Simon Elo Vald

Valkompassen 2015 Nylands valkrets

Till Valkompassens första sida
 • Kandidatens svar
 • Partiets svar

1. Arbete

1. Det är alltför lätt att leva på socialbidrag i Finland

Syftet med den sociala tryggheten är att garantera alla människor en tillräcklig utkomst och omsorg i alla livssituationer. Den sociala tryggheten består av service och förmåner såsom barnbidrag, sjuk- och föräldrapenning, arbetslöshetsskydd och utkomststöd.

Kandidatens kommentar

Suomessa on liian helppo jäädä sosiaaliturvan varaan siksi, että työtä ei kannata ottaa vastaan, koska tuet antavat enemmän tai melkein yhtä paljon. Tähän on saatava muutos.

2. Öppettiderna inom handeln och andra butiker bör avregleras.

Butikernas och andra affärers dagliga öppettider bestäms i lag. Affärer med en yta på mer än 100 kvm bör vara stängda under kyrkliga helger och första maj, självständighetsdagen, morsdagen och farsdagen. Regionförvaltningsverket kan bevilja undantag på ansökan.

Kandidatens kommentar

Liiallisen holhoamisen on loputtava: A-olut ja viini ruokakauppoihin ja samalla vapautetaan alkoholin myyntiaikoja.

Aukioloajoissa täytyy tietysti huomioida kaupan alan työntekijöiden hyvinvointi.

3. Finland bör gå över till en basinkomst som ersätter det nuvarande socialskyddets miniminivå.

Med basinkomst avses en penningsumma som utbetalas regelbundet för att garantera utkomst. Det finns många modeller men det gemensamma för dem är att basinkomsten vore ägnad att eliminera flitfällor eftersom det alltid skulle vara lönsamt att arbeta. Då inkomsterna stiger sjunker basinkomsten via beskattningen.

Kandidatens kommentar

Erilaisia malleja kannattaa pohtia, mutta en ole kovin helpolla valmis katkaisemaan työnteon ja siitä saatavan hyvinvoinnin yhteyttä. Pelkään, että liian usea haluaisi vain jäädä kotiin, jos siitä tehdään taloudellisesti mahdollista.

4. Lagen bör garantera arbetstagaren en minimiarbetstid.

Så kallade nollavtal betyder att arbetstagaren inte vet på förhand hur många skift hen har under nästa arbetsschema. Antalet veckoarbetstimmar kan variera från noll till till exempel 40. Nollavtalen ger arbetsgivaren flexibilitet men lämnar arbetstagaren utan skydd.

Kandidatens kommentar

Nollatuntisopimukset aiheuttavat työntekijöille jatkuvaa epävarmuutta toimeentulosta sekä työsuhteeseen ja sosiaaliturvaan liittyvien etuuksien menetyksiä.

5. Tiden för utbetalning av arbetslöshetsskydd bör förkortas.

Den inkomstrelaterade dagpenningen utbetalas för 500 fulla arbetslöshetsdagar. Hur stor dagpenningen är beror på inkomsten. Vanligen är dagpenningen 50-70 procent av lönen. Den är skattepliktig inkomst.

Kandidatens kommentar

Kannatan sitä, että ansioturvalla voisi päästä töihin joksikin aikaa ilman että ansioturva vaarantuu.

 • Kandidatens svar
 • Partiets svar

2. Ekonomi

1. Finland skulle klara sig bättre utanför euron.

Euron är Europeiska Unionens gemensamma valuta, som togs i bruk som kontantvaluta den 1 februari 2002. I detta nu hör 19 EU-länder till Euroområdet. Euron är en flytande valuta. Den viktigaste mätaren på värdet är förhållandet till USD.

Kandidatens kommentar

Emme mahdu onnistuneesti samaan valuuttaan Kreikan kaltaisten maiden kanssa, vaan joudumme jatkuvasti pumppaamaan rahaa Etelä-Euroopan maihin. Päätöksenteon hetki on käsillä.

Ruotsi ja Tanska pärjäävät paremmin kuin Suomi osittain siksi, että eivät ole euroalueessa.

2. Skatten på livsmedel kan höjas.

Den allmänna mervärdesskattesatsen är 24 %. Mervärdesskatten på restaurang- och måltidstjänster och på livsmedel är 14 % och på kultur 10 %. På Finansministeriet har det varit aktuellt med en mervärdesskattereform som förenhetligar alla skattesatser. Då skulle den högsta skattesatsen sjunka och i motsvarande grad stiga för till exempel livsmedel.

3. Statens och kommunernas ekonomi bör i första hand balanseras genom att skära ner utgifterna.

Den offentliga skuldens förhållande till bruttoproduktionen håller på att överskrida 60 procent. Finland hotas av överskuldsättning, då den arbetsföra befolkningen inte klarar av att finansiera det allt större behovet av offentlig service. Det här hotet kallas för hållbarhetsunderskott.

Kandidatens kommentar

Suomen kokonaisveroaste lähenee 50 prosenttia, mikä on kestämätön tie. Veronkorotuksia ei voida juuri tehdä, vaan on yhdessä katsottava, että mitkä palvelut kuuluvat hyvinvointivaltion piiriin ja mitkä eivät. Rajaton hyvinvointivaltio ei voi toimia.

4. Barnbidraget bör höjas och beskattas.

Det skattefria barnbidraget är i år 95,75-174,27 euro i månaden, beroende på antalet barn. Ensamförsörjartillägget är 48,55 euro per barn och månad. Om barnbidraget höjs och beskattas har det en inkomstutjämnande effekt.

Kandidatens kommentar

Lapsilisiä täytyy mahdollisesti tulevaisuudessa korottaa, jotta lapsiperheiden ostovoima säilyy, mutta en laittaisi lapsilisää verolle.

5. Finland har inte råd med social- och hälsovårdstjänster i nuvarande omfattning.

Den kommunala social- och hälsovården kostar nästan 20 miljarder euro i året. Hållbarhetsunderskottet i den offentliga ekonomin och förändringen i befolkningsstrukturen betyder att såväl servicestrukturer som verksamhetssätten inom social- och hälsovården måste reformeras.

Kandidatens kommentar

Jos jatkamme rajattoman hyvinvointivaltion tiellä, meille käy kuin Kreikalle. Hyvinvointivaltion rajat on määriteltävä yhdessä.

 • Kandidatens svar
 • Partiets svar

3. Säkerhet

1. Ett Natomedlemskap skulle stärka Finlands säkerhetspolitiska ställning.

Nato är en försvarsallians med 28 medlemsländer. Dess viktigaste uppgift är att garantera medlemmarnas säkerhet. Varje medlemsland är skyldigt att hjälpa ett annat medlemsland som utsätts för angrepp. Nato har ett partnerskapsnät och genomför krishanteringsoperationer, där också Finland deltar. Enligt nuvarande regeringsprogram bevarar Finland möjligheten att söka Natomedlemskap.

Kandidatens kommentar

Suomen kannattaa taiteilla idän ja lännen välissä. Se on luonnollinen geopoliittinen paikkamme. Varovaisuus kuvaa minua hyvin Nato-kysymyksessä. Olen kuullut hyviä perusteluja sekä jäsenyyden puolesta että sitä vastaan, mutta en jäsenyyden puolesta mitään niin vahvaa, että olisin valmis nyt hyväksymään Suomen Nato-jäsenyyden. Kannatan ehdottomasti Nato-selvitystä ja kansanäänestystä.

2. Det behövs flera poliser i Finland.

Antalet poliser uppskattas i år till 7500, vilket är cirka 50 poliser fler än i fjol. Riksdagen har ansett att de anslag som finns i statsbudgeten räcker för att bevara polisens operativa kapacitet på 2014 års nivå. Inrikesministeriet har ändå uppskattat att tillgången till bastjänster kommer att minska.

Kandidatens kommentar

Suomalaisten turvallisuustaso on laskenut, kun poliisien virkoja ei ole täytetty. Tähän on saatava muutos.

3. Invandringen till Finland bör begränsas för att minska risken för terrorism.

I fjol tog Finland emot 3 651 asylsökande. Av dem beviljades 1 346 asyl. De flesta asylsökande kom från Irak, Somalien och Ryssland. Finland tog i fjol också emot 1 030 kvotflyktingar från Syrien, Demokratiska republiken Kongo och Sudan.

Kandidatens kommentar

Suomen täytyy ryhtyä seuraaviin toimiin:

1. Todistetusti ääri-islamistien rinnalla taistelleiden ulkomaalaisten maahanpääsy on estettävä yleisen järjestyksen ja turvallisuuden vaarantamisen nojalla.

2. Terrorismirikosten rangaistavuutta täytyy laajentaa. Kouluttautuminen terrorismirikoksen tekemistä varten on säädettävä rangaistavaksi teoksi.

3. Suomen kansalaisuuslakia on muutettava siten, että se mahdollistaa kansallisen turvallisuuden vaarantavien kansalaisuuden menettämisen.

Perustuslakia on muutettava siten, että kansalaisuutta ei turvata sellaiselle henkilölle, joka vaarantaa kansallisen turvallisuuden. Niin sanottu kansalaisuudettomuus ei saa vaikuttaa päätökseen. Näin on päättänyt toimia esimerkiksi Iso-Britannia.

4. Rysslands maktsfärspolitik är ett hot för Finland.

I Rysslands militärdoktrin definieras Nato som landets största säkerhetshot. Av Rysslands grannländer har Ukraina meddelat att man eftersträvar ett Natomedlemskap.

Kandidatens kommentar

Venäjä on ollut Suomelle luotettava ja hedelmällinen taloudellinen yhteistyökumppani. Olen itse käynyt Karjalan tasavallan parlamentissa Petroskoissa ja Arktisten alueiden kansainvälisellä nuorisofoorumilla Tverissä, Venäjällä.

Tosiasia kuitenkin on, että Venäjän toimet Krimillä ja Itä-Ukrainassa luovat turvallisuuspoliittista epävakautta lähialueille, joihin myös Suomi kuuluu. Venäjä ei toisin sanoen ole Suomelle välitön sotilaallinen uhka, mutta on muuttunut turvallisuuspolittisesti arvaamattomammaksi.

5. När det gäller nätövervakning är statens säkerhet viktigare än medborgarens inregritetsskydd.

En arbetsgrupp på Försvarsministeriet föreslår omfattande övervakning av nättrafiken för att avvärja hot mot den nationella säkerheten. Övervakningen skulle förutsätta att grundlagen ändras.

Kandidatens kommentar

Modernin sodankäynnin maailmassa Suomen on pystyttävä tekemään kybertiedustelua- ja puolustusta. Siitä huolimatta kansalaisten tietoturva ja yksityisyyden suoja ovat ensisijalla.

6. Finland bör delta i kampen mot IS med utbildning av den irakiska regeringens styrkor

Islamiska Staten (IS) är en sunniislamistisk terrorgrupp som har tagit kontrollen över stora delar av Syrien och Irak. Gruppen tillämpar en mycket strikt tolkning av islam och vill införa ett muslimskt kalifat. En USA-ledd allians försöker bekämpa IS.

Kandidatens kommentar

ISIS on aikamme syöpä, joka leviää kotikaduillemme asti, jos mitään ei tehdä. Suomen on oltava tavalla tai toisella liittouman mukana tuhoamassa ISIS aivan kuten länsiliittoutuneet kukistivat aikanaan natsit.

 • Kandidatens svar
 • Partiets svar

4. Hälsa

1. Obotligt sjuka bör ha rätt till dödshjälp.

Det är tillåtet att ge assistans vid självmord men aktiv eutanasi är ett brott. Professor Jorma Palo var en känd förespråkare för eutanasi och det är också tidigare finansministern Iiro Viinanen, tidigare Europaparlamentarikern Esko Seppänen och president Sauli Niinistö. Kända motståndare är till exempel läkaren Pekka Reinikainen och arkiatern Risto Pelkonen.

Kandidatens kommentar

Vakaumuksellisena kristittynä en voi kannattaa avustettua kuolemaa.

2. Social- och hälsovården bör i första hand produceras som offentliga tjänster.

I den kommunala social- och hälsovården.arbetar omkring 265 000 personer. Privata hälsovårdstjänster och företagshälsovården kompletterar den kommunala servicen. De privata serviceproducenterna står för ungefär en fjärdedel av hälsovårdstjänsterna. Den senaste tiden har utläggningen av service på privata ökat.

Kandidatens kommentar

Terveys- ja sosiaalipalvelut on tuotettava ensijaisesti julkisina palveluina, ja yksityisillä terveyspalveluilla on täydentävä rooli.

3. Myndigheterna bör ha lägre tröskel för att ingripa i barnfamiljernas problem.

Situationen inom barnskyddet har diskuterats i offentligheten sedan våren 2012, då ett 8-årigt barn mördades i Helsingfors. Barnet var klient hos barnskyddet, som hade fått många anmälningar om henne. Omsorgsministern har konstaterat att tröskeln för att ge familjerna hjälp i tid är för hög och att det är problematiskt.

Kandidatens kommentar

En kannata holhoamista, mutta on selkeästi tapauksia, joissa viranomaiset eivät ole uskaltaneet puuttua riittävän tarmokkaasti.

4. Åldringarna och deras anhöriga bör påföras ett större ansvar för vårdkostnaderna.

Befolkningen åldras och kostnaderna för äldreomsorgen stiger. Professorn i civilrätt Urpo Kangas har föreslagit att vuxna barn kunde förpliktas att betala för till exempel vårdplats för sina föräldrar om deras pension inte räcker till. Så är det i flera länder i Europa.

Kandidatens kommentar

Katson, että jos minulla on eläkepäivilläni huomattavaa varallisuutta, voin hieman osallistua hoivapalveluiden kustantamiseen. Totuus on, että suomalaisen terveydenhoidon rahoitus ei muuten riitä.

5. Medborgarnas rätt till hälsovård är viktigare än den kommunala självstyrelsen.

Enligt grundlagen är Finland indelat i kommuner vilkas förvaltning skall grunda sig på självstyrelse för kommunens invånare. Samtidigt skall det allmänna tillförsäkra var och en tillräckliga social-, hälsovårds- och sjukvårdstjänster.

Kandidatens kommentar

Periaatteessa samaa mieltä, sillä yksilön etu on otettava huomioon, mutta nähdäkseni kuntien itsehallinto ja kansalaisten oikeus terveyspalveluihin eivät ole ristiriidassa keskenään.

 • Kandidatens svar
 • Partiets svar

5. Framtid

1. Arbetet för att stävja klimatförändringen bör prioriteras fram om industrins konkurrenskraft.

Finlands mål på lång sikt är att minska utsläppen med minst 80 procent till år 2050. Finland försöker också avstå från kolkraft till år 2025. Klimatmålen definieras bland annat i den nya klimatlagen. http://217.71.145.20/TRIPviewer/show.asp?tunniste=RP+82/2014&base=errp&palvelin=www.eduskunta.fi&f=WORD&kieli=ru

Kandidatens kommentar

Vihervouhotus on lopetettava. Suomi on pieni maa, jonka mallioppilaan toimiminen ei pelasta ketään, mutta kurjistaa kyllä kansamme. Suomi tarvitsee vahvempaa teollisuutta ja yrittäjyyttä, joka myös luo työpaikkoja.

2. Genändrade livsmedel är trygga för människan och miljön.

Genetiskt modifierade organismer är till exempel växter vars arvsmassa och egenskaper har ändrats med genteknik. Genteknik används oftast i förädlingen av soja och majs. De förses med gener som gör dem resistenta mot vissa bekämpningsmedel eller som ger motståndskraft mot vissa skadeinsekters larver.

3. Finland bör ta ett större ansvar för asylsökande som kommer till EU-området.

I fjol anlände 600 000 asylsökande till Europeiska unionen. Finlands andel av de asylsökande var 0,6 procent. Av unionens 28 medlemsländer tog sex emot nästan 80 procent av alla asylsökande. Över 2 500 personer drunknade eller försvann på Medelhavet då de försökte ta sig till Europa över havet i brist på lagliga flyktvägar.

Kandidatens kommentar

Ruotsi otti vastaan yli 80 000 turvapaikanhakijaa vuonna 2014. Länsinaapuriimme suuntautuva maahanmuutto maksaa heille jopa 250 miljardia kruunua vuodessa. Ruotsin tietä voi kutsua hulluuden riemumarssiksi, josta Suomen kannattaa pysyä erossa.

4. Tanken att hela Finland ska vara bebott är förlegad.

Under de drygt tio senaste åren har södra och mellersta Finland stått för den proportionellt sett största inflyttningen medan östra och norra Finland står för den största nettoförlusten. I dag koncentrerar sig befolkningsökningen så gott som helt till huvudstadsregionen.

5. Storleken på elevgrupperna i grundskolan bör begränsas i lag till till exempel 20 elever.

Lagen definierar inte storleken på undervisningsgrupperna i allmänbildningen. Det betyder att skolklassernas storlek kan variera mycket från kommun till kommun. Sedan 2010 har Undervisnings- och kulturministeriet anvisat statligt specialstöd för att minska undervisningsgrupperna i grundutbildningen. I år minskar stödet emellertid jämfört med i fjol.

Kandidatens kommentar

Sopiva raja olisi 20-25 oppilasta.

 • Kandidatens svar
 • Partiets svar

7. Omröstningar

1. En folkomröstning bör ordnas om Finlands Natomedlemskap

Kandidatens kommentar

Kannatan näin merkittävässä kysymyksessä sekä Nato-selvitystä että kansanäänestystä. Täytyy muistaa, että Suomen yleinen asevelvollisuus laajentaa tämän kysymyksen koskemaan henkilökohtaisesti merkittävää osaa suomalaisista.

2. Ett principbeslut om ett nytt kärnkraftverk kan godkännas.

Kandidatens kommentar

Loviisan 1970-luvulla valmistuneet ydinreaktorit on korvattava ja periaatelupapäätös on tehtävä mahdollisimman pian. Ydinvoima on paras tapa tuottaa mahdollisimman suuri määrä energiaa mahdollisimman pienin ympäristöhaitoin.

3. Inkomstskatten sänks jämnt i alla inkomstklasser för att stimulera ekonomin.

Kandidatens kommentar

Alle tuhannen euron kuukausitulot verovapaaksi ja myös keskituloisten verotusta on vähitellen kevennettävä. Suurituloisimmilta en laskisi verotusta.

4. Den förra riksdagens beslut att tillåta könsneutrala äktenskap rivs upp.

Kandidatens kommentar

En aktiivisesti ole muuttamassa tehtyä päätöstä, mutta jos enemmistö näin esittäisi, hyväksyisin peruutttamisen. Avioliitto on minulle miehen ja naisen välinen instituutio.

5. Försäljning av svaga viner och starköl tillåts i livsmedelsaffärer.

Kandidatens kommentar

Liiallisen holhoamisen on loputtava: A-olut ja viini ruokakauppoihin ja alkoholin myyntiaikoja on vapautettava. Pienpanimoiden täytyy myös saada itse valita, mihin Alkon myymälöihin ne haluavat tuotteitaan toimittaa. Sallivampi linja edistää yrittäjyyttä ja lähiruoka- ja juomakulttuuria.

6. Den obligatoriska skolsvenskan slopas.

Kandidatens kommentar

Olin mukana keräämässä allekirjoituksia Ruotsi vapaaehtoiseksi -kansalaisaloitteelle. Ruotsin muuttaminen vapaaehtoiseksi kieleksi antaisi enemmän voimavaroja muiden kielten opettamiseen ja opiskeluun, mikä tuottaisi työelämään kielitaitoisempia työntekijöitä. Se on tehtävä selväksi, että suomenruotsalainen kulttuuri kuuluu olennaisena osana Suomeen, ja siihen ei vaikuta kielten kouluopetuksen muutokset.

 • Kandidatens svar
 • Partiets svar

8. Din region

1. Trängselavgifter bör införas i huvudstadsregionen.

Kandidatens kommentar

Kansainvälisesti vertailtuna Suomessa ei ole ruuhkia, joten en voi kannattaa sitä, että jo raskaasti verotetuilta autoilijoilta nyhdettäisiin lisää.

2. Vägarna i Nyland bör förbättras innan man bygger nya spårförbindelser österut eller västerut.

Kandidatens kommentar

Ratayhteydet on tärkeää toteuttaa.

3. Stora kommunsammanslagningar är ett bättre alternativ än självständiga kommuner med en gemensam metropolförvaltning.

Kandidatens kommentar

Haluan, että Espoo säilyy itsenäisenä kuntana.

4. Det finns för många små sjukhus i Nyland. Vården borde koncentreras till större enheter.

5. Staten bör ålägga kommunerna att ta emot kvotflyktingar jämbördigt.

Kandidatens kommentar

Espoon kaupunginvaltuutettuna äänestäisin vastaanottokeskuksen perustamista vastaan.

6. JOKER: Vallöften är bindande.

Kandidatens kommentar

Lupaan vain, että teen parhaani esittämieni tavoitteiden toteuttamiseksi. Muuta ei voi kukaan ehdokas luvata.

<< Tillbaka