Arto Luukkanen

Valkompassen 2015 Nylands valkrets

Till Valkompassens första sida
 • Kandidatens svar
 • Partiets svar

1. Arbete

1. Det är alltför lätt att leva på socialbidrag i Finland

Syftet med den sociala tryggheten är att garantera alla människor en tillräcklig utkomst och omsorg i alla livssituationer. Den sociala tryggheten består av service och förmåner såsom barnbidrag, sjuk- och föräldrapenning, arbetslöshetsskydd och utkomststöd.

Kandidatens kommentar

Ei se koskaan ole helppoa tässä työllisyys ja taloustilanteessa. Enin osa sosiaaliturvan varassa elävistä tarvitsee sitä. On myös niitä, jotka käyttävät sitä väärin. Ei pidä antaa näiden leimata muita.

2. Öppettiderna inom handeln och andra butiker bör avregleras.

Butikernas och andra affärers dagliga öppettider bestäms i lag. Affärer med en yta på mer än 100 kvm bör vara stängda under kyrkliga helger och första maj, självständighetsdagen, morsdagen och farsdagen. Regionförvaltningsverket kan bevilja undantag på ansökan.

3. Finland bör gå över till en basinkomst som ersätter det nuvarande socialskyddets miniminivå.

Med basinkomst avses en penningsumma som utbetalas regelbundet för att garantera utkomst. Det finns många modeller men det gemensamma för dem är att basinkomsten vore ägnad att eliminera flitfällor eftersom det alltid skulle vara lönsamt att arbeta. Då inkomsterna stiger sjunker basinkomsten via beskattningen.

Kandidatens kommentar

Työnteon kannustavuus on tärkeintä. Asiaa kannattaa kyllä tutkia;löytyykö sellaista mallia, joka turvaa kannustavuuden?

4. Lagen bör garantera arbetstagaren en minimiarbetstid.

Så kallade nollavtal betyder att arbetstagaren inte vet på förhand hur många skift hen har under nästa arbetsschema. Antalet veckoarbetstimmar kan variera från noll till till exempel 40. Nollavtalen ger arbetsgivaren flexibilitet men lämnar arbetstagaren utan skydd.

Kandidatens kommentar

Laki liian jäykkä ja järeä ase tähän. Se pitäisi sopia työehtosopimuksilla.

5. Tiden för utbetalning av arbetslöshetsskydd bör förkortas.

Den inkomstrelaterade dagpenningen utbetalas för 500 fulla arbetslöshetsdagar. Hur stor dagpenningen är beror på inkomsten. Vanligen är dagpenningen 50-70 procent av lönen. Den är skattepliktig inkomst.

Kandidatens kommentar

Kyllä tässä kuitenkin voisi olla jotain säätövaraa. Työnteon kannustavuus on se turvattava.

 • Kandidatens svar
 • Partiets svar

2. Ekonomi

1. Finland skulle klara sig bättre utanför euron.

Euron är Europeiska Unionens gemensamma valuta, som togs i bruk som kontantvaluta den 1 februari 2002. I detta nu hör 19 EU-länder till Euroområdet. Euron är en flytande valuta. Den viktigaste mätaren på värdet är förhållandet till USD.

2. Skatten på livsmedel kan höjas.

Den allmänna mervärdesskattesatsen är 24 %. Mervärdesskatten på restaurang- och måltidstjänster och på livsmedel är 14 % och på kultur 10 %. På Finansministeriet har det varit aktuellt med en mervärdesskattereform som förenhetligar alla skattesatser. Då skulle den högsta skattesatsen sjunka och i motsvarande grad stiga för till exempel livsmedel.

3. Statens och kommunernas ekonomi bör i första hand balanseras genom att skära ner utgifterna.

Den offentliga skuldens förhållande till bruttoproduktionen håller på att överskrida 60 procent. Finland hotas av överskuldsättning, då den arbetsföra befolkningen inte klarar av att finansiera det allt större behovet av offentlig service. Det här hotet kallas för hållbarhetsunderskott.

Kandidatens kommentar

Valtion ja kuntien taloutta on kohennettava vähentämällä turhia tehtäviä. Tosin...tällä menolla joudutaan myös leikkaamaan menoja.

4. Barnbidraget bör höjas och beskattas.

Det skattefria barnbidraget är i år 95,75-174,27 euro i månaden, beroende på antalet barn. Ensamförsörjartillägget är 48,55 euro per barn och månad. Om barnbidraget höjs och beskattas har det en inkomstutjämnande effekt.

5. Finland har inte råd med social- och hälsovårdstjänster i nuvarande omfattning.

Den kommunala social- och hälsovården kostar nästan 20 miljarder euro i året. Hållbarhetsunderskottet i den offentliga ekonomin och förändringen i befolkningsstrukturen betyder att såväl servicestrukturer som verksamhetssätten inom social- och hälsovården måste reformeras.

Kandidatens kommentar

Varaa kyllä on. Kun sosiaali- ja terveyspalvelujen integraatio ja palvelurakenne järkeistään. Ei päällekkäisyyksiä!

 • Kandidatens svar
 • Partiets svar

3. Säkerhet

1. Ett Natomedlemskap skulle stärka Finlands säkerhetspolitiska ställning.

Nato är en försvarsallians med 28 medlemsländer. Dess viktigaste uppgift är att garantera medlemmarnas säkerhet. Varje medlemsland är skyldigt att hjälpa ett annat medlemsland som utsätts för angrepp. Nato har ett partnerskapsnät och genomför krishanteringsoperationer, där också Finland deltar. Enligt nuvarande regeringsprogram bevarar Finland möjligheten att söka Natomedlemskap.

Kandidatens kommentar

Ehkä 20 vuotta sitten olisi ollut oikea aika mennä Natoon. Silloisilla johtajilla ei ollut uskallusta eikä visiota.. Nykyisessä Itä-Euroopan jännityksessä Suomen liittyminen tai edes hakeminen kärjistäisi tilannetta tarpeettomasti.

2. Det behövs flera poliser i Finland.

Antalet poliser uppskattas i år till 7500, vilket är cirka 50 poliser fler än i fjol. Riksdagen har ansett att de anslag som finns i statsbudgeten räcker för att bevara polisens operativa kapacitet på 2014 års nivå. Inrikesministeriet har ändå uppskattat att tillgången till bastjänster kommer att minska.

Kandidatens kommentar

Ensisijainen keino olisi keskittyminen vähemmän hallintoon ja enemmän kenttätoimintaan.

3. Invandringen till Finland bör begränsas för att minska risken för terrorism.

I fjol tog Finland emot 3 651 asylsökande. Av dem beviljades 1 346 asyl. De flesta asylsökande kom från Irak, Somalien och Ryssland. Finland tog i fjol också emot 1 030 kvotflyktingar från Syrien, Demokratiska republiken Kongo och Sudan.

Kandidatens kommentar

Tietyntyyppistä maahanmuuttoa on syytä rajoittaa, mutta enssijainen syy on talous. Suomalaisen sosiaaliturvan tavoitteluun perustuvaa maahanmuuttoa on syytä rajoittaa. Terrorismi ei ole kärkisyy.

4. Rysslands maktsfärspolitik är ett hot för Finland.

I Rysslands militärdoktrin definieras Nato som landets största säkerhetshot. Av Rysslands grannländer har Ukraina meddelat att man eftersträvar ett Natomedlemskap.

Kandidatens kommentar

Potentiaalinen uhka on olemassa (aina ollut,) mutta Suomen turvallisuus riippuu siitä miten me itse toimimme. Me voimme itse lieventää etupiiripolitiikan vaikutuksia - Suomen kansallinen etu on prioriteetti. Kylmän sodan aikana tästä etupiiripolitiikasta voitiin jopa hyötyä.

5. När det gäller nätövervakning är statens säkerhet viktigare än medborgarens inregritetsskydd.

En arbetsgrupp på Försvarsministeriet föreslår omfattande övervakning av nättrafiken för att avvärja hot mot den nationella säkerheten. Övervakningen skulle förutsätta att grundlagen ändras.

Kandidatens kommentar

Järkevästi toteutettuna verkkovalvonta ei uhkaa yksityisyyden suojaa.

6. Finland bör delta i kampen mot IS med utbildning av den irakiska regeringens styrkor

Islamiska Staten (IS) är en sunniislamistisk terrorgrupp som har tagit kontrollen över stora delar av Syrien och Irak. Gruppen tillämpar en mycket strikt tolkning av islam och vill införa ett muslimskt kalifat. En USA-ledd allians försöker bekämpa IS.

Kandidatens kommentar

Suomen ei kannata osallistua Lähi-idän sotiin. Ehkä jotain yleiskoulutusta voidaan antaa; täällä Suomessa.

 • Kandidatens svar
 • Partiets svar

4. Hälsa

1. Obotligt sjuka bör ha rätt till dödshjälp.

Det är tillåtet att ge assistans vid självmord men aktiv eutanasi är ett brott. Professor Jorma Palo var en känd förespråkare för eutanasi och det är också tidigare finansministern Iiro Viinanen, tidigare Europaparlamentarikern Esko Seppänen och president Sauli Niinistö. Kända motståndare är till exempel läkaren Pekka Reinikainen och arkiatern Risto Pelkonen.

Kandidatens kommentar

Parantumattomasti sairaalle on taattava kivuton ja hyvä hoito. Aina. Toisaalta, tässä hoidossa täytyy ottaa huomioon henkilön omat toiveet.

2. Social- och hälsovården bör i första hand produceras som offentliga tjänster.

I den kommunala social- och hälsovården.arbetar omkring 265 000 personer. Privata hälsovårdstjänster och företagshälsovården kompletterar den kommunala servicen. De privata serviceproducenterna står för ungefär en fjärdedel av hälsovårdstjänsterna. Den senaste tiden har utläggningen av service på privata ökat.

Kandidatens kommentar

Järjestämisvastuu on julkisella puolella. Mutta...on hyvä että julkinen ja yksityinen tuotanto voivat terveellä tavalla kilpailla sekä laadun että hinnan osalta.

3. Myndigheterna bör ha lägre tröskel för att ingripa i barnfamiljernas problem.

Situationen inom barnskyddet har diskuterats i offentligheten sedan våren 2012, då ett 8-årigt barn mördades i Helsingfors. Barnet var klient hos barnskyddet, som hade fått många anmälningar om henne. Omsorgsministern har konstaterat att tröskeln för att ge familjerna hjälp i tid är för hög och att det är problematiskt.

Kandidatens kommentar

Suurin ongelma lienee se, että ei ole tietoa. Yksilönsuoja on viety niin pitkälle että yhteistyö ei aina toimi lapsien ja perheiden asioita käsittelevien toimijoiden ja viranomaisten välillä. Lyhyesti: tiedonkulkua pitää tehostaa.

4. Åldringarna och deras anhöriga bör påföras ett större ansvar för vårdkostnaderna.

Befolkningen åldras och kostnaderna för äldreomsorgen stiger. Professorn i civilrätt Urpo Kangas har föreslagit att vuxna barn kunde förpliktas att betala för till exempel vårdplats för sina föräldrar om deras pension inte räcker till. Så är det i flera länder i Europa.

5. Medborgarnas rätt till hälsovård är viktigare än den kommunala självstyrelsen.

Enligt grundlagen är Finland indelat i kommuner vilkas förvaltning skall grunda sig på självstyrelse för kommunens invånare. Samtidigt skall det allmänna tillförsäkra var och en tillräckliga social-, hälsovårds- och sjukvårdstjänster.

Kandidatens kommentar

Nämä asiat eivät ole yhteismitallisia.

 • Kandidatens svar
 • Partiets svar

5. Framtid

1. Arbetet för att stävja klimatförändringen bör prioriteras fram om industrins konkurrenskraft.

Finlands mål på lång sikt är att minska utsläppen med minst 80 procent till år 2050. Finland försöker också avstå från kolkraft till år 2025. Klimatmålen definieras bland annat i den nya klimatlagen. http://217.71.145.20/TRIPviewer/show.asp?tunniste=RP+82/2014&base=errp&palvelin=www.eduskunta.fi&f=WORD&kieli=ru

Kandidatens kommentar

Ilman talouden suorituskykyä meillä ei ole mahdollista päästä päästöttömään teollisuuteen ja maatalouteen. Tarvitaan tutkimusta, ja se ei ole mahdollista, jos meillä ole taloudellista selkärankaa ts. teollisuutta. Pallo on nyt Kiinalla, Intialla, USA:lla. Hätä ei ole kuitenkaan aivan tämännäköinen; omaa etua kannattaa katsoa. Etenkin kun me olemme eräs maailman "puhtaimmista maista". Ihmiskunta on sopeutumisen mestari.

2. Genändrade livsmedel är trygga för människan och miljön.

Genetiskt modifierade organismer är till exempel växter vars arvsmassa och egenskaper har ändrats med genteknik. Genteknik används oftast i förädlingen av soja och majs. De förses med gener som gör dem resistenta mot vissa bekämpningsmedel eller som ger motståndskraft mot vissa skadeinsekters larver.

Kandidatens kommentar

Ihmiskunta on kehittänyt viljalajeja ja eläimiä viimeiset 10 000 vuotta. Geenimuuntelu merkitsee jalostustekniikan tehostumista. Tässä piilee myös väärinkäytön vaara. Asiaa kannattaa tutkia ja ylläpitää valvontaa järkevällä tasolla.

3. Finland bör ta ett större ansvar för asylsökande som kommer till EU-området.

I fjol anlände 600 000 asylsökande till Europeiska unionen. Finlands andel av de asylsökande var 0,6 procent. Av unionens 28 medlemsländer tog sex emot nästan 80 procent av alla asylsökande. Över 2 500 personer drunknade eller försvann på Medelhavet då de försökte ta sig till Europa över havet i brist på lagliga flyktvägar.

4. Tanken att hela Finland ska vara bebott är förlegad.

Under de drygt tio senaste åren har södra och mellersta Finland stått för den proportionellt sett största inflyttningen medan östra och norra Finland står för den största nettoförlusten. I dag koncentrerar sig befolkningsökningen så gott som helt till huvudstadsregionen.

Kandidatens kommentar

"Luopuminen" kuullostaa pahalta. Suomi kannattaa pitää asutettuna laajasti. Aivan samanlaisia palveluja ei voida pitää joka paikassa. Kansallinen etu vaatii kuitenkin sitä että maa on kokonaisuudessaan asuttuna.

5. Storleken på elevgrupperna i grundskolan bör begränsas i lag till till exempel 20 elever.

Lagen definierar inte storleken på undervisningsgrupperna i allmänbildningen. Det betyder att skolklassernas storlek kan variera mycket från kommun till kommun. Sedan 2010 har Undervisnings- och kulturministeriet anvisat statligt specialstöd för att minska undervisningsgrupperna i grundutbildningen. I år minskar stödet emellertid jämfört med i fjol.

Kandidatens kommentar

Luokkakoko ei ole lainsäädäntöasia. Tulevaisuuden menopaineiden edessä luokkakokojen säätäminen erityisellä lailla ei vain ole järkevää. Asia pitää päättää kunnissa. Periaate: valtakunnalliset asiat eduskunnassa, paikalliset kunnissa tai kaupungeissa.

 • Kandidatens svar
 • Partiets svar

7. Omröstningar

1. En folkomröstning bör ordnas om Finlands Natomedlemskap

Kandidatens kommentar

Tarvitaan perusteltu ja pitkä keskustelu asiasta. Kansalaisten pitää olla perinpohjaisesti informoituja ennen äänestystä.

2. Ett principbeslut om ett nytt kärnkraftverk kan godkännas.

Kandidatens kommentar

EI voi vastata kyllä tai ei,kun emme tiedä: kuka rakentaa, millä rahalla, minne, millä tekniikalla ym.

3. Inkomstskatten sänks jämnt i alla inkomstklasser för att stimulera ekonomin.

Kandidatens kommentar

Kaikkien veroja olisi paras alentaa mutta painottaen alennuksen suuruutta pieni- ja keskituloisille.

4. Den förra riksdagens beslut att tillåta könsneutrala äktenskap rivs upp.

5. Försäljning av svaga viner och starköl tillåts i livsmedelsaffärer.

6. Den obligatoriska skolsvenskan slopas.

 • Kandidatens svar
 • Partiets svar

8. Din region

1. Trängselavgifter bör införas i huvudstadsregionen.

2. Vägarna i Nyland bör förbättras innan man bygger nya spårförbindelser österut eller västerut.

3. Stora kommunsammanslagningar är ett bättre alternativ än självständiga kommuner med en gemensam metropolförvaltning.

4. Det finns för många små sjukhus i Nyland. Vården borde koncentreras till större enheter.

Kandidatens kommentar

Uudenmaan sairaaloiden määrää voidaan tarkastella. Mutta suurempi kysymys on itseasiassa alueen sairaaloiden erikoistumisen tehokkuus ja siihen liittyvä osaaminen.

5. Staten bör ålägga kommunerna att ta emot kvotflyktingar jämbördigt.

6. JOKER: Vallöften är bindande.

Kandidatens kommentar

Politiikassa pitää tehdä myös kompromisseja. Yleensä vaalien alla luvataan enemmän kuin on varaa.

<< Tillbaka