Jukka Kilpi

Valkompassen 2015 Nylands valkrets

Till Valkompassens första sida
 • Kandidatens svar
 • Partiets svar

1. Arbete

1. Det är alltför lätt att leva på socialbidrag i Finland

Syftet med den sociala tryggheten är att garantera alla människor en tillräcklig utkomst och omsorg i alla livssituationer. Den sociala tryggheten består av service och förmåner såsom barnbidrag, sjuk- och föräldrapenning, arbetslöshetsskydd och utkomststöd.

Kandidatens kommentar

Hyvät palvelut ja sosiaaliturva ovat hyvinvointivaltion perusta. Miten ne tuotetaan ja kenelle ne suunnataan ratkaisee, pystytäänkö hyvinvointivaltio säilyttämään.

2. Öppettiderna inom handeln och andra butiker bör avregleras.

Butikernas och andra affärers dagliga öppettider bestäms i lag. Affärer med en yta på mer än 100 kvm bör vara stängda under kyrkliga helger och första maj, självständighetsdagen, morsdagen och farsdagen. Regionförvaltningsverket kan bevilja undantag på ansökan.

Kandidatens kommentar

Suomalaiset ovat kypsiä elämään vapaammassa ja vähemmän säännellyssä maassa.

3. Finland bör gå över till en basinkomst som ersätter det nuvarande socialskyddets miniminivå.

Med basinkomst avses en penningsumma som utbetalas regelbundet för att garantera utkomst. Det finns många modeller men det gemensamma för dem är att basinkomsten vore ägnad att eliminera flitfällor eftersom det alltid skulle vara lönsamt att arbeta. Då inkomsterna stiger sjunker basinkomsten via beskattningen.

Kandidatens kommentar

Byrokratian ja sääntelyn purkaminen voisi vapauttaa sekä ihmisten että talouden energiat virtaamaan.

4. Lagen bör garantera arbetstagaren en minimiarbetstid.

Så kallade nollavtal betyder att arbetstagaren inte vet på förhand hur många skift hen har under nästa arbetsschema. Antalet veckoarbetstimmar kan variera från noll till till exempel 40. Nollavtalen ger arbetsgivaren flexibilitet men lämnar arbetstagaren utan skydd.

Kandidatens kommentar

Lakien on suojattava työntekijöitä, mutta ne eivät saa estää ihmisiä järjestämästä työntekoaan tarpeidensa ja toiveidensa mukaan. Liika sääntely voi myös vähentää työn kysyntää.

5. Tiden för utbetalning av arbetslöshetsskydd bör förkortas.

Den inkomstrelaterade dagpenningen utbetalas för 500 fulla arbetslöshetsdagar. Hur stor dagpenningen är beror på inkomsten. Vanligen är dagpenningen 50-70 procent av lönen. Den är skattepliktig inkomst.

Kandidatens kommentar

Ansiosidonnainen työttömyysturva on suomalaisen hyvinvointivaltion peruselementtejä. Ennen siihen puuttumista on asiaa huolella arvioitava.

 • Kandidatens svar
 • Partiets svar

2. Ekonomi

1. Finland skulle klara sig bättre utanför euron.

Euron är Europeiska Unionens gemensamma valuta, som togs i bruk som kontantvaluta den 1 februari 2002. I detta nu hör 19 EU-länder till Euroområdet. Euron är en flytande valuta. Den viktigaste mätaren på värdet är förhållandet till USD.

Kandidatens kommentar

Euroaluetta pidetään koossa painamalla rahaa ja jakamalla sitä holtittomasti velkaantuneille pankeille ja valtioille. Samalla rikotaan yksi toisensa jälkeen euroaluetta luotaessa solmittuja sopimuksia.

2. Skatten på livsmedel kan höjas.

Den allmänna mervärdesskattesatsen är 24 %. Mervärdesskatten på restaurang- och måltidstjänster och på livsmedel är 14 % och på kultur 10 %. På Finansministeriet har det varit aktuellt med en mervärdesskattereform som förenhetligar alla skattesatser. Då skulle den högsta skattesatsen sjunka och i motsvarande grad stiga för till exempel livsmedel.

Kandidatens kommentar

Ruoan verotus on jo nyt korkea ja kirpaisee ennen kaikkea pienituloisia.

3. Statens och kommunernas ekonomi bör i första hand balanseras genom att skära ner utgifterna.

Den offentliga skuldens förhållande till bruttoproduktionen håller på att överskrida 60 procent. Finland hotas av överskuldsättning, då den arbetsföra befolkningen inte klarar av att finansiera det allt större behovet av offentlig service. Det här hotet kallas för hållbarhetsunderskott.

Kandidatens kommentar

Oikea ratkaisu julkisen talouden tasapainottamiseksi on sääntelyn keventäminen sekä työllistämisen ja työnteon tekeminen kannattavaksi. Jos leikataan, se ei saa kohdistua pienituloisiin eikä peruspalveluihin.

4. Barnbidraget bör höjas och beskattas.

Det skattefria barnbidraget är i år 95,75-174,27 euro i månaden, beroende på antalet barn. Ensamförsörjartillägget är 48,55 euro per barn och månad. Om barnbidraget höjs och beskattas har det en inkomstutjämnande effekt.

5. Finland har inte råd med social- och hälsovårdstjänster i nuvarande omfattning.

Den kommunala social- och hälsovården kostar nästan 20 miljarder euro i året. Hållbarhetsunderskottet i den offentliga ekonomin och förändringen i befolkningsstrukturen betyder att såväl servicestrukturer som verksamhetssätten inom social- och hälsovården måste reformeras.

Kandidatens kommentar

Hyvät palvelut ja sosiaaliturva ovat hyvinvointivaltion perusta. Miten ne tuotetaan ja kenelle ne suunnataan ratkaisee, pystytäänkö hyvinvointivaltio säilyttämään.

 • Kandidatens svar
 • Partiets svar

3. Säkerhet

1. Ett Natomedlemskap skulle stärka Finlands säkerhetspolitiska ställning.

Nato är en försvarsallians med 28 medlemsländer. Dess viktigaste uppgift är att garantera medlemmarnas säkerhet. Varje medlemsland är skyldigt att hjälpa ett annat medlemsland som utsätts för angrepp. Nato har ett partnerskapsnät och genomför krishanteringsoperationer, där också Finland deltar. Enligt nuvarande regeringsprogram bevarar Finland möjligheten att söka Natomedlemskap.

Kandidatens kommentar

Sotien jälkeinen Suomen ulkopolitiikka on rakentunut tosiasioiden tunnustamiselle. Sen ymmärtämiselle, että itärajamme ei saa muodostaa turvallisuusuhkaa Venäjälle. Ja tähän ei riitä, että me emme uhkaa Venäjää. Myös venäläisten on koettava, että Suomi - tai Suomen kautta jokin kolmas taho - ei uhkaa Venäjää. Suomalaisten suurmiesten - mm. Mannerheimin, Paasikiven ja Kekkosen - muistelmat tarjoavat loistavan opastuksen tämän historiallisen totuuden oivaltamiseen. Paasikiven-Kekkosen työtä jatkaa nyt Niinistön-Soinin linja.

2. Det behövs flera poliser i Finland.

Antalet poliser uppskattas i år till 7500, vilket är cirka 50 poliser fler än i fjol. Riksdagen har ansett att de anslag som finns i statsbudgeten räcker för att bevara polisens operativa kapacitet på 2014 års nivå. Inrikesministeriet har ändå uppskattat att tillgången till bastjänster kommer att minska.

Kandidatens kommentar

Nainen, poliisi ja taksi - siinä vasta kolme tosi ystävää!

3. Invandringen till Finland bör begränsas för att minska risken för terrorism.

I fjol tog Finland emot 3 651 asylsökande. Av dem beviljades 1 346 asyl. De flesta asylsökande kom från Irak, Somalien och Ryssland. Finland tog i fjol också emot 1 030 kvotflyktingar från Syrien, Demokratiska republiken Kongo och Sudan.

Kandidatens kommentar

Suomi tarvitsee kansallisista eduista lähtevän maahanmuuttopolitiikan suurten siirtolaismaiden, kuten Australian, malliin. Terrorismin uhka on tietysti yksi siirtolaispolitiikassa huomioitava asia.

4. Rysslands maktsfärspolitik är ett hot för Finland.

I Rysslands militärdoktrin definieras Nato som landets största säkerhetshot. Av Rysslands grannländer har Ukraina meddelat att man eftersträvar ett Natomedlemskap.

Kandidatens kommentar

Suomi on sotilaallisesti liittoutumaton valtio, jolla on vahva puolustus ja joka rakentaa suhteensa naapurivaltioihin ystävyyden, rauhan ja luottamuksen varaan. Tälle Suomelle Venäjä ei ole uhka.

5. När det gäller nätövervakning är statens säkerhet viktigare än medborgarens inregritetsskydd.

En arbetsgrupp på Försvarsministeriet föreslår omfattande övervakning av nättrafiken för att avvärja hot mot den nationella säkerheten. Övervakningen skulle förutsätta att grundlagen ändras.

Kandidatens kommentar

Kaikessa valvonnassa on huomioitava sekä kansalaisten oikeudet että turvallisuus.

6. Finland bör delta i kampen mot IS med utbildning av den irakiska regeringens styrkor

Islamiska Staten (IS) är en sunniislamistisk terrorgrupp som har tagit kontrollen över stora delar av Syrien och Irak. Gruppen tillämpar en mycket strikt tolkning av islam och vill införa ett muslimskt kalifat. En USA-ledd allians försöker bekämpa IS.

Kandidatens kommentar

Ulkomaisiin aseellisiin konflikteihin sekaantumisessa on Suomen oltava pidättyväinen.

 • Kandidatens svar
 • Partiets svar

4. Hälsa

1. Obotligt sjuka bör ha rätt till dödshjälp.

Det är tillåtet att ge assistans vid självmord men aktiv eutanasi är ett brott. Professor Jorma Palo var en känd förespråkare för eutanasi och det är också tidigare finansministern Iiro Viinanen, tidigare Europaparlamentarikern Esko Seppänen och president Sauli Niinistö. Kända motståndare är till exempel läkaren Pekka Reinikainen och arkiatern Risto Pelkonen.

Kandidatens kommentar

"Kun olemme elossa, ei kuolemaa ole meissä; kun kuolema on tullut, meitä ei enää ole." (Epikuros, frag 125).

2. Social- och hälsovården bör i första hand produceras som offentliga tjänster.

I den kommunala social- och hälsovården.arbetar omkring 265 000 personer. Privata hälsovårdstjänster och företagshälsovården kompletterar den kommunala servicen. De privata serviceproducenterna står för ungefär en fjärdedel av hälsovårdstjänsterna. Den senaste tiden har utläggningen av service på privata ökat.

Kandidatens kommentar

Kansalaisille ei ole tärkeää se, kuka terveyspalvelun tuottaa. Kansalaisille on tärkeää se, että heidän terveydestään pidetään hyvää huolta sillloin kun he terveyspalveluja tarvitsevat. Julkisten palvelujen tuottamisessa voidaan hyödyntää yksityisten palveluntuottajien tehokkuutta ja joustavuutta.

3. Myndigheterna bör ha lägre tröskel för att ingripa i barnfamiljernas problem.

Situationen inom barnskyddet har diskuterats i offentligheten sedan våren 2012, då ett 8-årigt barn mördades i Helsingfors. Barnet var klient hos barnskyddet, som hade fått många anmälningar om henne. Omsorgsministern har konstaterat att tröskeln för att ge familjerna hjälp i tid är för hög och att det är problematiskt.

Kandidatens kommentar

Lasten eteen on tehtävä parhaansa.

4. Åldringarna och deras anhöriga bör påföras ett större ansvar för vårdkostnaderna.

Befolkningen åldras och kostnaderna för äldreomsorgen stiger. Professorn i civilrätt Urpo Kangas har föreslagit att vuxna barn kunde förpliktas att betala för till exempel vårdplats för sina föräldrar om deras pension inte räcker till. Så är det i flera länder i Europa.

Kandidatens kommentar

Jo nyt tulot, myös pääomatulot, vaikuttavat yhteiskunnan tarjoamien hoivapalveluiden määrään ja hinnoitteluun. Tässä tarjoaisin mieluummin porkkanaa kuin keppiä. Jos itse maksetut hoivapalvelut oikeuttaisivat verovähennykseen, voisi se osaltaan keventää painetta yhteiskunnan maksamien palveluiden käyttöön.

5. Medborgarnas rätt till hälsovård är viktigare än den kommunala självstyrelsen.

Enligt grundlagen är Finland indelat i kommuner vilkas förvaltning skall grunda sig på självstyrelse för kommunens invånare. Samtidigt skall det allmänna tillförsäkra var och en tillräckliga social-, hälsovårds- och sjukvårdstjänster.

Kandidatens kommentar

Kansanterveys ja kansanvalta eivät ole toisilleen vastakkaisia asioita. Paikallisesti osataan parhaiten paikalliset asiat. Siinä on kansanvallan ydin - niin Suomessa kuin EU:n tasolla.

 • Kandidatens svar
 • Partiets svar

5. Framtid

1. Arbetet för att stävja klimatförändringen bör prioriteras fram om industrins konkurrenskraft.

Finlands mål på lång sikt är att minska utsläppen med minst 80 procent till år 2050. Finland försöker också avstå från kolkraft till år 2025. Klimatmålen definieras bland annat i den nya klimatlagen. http://217.71.145.20/TRIPviewer/show.asp?tunniste=RP+82/2014&base=errp&palvelin=www.eduskunta.fi&f=WORD&kieli=ru

Kandidatens kommentar

Ympäristön huomioiminen ja teollisuuden kilpailukyky eivät välttämättä ole toisilleen vastakkaisia asioita. Esimerkiksi tuulivoiman rakentaminen edistää talouskasvua ja ympäristön säilymistä - silti monet näkevät siinä ympäristöuhkia.

2. Genändrade livsmedel är trygga för människan och miljön.

Genetiskt modifierade organismer är till exempel växter vars arvsmassa och egenskaper har ändrats med genteknik. Genteknik används oftast i förädlingen av soja och majs. De förses med gener som gör dem resistenta mot vissa bekämpningsmedel eller som ger motståndskraft mot vissa skadeinsekters larver.

Kandidatens kommentar

Tiedämmekö jo tästä tarpeeksi?

3. Finland bör ta ett större ansvar för asylsökande som kommer till EU-området.

I fjol anlände 600 000 asylsökande till Europeiska unionen. Finlands andel av de asylsökande var 0,6 procent. Av unionens 28 medlemsländer tog sex emot nästan 80 procent av alla asylsökande. Över 2 500 personer drunknade eller försvann på Medelhavet då de försökte ta sig till Europa över havet i brist på lagliga flyktvägar.

Kandidatens kommentar

Maahanmuuttopolitiikan tulee perustua kansallisten etujemme huomioimiseen. EU:ssa yhteisvastuuta ei tule lisätä vaan tehtyjä sopimuksia on ryhdyttävä noudattamaan.

4. Tanken att hela Finland ska vara bebott är förlegad.

Under de drygt tio senaste åren har södra och mellersta Finland stått för den proportionellt sett största inflyttningen medan östra och norra Finland står för den största nettoförlusten. I dag koncentrerar sig befolkningsökningen så gott som helt till huvudstadsregionen.

Kandidatens kommentar

Suoria tukia on vältettävä. Muuttotappioalueilla ja taantuvilla paikkakunnilla olisi verohelpotuksilla kannustettava yritystoimintaa. Kohtuutonta sääntelyä ja lupabyrokratiaa on purettava. Koko Suomi on pidettävä houkuttelevana paikkana asua.

5. Storleken på elevgrupperna i grundskolan bör begränsas i lag till till exempel 20 elever.

Lagen definierar inte storleken på undervisningsgrupperna i allmänbildningen. Det betyder att skolklassernas storlek kan variera mycket från kommun till kommun. Sedan 2010 har Undervisnings- och kulturministeriet anvisat statligt specialstöd för att minska undervisningsgrupperna i grundutbildningen. I år minskar stödet emellertid jämfört med i fjol.

Kandidatens kommentar

Itse kävin koulua 40 oppilaan luokassa. Siitä ei näytä olleen haittaa luokkatoverieni myöhemmälle menestykselle opinnoissa ja työelämässä.

 • Kandidatens svar
 • Partiets svar

7. Omröstningar

1. En folkomröstning bör ordnas om Finlands Natomedlemskap

Kandidatens kommentar

Jos eduskunnan enemmistö hinkuisi NATOon, olisi ennen liittymistä järjestettävä kansanäänestys. Mutta onneksi tällaista tilannetta ei tule eteen, koska valistuneet kansalaiset äänestävät seuraavissa vaaleissa ehdokkaita, jotka eivät kannata NATO-jäsenyyttä

2. Ett principbeslut om ett nytt kärnkraftverk kan godkännas.

Kandidatens kommentar

Jos käytämme ydinsähköä, on parempi tuottaa se itse Suomessa kuin tuoda ulkomailta. Mutta maailmankaikkeus koostuu energiasta. Ihmisen viisaudella sitä pitäisi pystyä hyödyntämään ilman, että tulevat sukupolvet saavat säteilevän jätekuorman perinnökseen. Nyt on parempi vetää henkeä ja katsoa, että rakenteilla olevat voimalat saadaan valmiiksi.

3. Inkomstskatten sänks jämnt i alla inkomstklasser för att stimulera ekonomin.

Kandidatens kommentar

Suomalaisten palkkatulot ovat jo nyt Euroopan ja maailman kovimmin verotettuja. Työmies on palkkansa ansainnut - myös käteensä. Palkkaverotuksen kiristäminen ei motivoi työntekoa ja työllistämistä.

4. Den förra riksdagens beslut att tillåta könsneutrala äktenskap rivs upp.

Kandidatens kommentar

Lapsi on adoptiossa kolmas osapuoli, ja lapsen syntymään tarvitaan siittiö ja munasolu. Nämä ovat empiirisiä faktoja, joilla on merkitystä lapsen elämän kannalta. Siksi niitä ei voi sivuuttaa kun normatiivisesti arvioidaan avioliittoa instituutiona ja sen vaikutuksia adoptiolainsäädännön osalta.

5. Försäljning av svaga viner och starköl tillåts i livsmedelsaffärer.

Kandidatens kommentar

Suomalaiset ovat kypsiä elämään vapaammassa ja vähemmän säännellyssä maassa.

6. Den obligatoriska skolsvenskan slopas.

Kandidatens kommentar

Ruotsi on toinen kansalliskielemme. Sen tunteminen on arvokasta suomalaisille. Mutta yksilönvapautta ruotsin opiskelun määrässä ja ajoituksessa voitaisiin lisätä.

 • Kandidatens svar
 • Partiets svar

8. Din region

1. Trängselavgifter bör införas i huvudstadsregionen.

2. Vägarna i Nyland bör förbättras innan man bygger nya spårförbindelser österut eller västerut.

3. Stora kommunsammanslagningar är ett bättre alternativ än självständiga kommuner med en gemensam metropolförvaltning.

Kandidatens kommentar

Sekä metropolihallinto että suuret kuntien pakkoliitokset joutavat romukoppaan. Kansanvaltainen paikallishallinto sai alkunsa käräjäkivillä satoja vuosia sitten. Se on suomalaisen demokratian perusta. Uudellamaalla kunnallisen itsehallinnon kaventaminen ylhäältä sanelluilla pakkoratkaisuilla on uhka kansan vallalle ja kuntalaisten palveluille. Maan hallituksen suunnittelemat pakkoliitokset ja metropolihallinto tähtäävät Uudenmaan rahojen ryöstöön.

4. Det finns för många små sjukhus i Nyland. Vården borde koncentreras till större enheter.

Kandidatens kommentar

Paikallisesti osataan parhaiten paikalliset asiat. Siinä on kansanvallan ydin - niin Suomessa kuin EU:n tasolla.

5. Staten bör ålägga kommunerna att ta emot kvotflyktingar jämbördigt.

Kandidatens kommentar

Pakolla on paha parantaa maailmaa.

6. JOKER: Vallöften är bindande.

Kandidatens kommentar

Asumisen hinta alas! Vuokrat seis! Minulla on ratkaisu Uudenmaan kohtuuttomien asumiskustannusten alentamiseen.

<< Tillbaka