Pietari Jääskeläinen

Valkompassen 2015 Nylands valkrets

Till Valkompassens första sida
 • Kandidatens svar
 • Partiets svar

1. Arbete

1. Det är alltför lätt att leva på socialbidrag i Finland

Syftet med den sociala tryggheten är att garantera alla människor en tillräcklig utkomst och omsorg i alla livssituationer. Den sociala tryggheten består av service och förmåner såsom barnbidrag, sjuk- och föräldrapenning, arbetslöshetsskydd och utkomststöd.

Kandidatens kommentar

Tätä pitää kysyä lähes miljoonalta köyhältä ihmiseltä: eläkeläisiltä (eläkeindeksileikkaus), lapsiperheiltä (lapsilisäleikkaus), sairailta, vammaisilta, työttömiltä, omaishoitajilta, yksinhuoltajilta.. Vain pieni vähemmistö haluaa elää yhteiskunnan siivellä..

2. Öppettiderna inom handeln och andra butiker bör avregleras.

Butikernas och andra affärers dagliga öppettider bestäms i lag. Affärer med en yta på mer än 100 kvm bör vara stängda under kyrkliga helger och första maj, självständighetsdagen, morsdagen och farsdagen. Regionförvaltningsverket kan bevilja undantag på ansökan.

Kandidatens kommentar

Erityisesti pienten lähikauppojen kannattavuus on jo nyt heikko. Erityistilanteissa, juhlapäivinä jne. aukioloaikoja voisi tarkistaa.

3. Finland bör gå över till en basinkomst som ersätter det nuvarande socialskyddets miniminivå.

Med basinkomst avses en penningsumma som utbetalas regelbundet för att garantera utkomst. Det finns många modeller men det gemensamma för dem är att basinkomsten vore ägnad att eliminera flitfällor eftersom det alltid skulle vara lönsamt att arbeta. Då inkomsterna stiger sjunker basinkomsten via beskattningen.

Kandidatens kommentar

Perustulo vähentäisi nykyistä byrokratiaa. Nykyjärjestelmä aiheuttaa kannustinloukkuja; Lyhytaikaista työtä ei kannata ottaa vastaan, koska siitä ei hyödy karenssin ja sosiaalietuuksien menetyksen takia. Perustulo ei kuitenkaan tässä taloudellisessa tilanteessa voi olla juurikaan toimeentulotukea suurempi.

4. Lagen bör garantera arbetstagaren en minimiarbetstid.

Så kallade nollavtal betyder att arbetstagaren inte vet på förhand hur många skift hen har under nästa arbetsschema. Antalet veckoarbetstimmar kan variera från noll till till exempel 40. Nollavtalen ger arbetsgivaren flexibilitet men lämnar arbetstagaren utan skydd.

Kandidatens kommentar

0-sopimukset ovat vastuuttomia; työntekijä ei tiedä saako hän työnantajalta tulevina päivinä ollenkaan työtä ja palkkaa..

5. Tiden för utbetalning av arbetslöshetsskydd bör förkortas.

Den inkomstrelaterade dagpenningen utbetalas för 500 fulla arbetslöshetsdagar. Hur stor dagpenningen är beror på inkomsten. Vanligen är dagpenningen 50-70 procent av lönen. Den är skattepliktig inkomst.

Kandidatens kommentar

Tarvitaan kaikki keinot käyttöön uusien työpaikkojen luomiseksi ja pk-yritysten toimintaedellytyksien vahvistamiseksi

 • Kandidatens svar
 • Partiets svar

2. Ekonomi

1. Finland skulle klara sig bättre utanför euron.

Euron är Europeiska Unionens gemensamma valuta, som togs i bruk som kontantvaluta den 1 februari 2002. I detta nu hör 19 EU-länder till Euroområdet. Euron är en flytande valuta. Den viktigaste mätaren på värdet är förhållandet till USD.

Kandidatens kommentar

Useat asiantuntijat ovat sitä mieltä, että oli virhe ilman mitään kansanäänestystä ottaa euro käyttöön. 5 vuotta sitten rahoitimme velkamaita ja keinottelijoita 0-eurolla, Nyt vastuumme ovat pahimmillaan yli 20 000 milj. € ! Mikään muu Pohjoismaa ei ole eurossa. Ja kaikki pärjäävät paremmin kuin Suomi, jossa kaikki mittarit ovat punaisella; Työttömyys on 7 kertaa suurempi kuin silloin, kun presidentti Kekkonen nimitti hätätilahallituksen työllisyyden parantamiseksi. . Julkinen velka on ylittämässä 100 000 milj.€ eli yli 60 € kansantuotteesta. Hoito- ja muita peruspalveluja leikataan 2011-2017 lähes 7000 milj. €. Kansalaisten ostovoima heikkenee erilaisten indeksi- ja lapsilisäleikkausten takia. Köyhyys lisääntyy. Oma raha olisi joustanut niin, että kilpailukykymme ja tätä kautta työllisyytemme ja hyvinvointimme olisi paljon parempi kuin tällä hetkellä.

2. Skatten på livsmedel kan höjas.

Den allmänna mervärdesskattesatsen är 24 %. Mervärdesskatten på restaurang- och måltidstjänster och på livsmedel är 14 % och på kultur 10 %. På Finansministeriet har det varit aktuellt med en mervärdesskattereform som förenhetligar alla skattesatser. Då skulle den högsta skattesatsen sjunka och i motsvarande grad stiga för till exempel livsmedel.

Kandidatens kommentar

Peruselintarvikkeiden hintaa tulisi mieluummin laskea. Köyhyyden takia leipäjonot ovat muutenkin kasvussa. Ylellisyystuotteiden alv-ia voi hyvin nostaa.

3. Statens och kommunernas ekonomi bör i första hand balanseras genom att skära ner utgifterna.

Den offentliga skuldens förhållande till bruttoproduktionen håller på att överskrida 60 procent. Finland hotas av överskuldsättning, då den arbetsföra befolkningen inte klarar av att finansiera det allt större behovet av offentlig service. Det här hotet kallas för hållbarhetsunderskott.

Kandidatens kommentar

hallitus sanoo elvyttävänsä ja leikkaa eläke- ja muita indeksejä, lapsilisiä jne. Näin kansalaisten toimeentuloa ja ostovoimaa heikennetään, mikä lisää taantumaa ja työttömyyttä.

4. Barnbidraget bör höjas och beskattas.

Det skattefria barnbidraget är i år 95,75-174,27 euro i månaden, beroende på antalet barn. Ensamförsörjartillägget är 48,55 euro per barn och månad. Om barnbidraget höjs och beskattas har det en inkomstutjämnande effekt.

Kandidatens kommentar

Suurituloisilla on varaa maksaa lapsilisistä veroa. Näin voidaan lapsilisien tasoa huomattavasti nostaa.

5. Finland har inte råd med social- och hälsovårdstjänster i nuvarande omfattning.

Den kommunala social- och hälsovården kostar nästan 20 miljarder euro i året. Hållbarhetsunderskottet i den offentliga ekonomin och förändringen i befolkningsstrukturen betyder att såväl servicestrukturer som verksamhetssätten inom social- och hälsovården måste reformeras.

Kandidatens kommentar

jos tehdään niin kuin hallitus niin taantuma jatkuu. Pk-yritystoimintaa edistämällä, työpaikkoja luomalla saadaan talous kasvuun ja riittävä perusturva ja entistä paremmat hoitopalvelut turvattua.

 • Kandidatens svar
 • Partiets svar

3. Säkerhet

1. Ett Natomedlemskap skulle stärka Finlands säkerhetspolitiska ställning.

Nato är en försvarsallians med 28 medlemsländer. Dess viktigaste uppgift är att garantera medlemmarnas säkerhet. Varje medlemsland är skyldigt att hjälpa ett annat medlemsland som utsätts för angrepp. Nato har ett partnerskapsnät och genomför krishanteringsoperationer, där också Finland deltar. Enligt nuvarande regeringsprogram bevarar Finland möjligheten att söka Natomedlemskap.

Kandidatens kommentar

Suomella pitää olla uskottavat puolustusvoimat - riittävä rahoitus tulee turvata.

2. Det behövs flera poliser i Finland.

Antalet poliser uppskattas i år till 7500, vilket är cirka 50 poliser fler än i fjol. Riksdagen har ansett att de anslag som finns i statsbudgeten räcker för att bevara polisens operativa kapacitet på 2014 års nivå. Inrikesministeriet har ändå uppskattat att tillgången till bastjänster kommer att minska.

Kandidatens kommentar

tehokkaampi valvonta - erityisesti talousrikosten, rahan kierron, veroparatiisien ja harmaan talouden osalta - tuo panostukset moninkertaisesti takaisin.

3. Invandringen till Finland bör begränsas för att minska risken för terrorism.

I fjol tog Finland emot 3 651 asylsökande. Av dem beviljades 1 346 asyl. De flesta asylsökande kom från Irak, Somalien och Ryssland. Finland tog i fjol också emot 1 030 kvotflyktingar från Syrien, Demokratiska republiken Kongo och Sudan.

Kandidatens kommentar

On tehostettava ennaltaehkäiseviä toimia sekä raja- ja muuta valvontaa

4. Rysslands maktsfärspolitik är ett hot för Finland.

I Rysslands militärdoktrin definieras Nato som landets största säkerhetshot. Av Rysslands grannländer har Ukraina meddelat att man eftersträvar ett Natomedlemskap.

Kandidatens kommentar

Suomen on varauduttava mahdollisiin uhkiin.

5. När det gäller nätövervakning är statens säkerhet viktigare än medborgarens inregritetsskydd.

En arbetsgrupp på Försvarsministeriet föreslår omfattande övervakning av nättrafiken för att avvärja hot mot den nationella säkerheten. Övervakningen skulle förutsätta att grundlagen ändras.

Kandidatens kommentar

Valtion turvallisuus koskee koko Suomea ja kaikkia kansalaisia. Tätä ei saa vaarantaa. Yksityisyyden suoja tulee tällä edellytyksellä suojella mahdollisimman hyvin.

6. Finland bör delta i kampen mot IS med utbildning av den irakiska regeringens styrkor

Islamiska Staten (IS) är en sunniislamistisk terrorgrupp som har tagit kontrollen över stora delar av Syrien och Irak. Gruppen tillämpar en mycket strikt tolkning av islam och vill införa ett muslimskt kalifat. En USA-ledd allians försöker bekämpa IS.

Kandidatens kommentar

Toimimme tasavallan presidentin, hallituksen ja Timo Soinin johdolla toimivan ulkoasianvaliokunnan yhteisten kantojen mukaan.

 • Kandidatens svar
 • Partiets svar

4. Hälsa

1. Obotligt sjuka bör ha rätt till dödshjälp.

Det är tillåtet att ge assistans vid självmord men aktiv eutanasi är ett brott. Professor Jorma Palo var en känd förespråkare för eutanasi och det är också tidigare finansministern Iiro Viinanen, tidigare Europaparlamentarikern Esko Seppänen och president Sauli Niinistö. Kända motståndare är till exempel läkaren Pekka Reinikainen och arkiatern Risto Pelkonen.

Kandidatens kommentar

Kaikki apu, kivunlievitys varmistettava

2. Social- och hälsovården bör i första hand produceras som offentliga tjänster.

I den kommunala social- och hälsovården.arbetar omkring 265 000 personer. Privata hälsovårdstjänster och företagshälsovården kompletterar den kommunala servicen. De privata serviceproducenterna står för ungefär en fjärdedel av hälsovårdstjänsterna. Den senaste tiden har utläggningen av service på privata ökat.

Kandidatens kommentar

Julkisella sektorilla päävastuu hyvistä ja kohtuuhintaisista hoito- ja muista palveluista. Yksityinen sektori täydentää palvelujen tarjontaa.

3. Myndigheterna bör ha lägre tröskel för att ingripa i barnfamiljernas problem.

Situationen inom barnskyddet har diskuterats i offentligheten sedan våren 2012, då ett 8-årigt barn mördades i Helsingfors. Barnet var klient hos barnskyddet, som hade fått många anmälningar om henne. Omsorgsministern har konstaterat att tröskeln för att ge familjerna hjälp i tid är för hög och att det är problematiskt.

Kandidatens kommentar

Viranomaisten yhteistyötä lisäämällä ja muin eri tavoin on varmistettava, ettei nyt julkisuudessa olleita karmeita tapauksia enää tulevaisuudessa tapahtuisi.

4. Åldringarna och deras anhöriga bör påföras ett större ansvar för vårdkostnaderna.

Befolkningen åldras och kostnaderna för äldreomsorgen stiger. Professorn i civilrätt Urpo Kangas har föreslagit att vuxna barn kunde förpliktas att betala för till exempel vårdplats för sina föräldrar om deras pension inte räcker till. Så är det i flera länder i Europa.

Kandidatens kommentar

Joku tolkku tulee olla myös laitospaikkojen sulkemisessa. Yhteisöllinen palvelutaloasuminen omine huoneineen tulee mahdollistaa. Kotihoitoa parannettava, niin että turvataan vanhusten inhimillinen, hyvä elämä. Omaishoitajille riittävä taloudellinen ja muu tuki varmistettava. Omaishoitajathan säästävät työllään - 24 h -yhteiskunnan varoja satoja miljoonia.

5. Medborgarnas rätt till hälsovård är viktigare än den kommunala självstyrelsen.

Enligt grundlagen är Finland indelat i kommuner vilkas förvaltning skall grunda sig på självstyrelse för kommunens invånare. Samtidigt skall det allmänna tillförsäkra var och en tillräckliga social-, hälsovårds- och sjukvårdstjänster.

Kandidatens kommentar

Outo kysymys. kansalaisten tulee valita päättäjät, jotka päättävät hoitopalvelujen laadusta, saatavuudesta, rahoituksesta.

 • Kandidatens svar
 • Partiets svar

5. Framtid

1. Arbetet för att stävja klimatförändringen bör prioriteras fram om industrins konkurrenskraft.

Finlands mål på lång sikt är att minska utsläppen med minst 80 procent till år 2050. Finland försöker också avstå från kolkraft till år 2025. Klimatmålen definieras bland annat i den nya klimatlagen. http://217.71.145.20/TRIPviewer/show.asp?tunniste=RP+82/2014&base=errp&palvelin=www.eduskunta.fi&f=WORD&kieli=ru

Kandidatens kommentar

Suomen näkökulmasta ilmastonmuutosta koskevat päätökset tulee mahdollisuuksien mukaan tehdä maailmanlaajuisesti. Suomen teollisuus on jo nyt erittäin vähäpäästöinen. Vaara on, että tiukentamalla omaa lainsäädäntöämme, teollisuustuotanto maassamme vähenee ja vastaava tuotanto tehdään enemmän saastuttavissa maissa - joissa lainsäädäntö on vähäisempää tai ei ole lainkaan..

2. Genändrade livsmedel är trygga för människan och miljön.

Genetiskt modifierade organismer är till exempel växter vars arvsmassa och egenskaper har ändrats med genteknik. Genteknik används oftast i förädlingen av soja och majs. De förses med gener som gör dem resistenta mot vissa bekämpningsmedel eller som ger motståndskraft mot vissa skadeinsekters larver.

Kandidatens kommentar

Geenimuunnellun viljelyn ja ruoan aiheuttamista ongelmista ihmisille, eläimille, muulle kasvullisuudelle ja ympäristölle on laajaa näyttöä

3. Finland bör ta ett större ansvar för asylsökande som kommer till EU-området.

I fjol anlände 600 000 asylsökande till Europeiska unionen. Finlands andel av de asylsökande var 0,6 procent. Av unionens 28 medlemsländer tog sex emot nästan 80 procent av alla asylsökande. Över 2 500 personer drunknade eller försvann på Medelhavet då de försökte ta sig till Europa över havet i brist på lagliga flyktvägar.

Kandidatens kommentar

turvapaikanhakijat tulisi sijoittaa mahdollisuuksien mukaan saman kulttuuri- ja muut ominaispiirteet omaaville lähialueille, jolloin kotoutuminen ja olojen rauhoittuessa paluu kotimaahan olisi helppoa.

4. Tanken att hela Finland ska vara bebott är förlegad.

Under de drygt tio senaste åren har södra och mellersta Finland stått för den proportionellt sett största inflyttningen medan östra och norra Finland står för den största nettoförlusten. I dag koncentrerar sig befolkningsökningen så gott som helt till huvudstadsregionen.

Kandidatens kommentar

Jo luonnonvarojen käytön takia on tarkoituksenmukaista pitää koko Suomi asuttuna.

5. Storleken på elevgrupperna i grundskolan bör begränsas i lag till till exempel 20 elever.

Lagen definierar inte storleken på undervisningsgrupperna i allmänbildningen. Det betyder att skolklassernas storlek kan variera mycket från kommun till kommun. Sedan 2010 har Undervisnings- och kulturministeriet anvisat statligt specialstöd för att minska undervisningsgrupperna i grundutbildningen. I år minskar stödet emellertid jämfört med i fjol.

Kandidatens kommentar

Sinänsä kannatettava esitys opetusryhmien koosta, jos vain talous sallii..

 • Kandidatens svar
 • Partiets svar

7. Omröstningar

1. En folkomröstning bör ordnas om Finlands Natomedlemskap

Kandidatens kommentar

Presidentti ja Suomen ulko- ja turvallisuuspoliittisen johdon tehtävä on tehdä johtopäätökset ja esitykset eduskunnalle Natojäsenyydestä/kansanäänestyksestä.

2. Ett principbeslut om ett nytt kärnkraftverk kan godkännas.

Kandidatens kommentar

kaikki energiansäästötoimet ja uusiutuvat, kotimaiset energiavarat käyttöön; maa-, vesi-, ilmalämpö, tuuli, bioenergia.. Aurinkopaneeleista todellisena suurtuotantona (kuten esim. paperiteollisuus) tulisi saada Suomen seuraava koko maailman kattava vientituote osaamiseen panostamalla sekä nykyisten aurinkopaneelien valmistajien ja suuryhtiöittemme yhteistyöllä eri tuotanto-, kuljetus- ja pystytysvaiheissa. Asiantuntijoiden mukaan jo nyt nykytekniikalla alueeltaan 30kmx30km aurinkopaneeleilla saataisiin tyydytettyä koko Suomen sähkötarve, vaikka Suomi on pohjoinen maa ja aurinko paistaa aina vinosti. Ydinjätteet ovat tulevien sukupolvien terveys- ja turvallisuusuhkana ja taloudellisena rasitteena tuhansia vuosia.

3. Inkomstskatten sänks jämnt i alla inkomstklasser för att stimulera ekonomin.

Kandidatens kommentar

Erityisesti pienituloisilla on jo nyt vakavia talousongelmia. Köyhien määrä on nousemassa miljoonaan ihmiseen. Verot maksukyvyn mukaan.

4. Den förra riksdagens beslut att tillåta könsneutrala äktenskap rivs upp.

5. Försäljning av svaga viner och starköl tillåts i livsmedelsaffärer.

Kandidatens kommentar

Nykytilanne on eri näkökohdat huomioon ottaen hyvä

6. Den obligatoriska skolsvenskan slopas.

Kandidatens kommentar

kansainvälinen yhteistyö, vienti, kauppa ym. tekijät puoltavat sitä, että kansalaisille tarjotaan mahdollisuus opiskella äidinkielensä lisäksi ruotsin tilalla muita maailmankieliä.. Jokainen voi tietysti valita edelleen ruotsinkielen..

 • Kandidatens svar
 • Partiets svar

8. Din region

1. Trängselavgifter bör införas i huvudstadsregionen.

Kandidatens kommentar

Julkinen liikenne sujuvammaksi.

2. Vägarna i Nyland bör förbättras innan man bygger nya spårförbindelser österut eller västerut.

Kandidatens kommentar

Uudenmaan tiet ovat yhä huonokuntoisempia rahoitusleikkausten takia.

3. Stora kommunsammanslagningar är ett bättre alternativ än självständiga kommuner med en gemensam metropolförvaltning.

Kandidatens kommentar

Suurkunta olisi katastrofi muille kunnille kuin Helsingille, koska suurkunnassa Helsingin byrokratia, palkkaharmonisointi jne. maksaisivat satoja miljoonia nykyistä enemmän ilman että palvelut paranisivat !

4. Det finns för många små sjukhus i Nyland. Vården borde koncentreras till större enheter.

Kandidatens kommentar

Lähtökohtana tulee olla, että hoidon tulisi aina olla riittävää, hyvää ja nopeasti saatavissa. Erikoissairaanhoito, missä tarvitaan huippuosaamista, tulee varmistaa suuremmissa yksiköissä kuten Hyks-ssä

5. Staten bör ålägga kommunerna att ta emot kvotflyktingar jämbördigt.

Kandidatens kommentar

Kunnanvaltuustojen tehtävä on päättää asiasta.

6. JOKER: Vallöften är bindande.

Kandidatens kommentar

Periaatteessa Kyllä. Monipuoluejärjestelmässä toteutuu hallituspuolueiden yhteinen tahto.

<< Tillbaka