdoktrin definieras Nato som landets största säkerhetshot. Av Rysslands grannländer har Ukraina meddelat att man eftersträvar ett Natomedlemskap.

Kandidatens kommentar

Asevoimien vahvistaminen rajoilla, rajaloukkaukset ilmassa. Se herättää kysymyksiä ja luo uhkakuvia.

5. När det gäller nätövervakning är statens säkerhet viktigare än medborgarens inregritetsskydd.

En arbetsgrupp på Försvarsministeriet föreslår omfattande övervakning av nättrafiken för att avvärja hot mot den nationella säkerheten. Övervakningen skulle förutsätta att grundlagen ändras.

6. Finland bör delta i kampen mot IS med utbildning av den irakiska regeringens styrkor

Islamiska Staten (IS) är en sunniislamistisk terrorgrupp som har tagit kontrollen över stora delar av Syrien och Irak. Gruppen tillämpar en mycket strikt tolkning av islam och vill införa ett muslimskt kalifat. En USA-ledd allians försöker bekämpa IS.

 • Kandidatens svar
 • Partiets svar

4. Hälsa

1. Obotligt sjuka bör ha rätt till dödshjälp.

Det är tillåtet att ge assistans vid självmord men aktiv eutanasi är ett brott. Professor Jorma Palo var en känd förespråkare för eutanasi och det är också tidigare finansministern Iiro Viinanen, tidigare Europaparlamentarikern Esko Seppänen och president Sauli Niinistö. Kända motståndare är till exempel läkaren Pekka Reinikainen och arkiatern Risto Pelkonen.

Kandidatens kommentar

Kysymys on vaikeasti asetettu ja ymmärrettävissä, mutta vastaan silti myöntävästi. Hyvä saattohoito tulee paljon ennen keskustelua eutanasiasta. Saattohoito-asiat on saatava Suomessa kuntoon. Tein kuluneella kaudella toimenpidealoitteen, että käynnistetään lain valmistelu hyvän saattohoidon turvaamiseen. En puhu nyt eutanasiasta. Hyvä saattohoito tarkoittaa hyvää hoitoa kuoleman ollessa lähellä. Kun järkyttäviin kipuihin ei ole enää mitään keinoa, niin Suomessa käytetään nyt jo sedaatiota. Kun parantumattomasti sairas ihminen tietää ja voi luottaa terveydenhuollon toimintaan, kunnioitukseen ja inhimilliseen kohtaamiseen, hyvään saattohoitoon, meidän ei tarvitse puhua eutanasiasta. Kuolemaa ei tarvitse pelätä, kipuihin on olemassa helpotusta. Se lohduttaa myös kuolevan potilaan läheisten tilannetta.

2. Social- och hälsovården bör i första hand produceras som offentliga tjänster.

I den kommunala social- och hälsovården.arbetar omkring 265 000 personer. Privata hälsovårdstjänster och företagshälsovården kompletterar den kommunala servicen. De privata serviceproducenterna står för ungefär en fjärdedel av hälsovårdstjänsterna. Den senaste tiden har utläggningen av service på privata ökat.

Kandidatens kommentar

Yksityistä ja julkista tarvitaan molempia.

3. Myndigheterna bör ha lägre tröskel för att ingripa i barnfamiljernas problem.

Situationen inom barnskyddet har diskuterats i offentligheten sedan våren 2012, då ett 8-årigt barn mördades i Helsingfors. Barnet var klient hos barnskyddet, som hade fått många anmälningar om henne. Omsorgsministern har konstaterat att tröskeln för att ge familjerna hjälp i tid är för hög och att det är problematiskt.

Kandidatens kommentar

Olen esittänyt ns.lapsiluukkuja ja lapsiperheiden tukipalvelua: 24/7 puhelinnumero, josta saada apua.

4. Åldringarna och deras anhöriga bör påföras ett större ansvar för vårdkostnaderna.

Befolkningen åldras och kostnaderna för äldreomsorgen stiger. Professorn i civilrätt Urpo Kangas har föreslagit att vuxna barn kunde förpliktas att betala för till exempel vårdplats för sina föräldrar om deras pension inte räcker till. Så är det i flera länder i Europa.

5. Medborgarnas rätt till hälsovård är viktigare än den kommunala självstyrelsen.

Enligt grundlagen är Finland indelat i kommuner vilkas förvaltning skall grunda sig på självstyrelse för kommunens invånare. Samtidigt skall det allmänna tillförsäkra var och en tillräckliga social-, hälsovårds- och sjukvårdstjänster.

 • Kandidatens svar
 • Partiets svar

5. Framtid

1. Arbetet för att stävja klimatförändringen bör prioriteras fram om industrins konkurrenskraft.

Finlands mål på lång sikt är att minska utsläppen med minst 80 procent till år 2050. Finland försöker också avstå från kolkraft till år 2025. Klimatmålen definieras bland annat i den nya klimatlagen. http://217.71.145.20/TRIPviewer/show.asp?tunniste=RP+82/2014&base=errp&palvelin=www.eduskunta.fi&f=WORD&kieli=ru

Kandidatens kommentar

Realistiset tavoitteet päästöjen vähentämiseen. Kestävällä kehityksellä työpaikkoja luontoarvoja kunnioittaen. Koko maailman on osallistuttava ilmastotalkoisiin. Myös Kiina, Venäjä, Yhdysvallat. Pieni Suomi on pieni tekijä.

2. Genändrade livsmedel är trygga för människan och miljön.

Genetiskt modifierade organismer är till exempel växter vars arvsmassa och egenskaper har ändrats med genteknik. Genteknik används oftast i förädlingen av soja och majs. De förses med gener som gör dem resistenta mot vissa bekämpningsmedel eller som ger motståndskraft mot vissa skadeinsekters larver.

3. Finland bör ta ett större ansvar för asylsökande som kommer till EU-området.

I fjol anlände 600 000 asylsökande till Europeiska unionen. Finlands andel av de asylsökande var 0,6 procent. Av unionens 28 medlemsländer tog sex emot nästan 80 procent av alla asylsökande. Över 2 500 personer drunknade eller försvann på Medelhavet då de försökte ta sig till Europa över havet i brist på lagliga flyktvägar.

Kandidatens kommentar

Vastuuta tulee jakaa kaikkien valtioiden kesken.

4. Tanken att hela Finland ska vara bebott är förlegad.

Under de drygt tio senaste åren har södra och mellersta Finland stått för den proportionellt sett största inflyttningen medan östra och norra Finland står för den största nettoförlusten. I dag koncentrerar sig befolkningsökningen så gott som helt till huvudstadsregionen.

5. Storleken på elevgrupperna i grundskolan bör begränsas i lag till till exempel 20 elever.

Lagen definierar inte storleken på undervisningsgrupperna i allmänbildningen. Det betyder att skolklassernas storlek kan variera mycket från kommun till kommun. Sedan 2010 har Undervisnings- och kulturministeriet anvisat statligt specialstöd för att minska undervisningsgrupperna i grundutbildningen. I år minskar stödet emellertid jämfört med i fjol.

 • Kandidatens svar
 • Partiets svar

7. Omröstningar

1. En folkomröstning bör ordnas om Finlands Natomedlemskap

Kandidatens kommentar

Kansan kuuleminen on tärkeää,

2. Ett principbeslut om ett nytt kärnkraftverk kan godkännas.

Kandidatens kommentar

Kannatan työtä Suomeen, mutta en varma siitä, tarvitaanko jo tehtyjen päätösten jälkeen lisää ydinvoimala-lupia
Suomeen. Asia tarvitsee selvitystä. Riippuu energiatarpeesta. Kysynnän ja tarjonnan mukaan.

3. Inkomstskatten sänks jämnt i alla inkomstklasser för att stimulera ekonomin.

Kandidatens kommentar

Tämä olisi tasapuolinen ratkaisu, hyvä jos sillä on selkeä vaikutus talouden elvyttämiseen. Mikäli olisi mahdollista tehdä, niin tasapuolisesti kyllä. Tasapuolisuus tässä asiassa oikein. Raha saadaan tällä ajattelulla kiertämään, vältetään konkursseja ja saadaan ostovoimaa.

4. Den förra riksdagens beslut att tillåta könsneutrala äktenskap rivs upp.

5. Försäljning av svaga viner och starköl tillåts i livsmedelsaffärer.

6. Den obligatoriska skolsvenskan slopas.

 • Kandidatens svar
 • Partiets svar

8. Din region

1. Trängselavgifter bör införas i huvudstadsregionen.

Kandidatens kommentar

Ei ole ratkaisu. Ei ihmisten elämää pidä vaikeuttaa vaan helpottaa. Julkinen liikenne on hyvin toimiva, kannustimia sen käyttöön.

2. Vägarna i Nyland bör förbättras innan man bygger nya spårförbindelser österut eller västerut.

Kandidatens kommentar

Rinta rinnan tehtävä liikennehankkeita ja uudistuksia, resurssien puitteissa toimittava.

3. Stora kommunsammanslagningar är ett bättre alternativ än självständiga kommuner med en gemensam metropolförvaltning.

4. Det finns för många små sjukhus i Nyland. Vården borde koncentreras till större enheter.

5. Staten bör ålägga kommunerna att ta emot kvotflyktingar jämbördigt.

Kandidatens kommentar

Kyllä, mutta on huomioitava myös kuntien resurssit ja mahdollisuudet pakolaisten kotouttamiseen ja sijoittumiseen. On otettava, mutta määrät on mietittävä järkevästi.

6. JOKER: Vallöften är bindande.

Kandidatens kommentar

Kaunis ajatus, mutta vaalikoneen ylläpitäjä tietää, ei toteudu välttämättä. Hallituksessa olo vaikeuttaa yksittäisten edustajien omien kantojen esiintuomista. Hallituksessa ryhmäkuri sitoo. Omatunto on kuitenkin kova juttu ja sitä pitää kuunnella. Itse olen voinut tehdä niin oppositiossa toimiessani kuluneella eduskunta kaudellani. Olen voinut pitää vaalilupaukseni ja olen siitä onnellinen, tyyni ja rauhaisa. On tärkeää, että omantuntonsa kanssa pärjää. Vaalilupauksissa voi myös "kikkailla", jos ei lupaa mitään, ei tarvitse pitää mitään.

<< Tillbaka