Juha Malmi

Valkompassen 2015 Nylands valkrets

Till Valkompassens första sida
 • Kandidatens svar
 • Partiets svar

1. Arbete

1. Det är alltför lätt att leva på socialbidrag i Finland

Syftet med den sociala tryggheten är att garantera alla människor en tillräcklig utkomst och omsorg i alla livssituationer. Den sociala tryggheten består av service och förmåner såsom barnbidrag, sjuk- och föräldrapenning, arbetslöshetsskydd och utkomststöd.

Kandidatens kommentar

Toimeentulotuen perusosa on 485,50 e/kk. Tällä tulee kattaa ravintomenot, vaatemenot terveydenhuoltomenot, henkilökohtaisen puhtauden ja kodin puhtauden menot, paikallisliikenteen maksut, lehtitilaukset, televisiolupa, puhelimen käyttö sekä harrastus- ja virkistystoiminta. Yksinhuoltajista lähes 30 % elää toimeentulotuen varassa. Ei tuosta rahasta juuri harrastuksiin jää.

2. Öppettiderna inom handeln och andra butiker bör avregleras.

Butikernas och andra affärers dagliga öppettider bestäms i lag. Affärer med en yta på mer än 100 kvm bör vara stängda under kyrkliga helger och första maj, självständighetsdagen, morsdagen och farsdagen. Regionförvaltningsverket kan bevilja undantag på ansökan.

Kandidatens kommentar

Kyllä ne jo nyt ovat ihan tarpeeksi avoinna. Pienyrittäjät ovat jo kärsineet tästä, koska jos heillä ei ole varaa palkata työntekijöitä niin jäävät isompien hyperliikkeiden jalkoihin ja joutuvat lopettamaan toimintansa.

3. Finland bör gå över till en basinkomst som ersätter det nuvarande socialskyddets miniminivå.

Med basinkomst avses en penningsumma som utbetalas regelbundet för att garantera utkomst. Det finns många modeller men det gemensamma för dem är att basinkomsten vore ägnad att eliminera flitfällor eftersom det alltid skulle vara lönsamt att arbeta. Då inkomsterna stiger sjunker basinkomsten via beskattningen.

Kandidatens kommentar

Nykyään on niin monia byrokratiaa ja kustannuksia aiheuttavia tukimuotoja, että siirtymällä perustuloon, säästäisimme ison osan hallinnollisista kuluista ja saisimme toimistotyöntekijät hoitamaan varsinaista asiakastyötä, jossa on tällä hetkellä liian vähän resursseja. Toimeentulotuen, työmarkkinatuen ja asumistuen sijaan tulisi perustulo. Tämä minimitulo olisi turvattava myös eläkeläisille luomalla eläkekatto. Kukaan ei tarvitse yli 5000 euron eläkettä, mutta 1000 euroa tarvitsee. Ennen perustuloon siirtymistä on toki tehtävä kaikki laskelmat sen eri vaikutuksista, mutta järjestelmästä tulee tehdä mahdollisimman simppeli.

4. Lagen bör garantera arbetstagaren en minimiarbetstid.

Så kallade nollavtal betyder att arbetstagaren inte vet på förhand hur många skift hen har under nästa arbetsschema. Antalet veckoarbetstimmar kan variera från noll till till exempel 40. Nollavtalen ger arbetsgivaren flexibilitet men lämnar arbetstagaren utan skydd.

Kandidatens kommentar

Meillä on hyvin selkeät pelisäännöt työajoista työnantajien ja työntekijöiden edustajien sopimissa työehtosopimuksissa, joten uusia lakeja ei tarvita. Työnantajan ei pitäisi kuitenkaan pystyä teettämään liian lyhytkestoisia työjaksoja tai päiviä. Työnteon tulee olla aina kannattavaa sekä työntekijälle että työnantajalle. Osa-aikatyössä on joitakin ongelmia, josta olisi pyrittävä sopimaan.

5. Tiden för utbetalning av arbetslöshetsskydd bör förkortas.

Den inkomstrelaterade dagpenningen utbetalas för 500 fulla arbetslöshetsdagar. Hur stor dagpenningen är beror på inkomsten. Vanligen är dagpenningen 50-70 procent av lönen. Den är skattepliktig inkomst.

Kandidatens kommentar

Meillä ei ole Suomessa työvoimapula vaan pula työstä. Suomeen tulee luoda pikaisesti työpaikkoja. Valtakunnallisella homekoulujen kunnostustalkoilla voisimme luoda tuhansia työpaikkoja rakennusalalle, jossa on tällä hetkellä yli 13000 työtöntä. Ansiosidonnainen työttömyysturva on siinä mielessä liian pitkä, että jotkut voivat sinä aikana jo syrjäytyä työelämästä kokonaan.

 • Kandidatens svar
 • Partiets svar

2. Ekonomi

1. Finland skulle klara sig bättre utanför euron.

Euron är Europeiska Unionens gemensamma valuta, som togs i bruk som kontantvaluta den 1 februari 2002. I detta nu hör 19 EU-länder till Euroområdet. Euron är en flytande valuta. Den viktigaste mätaren på värdet är förhållandet till USD.

Kandidatens kommentar

Suomen talous on erittäin riippuvainen viennistä, joten mahdollisuus oman valuutan kontrolliin voisi avata uusia markkinoita. Ruotsi on pärjännyt erinomaisesti euron ulkopuolella. Miksi me emme pärjäisi? Asiasta on tehty tutkimuksia, mutta lopullista totuutta ei ole löydetty. Olen sillä kannalla, että mikäli euromaat eivät pysty noudattamaan yhteisiä pelisääntöjä taloudenpidossa niin Suomen on parempi erota eurosta. Meillä ei ole enää varaa tukee holtittomia EU-maita ja niiden pankkeja.

2. Skatten på livsmedel kan höjas.

Den allmänna mervärdesskattesatsen är 24 %. Mervärdesskatten på restaurang- och måltidstjänster och på livsmedel är 14 % och på kultur 10 %. På Finansministeriet har det varit aktuellt med en mervärdesskattereform som förenhetligar alla skattesatser. Då skulle den högsta skattesatsen sjunka och i motsvarande grad stiga för till exempel livsmedel.

Kandidatens kommentar

Suomessa on 500 000 työtöntä, 100 000 pitkäaikaistyötöntä ja yli 20 000 ihmistä, jotka hakee ruokansa viikoittain leipäjonosta. Tässä tilanteessa ruoan hinnan korotus ei ole edes vaihtoehto.

3. Statens och kommunernas ekonomi bör i första hand balanseras genom att skära ner utgifterna.

Den offentliga skuldens förhållande till bruttoproduktionen håller på att överskrida 60 procent. Finland hotas av överskuldsättning, då den arbetsföra befolkningen inte klarar av att finansiera det allt större behovet av offentlig service. Det här hotet kallas för hållbarhetsunderskott.

Kandidatens kommentar

Leikkaukset on kohdistettava julkisella sektorilla valtionhallintoon ja kuntabyrokratiaan, ei suorittaviin käsiin. Peruspalvelut on turvattava! Virkamies- ja päällikköporrasta on karsittava 3000 henkilöllä. Tästä saadaan 200 miljoonan euron säästöt, joista 100 miljoonaa on kohdistettava vanhusten kotihoidon turvaamiseen ja omaishoitajien aseman parantamiseen. Lopulla 100 miljoonalla voidaan torjua velkaantumista.

4. Barnbidraget bör höjas och beskattas.

Det skattefria barnbidraget är i år 95,75-174,27 euro i månaden, beroende på antalet barn. Ensamförsörjartillägget är 48,55 euro per barn och månad. Om barnbidraget höjs och beskattas har det en inkomstutjämnande effekt.

Kandidatens kommentar

Pienituloisten lapsilisiä on korotettava ja suurituloisten laitettava verolle.

5. Finland har inte råd med social- och hälsovårdstjänster i nuvarande omfattning.

Den kommunala social- och hälsovården kostar nästan 20 miljarder euro i året. Hållbarhetsunderskottet i den offentliga ekonomin och förändringen i befolkningsstrukturen betyder att såväl servicestrukturer som verksamhetssätten inom social- och hälsovården måste reformeras.

Kandidatens kommentar

Leikkaukset on julkisella sektorilla kohdistettava hallintoon ja byrokratiaan, ei suorittaviin käsiin. Julkisen talouden (kunnan) tarjoamat palvelut on monelta osin laskettu lakisääteiseen minimiin. Julkisen sektorin paisuminen johtuu kolmesta syystä. Isoin tekijä on väestön ikääntyminen, joka aiheuttaa lisäkuluja terveydenhoidossa. Toinen tekijä on sosiaalipuolen asiakkuuksien kasvaminen johtuen pitkälti työttömyydestä ja perheongelmien kasvusta. Kolmas iso selittäjä on toimeentulotukimenojen jatkuva lisääntyminen, joka johtuu kasvavasta työttömyydestä. Julkinen talous tarvitsee uusia innovaatioita, joilla voidaan parantaa tuottavuutta ja sitä kautta vastata palvelutarpeen kasvuun. Näillä pitää ensisijaisesti vastata menojen kasvuun ja sitten vasta miettiä mistä voitaisiin leikata.

 • Kandidatens svar
 • Partiets svar

3. Säkerhet

1. Ett Natomedlemskap skulle stärka Finlands säkerhetspolitiska ställning.

Nato är en försvarsallians med 28 medlemsländer. Dess viktigaste uppgift är att garantera medlemmarnas säkerhet. Varje medlemsland är skyldigt att hjälpa ett annat medlemsland som utsätts för angrepp. Nato har ett partnerskapsnät och genomför krishanteringsoperationer, där också Finland deltar. Enligt nuvarande regeringsprogram bevarar Finland möjligheten att söka Natomedlemskap.

Kandidatens kommentar

Natosta emme saa todellisia turvatakuita. Naton 5 artiklan mukaan jäsenmaat sitoutuvat auttamaan hyökkäyksen kohteeksi joutunutta liittolaista ”tarpeellisiksi katsomillaan keinoilla”. Tällaisia voivat sotilaallisten keinojen ohella olla poliittiset toimenpiteet (pakotteet), joilla painostettaisiin uhkaavaa valtiota muuttamaan politiikkaansa. Mitään todellisia turvatakuita ei siis ole olemassa, joten Suomen on jatkossakin pysyttävä sotilasliittojen ulkopuolella ja säilytettävä oma uskottava puolustus. Naton jäsenyys saattaisi meidät myös osaksi jonkun toisen maan konfliktia Venäjän kanssa. Se on iso riski se.

2. Det behövs flera poliser i Finland.

Antalet poliser uppskattas i år till 7500, vilket är cirka 50 poliser fler än i fjol. Riksdagen har ansett att de anslag som finns i statsbudgeten räcker för att bevara polisens operativa kapacitet på 2014 års nivå. Inrikesministeriet har ändå uppskattat att tillgången till bastjänster kommer att minska.

Kandidatens kommentar

Poliisivoimiin kohdistuneet leikkaukset ovat vaarantaneet yleistä turvallisuutta, joka on yksi kansalaisten eniten arvostama asia. Poliiseja tarvitaan paitsi kaduille niin erityisesti lisää valvomaan verkkoliikennettä ja ennaltaehkäisemään siellä tapahtuvia rikoksia.

3. Invandringen till Finland bör begränsas för att minska risken för terrorism.

I fjol tog Finland emot 3 651 asylsökande. Av dem beviljades 1 346 asyl. De flesta asylsökande kom från Irak, Somalien och Ryssland. Finland tog i fjol också emot 1 030 kvotflyktingar från Syrien, Demokratiska republiken Kongo och Sudan.

Kandidatens kommentar

Kyllä. Kaikki terrorismialueilta Suomeen tulevat maahanmuuttajat on käännytettävä. Tämä vaatii pikaista uudistusta lakeihin.

4. Rysslands maktsfärspolitik är ett hot för Finland.

I Rysslands militärdoktrin definieras Nato som landets största säkerhetshot. Av Rysslands grannländer har Ukraina meddelat att man eftersträvar ett Natomedlemskap.

Kandidatens kommentar

Ei ole. Suomen suhteet Venäjään ovat kunnossa EU-pakotteista huolimatta. Venäjällä ei näkemykseni mukaan ole mitään intressiä hyökätä Suomeen.

Suomi on Venäjän silmin katsottuna ”erikoisasemassa”. Suomen tulee kuitenkin säilyttää hyvä ja uskottava itsenäinen puolustuskyky.

5. När det gäller nätövervakning är statens säkerhet viktigare än medborgarens inregritetsskydd.

En arbetsgrupp på Försvarsministeriet föreslår omfattande övervakning av nättrafiken för att avvärja hot mot den nationella säkerheten. Övervakningen skulle förutsätta att grundlagen ändras.

Kandidatens kommentar

Rikokset, rikolliset ja terroristit ovat siirtyneet yhä enemmän verkkomaailmaan. Valtion turvallisuus on paljon tärkeämpää kuin kansalaisten yksityisyyden suoja. Tällä en tarkoita, että sitä tulisi rikkoa. Meillähän on erittäin tarkat säännökset ja lait yksityisyyden suojasta.

6. Finland bör delta i kampen mot IS med utbildning av den irakiska regeringens styrkor

Islamiska Staten (IS) är en sunniislamistisk terrorgrupp som har tagit kontrollen över stora delar av Syrien och Irak. Gruppen tillämpar en mycket strikt tolkning av islam och vill införa ett muslimskt kalifat. En USA-ledd allians försöker bekämpa IS.

Kandidatens kommentar

Meidän on pidettävä näppimme erosta kaikesta mikä liittyy Isikseen, paitsi sen torjuntaan oamlla maaperällämme.

 • Kandidatens svar
 • Partiets svar

4. Hälsa

1. Obotligt sjuka bör ha rätt till dödshjälp.

Det är tillåtet att ge assistans vid självmord men aktiv eutanasi är ett brott. Professor Jorma Palo var en känd förespråkare för eutanasi och det är också tidigare finansministern Iiro Viinanen, tidigare Europaparlamentarikern Esko Seppänen och president Sauli Niinistö. Kända motståndare är till exempel läkaren Pekka Reinikainen och arkiatern Risto Pelkonen.

2. Social- och hälsovården bör i första hand produceras som offentliga tjänster.

I den kommunala social- och hälsovården.arbetar omkring 265 000 personer. Privata hälsovårdstjänster och företagshälsovården kompletterar den kommunala servicen. De privata serviceproducenterna står för ungefär en fjärdedel av hälsovårdstjänsterna. Den senaste tiden har utläggningen av service på privata ökat.

Kandidatens kommentar

Kyllä, koska ne rahoitetaan kuntalaisten maksamilla verorahoilla. Yksityisen intressi on enemmän omistajan puolella, kun kunta taas hoitaa perustuslaillisen velvollisuutensa veronmaksajien rahoilla. Kuntien palveluista yli 50 % on jo ulkoistettu. Tämä usein unohtuu keskusteluissa. Yksityiset sopivat parhaimmin täydentämään palveluja. Ja saahan sitä jo nyt kuka tahansa mennä yksityiselle lääkärille. Suomen tarvitsee tässäkin asiassa puhaltaa yhteen hiileen. Yksityisiä sosiaali- ja terveydenhuollon yrityksiä tarvitaan täydentämään julkisia palveluja. On sektoreita, joissa kunnan ei edes kannata rakentaa omaa tuotantoa. On yksityisiä yrityksiä, jotka toimivat tehokkaammin kuin julkiset. Hallinto on kevyempi. Yksityisten yrittäjien tuottamien palvelujen laadun varmistaminen on erittäin tärkeää ja se voidaan osaltaan varmistaa kirjaamalla laatukriteerit sopimuksiin.

3. Myndigheterna bör ha lägre tröskel för att ingripa i barnfamiljernas problem.

Situationen inom barnskyddet har diskuterats i offentligheten sedan våren 2012, då ett 8-årigt barn mördades i Helsingfors. Barnet var klient hos barnskyddet, som hade fått många anmälningar om henne. Omsorgsministern har konstaterat att tröskeln för att ge familjerna hjälp i tid är för hög och att det är problematiskt.

Kandidatens kommentar

Suurin ongelma on pitkät jonot. Jos perheellä on ongelma, niin 6 kk:n jonotusaika esimerkiksi psykologin juttusille ei juuri asiaa auta. Pääasia olisi saada ongelmatilanne nopeasti haltuun ennen kuin se kärjistyy vaikeammin hoidettavaksi. Reagointinopeus on tärkeintä.

4. Åldringarna och deras anhöriga bör påföras ett större ansvar för vårdkostnaderna.

Befolkningen åldras och kostnaderna för äldreomsorgen stiger. Professorn i civilrätt Urpo Kangas har föreslagit att vuxna barn kunde förpliktas att betala för till exempel vårdplats för sina föräldrar om deras pension inte räcker till. Så är det i flera länder i Europa.

Kandidatens kommentar

Vanhukselta peritään hoidosta jo tällä hetkellä 85 % eläketuloista, mikäli hän on pienituloinen eikä raha riitä hoitoon. Siinä on vastuuta ihan tarpeeksi. Vanhustenhoito on verovaroin ylläpidettävää toimintaa, joten niillä rahoilla vanhukset pitää hoitaa. Mitään lakia omaisten vastuun lisäämiseksi en kannata.

5. Medborgarnas rätt till hälsovård är viktigare än den kommunala självstyrelsen.

Enligt grundlagen är Finland indelat i kommuner vilkas förvaltning skall grunda sig på självstyrelse för kommunens invånare. Samtidigt skall det allmänna tillförsäkra var och en tillräckliga social-, hälsovårds- och sjukvårdstjänster.

Kandidatens kommentar

Aivan järjetön kysymyksenasettelu. Nämä eivät ole toisiaan poissulkevia vaihtoehtoja. Kuntien on lain mukaan turvattava terveyspalvelut ja perustuslaissa on turvattu kuntien itsehallinto.

 • Kandidatens svar
 • Partiets svar

5. Framtid

1. Arbetet för att stävja klimatförändringen bör prioriteras fram om industrins konkurrenskraft.

Finlands mål på lång sikt är att minska utsläppen med minst 80 procent till år 2050. Finland försöker också avstå från kolkraft till år 2025. Klimatmålen definieras bland annat i den nya klimatlagen. http://217.71.145.20/TRIPviewer/show.asp?tunniste=RP+82/2014&base=errp&palvelin=www.eduskunta.fi&f=WORD&kieli=ru

Kandidatens kommentar

Aivan päinvastoin. Suomen talouden ja työllisyyden kasvu menee ympäristöasioiden edelle. Ilman työtä ja talouskasvua meillä ei olisi varaa nykyisen tasoiseen ympäristönsuojeluun. Meillä on varsin kattava ja tiukka ympäristölainsäädäntö, joka ei edes salli ympäristölle haitallisia hankkeita. Kaikista tärkeimmistä hankkeista ja päätöksistä laaditaan ja vaaditaan ympäristövaikutusten arviointi.

2. Genändrade livsmedel är trygga för människan och miljön.

Genetiskt modifierade organismer är till exempel växter vars arvsmassa och egenskaper har ändrats med genteknik. Genteknik används oftast i förädlingen av soja och majs. De förses med gener som gör dem resistenta mot vissa bekämpningsmedel eller som ger motståndskraft mot vissa skadeinsekters larver.

Kandidatens kommentar

Geenimuunneltujen ruokien terveysvaikutuksia ei ole pystytty selvittämään. Suositaan kotimaisista raaka-aineesta valmistettuja riskittömiä ja korkealaatuisia tuotteita. Luomuruokaa mielellään, mutta hintoja pitäisi saada alas. EU:n hyväksynnälle ei tässä ole annettava sanan sijaa. Geenimuuntelu on isojen globaalien toimijoiden bisnestä, jolla yritetään kasvattaa tuottavuutta ahneille sijoittajille. Jätetään geenit rauhaan.

3. Finland bör ta ett större ansvar för asylsökande som kommer till EU-området.

I fjol anlände 600 000 asylsökande till Europeiska unionen. Finlands andel av de asylsökande var 0,6 procent. Av unionens 28 medlemsländer tog sex emot nästan 80 procent av alla asylsökande. Över 2 500 personer drunknade eller försvann på Medelhavet då de försökte ta sig till Europa över havet i brist på lagliga flyktvägar.

Kandidatens kommentar

Turvapaikanhakijoita voidaan parhaiten auttaa lähimmässä heidän kotimaataan olevassa turvallisessa maassa tai kriisialueen ulkopuolella.

4. Tanken att hela Finland ska vara bebott är förlegad.

Under de drygt tio senaste åren har södra och mellersta Finland stått för den proportionellt sett största inflyttningen medan östra och norra Finland står för den största nettoförlusten. I dag koncentrerar sig befolkningsökningen så gott som helt till huvudstadsregionen.

Kandidatens kommentar

Suomi on pieni kansa ja kovia kokenut. Tässä maassa täytyy pitää huolta koko Suomesta, koko alueesta, sen kansalaisista ja palvelujen turvaamisesta. Siitäkin huolimatta, että se vaatisi valtion tukea.

5. Storleken på elevgrupperna i grundskolan bör begränsas i lag till till exempel 20 elever.

Lagen definierar inte storleken på undervisningsgrupperna i allmänbildningen. Det betyder att skolklassernas storlek kan variera mycket från kommun till kommun. Sedan 2010 har Undervisnings- och kulturministeriet anvisat statligt specialstöd för att minska undervisningsgrupperna i grundutbildningen. I år minskar stödet emellertid jämfört med i fjol.

Kandidatens kommentar

Tämä lisäisi opetuksen tehokkuutta ja vaikuttavuutta. Hinta?

 • Kandidatens svar
 • Partiets svar

7. Omröstningar

1. En folkomröstning bör ordnas om Finlands Natomedlemskap

Kandidatens kommentar

Mutta vasta siinä tilanteessa, että hallitus ja eduskunta päättäisivät hakea Nato-jäsenyyttä.

2. Ett principbeslut om ett nytt kärnkraftverk kan godkännas.

Kandidatens kommentar

Ei nyt enää uutta, kun on juuri päätös Fennovoiman asiasta tehty.

3. Inkomstskatten sänks jämnt i alla inkomstklasser för att stimulera ekonomin.

Kandidatens kommentar

Meillä ei ole tässä taloustilanteessa mahdollisuutta veronalennuksiin, koska tämä pakottaisi leikkaamaan palveluja, joita tarvitaan yhä enemmän väestön ikääntyessä voimakkaasti. En ole valmis heikentämään vanhuspalveluja, jotka ovat jo tällä hetkellä monelta osin kriisissä. Veronalennukset merkitsisivät sitä, ettemme pystyisi turvaamaan lakisääteisiä palveluja.

4. Den förra riksdagens beslut att tillåta könsneutrala äktenskap rivs upp.

5. Försäljning av svaga viner och starköl tillåts i livsmedelsaffärer.

6. Den obligatoriska skolsvenskan slopas.

Kandidatens kommentar

EHDOTTOMASTI. Miksi 100 % suomalaista joutuu opiskelemaan ruotsin kieltä palvellakseen 5 % väestöä, joista 95 % osaa suomen kieltä? Siis kaikki vain 15 000 suomenruotsalaisen tähden. Tämä ei ole enää nykyaikaa. Maailmaa kansainvälistyy ja kouluissa pitäisi olla mahdollisuus opiskella vahvana kielenä saksaa, venäjää, ranskaa tai vaikkapa kiinaa. Näin turvattaisiin lapsillemme paremmat työllistymisen mahdollisuudet tulevaisuudessa.

 • Kandidatens svar
 • Partiets svar

8. Din region

1. Trängselavgifter bör införas i huvudstadsregionen.

Kandidatens kommentar

Meillä on autovero, ajoneuvovero, vakuutusmaksut, korkeat huoltomaksut, korkea bensanhinta. Siinä on ihan tarpeeksi autoon liittyviä maksuja. Mitään ruuhkamaksuja ei tule ottaa käyttöön.

2. Vägarna i Nyland bör förbättras innan man bygger nya spårförbindelser österut eller västerut.

3. Stora kommunsammanslagningar är ett bättre alternativ än självständiga kommuner med en gemensam metropolförvaltning.

Kandidatens kommentar

En kannata suurkuntia enkä kuntien pakkoliitoksia ja metropolihallintokin jo kaatui. Hyvä niin.

4. Det finns för många små sjukhus i Nyland. Vården borde koncentreras till större enheter.

Kandidatens kommentar

Suuruuden ekonomia ei toimi tässäkään. Toki tiettyjä hoitomuotoja voidaan keskittää, mutta muuten pienet sairaalat tulee säilyttää.

5. Staten bör ålägga kommunerna att ta emot kvotflyktingar jämbördigt.

Kandidatens kommentar

Kiintiöpakolaisia ei tulisi ottaa ollenkaan. Parhaiten heitä voidaan auttaa lähimmässä heidän kotimaataan olevassa turvallisessa maassa tai kriisialueen ulkopuolella.

6. JOKER: Vallöften är bindande.

Kandidatens kommentar

Kyllä. Muuten menee luottamus. Ja sen voi menettää vain kerran.

<< Tillbaka