Leena Meri

Valkompassen 2015 Nylands valkrets

Till Valkompassens första sida
 • Kandidatens svar
 • Partiets svar

1. Arbete

1. Det är alltför lätt att leva på socialbidrag i Finland

Syftet med den sociala tryggheten är att garantera alla människor en tillräcklig utkomst och omsorg i alla livssituationer. Den sociala tryggheten består av service och förmåner såsom barnbidrag, sjuk- och föräldrapenning, arbetslöshetsskydd och utkomststöd.

Kandidatens kommentar

Valitettavasti on ihmisiä, jotka osaavat käyttää järjestelmää tarkoitukseen, johon sitä ei ole luotu. Tuet on tarkoitettu ihmisille, jotka eivät selviä ilman yhteiskunnan tukea.

2. Öppettiderna inom handeln och andra butiker bör avregleras.

Butikernas och andra affärers dagliga öppettider bestäms i lag. Affärer med en yta på mer än 100 kvm bör vara stängda under kyrkliga helger och första maj, självständighetsdagen, morsdagen och farsdagen. Regionförvaltningsverket kan bevilja undantag på ansökan.

Kandidatens kommentar

Yrittäjän täytyy voida itse päättää liikkeensä aukioloajoista. Luotan jokaisen omaan järkeen ja en pidä ihmisten liiallista holhoamista hyvänä.

3. Finland bör gå över till en basinkomst som ersätter det nuvarande socialskyddets miniminivå.

Med basinkomst avses en penningsumma som utbetalas regelbundet för att garantera utkomst. Det finns många modeller men det gemensamma för dem är att basinkomsten vore ägnad att eliminera flitfällor eftersom det alltid skulle vara lönsamt att arbeta. Då inkomsterna stiger sjunker basinkomsten via beskattningen.

Kandidatens kommentar

Tukien tulee olla riippuvaisia tilanteesta ja yksilöllisistä olosuhteista. Asiasta tulisi tehdä puolueeton selvitys ja laskelmia. Nyt keskustelua käydään kunkin puolueen omien näkemysten ja laskelmien sekä arvausten pohjalta.

4. Lagen bör garantera arbetstagaren en minimiarbetstid.

Så kallade nollavtal betyder att arbetstagaren inte vet på förhand hur många skift hen har under nästa arbetsschema. Antalet veckoarbetstimmar kan variera från noll till till exempel 40. Nollavtalen ger arbetsgivaren flexibilitet men lämnar arbetstagaren utan skydd.

Kandidatens kommentar

Lailla tulee turvata, että minimityöajasta tulee työsopimuksessa aina sopia. Työntekijän tulee tietää mihin sitoutuu. Minimityöaikaa ei tarvitse laissa määritellä, vaan se täytyy olla sovittavissa työntekijän ja työnantajan kesken ja siten että se sitoo molempia.

5. Tiden för utbetalning av arbetslöshetsskydd bör förkortas.

Den inkomstrelaterade dagpenningen utbetalas för 500 fulla arbetslöshetsdagar. Hur stor dagpenningen är beror på inkomsten. Vanligen är dagpenningen 50-70 procent av lönen. Den är skattepliktig inkomst.

Kandidatens kommentar

Tällä hetkellä siihen ei ole tarvetta. Kyseessä on korvaus, joka turvaa henkilöä työttömyyden sattuessa ja antaa aikaa etsiä uutta työtä ja sopeuttaa omaa tilannetta. Ansiosidonnaisen tasoa on viime vuosikymmeninä leikattu määrällisesti, joten tarvetta ajalliseen leikkaukseen ei ole.

 • Kandidatens svar
 • Partiets svar

2. Ekonomi

1. Finland skulle klara sig bättre utanför euron.

Euron är Europeiska Unionens gemensamma valuta, som togs i bruk som kontantvaluta den 1 februari 2002. I detta nu hör 19 EU-länder till Euroområdet. Euron är en flytande valuta. Den viktigaste mätaren på värdet är förhållandet till USD.

Kandidatens kommentar

Yhteinen valuutta helpottaa yritysten kaupankäyntiä ja oikein toimiessaan vakauttaa taloutta. Euron toimivuuden edellytyksenä tosin on nykyisestä poiketen , ettei sitä pidetä yllä kriisimaiden tukemisella. Eli mikäli maa ei itsenäisesti kykene olemaan mukana yhteisessä valuutassa, tulisi sen erkaantua eurosta.

2. Skatten på livsmedel kan höjas.

Den allmänna mervärdesskattesatsen är 24 %. Mervärdesskatten på restaurang- och måltidstjänster och på livsmedel är 14 % och på kultur 10 %. På Finansministeriet har det varit aktuellt med en mervärdesskattereform som förenhetligar alla skattesatser. Då skulle den högsta skattesatsen sjunka och i motsvarande grad stiga för till exempel livsmedel.

Kandidatens kommentar

Ruoka on välttämättömyys jokaiselle ja ruuan verotus kirpaisee eniten tasaverona pienituloisia, joten verotusta ei tule ainakaan kiristää.

3. Statens och kommunernas ekonomi bör i första hand balanseras genom att skära ner utgifterna.

Den offentliga skuldens förhållande till bruttoproduktionen håller på att överskrida 60 procent. Finland hotas av överskuldsättning, då den arbetsföra befolkningen inte klarar av att finansiera det allt större behovet av offentlig service. Det här hotet kallas för hållbarhetsunderskott.

Kandidatens kommentar

Meidän tulee katsoa mitkä ovat julkisen sektorin perustehtävät eli mm. terveys, sosiaalitoimi, koulutus ja päiväkoti ja karsittava toistaiseksi ylimääräisistä menoista. Valtion ja kuntien velkaa ei voi kasvattaa eikä veroja enää korottaa.

4. Barnbidraget bör höjas och beskattas.

Det skattefria barnbidraget är i år 95,75-174,27 euro i månaden, beroende på antalet barn. Ensamförsörjartillägget är 48,55 euro per barn och månad. Om barnbidraget höjs och beskattas har det en inkomstutjämnande effekt.

Kandidatens kommentar

Lapsilisän tulee palvella perheen selviämistä. Mikäli se katsottaisiin osana perheen vuotuisia kokonaistuloja, se kohdistuisi verotuksen avulla niihin jotka sitä tulojensa puolesta eniten tarvitsevat.

5. Finland har inte råd med social- och hälsovårdstjänster i nuvarande omfattning.

Den kommunala social- och hälsovården kostar nästan 20 miljarder euro i året. Hållbarhetsunderskottet i den offentliga ekonomin och förändringen i befolkningsstrukturen betyder att såväl servicestrukturer som verksamhetssätten inom social- och hälsovården måste reformeras.

Kandidatens kommentar

Meillä tulee olla varaa peruspalveluihin. Säästöt tulee tehdä muusta toiminnasta kuin kansalaisten perusturvasta.

 • Kandidatens svar
 • Partiets svar

3. Säkerhet

1. Ett Natomedlemskap skulle stärka Finlands säkerhetspolitiska ställning.

Nato är en försvarsallians med 28 medlemsländer. Dess viktigaste uppgift är att garantera medlemmarnas säkerhet. Varje medlemsland är skyldigt att hjälpa ett annat medlemsland som utsätts för angrepp. Nato har ett partnerskapsnät och genomför krishanteringsoperationer, där också Finland deltar. Enligt nuvarande regeringsprogram bevarar Finland möjligheten att söka Natomedlemskap.

Kandidatens kommentar

En näe tällä hetkellä tarvetta luopua puolueettomuudestamme. Nato jäsenyys kiristäisi mitä ilmeisimmin Suomen ja Venäjän välejä. Nato jäsenmaksut ovat myös mittavat. Selvitys asiasta voitaisiin kuitenkin tehdä jotta saadaan todellista tietoa asiasta. Tällä hetkellä on liikkeellä erilaisia oletuksia, joiden varassa keskustelua käydään.

2. Det behövs flera poliser i Finland.

Antalet poliser uppskattas i år till 7500, vilket är cirka 50 poliser fler än i fjol. Riksdagen har ansett att de anslag som finns i statsbudgeten räcker för att bevara polisens operativa kapacitet på 2014 års nivå. Inrikesministeriet har ändå uppskattat att tillgången till bastjänster kommer att minska.

Kandidatens kommentar

Kansalaisten turvallisuus tulee taata riittävillä poliisivoimilla. Avun saaminen hätätilanteessa kestää monesti liian kauan. Myös rikosten selvittäminen ja ennaltaehkäisy on riippuvainen poliisien riittävistä resursseista.

3. Invandringen till Finland bör begränsas för att minska risken för terrorism.

I fjol tog Finland emot 3 651 asylsökande. Av dem beviljades 1 346 asyl. De flesta asylsökande kom från Irak, Somalien och Ryssland. Finland tog i fjol också emot 1 030 kvotflyktingar från Syrien, Demokratiska republiken Kongo och Sudan.

Kandidatens kommentar

Maahanmuuttoa ei tule edistää tällä hetkellä eikä syynä ole pelkästään terrorismin uhka vaan taloudellinen tilanteemme. Rajavalvonnan tulee olla tiukempaa, jotta tiedämme ketä maahan tulee.

4. Rysslands maktsfärspolitik är ett hot för Finland.

I Rysslands militärdoktrin definieras Nato som landets största säkerhetshot. Av Rysslands grannländer har Ukraina meddelat att man eftersträvar ett Natomedlemskap.

Kandidatens kommentar

Suurvaltojen (Venäjä ja USA) omien etujen ajaminen sekä suurvaltapolitiikka ovat uhka koko maailmalle.

5. När det gäller nätövervakning är statens säkerhet viktigare än medborgarens inregritetsskydd.

En arbetsgrupp på Försvarsministeriet föreslår omfattande övervakning av nättrafiken för att avvärja hot mot den nationella säkerheten. Övervakningen skulle förutsätta att grundlagen ändras.

Kandidatens kommentar

Vakavien rikosten osalta (henkeen ja terveyteen kohdistuvat rikokset, terrorismi, järjestäytynyt rikollisuus) tulee valtion voida valvoa ja estää ko. rikollisuus, joka ajaa mielestäni yksilön tietosuojan edelle.

6. Finland bör delta i kampen mot IS med utbildning av den irakiska regeringens styrkor

Islamiska Staten (IS) är en sunniislamistisk terrorgrupp som har tagit kontrollen över stora delar av Syrien och Irak. Gruppen tillämpar en mycket strikt tolkning av islam och vill införa ett muslimskt kalifat. En USA-ledd allians försöker bekämpa IS.

Kandidatens kommentar

Meidän ei tulisi osallistua suoranaisiin sotatoimiin tai niiden edistämiseen missään.

 • Kandidatens svar
 • Partiets svar

4. Hälsa

1. Obotligt sjuka bör ha rätt till dödshjälp.

Det är tillåtet att ge assistans vid självmord men aktiv eutanasi är ett brott. Professor Jorma Palo var en känd förespråkare för eutanasi och det är också tidigare finansministern Iiro Viinanen, tidigare Europaparlamentarikern Esko Seppänen och president Sauli Niinistö. Kända motståndare är till exempel läkaren Pekka Reinikainen och arkiatern Risto Pelkonen.

Kandidatens kommentar

Mikäli henkilö on etukäteen tai vakavasti sairastuttuaan ilmoittanut luotettavasti ja täydellä ymmärryksellä tällaisesta tahdostaan tulee sitä mielestäni kunnioittaa. Se on ihmisen itsemääräämisoikeutta laajimmillaan.

2. Social- och hälsovården bör i första hand produceras som offentliga tjänster.

I den kommunala social- och hälsovården.arbetar omkring 265 000 personer. Privata hälsovårdstjänster och företagshälsovården kompletterar den kommunala servicen. De privata serviceproducenterna står för ungefär en fjärdedel av hälsovårdstjänsterna. Den senaste tiden har utläggningen av service på privata ökat.

Kandidatens kommentar

Ratkaisevaa tulee olla palvelun laatu ja se että yritys tuottaa hyviä ja kohtuuhintaisia palveluita sekä noudattaa Suomen lakia.

3. Myndigheterna bör ha lägre tröskel för att ingripa i barnfamiljernas problem.

Situationen inom barnskyddet har diskuterats i offentligheten sedan våren 2012, då ett 8-årigt barn mördades i Helsingfors. Barnet var klient hos barnskyddet, som hade fått många anmälningar om henne. Omsorgsministern har konstaterat att tröskeln för att ge familjerna hjälp i tid är för hög och att det är problematiskt.

Kandidatens kommentar

Ennaltaehkäisevää apua tulee antaa ajoissa ja lasten oireiluun tulee suhtautua vakavasti ja rohkealla asentella. Meillä ei ole varaa antaa pikku Vilja Eerikan kaltaisen tapauksen toistua.

4. Åldringarna och deras anhöriga bör påföras ett större ansvar för vårdkostnaderna.

Befolkningen åldras och kostnaderna för äldreomsorgen stiger. Professorn i civilrätt Urpo Kangas har föreslagit att vuxna barn kunde förpliktas att betala för till exempel vårdplats för sina föräldrar om deras pension inte räcker till. Så är det i flera länder i Europa.

Kandidatens kommentar

Mikäli henkilöllä on runsaasti varallisuutta, voidaan hänen itsensä katsoa voivan osallistua niihin jossain määrin mutta kyseeseen ei saa velvollisuus myydä esimerkiksi kotiaan. Omaisten vastuuta kustannusten kattamiseen en kannata ja se olisi Suomen oikeusjärjestelmälle täysin vieras ajatus.

5. Medborgarnas rätt till hälsovård är viktigare än den kommunala självstyrelsen.

Enligt grundlagen är Finland indelat i kommuner vilkas förvaltning skall grunda sig på självstyrelse för kommunens invånare. Samtidigt skall det allmänna tillförsäkra var och en tillräckliga social-, hälsovårds- och sjukvårdstjänster.

Kandidatens kommentar

Kansalaisten oikeus hyviin terveyspalveluihin on oltava tärkeämpi kuin kunnallisen itsehallinnon, mutta asukkaiden kuuleminen ja vaikutusmahdollisuudet lähialueella tulee varmistaa.

 • Kandidatens svar
 • Partiets svar

5. Framtid

1. Arbetet för att stävja klimatförändringen bör prioriteras fram om industrins konkurrenskraft.

Finlands mål på lång sikt är att minska utsläppen med minst 80 procent till år 2050. Finland försöker också avstå från kolkraft till år 2025. Klimatmålen definieras bland annat i den nya klimatlagen. http://217.71.145.20/TRIPviewer/show.asp?tunniste=RP+82/2014&base=errp&palvelin=www.eduskunta.fi&f=WORD&kieli=ru

Kandidatens kommentar

Maailmanlaajuisesti vastaan kyllä ja tilanteessa jossa siihen osallistuvat kaikki teollisuusmaat ja yhtäaikaisesti, jotta kaikkien kilpailuasetelma on sama. Suomen osuus on promilleluokkaa, joten kilpailukyvyn tasapaino edellyttää kaikkien maiden yhtäaikaista sitoutumista. Muutoin ilmastotalkoot kaatuvat vain joidenkin maiden harteille.

2. Genändrade livsmedel är trygga för människan och miljön.

Genetiskt modifierade organismer är till exempel växter vars arvsmassa och egenskaper har ändrats med genteknik. Genteknik används oftast i förädlingen av soja och majs. De förses med gener som gör dem resistenta mot vissa bekämpningsmedel eller som ger motståndskraft mot vissa skadeinsekters larver.

Kandidatens kommentar

Osa tuotteista on turvallisia ja osa ei, eikä niistä tiedetä tarpeeksi. Vastaan jokseenkin eri mieltä sillä epätietoisuus ja tutkimustulosten puuttuminen luo tietyn epävarmuuden jolloin on pakko olla skeptinen.

3. Finland bör ta ett större ansvar för asylsökande som kommer till EU-området.

I fjol anlände 600 000 asylsökande till Europeiska unionen. Finlands andel av de asylsökande var 0,6 procent. Av unionens 28 medlemsländer tog sex emot nästan 80 procent av alla asylsökande. Över 2 500 personer drunknade eller försvann på Medelhavet då de försökte ta sig till Europa över havet i brist på lagliga flyktvägar.

Kandidatens kommentar

Meillä ei ole siihen tällä hetkellä mitään taloudellisia mahdollisuuksia.

4. Tanken att hela Finland ska vara bebott är förlegad.

Under de drygt tio senaste åren har södra och mellersta Finland stått för den proportionellt sett största inflyttningen medan östra och norra Finland står för den största nettoförlusten. I dag koncentrerar sig befolkningsökningen så gott som helt till huvudstadsregionen.

Kandidatens kommentar

Suomen rikkaus on erilaiset olosuhteet kaupunkiasumisesta maaseutuun. Toki on hyväksyttävä että erittäin harvaan asutuilla alueille ei voi olla yhtä laajat ja kattavat palvelut. Tähän voidaan saada apua esim. sähköisiä palveluja parantamalla.

5. Storleken på elevgrupperna i grundskolan bör begränsas i lag till till exempel 20 elever.

Lagen definierar inte storleken på undervisningsgrupperna i allmänbildningen. Det betyder att skolklassernas storlek kan variera mycket från kommun till kommun. Sedan 2010 har Undervisnings- och kulturministeriet anvisat statligt specialstöd för att minska undervisningsgrupperna i grundutbildningen. I år minskar stödet emellertid jämfört med i fjol.

Kandidatens kommentar

Ryhmä koko voi olla isompikin. Rajana voisin itse katsoa 25-30 oppilasta.

 • Kandidatens svar
 • Partiets svar

7. Omröstningar

1. En folkomröstning bör ordnas om Finlands Natomedlemskap

Kandidatens kommentar

Tällä hetkellä Natoon liittyminen se ei ole mielestäni ajankohtaista, mutta kansan mielipiteen kuuleminen ennen mahdollista päätöstä asiassa on oleellisen tärkeää. Ensin asiassa pitää kuitenkin tehdä kunnon selvitys, jonka pohjalta kansa voi äänestää.

2. Ett principbeslut om ett nytt kärnkraftverk kan godkännas.

Kandidatens kommentar

Meillä on tällä hetkellä riittävä määrä ydinvoimaloita ja ydinvoimalarakennushankkeita.

3. Inkomstskatten sänks jämnt i alla inkomstklasser för att stimulera ekonomin.

Kandidatens kommentar

Ostovoiman lisäämisen kannalta ihmisten verotuksen alentaminen olisi järkevää ja sen tulisi ensin kohdistua ennen kaikkea ansiotuloon sekä pieni- ja keskituloisiin. Talouden elpyessä voidaan vertouksen alentamista tehdä suuremmissakin tuloluokissa.

4. Den förra riksdagens beslut att tillåta könsneutrala äktenskap rivs upp.

Kandidatens kommentar

Perussuomalainen puolue äänesti eduskunnassa lakia vastaan ja se on ollut puolueen linja asiassa. Uudelle laille ei olisi ollut myöskään juridista tarvetta sillä parisuhteen rekisteröinnillä saavutetaan samat taloudelliset vaikutukset kuin avioliitolla jo nyt. En kuitenkaan usko että asia tulee uudelleen käsittelyyn. Itse katson, että eduskunnalla on tärkeämpiä asioita mietittävänä, kuten taloutemme elvyttäminen.

5. Försäljning av svaga viner och starköl tillåts i livsmedelsaffärer.

Kandidatens kommentar

Enemmistö suomalaisista osaa käyttää alkoholia oikein eikä alkoholin myynnin ylimitoitetuilla rajoituksilla hoideta päihdeongelmaa.

6. Den obligatoriska skolsvenskan slopas.

Kandidatens kommentar

Kielivalinnat tulee voida tehdä oman valinnan ja halun mukaan.

 • Kandidatens svar
 • Partiets svar

8. Din region

1. Trängselavgifter bör införas i huvudstadsregionen.

Kandidatens kommentar

Niin kauan kun työpaikkoja, yrityksiä ja palveluita pidetään ja jopa siirretään Helsingin seudulle ei ihmisten rankaiseminen maksuilla ole oikein. Jos joukkoliikennettä halutaan lisätä, tulee siihen panostaa, jotta ihmiset käyttäisivät julkista liikennettä enemmän.

2. Vägarna i Nyland bör förbättras innan man bygger nya spårförbindelser österut eller västerut.

3. Stora kommunsammanslagningar är ett bättre alternativ än självständiga kommuner med en gemensam metropolförvaltning.

Kandidatens kommentar

Näistä kahdesta valitsen kuntaliitoksen, mutta asia tulisi ratkaista kunnan tai kuntien omasta tahdosta ja taloudellisesta järkevyydestä. Metropolihallintolaki on kaatumassa ja hyvä niin sillä se olisi luonut vain uuden hallintohimmelin.

4. Det finns för många små sjukhus i Nyland. Vården borde koncentreras till större enheter.

Kandidatens kommentar

Meillä ei ole sairaaloita mitenkään liikaa suhteutettuna väkilukuun. Jo nyt tietyt vaativat hoidot on keskitetty tiettyihin yksiköihin.

5. Staten bör ålägga kommunerna att ta emot kvotflyktingar jämbördigt.

Kandidatens kommentar

Kunnan pitää voida päättää asia täysin omasta taloudellisesta tilanteestaan riippuen eikä lisävelvoitteita kunnille tule antaa kun itseasiassa niitä olisi jo nyt pitänyt karsia.

6. JOKER: Vallöften är bindande.

Kandidatens kommentar

Kyllä sanojensa takana tulee seistä. Siksi pitää vaalilupaukset antaa niin että yksittäinen edustaja voi ne pitää. On huomattava että lakimuutoksia ei saa yksin tehtyä ja siksi sellaisen lupaaminen ei ole äänestäjää kohtaan reilua eikä vastaa yksittäisen edustajan vaikutusmahdollisuuksia.

<< Tillbaka