Suvi Karhu

Valkompassen 2015 Nylands valkrets

Till Valkompassens första sida
 • Kandidatens svar
 • Partiets svar

1. Arbete

1. Det är alltför lätt att leva på socialbidrag i Finland

Syftet med den sociala tryggheten är att garantera alla människor en tillräcklig utkomst och omsorg i alla livssituationer. Den sociala tryggheten består av service och förmåner såsom barnbidrag, sjuk- och föräldrapenning, arbetslöshetsskydd och utkomststöd.

Kandidatens kommentar

Meillä on kannustinloukkuja, jotka vaikeuttavat esimerkiksi osa-aikatyön tai osa-aikayrittäjyyden tekemistä. Näitä loukkuja tulee purkaa. Työn tekemisen on oltava kannattavaa ja mielekästä.

2. Öppettiderna inom handeln och andra butiker bör avregleras.

Butikernas och andra affärers dagliga öppettider bestäms i lag. Affärer med en yta på mer än 100 kvm bör vara stängda under kyrkliga helger och första maj, självständighetsdagen, morsdagen och farsdagen. Regionförvaltningsverket kan bevilja undantag på ansökan.

Kandidatens kommentar

Yrittäjillä on oltava oikeus päättää oman yrityksensä asioista kokonaisvaltaisesti. He pitävät kauppaa auki silloin, kun tietävät sen olevan taloudellisesti järkevää.

3. Finland bör gå över till en basinkomst som ersätter det nuvarande socialskyddets miniminivå.

Med basinkomst avses en penningsumma som utbetalas regelbundet för att garantera utkomst. Det finns många modeller men det gemensamma för dem är att basinkomsten vore ägnad att eliminera flitfällor eftersom det alltid skulle vara lönsamt att arbeta. Då inkomsterna stiger sjunker basinkomsten via beskattningen.

Kandidatens kommentar

Perustulossa on mahdollisuudet, mutta myös isoja ansakuoppia. Perustulomalleja on myös lukuisia. Jotkut mallit voivat ollakin toimivia, suurin osa esitetyistä ei, mutta ensin tulisi järjestää kokeilu, miten käytännössä asia toimisi. Perustulo vähentäisi hallintoa ja byrokratiaa, mikä olisi hyvä.

4. Lagen bör garantera arbetstagaren en minimiarbetstid.

Så kallade nollavtal betyder att arbetstagaren inte vet på förhand hur många skift hen har under nästa arbetsschema. Antalet veckoarbetstimmar kan variera från noll till till exempel 40. Nollavtalen ger arbetsgivaren flexibilitet men lämnar arbetstagaren utan skydd.

Kandidatens kommentar

Monet, erityisesti opiskelijat, haluavat vastaanottaa ns. keikkatyötä. Kun opinnoissa on rauhallisempi jakso, he voivat ottaa paljon vuoroja, ja kun tenttiviikot ovat käynnissä, he voivat jättää vuorot kokonaan ottamatta ilman pelkoa työnsä menettämisestä.

5. Tiden för utbetalning av arbetslöshetsskydd bör förkortas.

Den inkomstrelaterade dagpenningen utbetalas för 500 fulla arbetslöshetsdagar. Hur stor dagpenningen är beror på inkomsten. Vanligen är dagpenningen 50-70 procent av lönen. Den är skattepliktig inkomst.

Kandidatens kommentar

Ansiosidonnaista saa tällä hetkellä lähes kahden vuoden ajan. Kestoa tulee lyhentää sekä ansiosidonnaista kuuluisi saada kaikki työntekijät, esim. pätkäsuhteissa olevat.

 • Kandidatens svar
 • Partiets svar

2. Ekonomi

1. Finland skulle klara sig bättre utanför euron.

Euron är Europeiska Unionens gemensamma valuta, som togs i bruk som kontantvaluta den 1 februari 2002. I detta nu hör 19 EU-länder till Euroområdet. Euron är en flytande valuta. Den viktigaste mätaren på värdet är förhållandet till USD.

Kandidatens kommentar

Oma kelluva valuutta auttaisi huomattavasti viennin kanssa. Koska olemme vakaa ja demokraattinen länsimaa, markkinoiden luotto meihin olisi hyvä ja saisimme yhä nauttia alhaisesta korkotasosta, kuten esimerkiksi Ruotsissa ja Tanskassa on.

2. Skatten på livsmedel kan höjas.

Den allmänna mervärdesskattesatsen är 24 %. Mervärdesskatten på restaurang- och måltidstjänster och på livsmedel är 14 % och på kultur 10 %. På Finansministeriet har det varit aktuellt med en mervärdesskattereform som förenhetligar alla skattesatser. Då skulle den högsta skattesatsen sjunka och i motsvarande grad stiga för till exempel livsmedel.

Kandidatens kommentar

Meillä on jo nyt EU-alueen toiseksi korkein arvonlisävero elintarvikkeissa. Ruuan alv on nimenomaan tasavero ja kurjistaa pienituloisia, jota en halua tapahtuvan.

3. Statens och kommunernas ekonomi bör i första hand balanseras genom att skära ner utgifterna.

Den offentliga skuldens förhållande till bruttoproduktionen håller på att överskrida 60 procent. Finland hotas av överskuldsättning, då den arbetsföra befolkningen inte klarar av att finansiera det allt större behovet av offentlig service. Det här hotet kallas för hållbarhetsunderskott.

Kandidatens kommentar

Valtion kyllä ehdottomasti. Poistolistalle menee heti kehitysyhteistyöavustukset, EU:n jäsenmaksut, yritystuen ja tuulivoiman syöttötariffit. Turhaa hallintoa ja byrokratiaa pitää leikata. Valtion tulee antaa kunnille lisää avustuksia ja huolehtia, että kuntien lakisääteisiä tehtäviä vähennetään.

4. Barnbidraget bör höjas och beskattas.

Det skattefria barnbidraget är i år 95,75-174,27 euro i månaden, beroende på antalet barn. Ensamförsörjartillägget är 48,55 euro per barn och månad. Om barnbidraget höjs och beskattas har det en inkomstutjämnande effekt.

Kandidatens kommentar

Lapsilisää pitää korottaa, mutta sitä ei saa laittaa verolle. Lapsivähennys -kikkailu pitää välittömästi lopettaa, sillä se vie kunnilta verotuloja 38 miljoonaa euroa vuodessa.

5. Finland har inte råd med social- och hälsovårdstjänster i nuvarande omfattning.

Den kommunala social- och hälsovården kostar nästan 20 miljarder euro i året. Hållbarhetsunderskottet i den offentliga ekonomin och förändringen i befolkningsstrukturen betyder att såväl servicestrukturer som verksamhetssätten inom social- och hälsovården måste reformeras.

Kandidatens kommentar

Kyllä meillä on, kun leikkaamme sellaisista kohteista, jotka eivät hyödytä meitä mitenkään, kuten kehitysyhteistyörahat. Hallintokuluja tulisi kyllä järkeistää. Sähköiset järjestelmät pitäisi saada edullisesti yhtenäisiksi.

 • Kandidatens svar
 • Partiets svar

3. Säkerhet

1. Ett Natomedlemskap skulle stärka Finlands säkerhetspolitiska ställning.

Nato är en försvarsallians med 28 medlemsländer. Dess viktigaste uppgift är att garantera medlemmarnas säkerhet. Varje medlemsland är skyldigt att hjälpa ett annat medlemsland som utsätts för angrepp. Nato har ett partnerskapsnät och genomför krishanteringsoperationer, där också Finland deltar. Enligt nuvarande regeringsprogram bevarar Finland möjligheten att söka Natomedlemskap.

Kandidatens kommentar

Nykyisessä tilanteessa todennäköisesti jäsenyyden myötä turvallisuusuhat kasvaisivat. Natoon ei kannata liittyä nyt, enkä ole vakuuttunut kannattaako koskaan.

2. Det behövs flera poliser i Finland.

Antalet poliser uppskattas i år till 7500, vilket är cirka 50 poliser fler än i fjol. Riksdagen har ansett att de anslag som finns i statsbudgeten räcker för att bevara polisens operativa kapacitet på 2014 års nivå. Inrikesministeriet har ändå uppskattat att tillgången till bastjänster kommer att minska.

Kandidatens kommentar

Poliisihallinnosta pitää leikata, mutta tutkintaan ja kentälle lisää poliiseja. Suomessa on ollut jo pitkään Euroopan mittapuulla tarkasteltuna erittäin vähän poliiseja suhteessa asukaslukuun.

3. Invandringen till Finland bör begränsas för att minska risken för terrorism.

I fjol tog Finland emot 3 651 asylsökande. Av dem beviljades 1 346 asyl. De flesta asylsökande kom från Irak, Somalien och Ryssland. Finland tog i fjol också emot 1 030 kvotflyktingar från Syrien, Demokratiska republiken Kongo och Sudan.

Kandidatens kommentar

Humanitääristä maahanmuuttoa Suomeen on rajoitettava ensisijaisesti taloudellisen tilanteemme vuoksi. Ei ole ollenkaan oikeudenmukaista ottaa maahamme lisää humanitäärisiä maahanmuuttajia, kun emme ole pystyneet pitämään tarpeeksi hyvää huolta jo tulleistakaan. Tässä taloudellisessa tilanteessa lisää maahanmuuttajia voisi tarkoittaa sosiaaliturvan heikennystä, joka voisi aiheuttaa kantaväestön keskuudessa rasismia. Sitä en koskaan halua nähdä Suomessa.

4. Rysslands maktsfärspolitik är ett hot för Finland.

I Rysslands militärdoktrin definieras Nato som landets största säkerhetshot. Av Rysslands grannländer har Ukraina meddelat att man eftersträvar ett Natomedlemskap.

Kandidatens kommentar

Kyllä, se on jonkinasteinen uhka. Meidän tuleekin säilyttää uskottava ja itsenäinen maanpuolustus kaikissa olosuhteissa. Puolustusvoimien tulee saada enemmän määrärahoja ja reserviläisten määrää tulee kasvattaa.

5. När det gäller nätövervakning är statens säkerhet viktigare än medborgarens inregritetsskydd.

En arbetsgrupp på Försvarsministeriet föreslår omfattande övervakning av nättrafiken för att avvärja hot mot den nationella säkerheten. Övervakningen skulle förutsätta att grundlagen ändras.

Kandidatens kommentar

Kysymys on erittäin vaikea, sillä mittasuhde tämän asian kanssa on erittäin laaja. Valtion turvallisuus on myös tärkeää, mutta vielä tärkeämpää on kansalaisten yksityisuuden suoja. Meillä on perustuslaki, joka turvaa yksityisyyden suojan. Meillä on lisäksi poliisilaki ja tiedonhankintaa koskevat säädökset, jotka tietyin edellytyksin antaa poliisille valtuudet selvittää vakavasta rikoksesta epäillyn kotirauhan ja viestintäsalaisuuden piiriin kuuluvia asioita. Näkisin, että nykyinen laki on jotakuinkin kelvollinen. Yksityisyyden suoja on hyvin tärkeä perusoikeus.

6. Finland bör delta i kampen mot IS med utbildning av den irakiska regeringens styrkor

Islamiska Staten (IS) är en sunniislamistisk terrorgrupp som har tagit kontrollen över stora delar av Syrien och Irak. Gruppen tillämpar en mycket strikt tolkning av islam och vill införa ett muslimskt kalifat. En USA-ledd allians försöker bekämpa IS.

Kandidatens kommentar

Isis on erittäin vakava uhka ja on tehnyt lukuisia erittäin törkeitä rikoksia ihmisyyttä vastaan. Isis pitää kukistaa, mutta kouluttamalla vieraan valtion joukkoja sitä ei pidä tehdä. Suomella ei ole varaa eikä resursseja toimia maailmanpoliisina.

 • Kandidatens svar
 • Partiets svar

4. Hälsa

1. Obotligt sjuka bör ha rätt till dödshjälp.

Det är tillåtet att ge assistans vid självmord men aktiv eutanasi är ett brott. Professor Jorma Palo var en känd förespråkare för eutanasi och det är också tidigare finansministern Iiro Viinanen, tidigare Europaparlamentarikern Esko Seppänen och president Sauli Niinistö. Kända motståndare är till exempel läkaren Pekka Reinikainen och arkiatern Risto Pelkonen.

Kandidatens kommentar

Tietyin ehdoin, kyllä. Jokaisella ihmisellä voisi olla etukäteen mahdollisuus määritellä, missä tilanteissa ja milloin hän toivoo eutanasiaa.

2. Social- och hälsovården bör i första hand produceras som offentliga tjänster.

I den kommunala social- och hälsovården.arbetar omkring 265 000 personer. Privata hälsovårdstjänster och företagshälsovården kompletterar den kommunala servicen. De privata serviceproducenterna står för ungefär en fjärdedel av hälsovårdstjänsterna. Den senaste tiden har utläggningen av service på privata ökat.

Kandidatens kommentar

Palvelujen tulee olla julkisia ja helposti saatavilla. Tarpeen vaatiessa voidaan käyttää esim. palveluseteleitä tai kilpailutuksia.

3. Myndigheterna bör ha lägre tröskel för att ingripa i barnfamiljernas problem.

Situationen inom barnskyddet har diskuterats i offentligheten sedan våren 2012, då ett 8-årigt barn mördades i Helsingfors. Barnet var klient hos barnskyddet, som hade fått många anmälningar om henne. Omsorgsministern har konstaterat att tröskeln för att ge familjerna hjälp i tid är för hög och att det är problematiskt.

Kandidatens kommentar

Lapsiperheille tulee olla saatavilla matalan kynnyksen apupalveluja kaikkiin perhe-elämän ja vanhemmuuden haasteisiin. Jonot näihin palveluihin tulee olla lyhyet. Huostaanottoja pitää vähentää ja viranomaisten mielivaltaa purkaa.

4. Åldringarna och deras anhöriga bör påföras ett större ansvar för vårdkostnaderna.

Befolkningen åldras och kostnaderna för äldreomsorgen stiger. Professorn i civilrätt Urpo Kangas har föreslagit att vuxna barn kunde förpliktas att betala för till exempel vårdplats för sina föräldrar om deras pension inte räcker till. Så är det i flera länder i Europa.

Kandidatens kommentar

Meidän tulee luoda mahdollisuuksia iäkkäille osallistua hoitokustannuksiinsa ja ostaa itselleen parempaa hoitoa, esimerkiksi käänteisellä asuntolainalla. Mutta ketään ei pidä pakottaa, ihmisellä on oikeus omaisuuteensa.

5. Medborgarnas rätt till hälsovård är viktigare än den kommunala självstyrelsen.

Enligt grundlagen är Finland indelat i kommuner vilkas förvaltning skall grunda sig på självstyrelse för kommunens invånare. Samtidigt skall det allmänna tillförsäkra var och en tillräckliga social-, hälsovårds- och sjukvårdstjänster.

Kandidatens kommentar

Nämä asiat eivät sulje pois toisiaan. Kansalaiset voivat saada laadukkaita terveyspalveluja, vaikka kunnilla olisi hyvä itsehallinto ja kuntien määrä ei pudoteta. Sote-himmelit voivat pahimmassa tapauksessa olla kalliimpia kuin nykyratkaisu, sillä byrokratian ja hallinnon määrä saattaa kasvaa liian suureksi.

 • Kandidatens svar
 • Partiets svar

5. Framtid

1. Arbetet för att stävja klimatförändringen bör prioriteras fram om industrins konkurrenskraft.

Finlands mål på lång sikt är att minska utsläppen med minst 80 procent till år 2050. Finland försöker också avstå från kolkraft till år 2025. Klimatmålen definieras bland annat i den nya klimatlagen. http://217.71.145.20/TRIPviewer/show.asp?tunniste=RP+82/2014&base=errp&palvelin=www.eduskunta.fi&f=WORD&kieli=ru

Kandidatens kommentar

Suomen teollisuuden taakka on jo nyt kohtuuttoman suuri. Ilmaston lämpeneminen on lyhyiden tilastojen valossa totta, mutta tehdyt tutkimukset osoittavat, ettemme voi tietää syytä sille. Jälleen ympäristön huomioiminen ei sulje pois teollisuuden toimintaa, vaan teollisuuslaitoksemme ovat jo vuosikymmeniä tehneet hyvää työtä ympäristön eteen.

2. Genändrade livsmedel är trygga för människan och miljön.

Genetiskt modifierade organismer är till exempel växter vars arvsmassa och egenskaper har ändrats med genteknik. Genteknik används oftast i förädlingen av soja och majs. De förses med gener som gör dem resistenta mot vissa bekämpningsmedel eller som ger motståndskraft mot vissa skadeinsekters larver.

Kandidatens kommentar

Emme tiedä vielä pitkän ajan vaikutuksia. Etenkin ympäristövaikutukset ovat kysymysmerkki, sillä geenimuunnellut lajit voivat levittäytyä ja tuhota luonnon monimuotoisuutta. Lisäksi tuomittavin asia on siementehtaiden monopoliasema, joka pakottaa viljelijät ostamaan aina uudet siemenet riistohintaan joka vuosi, eivätkä he voi käyttää edellisestä sadostaan siemeniä uuden kylvämiseen.

3. Finland bör ta ett större ansvar för asylsökande som kommer till EU-området.

I fjol anlände 600 000 asylsökande till Europeiska unionen. Finlands andel av de asylsökande var 0,6 procent. Av unionens 28 medlemsländer tog sex emot nästan 80 procent av alla asylsökande. Över 2 500 personer drunknade eller försvann på Medelhavet då de försökte ta sig till Europa över havet i brist på lagliga flyktvägar.

Kandidatens kommentar

EU:n etelämaihin tulee erittäin paljon laittomia siirtolaisia Afrikasta. Puhetta on ollut ns. taakanjakomekanismista, joka osoittaisi maahanmuuttajille maan, jossa heidän täytyy asua, tai muuten heidän oleskelulupansa evätään. Afrikan väestömäärä kasvaa jatkuvasti ja laiton siirtolaisuus tuskin vähenee, vaan todennäköisesti jatkaa räjähdysmäistä kasvuaan. Eurooppa ei saa olla houkutteleva paikka pyrkiä, vaan ihmisten tulisi jäädä omiin kotimaihinsa rakentamaan niistä parempia. Kehitysyhteistyörahat valuvat usein hukkakohteisiin, hallintojen syövereihin tai niitä väärinkäytetään. Kehitysinvestoinnit voisivat olla toimiva ratkaisu, jotta Afrikan maiden köyhyys alkaisi vähentymään.

4. Tanken att hela Finland ska vara bebott är förlegad.

Under de drygt tio senaste åren har södra och mellersta Finland stått för den proportionellt sett största inflyttningen medan östra och norra Finland står för den största nettoförlusten. I dag koncentrerar sig befolkningsökningen så gott som helt till huvudstadsregionen.

Kandidatens kommentar

Meidän tulee luoda mahdollisuuksia ihmisille valita oma asuinpaikkansa, eikä valinnasta saa kohtuuttomasti kärsiä. Asumista ympäri Suomen tulee edistää toimivalla tieinfralla, autoveron lakkauttamisella ja julkisten palvelujen laadukkuudella.

5. Storleken på elevgrupperna i grundskolan bör begränsas i lag till till exempel 20 elever.

Lagen definierar inte storleken på undervisningsgrupperna i allmänbildningen. Det betyder att skolklassernas storlek kan variera mycket från kommun till kommun. Sedan 2010 har Undervisnings- och kulturministeriet anvisat statligt specialstöd för att minska undervisningsgrupperna i grundutbildningen. I år minskar stödet emellertid jämfört med i fjol.

Kandidatens kommentar

Tämä on hyvin vaikea kysymys. Mikä on juuri sopiva ryhmäkoko? Miten ikä vaikuttaa asiaan? Olen itse ollut lähes 30 oppilaan ryhmissä yläasteella, enkä kokenut kärsiväni tilanteesta. Joku toinen taas voi kärsiä.

 • Kandidatens svar
 • Partiets svar

7. Omröstningar

1. En folkomröstning bör ordnas om Finlands Natomedlemskap

Kandidatens kommentar

Nato itse edellyttää, että jäseneksi liittyvällä maalla on sen kansalaisten vahva tuki.

2. Ett principbeslut om ett nytt kärnkraftverk kan godkännas.

Kandidatens kommentar

Ydinvoima on Suomen oloissa turvallinen ja hyvä vaihtoehto. Suomen tulee pyrkiä kohti energiaomavaraisuutta. Tosin lisää tutkimusta ja tutkimusrahoitusta tulisi suunnata toriumilla käyviin fissioreaktoreihin sekä fuusiovoimaan.

3. Inkomstskatten sänks jämnt i alla inkomstklasser för att stimulera ekonomin.

Kandidatens kommentar

Ansiotuloverotusta on kiristetty viimeisten vuosien aikana runsaasti. Etenkin pienituloisille pitää saada lisää ostovoimaa, joka tulee toteuttaa joko ansiotuloverotusta alentamalla tai ruuan arvonlisäveroa alentamalla. Myös pääomatuloveron muutoksia pitää harkita ja yhtenäistämistä ansiotuloverojen kanssa. Kaikista tärkein olisi kuitenkin autoveron poisto.

4. Den förra riksdagens beslut att tillåta könsneutrala äktenskap rivs upp.

Kandidatens kommentar

Olisin halunnut ehdottomasti rekisteröidyn parisuhteen aseman nostamista samanarvoiseksi avioliiton kanssa ja sen avaamisen heteropareille. Tämä olisi ratkaissut asian kaikista parhaiten ja ongelmattomimmin. Mutta nyt päätös on jo tehty, enkä tiedä onko järkeä alkaa soutamaan ja huopaamaan asian kanssa.

5. Försäljning av svaga viner och starköl tillåts i livsmedelsaffärer.

Kandidatens kommentar

Ehdottomasti kyllä. Samalla alkoholiveroa pitää maltillisesti madaltaa.

6. Den obligatoriska skolsvenskan slopas.

Kandidatens kommentar

Kyllä, jokaisella tulee olla mahdollisuus valita opiskelemansa kielet. Elämme globaalissa maailmassa, käymme kauppaa kymmeniin eri maihin, joten tarvitsemme laajaa kielivarantoa. Pakkoruotsin poistaminen myös parantaisi suomenkielisten asenteita suomenruotsalaisia kohtaan ja yhdistäisi kansaamme.

 • Kandidatens svar
 • Partiets svar

8. Din region

1. Trängselavgifter bör införas i huvudstadsregionen.

Kandidatens kommentar

Autoilua verotetaan jo nyt erittäin rankasti. Valtio kerää eri muodoissa liikenteestä verotuloja 8 miljardia euroa vuodessa, joka on aivan liikaa! Teiden ylläpitoon palautuu alle 500 miljoonaa euroa, aivan liian vähän. Autoilun lisäkulut kurjistaisivat entisestään pienituloisten asemaa, esimerkiksi rakennus- ja kiinteistönhoitoalan palkat eivät päätä huimaa, mutta oma auto on välttämättömyys. Ruuhkamaksut loisivat lisää hallintohimmeleitä ja byrokratiaa, ja veronmaksajien rahat valuisivat entistä enemmän hukkaan. Autovero pitää lakkauttaa eikä polttoaineisiin kohdistuvaa verotusta saa nostaa.

2. Vägarna i Nyland bör förbättras innan man bygger nya spårförbindelser österut eller västerut.

Kandidatens kommentar

Kaikki uudet hankkeet, oli ne sitten kiskoa tai teitä, on laitettava jäihin, kunnes tiestömme n. 2,5 miljardin euron korjausvelka on hoidettu.

3. Stora kommunsammanslagningar är ett bättre alternativ än självständiga kommuner med en gemensam metropolförvaltning.

Kandidatens kommentar

Kummatkin ovat erittäin huonoja vaihtoehtoja. Meillä on jo nyt maakuntavaltuusto, joka päättää esimerkiksi maakuntakaavasta. Emme tarvitse päällekkäistä hallintoa. Päätöksenteko tulee pitää mahdollisimman lähellä tavallista ihmistä.

4. Det finns för många små sjukhus i Nyland. Vården borde koncentreras till större enheter.

Kandidatens kommentar

Ihmisten tulee päästä hoitoon mahdollisimman lähellä kotiaan. Synnytyspalvelut pitää turvata pienissäkin sairaaloissa. Pienet yksiköt voivat myös toimia hyvin tehokkaasti ja pienillä hallintokustannuksilla.

5. Staten bör ålägga kommunerna att ta emot kvotflyktingar jämbördigt.

Kandidatens kommentar

Kiintiöpakolaisten määrää tulee vähentää nykyisen taloustilanteen vuoksi. Meillä ei ole tarpeeksi rahaa auttaa nykyisiäkään humanitäärisin syin maahan muuttaneita, joten emme voi ottaa lisää, sillä se ei ole reilua ketään kohtaan.

6. JOKER: Vallöften är bindande.

Kandidatens kommentar

Tietenkään kaikkia lupaamiaan asioita ei voi saada läpi, mutta pitää tehdä kaikkensa edistääkseen lupaamiensa asioiden läpimenemistä. Pidän tavoitteitani realistisina ja tulen työskentelemään niiden eteen.

<< Tillbaka