Teemu Lahtinen

Valkompassen 2015 Nylands valkrets

Till Valkompassens första sida
 • Kandidatens svar
 • Partiets svar

1. Arbete

1. Det är alltför lätt att leva på socialbidrag i Finland

Syftet med den sociala tryggheten är att garantera alla människor en tillräcklig utkomst och omsorg i alla livssituationer. Den sociala tryggheten består av service och förmåner såsom barnbidrag, sjuk- och föräldrapenning, arbetslöshetsskydd och utkomststöd.

Kandidatens kommentar

Suomalainen järjestelmä on rakentunut nurinkuriseksi siten, että asioiden hoitamisesta rangaistaan, mutta hoitamatta jättämisestä palkitaan. Ammttimainen sosiaalipummin elämän Suomessa onnistuu liian helposti ja tuottaa liian leveän leivän, mutta työkyvyttömät ja sairaat ovat turhan ahtaalla. Perustili-malli voisi olla ratkaisu.

2. Öppettiderna inom handeln och andra butiker bör avregleras.

Butikernas och andra affärers dagliga öppettider bestäms i lag. Affärer med en yta på mer än 100 kvm bör vara stängda under kyrkliga helger och första maj, självständighetsdagen, morsdagen och farsdagen. Regionförvaltningsverket kan bevilja undantag på ansökan.

Kandidatens kommentar

Sääntely ja holhous ovat tulleet tiensä päähän. Ei ole mitään syytä rajoittaa kaupankäyntiä ja työaikalaki ja ay-liike pitävät huolen yksittäisten työntekijöiden työajasta. Laajemmatr aukiolot lisäisivät työllisyyttä.

3. Finland bör gå över till en basinkomst som ersätter det nuvarande socialskyddets miniminivå.

Med basinkomst avses en penningsumma som utbetalas regelbundet för att garantera utkomst. Det finns många modeller men det gemensamma för dem är att basinkomsten vore ägnad att eliminera flitfällor eftersom det alltid skulle vara lönsamt att arbeta. Då inkomsterna stiger sjunker basinkomsten via beskattningen.

Kandidatens kommentar

Pidän parempana perustili-mallia, jonka ajatuspaja Libera julkaisi.

4. Lagen bör garantera arbetstagaren en minimiarbetstid.

Så kallade nollavtal betyder att arbetstagaren inte vet på förhand hur många skift hen har under nästa arbetsschema. Antalet veckoarbetstimmar kan variera från noll till till exempel 40. Nollavtalen ger arbetsgivaren flexibilitet men lämnar arbetstagaren utan skydd.

Kandidatens kommentar

Minimityöaika voi olla määrätty, mutta työntekijällä pitää olla oikeus myös halutessaan tehdä ns 0-tuntinsopimuksia.

5. Tiden för utbetalning av arbetslöshetsskydd bör förkortas.

Den inkomstrelaterade dagpenningen utbetalas för 500 fulla arbetslöshetsdagar. Hur stor dagpenningen är beror på inkomsten. Vanligen är dagpenningen 50-70 procent av lönen. Den är skattepliktig inkomst.

Kandidatens kommentar

Asteittainen tason laskeminen on parempi ratkaisu kuin kokonaiskeston lyhentäminen. Finanssikriisin aikana työttömyys on monella venynyt pitkäaikaiseksi, eikä kyse ole työhaluttomuudesta.

 • Kandidatens svar
 • Partiets svar

2. Ekonomi

1. Finland skulle klara sig bättre utanför euron.

Euron är Europeiska Unionens gemensamma valuta, som togs i bruk som kontantvaluta den 1 februari 2002. I detta nu hör 19 EU-länder till Euroområdet. Euron är en flytande valuta. Den viktigaste mätaren på värdet är förhållandet till USD.

Kandidatens kommentar

Euroalueessa on välttämätöntä tehdä jotain merkittäviä muutoksia eteenpäin pääsemiseksi. Nykyinen tulonsiirtounioni romuttaa Euroopan taloutta ja siihen liittyvä poliittinen vääntö sisäistä harmoniaa. Jokaiseen korjausliikkeeseen sisältyy uusia riskejä ja viivyttely kaivaa maata yhteisiltä sisämarkkinoilta ja vapaalta kaupalta. Jos vapaakauppa-alue hajoaa, on palaavilla tulleilla ja sääntelyllä tuhoisa vaikutus Suomen taloudelle. Siksi euron "suuri unelma" on uhrattava vapaan kaupan pelastamiseksi. Suomen on hyvä irrottautua eurosta vielä silloin kun se on hallitusti mahdollista, eikä odotella pakkorakoa. Markkinoilla vapaasti arvottuva eli "kelluva" valuutta sopii parhaiten Suomen kaltaiselle taloudelle.

2. Skatten på livsmedel kan höjas.

Den allmänna mervärdesskattesatsen är 24 %. Mervärdesskatten på restaurang- och måltidstjänster och på livsmedel är 14 % och på kultur 10 %. På Finansministeriet har det varit aktuellt med en mervärdesskattereform som förenhetligar alla skattesatser. Då skulle den högsta skattesatsen sjunka och i motsvarande grad stiga för till exempel livsmedel.

Kandidatens kommentar

Ruoka on jo nyt Euroopan kalleinta. Kun kaikkien on joka tapauksessa syötävä, on ruoan verottaminen helppo ratkaisu verotulojen lisäämiseen, mutta ehdottomasti väärä. Verorasitusta tulisi ennemminkin laskea.

3. Statens och kommunernas ekonomi bör i första hand balanseras genom att skära ner utgifterna.

Den offentliga skuldens förhållande till bruttoproduktionen håller på att överskrida 60 procent. Finland hotas av överskuldsättning, då den arbetsföra befolkningen inte klarar av att finansiera det allt större behovet av offentlig service. Det här hotet kallas för hållbarhetsunderskott.

Kandidatens kommentar

Ensisijaisesti leikkaukset on tehtävä hallintoon ja sääntelyn valvontaan. Ennen kuin yhtään palveluita tai etuuksia tarvitsee edes ajatella leikattavaksi, pitää luopua kehitysavusta, pienentää EU-jäsenmaksua, luopua suuryrityksille maksettavista tuista, maahanmuuton erityiskustannuksista jne

4. Barnbidraget bör höjas och beskattas.

Det skattefria barnbidraget är i år 95,75-174,27 euro i månaden, beroende på antalet barn. Ensamförsörjartillägget är 48,55 euro per barn och månad. Om barnbidraget höjs och beskattas har det en inkomstutjämnande effekt.

Kandidatens kommentar

En näe järkeä korottaa JA laittaa verolle, se on suurin piirtein valon tuomista säkillä pirttiin. Lapsilisät on kiinnitettävä elinkustannusindeksiin, mutta jätettävä verotuksen ulkopuolelle.

5. Finland har inte råd med social- och hälsovårdstjänster i nuvarande omfattning.

Den kommunala social- och hälsovården kostar nästan 20 miljarder euro i året. Hållbarhetsunderskottet i den offentliga ekonomin och förändringen i befolkningsstrukturen betyder att såväl servicestrukturer som verksamhetssätten inom social- och hälsovården måste reformeras.

Kandidatens kommentar

Nykyisellä tavalla järjestettynä ei olekaan, mutta sosiaali- ja terveydenhoito on järjestettävissä myös tehokkaasti ilman että asiakkaan kokema palvelu heikkenee. Tarvitaan vain vähemmän byrokratiaa ja byrokraatteja ja enemmän varsinaista tuottavan työn tekijöitä.

 • Kandidatens svar
 • Partiets svar

3. Säkerhet

1. Ett Natomedlemskap skulle stärka Finlands säkerhetspolitiska ställning.

Nato är en försvarsallians med 28 medlemsländer. Dess viktigaste uppgift är att garantera medlemmarnas säkerhet. Varje medlemsland är skyldigt att hjälpa ett annat medlemsland som utsätts för angrepp. Nato har ett partnerskapsnät och genomför krishanteringsoperationer, där också Finland deltar. Enligt nuvarande regeringsprogram bevarar Finland möjligheten att söka Natomedlemskap.

Kandidatens kommentar

Asia olisi valmisteltava mitä ripeimmin ja lopullinen päätös on oltava kansan käsissä. Nykyinen vellova ja epäselvä tilanne haittaa maanpuolustuksen kehittämistä kun selvää suuntaa ei ole. Joka tapauksessa meidän on pidettävä huoli itsenäisestä puolustuskyvystämme.

On vain ajan kysymys milloin Venäjän nykyjohto kääntää kataseena Suomeen. Jo kymmenen vuotta jatkuneet venäläisten maanostot Suomesta strategisista sijainneista noudattavat samaa kaavaa jota Venäjä harjoitti Georgiassa. Venäjän eurooppalaisista naapureista, jotka eivät kuulu Natoon, Venäjä on hätyytellyt kaikkia muita paitsi Suomea ja Valkovenäjää (sic). Luonnollisesti se käyttää kovaa kieltä Suomen aikeita kohtaan, mutta viime kädessä kyse on vain uhittelusta.

2. Det behövs flera poliser i Finland.

Antalet poliser uppskattas i år till 7500, vilket är cirka 50 poliser fler än i fjol. Riksdagen har ansett att de anslag som finns i statsbudgeten räcker för att bevara polisens operativa kapacitet på 2014 års nivå. Inrikesministeriet har ändå uppskattat att tillgången till bastjänster kommer att minska.

Kandidatens kommentar

Suomeen tarvitaan enemmän käytännön poliisityötä tekeviä poliiseja, mutta poliisihallitus voitaisiin lakkauttaa ja palauttaa poliisin ylijohto sisäministeriön osastoksi.

Varsinaista poliisityötä tekevien kohdalla Suomi alittaa jatkuvasti YK:n suosituksen:

http://www.teemulahtinen.fi/2011/07/13/suomi-alittaa-jatkuvasti-ykn-suosituksen/

3. Invandringen till Finland bör begränsas för att minska risken för terrorism.

I fjol tog Finland emot 3 651 asylsökande. Av dem beviljades 1 346 asyl. De flesta asylsökande kom från Irak, Somalien och Ryssland. Finland tog i fjol också emot 1 030 kvotflyktingar från Syrien, Demokratiska republiken Kongo och Sudan.

Kandidatens kommentar

Ei puhettakaan muusta, Suomen on ehdottomasti kontrolloitava sitä keitä maahan tulee ja millaisilla asioilla.

4. Rysslands maktsfärspolitik är ett hot för Finland.

I Rysslands militärdoktrin definieras Nato som landets största säkerhetshot. Av Rysslands grannländer har Ukraina meddelat att man eftersträvar ett Natomedlemskap.

Kandidatens kommentar

Tähän viittavat mm venäläisten maanostot strategisten kohteiden läheltä.

5. När det gäller nätövervakning är statens säkerhet viktigare än medborgarens inregritetsskydd.

En arbetsgrupp på Försvarsministeriet föreslår omfattande övervakning av nättrafiken för att avvärja hot mot den nationella säkerheten. Övervakningen skulle förutsätta att grundlagen ändras.

Kandidatens kommentar

Vapaudesta ei tule milloinkaan luopua turvallisuuden nimissä, sillä silloin menetetään kummatkin. Valtio on olemassa kansalaisiaan varten ja olennaista on kansalaisten turvallisuus, ei valtion.

6. Finland bör delta i kampen mot IS med utbildning av den irakiska regeringens styrkor

Islamiska Staten (IS) är en sunniislamistisk terrorgrupp som har tagit kontrollen över stora delar av Syrien och Irak. Gruppen tillämpar en mycket strikt tolkning av islam och vill införa ett muslimskt kalifat. En USA-ledd allians försöker bekämpa IS.

Kandidatens kommentar

Sikäli kun Suomi pystyy osallistumaan Daeshin (ISIS) vastaiseen taisteluun, lienee kouluttaminen parhaiten pirtaamme sopivaa. Irakin joukkojen lisäksi voisi kouluttaa myös Peshmegaa ja Jordanian joukkoja.

 • Kandidatens svar
 • Partiets svar

4. Hälsa

1. Obotligt sjuka bör ha rätt till dödshjälp.

Det är tillåtet att ge assistans vid självmord men aktiv eutanasi är ett brott. Professor Jorma Palo var en känd förespråkare för eutanasi och det är också tidigare finansministern Iiro Viinanen, tidigare Europaparlamentarikern Esko Seppänen och president Sauli Niinistö. Kända motståndare är till exempel läkaren Pekka Reinikainen och arkiatern Risto Pelkonen.

Kandidatens kommentar

Keltään ei voi riistää oikeutta päättää omasta elämästään. Kokonaan toinen kysymys on, kuinka paljon toimenpidettä pidetään terveydenhoitona,eli voidaanko lääkäreitä ja hoitajia velvoittaa avustamiseen, vai olisiko se vapaaehtoista.

2. Social- och hälsovården bör i första hand produceras som offentliga tjänster.

I den kommunala social- och hälsovården.arbetar omkring 265 000 personer. Privata hälsovårdstjänster och företagshälsovården kompletterar den kommunala servicen. De privata serviceproducenterna står för ungefär en fjärdedel av hälsovårdstjänsterna. Den senaste tiden har utläggningen av service på privata ökat.

Kandidatens kommentar

Sosiaalipalvelut sopivat luontaisesti julkiselle sekä kolmannelle sektorille, mutta yksityinen ei sitä harjoittane. Terveyspalveluissa yksityinen palvelu täydentää hyvin julkista palvelurunkoa.

3. Myndigheterna bör ha lägre tröskel för att ingripa i barnfamiljernas problem.

Situationen inom barnskyddet har diskuterats i offentligheten sedan våren 2012, då ett 8-årigt barn mördades i Helsingfors. Barnet var klient hos barnskyddet, som hade fått många anmälningar om henne. Omsorgsministern har konstaterat att tröskeln för att ge familjerna hjälp i tid är för hög och att det är problematiskt.

Kandidatens kommentar

Hankala kysymys vastata yksiselitteisesti. Joissain kohdissa on viranomaistoiminta mennyt liian pitkälle kun taas joissain jäänyt tekemättä. Lapsen etu on kuitenkin oltava yhteiskunnan erityisessä suojelussa.

4. Åldringarna och deras anhöriga bör påföras ett större ansvar för vårdkostnaderna.

Befolkningen åldras och kostnaderna för äldreomsorgen stiger. Professorn i civilrätt Urpo Kangas har föreslagit att vuxna barn kunde förpliktas att betala för till exempel vårdplats för sina föräldrar om deras pension inte räcker till. Så är det i flera länder i Europa.

Kandidatens kommentar

"Käyttäjä maksaa" on kaunis periaate ja yleisellä tasolla edistettävä. Suomessa on kuitenkin muodostunut sellainen nurinkurinen tilanne, että järjestelmämme palkitsee asioiden hoitamattajättämisestä ja rankaisee asioiden hoidosta. Se on moraalisesti huolestuttavaa ja koettua sekä todellista oikeudenmukaisuutta tulisi lisätä kautta tukijärjestelmien. Perustili-malli voisi olla yksi hyvä.

5. Medborgarnas rätt till hälsovård är viktigare än den kommunala självstyrelsen.

Enligt grundlagen är Finland indelat i kommuner vilkas förvaltning skall grunda sig på självstyrelse för kommunens invånare. Samtidigt skall det allmänna tillförsäkra var och en tillräckliga social-, hälsovårds- och sjukvårdstjänster.

Kandidatens kommentar

Palvelu on tietysti kiinnostavinta ja itsehallinto on väline, ei itsetarkoitus, mutta missään tapauksessa nämä eivät ole vastakkaisia toisilleen. Monet tutkimukset osoittavat, että jättikunnat eivät ole lainkaan tehokkaita palveluidentuottajia.

 • Kandidatens svar
 • Partiets svar

5. Framtid

1. Arbetet för att stävja klimatförändringen bör prioriteras fram om industrins konkurrenskraft.

Finlands mål på lång sikt är att minska utsläppen med minst 80 procent till år 2050. Finland försöker också avstå från kolkraft till år 2025. Klimatmålen definieras bland annat i den nya klimatlagen. http://217.71.145.20/TRIPviewer/show.asp?tunniste=RP+82/2014&base=errp&palvelin=www.eduskunta.fi&f=WORD&kieli=ru

Kandidatens kommentar

Suomen rooli ilmastonmuutoksessa on joka tapauksessa merkityksettömän pieni, joten tärkeintä on hoitaa ensin kuntoon suomalainen työ ja yrittäjyys. Taloudellisilla muskeleilla voimme sitten vaikuttaa muuhun maailmaan.

2. Genändrade livsmedel är trygga för människan och miljön.

Genetiskt modifierade organismer är till exempel växter vars arvsmassa och egenskaper har ändrats med genteknik. Genteknik används oftast i förädlingen av soja och majs. De förses med gener som gör dem resistenta mot vissa bekämpningsmedel eller som ger motståndskraft mot vissa skadeinsekters larver.

Kandidatens kommentar

Tarkennan että _markkinoille hyväksytty_ gm-ruoka. Muuten kysymys on aivan liian laaja vastata rationaalisesti, sillä geenimuuntelulla on myös mahdollista saada aikaan ympäristölle ja ihmiselle vahingollisia lajikkeita.

3. Finland bör ta ett större ansvar för asylsökande som kommer till EU-området.

I fjol anlände 600 000 asylsökande till Europeiska unionen. Finlands andel av de asylsökande var 0,6 procent. Av unionens 28 medlemsländer tog sex emot nästan 80 procent av alla asylsökande. Över 2 500 personer drunknade eller försvann på Medelhavet då de försökte ta sig till Europa över havet i brist på lagliga flyktvägar.

Kandidatens kommentar

Taakanjako vaikuttaisi voimakkaasti Suomeen tulevien, vaikeasti integroitavien ihmisten määrään ja Suomen omiin mahdollisuuksiin vaikuttaa siihen, kuka tänne muuttaa. Vastustan taakanjakoa siksi koska ei-työperäisen maahanmuuton lisääntyminen ei vastaa kansallista etuamme, ja siksi, että massiivinen siirtolaisuus Eurooppaan on väärä tapa reagoida elintasokuilun synnyttämään siirtolaispaineeseen.

4. Tanken att hela Finland ska vara bebott är förlegad.

Under de drygt tio senaste åren har södra och mellersta Finland stått för den proportionellt sett största inflyttningen medan östra och norra Finland står för den största nettoförlusten. I dag koncentrerar sig befolkningsökningen så gott som helt till huvudstadsregionen.

Kandidatens kommentar

Jokaisella on oikeus valita asuinpaikkansa, mutta ei muilla pidä olla velvollisututa maksaa tällaisesta valinnasta. Vakiintuneet asutuspaikat on hyväksyttävä, mutta muutoin olisi siirryttävä kuntajärjestelmään, jossa kunnallise tpalvelut ovat vain yhdyskunnissa ja erämaa-alueilla saa asua ilman kunnallisveroja ja -palveluja..

5. Storleken på elevgrupperna i grundskolan bör begränsas i lag till till exempel 20 elever.

Lagen definierar inte storleken på undervisningsgrupperna i allmänbildningen. Det betyder att skolklassernas storlek kan variera mycket från kommun till kommun. Sedan 2010 har Undervisnings- och kulturministeriet anvisat statligt specialstöd för att minska undervisningsgrupperna i grundutbildningen. I år minskar stödet emellertid jämfört med i fjol.

Kandidatens kommentar

Laki on turhan järeä ja kankea sääntelyn muoto.

 • Kandidatens svar
 • Partiets svar

7. Omröstningar

1. En folkomröstning bör ordnas om Finlands Natomedlemskap

Kandidatens kommentar

Kannatan demokratian kehittämistä suoraksi ja myös tässä asiassa. Itse äänestäisin kansanäänestyksessä "kyllä".

2. Ett principbeslut om ett nytt kärnkraftverk kan godkännas.

Kandidatens kommentar

Tosiasiat eivät muutu mihinkään vaikka Olkiluodon ja Venäjän ulkopolitiikan seurauksena ydinvoima onkin vähän huonossa huudossa. Ydinvoima on jo nyt fissioteknologiankin aikana ylivoimainen puhtaista energiantuotantomenetelmistä ja fuusiovaiheessa täysin omassa luokassaan.

3. Inkomstskatten sänks jämnt i alla inkomstklasser för att stimulera ekonomin.

Kandidatens kommentar

Työn ja tuottavan toiminnan verottamisesta pitää siirtyä haitan verottamiseen. Jo nyt suurimmat ansiot kierrätetään pääomatuloina tai ulkomaille, joten palkkaverotuksen kiristäminen yläpäässä ei lisää verotuloja. Tavallista palkkatyötä tekevien asiantuntijoiden verorasitus on nyt jo huipussaan ja se on saanut ihmisiä luopumaan työelämästä. Jatkaminen samalla linjalla olisi järjetöntä.

4. Den förra riksdagens beslut att tillåta könsneutrala äktenskap rivs upp.

Kandidatens kommentar

Asiasta on järjestettävä kansanäänestys.

5. Försäljning av svaga viner och starköl tillåts i livsmedelsaffärer.

Kandidatens kommentar

Sääntely on tullut tiensä päähän ja saanut tragikoomisia piirteitä. On tullut aika luopua Suomen alkoholipoliittisesta kokeilusta ja normalisoida käytännöt yleiseurooppalaiselle tasolle.

6. Den obligatoriska skolsvenskan slopas.

Kandidatens kommentar

Ehdottomasti! Pakkoruotsi on viheliäinen lehmänkaupan jäänne, josta on vain haittaa. Suomi tarvitsee monipuolista kielipääomaa ja yhden pienen kielen pakollisuus vie paljon resursseja ilman tuottoa ja synnyttää tarpeettomia jännitteitä Suomen kieliryhmien välille.

Juuri tästä syystä olen vastannut vain suomeksi näihin kysymyksiin.

 • Kandidatens svar
 • Partiets svar

8. Din region

1. Trängselavgifter bör införas i huvudstadsregionen.

Kandidatens kommentar

Liikkumisvapaus on perusoikeus ja tietullit rajoittaisivat sitä. Lisäksi esitetyt tekniset järjestelmät rikkovat yksityisyyden suojaa ja asettavat ihmiset eriarvoiseen asemaan. Meillä on jo luotettava ja anonyymi ruuhkamaksu polttoaineen verossa.

http://www.teemulahtinen.fi/2007/02/16/tietullit-rajoittavat-liikkumisvapautta/

2. Vägarna i Nyland bör förbättras innan man bygger nya spårförbindelser österut eller västerut.

Kandidatens kommentar

Uudenmaan tiet ovat pääosin riittävässä kunnossa (katson asiaa moottoripyöräilijän silmin), mutta ranta- ja pääradan kaupunkiratojen jatkeet ovat tärkeimpiä liikennehankkeita seudulla.

3. Stora kommunsammanslagningar är ett bättre alternativ än självständiga kommuner med en gemensam metropolförvaltning.

Kandidatens kommentar

Valtava kuntaliitos olisi koko Suomen historian suurin fuusio, ja siihen sisältyy lukuisia merkittäviä riskejä. Byrokratian lisääntyminen, hallinnon kallistuminen ja kehityksen pysähtyminen seuraavat varmasti. Todennäköisesti se heikentäisi erityisesti lähipalveluja ja seudun kilpailukykyä.

4. Det finns för många små sjukhus i Nyland. Vården borde koncentreras till större enheter.

Kandidatens kommentar

Uudellamaalla sairaalatiheys on tasapainossa väestötiheyteen nähden. Hoitojen kehittyessä on syytä arvioida optimaalista sairaalakokoa tarkasti ja muistaa että monissa sairauksissa pieni lähisairaala voi edesauttaa paranemista, vaikka siellä ei erikoisempia hoitoja pystyttäisikä tekemään.

5. Staten bör ålägga kommunerna att ta emot kvotflyktingar jämbördigt.

Kandidatens kommentar

Euroopassa ja maailmassa on vain kourallinen maita, joilla on kiintiöpakolaisjärjestelmä. Koska Suomeen hakeutuu enenevässä määrin ns. spontaaneja turvapaikanhakijoita, on arvioitava, onko kiintiöpakolaisjärjestelmän ylläpitäminen enää mielekästä.

Joka tapauksessa pakolaiskiintiön koko pitää sopeuttaa yleiseen taloustilanteeseen. Jos valtiontalous on alijäämäinen, menoja rahoitetaan velanotolla ja perustoimintoja leikataan, myös pakolaiskiintiötä on leikattava.

6. JOKER: Vallöften är bindande.

Kandidatens kommentar

Lupauksista on aina pidettävä kinni, ei ole eroa onko kyseessä vaalilupauksesta, velasta tai valasta.

<< Tillbaka