Mika Niikko Vald

Valkompassen 2015 Nylands valkrets

Till Valkompassens första sida
 • Kandidatens svar
 • Partiets svar

1. Arbete

1. Det är alltför lätt att leva på socialbidrag i Finland

Syftet med den sociala tryggheten är att garantera alla människor en tillräcklig utkomst och omsorg i alla livssituationer. Den sociala tryggheten består av service och förmåner såsom barnbidrag, sjuk- och föräldrapenning, arbetslöshetsskydd och utkomststöd.

Kandidatens kommentar

I Finland kan man leva på inkomststöd, men fattightet marginaliser människor. Den nuvarande nivån på social trygghet motsvarar inte EU-genomsnittet i förhållande till BNP. Man bör göra korttidsarbete lättare.

2. Öppettiderna inom handeln och andra butiker bör avregleras.

Butikernas och andra affärers dagliga öppettider bestäms i lag. Affärer med en yta på mer än 100 kvm bör vara stängda under kyrkliga helger och första maj, självständighetsdagen, morsdagen och farsdagen. Regionförvaltningsverket kan bevilja undantag på ansökan.

Kandidatens kommentar

Företagare själva kan besluta om det lönar sig har mer liberala öppettider.

3. Finland bör gå över till en basinkomst som ersätter det nuvarande socialskyddets miniminivå.

Med basinkomst avses en penningsumma som utbetalas regelbundet för att garantera utkomst. Det finns många modeller men det gemensamma för dem är att basinkomsten vore ägnad att eliminera flitfällor eftersom det alltid skulle vara lönsamt att arbeta. Då inkomsterna stiger sjunker basinkomsten via beskattningen.

Kandidatens kommentar

Den grundinkomst skulle minska byråkratin, men skulle inte vara stödjande.

4. Lagen bör garantera arbetstagaren en minimiarbetstid.

Så kallade nollavtal betyder att arbetstagaren inte vet på förhand hur många skift hen har under nästa arbetsschema. Antalet veckoarbetstimmar kan variera från noll till till exempel 40. Nollavtalen ger arbetsgivaren flexibilitet men lämnar arbetstagaren utan skydd.

Kandidatens kommentar

Arbetaren är värd sitt bröd. Utlänningar måste komma till de finska lönenivåerna omedelbart, inte förrän 6 månader efter ankomsten.

5. Tiden för utbetalning av arbetslöshetsskydd bör förkortas.

Den inkomstrelaterade dagpenningen utbetalas för 500 fulla arbetslöshetsdagar. Hur stor dagpenningen är beror på inkomsten. Vanligen är dagpenningen 50-70 procent av lönen. Den är skattepliktig inkomst.

Kandidatens kommentar

Inkomstrelaterade dagpenningen kan vara mer på en högre nivå i steg 1. I steg 2, kan det minska mot slutet. Arbetslösa behöver tillräcklig trygghet till 500 dagar.

 • Kandidatens svar
 • Partiets svar

2. Ekonomi

1. Finland skulle klara sig bättre utanför euron.

Euron är Europeiska Unionens gemensamma valuta, som togs i bruk som kontantvaluta den 1 februari 2002. I detta nu hör 19 EU-länder till Euroområdet. Euron är en flytande valuta. Den viktigaste mätaren på värdet är förhållandet till USD.

Kandidatens kommentar

Finland bör gå till sin egen valuta, och aktivt driva den nordiska valutaunionen.
Endast friska, rättvisa länder kan eventuellt bära bördan av en enda monetär union. Det nuvarande systemet är dyrt för skattebetalarna.

2. Skatten på livsmedel kan höjas.

Den allmänna mervärdesskattesatsen är 24 %. Mervärdesskatten på restaurang- och måltidstjänster och på livsmedel är 14 % och på kultur 10 %. På Finansministeriet har det varit aktuellt med en mervärdesskattereform som förenhetligar alla skattesatser. Då skulle den högsta skattesatsen sjunka och i motsvarande grad stiga för till exempel livsmedel.

Kandidatens kommentar

I Finland äter man delivis den dyraste maten i Europa. Vi behöver mer konkurrens och mindre skatter på mat.

3. Statens och kommunernas ekonomi bör i första hand balanseras genom att skära ner utgifterna.

Den offentliga skuldens förhållande till bruttoproduktionen håller på att överskrida 60 procent. Finland hotas av överskuldsättning, då den arbetsföra befolkningen inte klarar av att finansiera det allt större behovet av offentlig service. Det här hotet kallas för hållbarhetsunderskott.

Kandidatens kommentar

Administration kommer att bli lättare om vi vill göra det. Finländare vill ha mindre byråkrati.

4. Barnbidraget bör höjas och beskattas.

Det skattefria barnbidraget är i år 95,75-174,27 euro i månaden, beroende på antalet barn. Ensamförsörjartillägget är 48,55 euro per barn och månad. Om barnbidraget höjs och beskattas har det en inkomstutjämnande effekt.

Kandidatens kommentar

Låginkomsttagares barnbidrag kunde höjas.

5. Finland har inte råd med social- och hälsovårdstjänster i nuvarande omfattning.

Den kommunala social- och hälsovården kostar nästan 20 miljarder euro i året. Hållbarhetsunderskottet i den offentliga ekonomin och förändringen i befolkningsstrukturen betyder att såväl servicestrukturer som verksamhetssätten inom social- och hälsovården måste reformeras.

Kandidatens kommentar

Finland har råd att erbjuda fri sjukvård för alla. Vi måste stoppa försök att rädda hela världen.

 • Kandidatens svar
 • Partiets svar

3. Säkerhet

1. Ett Natomedlemskap skulle stärka Finlands säkerhetspolitiska ställning.

Nato är en försvarsallians med 28 medlemsländer. Dess viktigaste uppgift är att garantera medlemmarnas säkerhet. Varje medlemsland är skyldigt att hjälpa ett annat medlemsland som utsätts för angrepp. Nato har ett partnerskapsnät och genomför krishanteringsoperationer, där också Finland deltar. Enligt nuvarande regeringsprogram bevarar Finland möjligheten att söka Natomedlemskap.

Kandidatens kommentar

Finland bör inte bli Natos och EUs vasall. Finland bör satsa på opartiskhet, god diplomati och den gemensamma försvaret med de nordiska länderna.

2. Det behövs flera poliser i Finland.

Antalet poliser uppskattas i år till 7500, vilket är cirka 50 poliser fler än i fjol. Riksdagen har ansett att de anslag som finns i statsbudgeten räcker för att bevara polisens operativa kapacitet på 2014 års nivå. Inrikesministeriet har ändå uppskattat att tillgången till bastjänster kommer att minska.

Kandidatens kommentar

Finland har de lägsta nivå av poliser i förhållande till befolkningen i Europa. Kampen mot den svarta ekonomin, som ett exempel, skulle föra trovärdighet till företagare och samhället mer pengar.

3. Invandringen till Finland bör begränsas för att minska risken för terrorism.

I fjol tog Finland emot 3 651 asylsökande. Av dem beviljades 1 346 asyl. De flesta asylsökande kom från Irak, Somalien och Ryssland. Finland tog i fjol också emot 1 030 kvotflyktingar från Syrien, Demokratiska republiken Kongo och Sudan.

Kandidatens kommentar

Inte i första hand på grund av terroristhotet men på grund av andra orsaker. Vi måste tillåta utländska äktenskap och arbetsrelaterad invandring. Den sociala invandringen bör begränsas.

4. Rysslands maktsfärspolitik är ett hot för Finland.

I Rysslands militärdoktrin definieras Nato som landets största säkerhetshot. Av Rysslands grannländer har Ukraina meddelat att man eftersträvar ett Natomedlemskap.

Kandidatens kommentar

Det är ett hot, men inte ett omedelbart hot. Historien lär vad Ryssland är.

5. När det gäller nätövervakning är statens säkerhet viktigare än medborgarens inregritetsskydd.

En arbetsgrupp på Försvarsministeriet föreslår omfattande övervakning av nättrafiken för att avvärja hot mot den nationella säkerheten. Övervakningen skulle förutsätta att grundlagen ändras.

Kandidatens kommentar

Nätverksövervakning får inte trampa på medborgarnas integritetsskydd. Staten måsten skydda dess invånare.

6. Finland bör delta i kampen mot IS med utbildning av den irakiska regeringens styrkor

Islamiska Staten (IS) är en sunniislamistisk terrorgrupp som har tagit kontrollen över stora delar av Syrien och Irak. Gruppen tillämpar en mycket strikt tolkning av islam och vill införa ett muslimskt kalifat. En USA-ledd allians försöker bekämpa IS.

Kandidatens kommentar

Finland kunde delta på annat sätt som att ge direkt väpnad träning. Finland bör inte ställa upp som ett mål för terrorister.

 • Kandidatens svar
 • Partiets svar

4. Hälsa

1. Obotligt sjuka bör ha rätt till dödshjälp.

Det är tillåtet att ge assistans vid självmord men aktiv eutanasi är ett brott. Professor Jorma Palo var en känd förespråkare för eutanasi och det är också tidigare finansministern Iiro Viinanen, tidigare Europaparlamentarikern Esko Seppänen och president Sauli Niinistö. Kända motståndare är till exempel läkaren Pekka Reinikainen och arkiatern Risto Pelkonen.

Kandidatens kommentar

Detta är nästa steg när man slaktar sjuka och äldre genom ett assisterad dödsmedel. Nazisterna gjorde detta. Jag kommer inte tillåta detta under några omständigheter. Livet är alltid ett värde.

2. Social- och hälsovården bör i första hand produceras som offentliga tjänster.

I den kommunala social- och hälsovården.arbetar omkring 265 000 personer. Privata hälsovårdstjänster och företagshälsovården kompletterar den kommunala servicen. De privata serviceproducenterna står för ungefär en fjärdedel av hälsovårdstjänsterna. Den senaste tiden har utläggningen av service på privata ökat.

Kandidatens kommentar

Högkvalitativ offentlig sjukvård måste garanteras för alla, du och dina närmaste.

3. Myndigheterna bör ha lägre tröskel för att ingripa i barnfamiljernas problem.

Situationen inom barnskyddet har diskuterats i offentligheten sedan våren 2012, då ett 8-årigt barn mördades i Helsingfors. Barnet var klient hos barnskyddet, som hade fått många anmälningar om henne. Omsorgsministern har konstaterat att tröskeln för att ge familjerna hjälp i tid är för hög och att det är problematiskt.

Kandidatens kommentar

Förebyggande arbete bör ökas och staten bör stödja kommunerna i den riktningen. För familjer att ta hem stödtjänster måste vara tillbaka i 90-talet före recessionen nivåer. I det här fallet fick mer än 50 000 familjer hjälp i vardagen.

4. Åldringarna och deras anhöriga bör påföras ett större ansvar för vårdkostnaderna.

Befolkningen åldras och kostnaderna för äldreomsorgen stiger. Professorn i civilrätt Urpo Kangas har föreslagit att vuxna barn kunde förpliktas att betala för till exempel vårdplats för sina föräldrar om deras pension inte räcker till. Så är det i flera länder i Europa.

Kandidatens kommentar

Äldre egendom, i praktiken, lägenheterna och familj arv, får inte säljas, så att han har råd att bry tjänster. Han har betalat sin andel av skatter som tas om hand i förväg. Nu är denna generations tid att bära en del av ansvaret i förhållande till de äldre.

5. Medborgarnas rätt till hälsovård är viktigare än den kommunala självstyrelsen.

Enligt grundlagen är Finland indelat i kommuner vilkas förvaltning skall grunda sig på självstyrelse för kommunens invånare. Samtidigt skall det allmänna tillförsäkra var och en tillräckliga social-, hälsovårds- och sjukvårdstjänster.

Kandidatens kommentar

Dessa är fortfarande inte i konflikt med någon grad i huvudstadsregionen.

 • Kandidatens svar
 • Partiets svar

5. Framtid

1. Arbetet för att stävja klimatförändringen bör prioriteras fram om industrins konkurrenskraft.

Finlands mål på lång sikt är att minska utsläppen med minst 80 procent till år 2050. Finland försöker också avstå från kolkraft till år 2025. Klimatmålen definieras bland annat i den nya klimatlagen. http://217.71.145.20/TRIPviewer/show.asp?tunniste=RP+82/2014&base=errp&palvelin=www.eduskunta.fi&f=WORD&kieli=ru

Kandidatens kommentar

Finland kan inte ensamma rädda världen genom att begränsa de redan mycket strikta klimatmål företag som begås till handling. Finlands industriella konkurrenskraft måste säkras och svaveldirektiv att avsluta. Företagen behöver stöd, hur man skyddar miljön och att bygga ett samhälle, inte misslyckade regler.

2. Genändrade livsmedel är trygga för människan och miljön.

Genetiskt modifierade organismer är till exempel växter vars arvsmassa och egenskaper har ändrats med genteknik. Genteknik används oftast i förädlingen av soja och majs. De förses med gener som gör dem resistenta mot vissa bekämpningsmedel eller som ger motståndskraft mot vissa skadeinsekters larver.

3. Finland bör ta ett större ansvar för asylsökande som kommer till EU-området.

I fjol anlände 600 000 asylsökande till Europeiska unionen. Finlands andel av de asylsökande var 0,6 procent. Av unionens 28 medlemsländer tog sex emot nästan 80 procent av alla asylsökande. Över 2 500 personer drunknade eller försvann på Medelhavet då de försökte ta sig till Europa över havet i brist på lagliga flyktvägar.

Kandidatens kommentar

Finland bör ta ansvar först och främst av välfärd för sina medborgare.

4. Tanken att hela Finland ska vara bebott är förlegad.

Under de drygt tio senaste åren har södra och mellersta Finland stått för den proportionellt sett största inflyttningen medan östra och norra Finland står för den största nettoförlusten. I dag koncentrerar sig befolkningsökningen så gott som helt till huvudstadsregionen.

Kandidatens kommentar

Alla byarna vi kan inte hålla vid liv med våld, om den unga generationen av dem att flytta ut.

5. Storleken på elevgrupperna i grundskolan bör begränsas i lag till till exempel 20 elever.

Lagen definierar inte storleken på undervisningsgrupperna i allmänbildningen. Det betyder att skolklassernas storlek kan variera mycket från kommun till kommun. Sedan 2010 har Undervisnings- och kulturministeriet anvisat statligt specialstöd för att minska undervisningsgrupperna i grundutbildningen. I år minskar stödet emellertid jämfört med i fjol.

Kandidatens kommentar

Om vi försöker verkligen bli en kompetent nation i världen år 2020, nu är tiden att klass grupp storlekar bör läggas till nivån som rekommenderas av lärare. Barn behöver lärare.

 • Kandidatens svar
 • Partiets svar

7. Omröstningar

1. En folkomröstning bör ordnas om Finlands Natomedlemskap

Kandidatens kommentar

Direktdemokrati i stora frågorna är den enda vägen framåt.

2. Ett principbeslut om ett nytt kärnkraftverk kan godkännas.

Kandidatens kommentar

Kärnkraft är nödvändigt för att få energi till vårt samhälle och våra branscher. Jag stöder inte Rosatom projektet eftersom projektet var illa förberedd.

3. Inkomstskatten sänks jämnt i alla inkomstklasser för att stimulera ekonomin.

Kandidatens kommentar

Låg- och medelinkomst är inte längre vad man ska ta. Detta slår bakut på många områden. Nog är nog!

4. Den förra riksdagens beslut att tillåta könsneutrala äktenskap rivs upp.

Kandidatens kommentar

Barnens fördel är att adoptivbarn får familjen - inte att familjen får barnet. Jag vill, att barnet kommer att ha rätt till en far och en mor i framtiden.

5. Försäljning av svaga viner och starköl tillåts i livsmedelsaffärer.

Kandidatens kommentar

Om detta är tillåtet, kommer det att höja vårdkostnader betalda skatter.

6. Den obligatoriska skolsvenskan slopas.

Kandidatens kommentar

Vi måste främja konkurrenskraften hos finska, svenska kinesiska och ryska. Lär dig att frivilligt tala och skriva språk - det är bra för det här landet. Jag gillar det svenska språket, även om jag talar det bara lite. Vi behöver också fler kinesiska språkexperter.

 • Kandidatens svar
 • Partiets svar

8. Din region

1. Trängselavgifter bör införas i huvudstadsregionen.

Kandidatens kommentar

Trängselavgifter är inte modernt sätt att styra mänsklig rörelse. Kollektivtrafiken kommer att få mer attraktiva, och en stor del måste vara i utvecklingen av biljettpriserna.

2. Vägarna i Nyland bör förbättras innan man bygger nya spårförbindelser österut eller västerut.

Kandidatens kommentar

Nuvarande investeringsjärnvägsbeslut kommer att räcka tills den grundläggande infrastrukturen kommer att ha förbättrats.

3. Stora kommunsammanslagningar är ett bättre alternativ än självständiga kommuner med en gemensam metropolförvaltning.

Kandidatens kommentar

Det är två helt olika saker att diskutera i Helsingfors regionens kommuner de att kombinera land kommunerna samman. Huvudstadsregionen behöver inte ansluta kommunerna. Stor kommunal enhet förbättrar inte ekonomin i kommunen, men det motsatta inträffar.

4. Det finns för många små sjukhus i Nyland. Vården borde koncentreras till större enheter.

Kandidatens kommentar

Specialiserade enheter kan vara i stora sjukhus. Borgå och Lojo sjukhus samt andra regionala sjukhus bör hållas öppen.

5. Staten bör ålägga kommunerna att ta emot kvotflyktingar jämbördigt.

Kandidatens kommentar

Staten bör inte tvingas kommuner att de tar emot flyktingar. Inom två till fem år, många flyktingar vill flytta till Helsingforsområdet. Fasta kostnader kommer att komma till dem.

6. JOKER: Vallöften är bindande.

Kandidatens kommentar

Man ska inte lova att inte kan hålla. Varje kandidat måste förstå vallöfte av enheten i partilinjen, för att inte svika väljarna stora frågor.

<< Tillbaka