Kyllikki Malkki

Valkompassen 2015 Nylands valkrets

Till Valkompassens första sida
 • Kandidatens svar
 • Partiets svar

1. Arbete

1. Det är alltför lätt att leva på socialbidrag i Finland

Syftet med den sociala tryggheten är att garantera alla människor en tillräcklig utkomst och omsorg i alla livssituationer. Den sociala tryggheten består av service och förmåner såsom barnbidrag, sjuk- och föräldrapenning, arbetslöshetsskydd och utkomststöd.

Kandidatens kommentar

Olen kokenut työttömyyden kaksi kertaa. Ei niillä korvauksilla pitkälle pötkitä. Kyllä leipäjonot kertovat karua kieltään. Tietty toinen puoli on, jos työ ei kelpaa niin sen vastaanottamisen kriteereitä voisi tarkistaa. Sillä työtä tässä maassa ihan varmasti on myös ulkomaalaisille. Heitähän syytetään sosiaaliturvan varassa eläjiksi.

2. Öppettiderna inom handeln och andra butiker bör avregleras.

Butikernas och andra affärers dagliga öppettider bestäms i lag. Affärer med en yta på mer än 100 kvm bör vara stängda under kyrkliga helger och första maj, självständighetsdagen, morsdagen och farsdagen. Regionförvaltningsverket kan bevilja undantag på ansökan.

Kandidatens kommentar

Olisin herkästi halukas jopa tiukentamaan liikkeiden aukioloaikoja. Ei sitä kulutushysteriaa ja sunnuntaishoppailua enempää tarvita. Ihminen tarvitsee lepoa ja eikä se ole tuonut kauppjen kassaan sen enempää euroja

3. Finland bör gå över till en basinkomst som ersätter det nuvarande socialskyddets miniminivå.

Med basinkomst avses en penningsumma som utbetalas regelbundet för att garantera utkomst. Det finns många modeller men det gemensamma för dem är att basinkomsten vore ägnad att eliminera flitfällor eftersom det alltid skulle vara lönsamt att arbeta. Då inkomsterna stiger sjunker basinkomsten via beskattningen.

Kandidatens kommentar

Pääsääntöisesti ihmisen tulee elättää itsensä työntekemisellä. Jos perustuloa harkitaan, on mietittäävä tarkaan ettei se johdä työntekemisen vieroksuntaan. Erilaisten "luukkujen" yhdistäminen on kyllä järkevää

4. Lagen bör garantera arbetstagaren en minimiarbetstid.

Så kallade nollavtal betyder att arbetstagaren inte vet på förhand hur många skift hen har under nästa arbetsschema. Antalet veckoarbetstimmar kan variera från noll till till exempel 40. Nollavtalen ger arbetsgivaren flexibilitet men lämnar arbetstagaren utan skydd.

Kandidatens kommentar

Mikä minimityöaika? Eiköhän ne nykyiset säädökset kelvanne. Voihan sitä itsekukin yrittää tehdä vaikka vain tunnin töitä/pv. ja saada siitä palkan, jos luulee sillä pärjäävänsä ja jos joku palkkaa.

5. Tiden för utbetalning av arbetslöshetsskydd bör förkortas.

Den inkomstrelaterade dagpenningen utbetalas för 500 fulla arbetslöshetsdagar. Hur stor dagpenningen är beror på inkomsten. Vanligen är dagpenningen 50-70 procent av lönen. Den är skattepliktig inkomst.

Kandidatens kommentar

Jos työttömyysturvan kestoa aletaan lyhentää, niin toimenpiteet työllistämisen suhteen tehokkaimmiksi esim. että yritykset voisivat joustavammin palkata työttömiksi joutuneita uusiin tehtäviin. Vajaakuntoisten ja pitkäaikaistyöttömien hoitaminen tämän hetken perusongelma, joka on hoidettava kuntoon.

 • Kandidatens svar
 • Partiets svar

2. Ekonomi

1. Finland skulle klara sig bättre utanför euron.

Euron är Europeiska Unionens gemensamma valuta, som togs i bruk som kontantvaluta den 1 februari 2002. I detta nu hör 19 EU-länder till Euroområdet. Euron är en flytande valuta. Den viktigaste mätaren på värdet är förhållandet till USD.

Kandidatens kommentar

Olen sitä mieltä, että Eu.hun ja euroon siirtyminen olivat virhe. Voihan tämä olla jonkinmoista "mutua", mutta nettomaksajana ei ole mukava olla, kun suomalaiset veroeurot vyörytetään etelän hulvattomasti eläneille maille.

2. Skatten på livsmedel kan höjas.

Den allmänna mervärdesskattesatsen är 24 %. Mervärdesskatten på restaurang- och måltidstjänster och på livsmedel är 14 % och på kultur 10 %. På Finansministeriet har det varit aktuellt med en mervärdesskattereform som förenhetligar alla skattesatser. Då skulle den högsta skattesatsen sjunka och i motsvarande grad stiga för till exempel livsmedel.

Kandidatens kommentar

Mieluummin ruoanverotusta on laskettava

3. Statens och kommunernas ekonomi bör i första hand balanseras genom att skära ner utgifterna.

Den offentliga skuldens förhållande till bruttoproduktionen håller på att överskrida 60 procent. Finland hotas av överskuldsättning, då den arbetsföra befolkningen inte klarar av att finansiera det allt större behovet av offentlig service. Det här hotet kallas för hållbarhetsunderskott.

Kandidatens kommentar

Valtion ja kuntien kustannuksia on vähennettävä tehostamalla ja järkeistämällä palvelutarjontaa. Keskeistä on työhyvinvoinnin kannalta hyvät johtamistaidot. Uudistamiset tulee tapahtua kansalaisten ja kuntalaisten tahtoa kuunnellen.

4. Barnbidraget bör höjas och beskattas.

Det skattefria barnbidraget är i år 95,75-174,27 euro i månaden, beroende på antalet barn. Ensamförsörjartillägget är 48,55 euro per barn och månad. Om barnbidraget höjs och beskattas har det en inkomstutjämnande effekt.

Kandidatens kommentar

Tämä on sellainen asia, joka tulee pysyttää ennallaan.Lapsilisä tarkoittaa valtion lapsiperheille maksamaa etuutta ja tulonsiirron muotoa, jolla kompensoidaan lapsen huollosta aiheutuvia kustannuksia. Lapsilisällä voi nähdä olevan lapsiperheen toimeentuloa tukevan vaikutuksen ohella syntyvyyttä lisäävä kannustinvaikutus.

5. Finland har inte råd med social- och hälsovårdstjänster i nuvarande omfattning.

Den kommunala social- och hälsovården kostar nästan 20 miljarder euro i året. Hållbarhetsunderskottet i den offentliga ekonomin och förändringen i befolkningsstrukturen betyder att såväl servicestrukturer som verksamhetssätten inom social- och hälsovården måste reformeras.

Kandidatens kommentar

Sosiaali- ja terveydenhuollon kokonaisuudistuksessa kolme tärkeintä tavoitettamme ovat:
1) toimivat hoitoketjut ja laadukas hoito, joka saavut
etaan sosiaali- ja terveyden-huollon integraation kautta, 2) lähipalvelujen ja perus-terveydenhuollon laadun takaaminen, 3) Sosiaali- ja terveys-
ministeriön antaman ohjauksen vahvistaminen ja sen myötä mahdollisuus levittää parhaat käytännöt kaikille Sote-alueille koko maahan.

 • Kandidatens svar
 • Partiets svar

3. Säkerhet

1. Ett Natomedlemskap skulle stärka Finlands säkerhetspolitiska ställning.

Nato är en försvarsallians med 28 medlemsländer. Dess viktigaste uppgift är att garantera medlemmarnas säkerhet. Varje medlemsland är skyldigt att hjälpa ett annat medlemsland som utsätts för angrepp. Nato har ett partnerskapsnät och genomför krishanteringsoperationer, där också Finland deltar. Enligt nuvarande regeringsprogram bevarar Finland möjligheten att söka Natomedlemskap.

Kandidatens kommentar

Suomen tulee panostaa yhteistyöhön Ruotsin ja muiden Pohjoismaiden kanssa sekä Nato-kumppanuuteen. Nato:oon liittymisen kustannukset, hyödyt ja haitat tulee käydä läpi myös kansalaiskeskustelussa. Nato:a koskeva päätöksenteko ei ole mahdollista ilman kansanäänestystä

2. Det behövs flera poliser i Finland.

Antalet poliser uppskattas i år till 7500, vilket är cirka 50 poliser fler än i fjol. Riksdagen har ansett att de anslag som finns i statsbudgeten räcker för att bevara polisens operativa kapacitet på 2014 års nivå. Inrikesministeriet har ändå uppskattat att tillgången till bastjänster kommer att minska.

Kandidatens kommentar

Poliisien riittävyys on ollut huolenaihe taloudellisten resurssien vähetessä. Toimintaedellytykset poliisille tulee turvata

3. Invandringen till Finland bör begränsas för att minska risken för terrorism.

I fjol tog Finland emot 3 651 asylsökande. Av dem beviljades 1 346 asyl. De flesta asylsökande kom från Irak, Somalien och Ryssland. Finland tog i fjol också emot 1 030 kvotflyktingar från Syrien, Demokratiska republiken Kongo och Sudan.

Kandidatens kommentar

Maahanmuuttopolitiikan tulee olla hallittua, inhimillistä ja johdonmukaista. On huomioitava yhteiskuntamme kestokyky sekä turvallisuus. Minkäänlaista rasismia, muukalaisvihamielisyyttä ja syrjintää ei pidä sallia. Taistelu terrorismia vastaan on maailman laajuista, jota tulee kehittää kansainvälisesti

4. Rysslands maktsfärspolitik är ett hot för Finland.

I Rysslands militärdoktrin definieras Nato som landets största säkerhetshot. Av Rysslands grannländer har Ukraina meddelat att man eftersträvar ett Natomedlemskap.

Kandidatens kommentar

Suomen ja Venäjän välillä on ylläpidettävä edelleen hyviä kahdenvälisiä suhteita, jotka rakentuvat avoimuuden ja keskinäisen kunnioituksen pohja
lle. Maiden välillä tapahtuvan kaupan ja matkailun merkitys on tulevaisuudessa entistä
suurempi. Liikenneväyliä ja raja-asemia on kehitettävä sujuvan liikkuvuuden edistämiseksi.

5. När det gäller nätövervakning är statens säkerhet viktigare än medborgarens inregritetsskydd.

En arbetsgrupp på Försvarsministeriet föreslår omfattande övervakning av nättrafiken för att avvärja hot mot den nationella säkerheten. Övervakningen skulle förutsätta att grundlagen ändras.

Kandidatens kommentar

Molempien tahojen turvallisuus on yhtä tärkeää

6. Finland bör delta i kampen mot IS med utbildning av den irakiska regeringens styrkor

Islamiska Staten (IS) är en sunniislamistisk terrorgrupp som har tagit kontrollen över stora delar av Syrien och Irak. Gruppen tillämpar en mycket strikt tolkning av islam och vill införa ett muslimskt kalifat. En USA-ledd allians försöker bekämpa IS.

Kandidatens kommentar

ISIS- järjestön eteneminen on pysäytettävä kansainvälisellä yhteistyöllä ja kun Suomella on osaamista ja taitoja niitä on käytettävä mutta tarkkaan harkiten ja lakeja noudattaen

 • Kandidatens svar
 • Partiets svar

4. Hälsa

1. Obotligt sjuka bör ha rätt till dödshjälp.

Det är tillåtet att ge assistans vid självmord men aktiv eutanasi är ett brott. Professor Jorma Palo var en känd förespråkare för eutanasi och det är också tidigare finansministern Iiro Viinanen, tidigare Europaparlamentarikern Esko Seppänen och president Sauli Niinistö. Kända motståndare är till exempel läkaren Pekka Reinikainen och arkiatern Risto Pelkonen.

Kandidatens kommentar

Kunnioita elämää aina luonnolliseen kuolemaan asti.

2. Social- och hälsovården bör i första hand produceras som offentliga tjänster.

I den kommunala social- och hälsovården.arbetar omkring 265 000 personer. Privata hälsovårdstjänster och företagshälsovården kompletterar den kommunala servicen. De privata serviceproducenterna står för ungefär en fjärdedel av hälsovårdstjänsterna. Den senaste tiden har utläggningen av service på privata ökat.

Kandidatens kommentar

Mukaan voi ottaa tai päästää sopivassa määrin myös yksityisiä palveluntuottajia. On katsottava tarkasti tuottajien perään, että palveluiden laatu pysyy hyvänä.

3. Myndigheterna bör ha lägre tröskel för att ingripa i barnfamiljernas problem.

Situationen inom barnskyddet har diskuterats i offentligheten sedan våren 2012, då ett 8-årigt barn mördades i Helsingfors. Barnet var klient hos barnskyddet, som hade fått många anmälningar om henne. Omsorgsministern har konstaterat att tröskeln för att ge familjerna hjälp i tid är för hög och att det är problematiskt.

Kandidatens kommentar

Viranomainen ei saa olla kuitenkaan se lähin omainen. Seuraavassa hallituksessa tulee olla perheministeri. On panostettava ennaltaehkäisevään perhetyöhön enemmän.Lapsiperheet ovat usein hyvin ahtaalla monista syistä ja heidän auttamisensa mm kodinhoidollisin (ent. kodinhoitajat) toimenpitein voi estää monet tragediat

4. Åldringarna och deras anhöriga bör påföras ett större ansvar för vårdkostnaderna.

Befolkningen åldras och kostnaderna för äldreomsorgen stiger. Professorn i civilrätt Urpo Kangas har föreslagit att vuxna barn kunde förpliktas att betala för till exempel vårdplats för sina föräldrar om deras pension inte räcker till. Så är det i flera länder i Europa.

Kandidatens kommentar

Vanhus, joka on elämäntyönsä tehnyt ansaitsee hyvän hoidon elämänsä viime hetkillä. Hän on veronsa maksanut ja työnsä antanut kansakunnan hyvinvoinnin palvelukseen.

5. Medborgarnas rätt till hälsovård är viktigare än den kommunala självstyrelsen.

Enligt grundlagen är Finland indelat i kommuner vilkas förvaltning skall grunda sig på självstyrelse för kommunens invånare. Samtidigt skall det allmänna tillförsäkra var och en tillräckliga social-, hälsovårds- och sjukvårdstjänster.

Kandidatens kommentar

Tämä on kakspiippuinen juttu. Jos kuntien itsehallinto ei pysty tuottamaan kanslaiselleen kunnollisia terveyspalveluita on tehtävä yhteistyötä naapureiden kanssa

 • Kandidatens svar
 • Partiets svar

5. Framtid

1. Arbetet för att stävja klimatförändringen bör prioriteras fram om industrins konkurrenskraft.

Finlands mål på lång sikt är att minska utsläppen med minst 80 procent till år 2050. Finland försöker också avstå från kolkraft till år 2025. Klimatmålen definieras bland annat i den nya klimatlagen. http://217.71.145.20/TRIPviewer/show.asp?tunniste=RP+82/2014&base=errp&palvelin=www.eduskunta.fi&f=WORD&kieli=ru

Kandidatens kommentar

Ilmat ja säät liikkuu maiden rajoista välittämättä, senvuoksi kansainvälisen teollisuuden päästöihin pitää saada muutoksia. Ei teollisuuden edistämistä pidä estää vaan vaatia kehittämään tekniikkaa ja turvallisuutta ympäristö huomioiden

2. Genändrade livsmedel är trygga för människan och miljön.

Genetiskt modifierade organismer är till exempel växter vars arvsmassa och egenskaper har ändrats med genteknik. Genteknik används oftast i förädlingen av soja och majs. De förses med gener som gör dem resistenta mot vissa bekämpningsmedel eller som ger motståndskraft mot vissa skadeinsekters larver.

Kandidatens kommentar

Geenimanipulaatio ei ole turvallista eikä suositeltavaa. Siinä mennään vääristelemään luonnon järjestelmää

3. Finland bör ta ett större ansvar för asylsökande som kommer till EU-området.

I fjol anlände 600 000 asylsökande till Europeiska unionen. Finlands andel av de asylsökande var 0,6 procent. Av unionens 28 medlemsländer tog sex emot nästan 80 procent av alla asylsökande. Över 2 500 personer drunknade eller försvann på Medelhavet då de försökte ta sig till Europa över havet i brist på lagliga flyktvägar.

Kandidatens kommentar

Jos ihminen pakenee henkensä edestä on häntä autettava. Turvapaikkaretkelyä ei pidä suosia.

4. Tanken att hela Finland ska vara bebott är förlegad.

Under de drygt tio senaste åren har södra och mellersta Finland stått för den proportionellt sett största inflyttningen medan östra och norra Finland står för den största nettoförlusten. I dag koncentrerar sig befolkningsökningen så gott som helt till huvudstadsregionen.

Kandidatens kommentar

Mitä järkeä siinä on, että väki tippuu Etelä - Suomeen kuin sipulipussiin. Suomi on pidettävä asuttuna

5. Storleken på elevgrupperna i grundskolan bör begränsas i lag till till exempel 20 elever.

Lagen definierar inte storleken på undervisningsgrupperna i allmänbildningen. Det betyder att skolklassernas storlek kan variera mycket från kommun till kommun. Sedan 2010 har Undervisnings- och kulturministeriet anvisat statligt specialstöd för att minska undervisningsgrupperna i grundutbildningen. I år minskar stödet emellertid jämfört med i fjol.

Kandidatens kommentar

Ryhmäkokoja ei pidä suurentaa. Aikamme lapset ovat senverran vilkkaita, että työrauhan kannalta on parempi pienempi ryhmä kuin suuri ja meluisa

 • Kandidatens svar
 • Partiets svar

7. Omröstningar

1. En folkomröstning bör ordnas om Finlands Natomedlemskap

2. Ett principbeslut om ett nytt kärnkraftverk kan godkännas.

3. Inkomstskatten sänks jämnt i alla inkomstklasser för att stimulera ekonomin.

Kandidatens kommentar

Työntekemisestä ei pidä rangaista.

4. Den förra riksdagens beslut att tillåta könsneutrala äktenskap rivs upp.

Kandidatens kommentar

Kannatan, että avioliitto on yhden miehen ja naisen välinen liitto

5. Försäljning av svaga viner och starköl tillåts i livsmedelsaffärer.

Kandidatens kommentar

Ruokakauppa on ruokakauppa eikä viinamyymälä

6. Den obligatoriska skolsvenskan slopas.

Kandidatens kommentar

Vaikka ei tuosta pakollisuudesta ole haittaakaan

 • Kandidatens svar
 • Partiets svar

8. Din region

1. Trängselavgifter bör införas i huvudstadsregionen.

Kandidatens kommentar

Joukkoliikenteen kehittämistä on kehitettävä paremmaksi ilman että kaikki pitää "verollepanna"

2. Vägarna i Nyland bör förbättras innan man bygger nya spårförbindelser österut eller västerut.

Kandidatens kommentar

Tiestön kunto on huomattavasti huonontunut viime vuosina

3. Stora kommunsammanslagningar är ett bättre alternativ än självständiga kommuner med en gemensam metropolförvaltning.

Kandidatens kommentar

Vierastan ylipäätään tätä metropolihallinnon massiivista järjestelmäsuunnitelmaa. Byrokratian lisääminen ei tuota sitä tulosta mitä sillä oletetaan saatavan. Mikäli kuitenkin päädytään metropolihallinnon toteuttamiseen, tulee se toteuttaa ensivaiheessa maakuntahallinnon pohjalta ns. metropolikuntayhtymänä. Hallinnollista lainsäädäntöä valmisteltaessa tulee erityisesti huomioida maakuntahallinnon uudistamismahdollisuudet. Onhan tämä voimassa oleva maakuntahallinnonmalli varsin toimiva ratkaisu laajasti ymmärrettynä. Maakuntaliiton avulla voidaan luoda toimiva ja aktiivinen yhteistyö koko alueelle. Tämän etenemistavan etuna on mm. se, että malli voidaan toteuttaa nopeasti sekä välttää turhauttavat poliittiset ja oikeudelliset kiistat. Ratkaisulla saadaan samalla merkittävää ja nopeaa apua niihin keskeisiin maankäytön, asumisen ja liikenteen pitkän tähtäyksen kysymyksiin sekä muihin koko seutua koskeviin ratkaisuihin, jotka yhteisellä päätöksenteolla ovat korjattavissa.

4. Det finns för många små sjukhus i Nyland. Vården borde koncentreras till större enheter.

Kandidatens kommentar

Onhan täällä väkeäkin, että ei tarvinne pienempiä yksiköitä poistaa

5. Staten bör ålägga kommunerna att ta emot kvotflyktingar jämbördigt.

Kandidatens kommentar

Vapaaehtoisuus ja suosittelu aina parempi kuin pakko myös näissä kiintiöpakolaiskysymyksissä

6. JOKER: Vallöften är bindande.

Kandidatens kommentar

Yksittäisen henkilön vaalilupauksen sovittaminen voi olla massiivisen vaikeaa suuren joukon keskellä eri intressien törmätessä toisiinsa.

<< Tillbaka