Piritta Poikonen

Valkompassen 2015 Nylands valkrets

Till Valkompassens första sida
 • Kandidatens svar
 • Partiets svar

1. Arbete

1. Det är alltför lätt att leva på socialbidrag i Finland

Syftet med den sociala tryggheten är att garantera alla människor en tillräcklig utkomst och omsorg i alla livssituationer. Den sociala tryggheten består av service och förmåner såsom barnbidrag, sjuk- och föräldrapenning, arbetslöshetsskydd och utkomststöd.

Kandidatens kommentar

Ei sen varassa mitenkään ylellisesti elä ja aikamoinen byrokratiakoneisto on edessä.

2. Öppettiderna inom handeln och andra butiker bör avregleras.

Butikernas och andra affärers dagliga öppettider bestäms i lag. Affärer med en yta på mer än 100 kvm bör vara stängda under kyrkliga helger och första maj, självständighetsdagen, morsdagen och farsdagen. Regionförvaltningsverket kan bevilja undantag på ansökan.

3. Finland bör gå över till en basinkomst som ersätter det nuvarande socialskyddets miniminivå.

Med basinkomst avses en penningsumma som utbetalas regelbundet för att garantera utkomst. Det finns många modeller men det gemensamma för dem är att basinkomsten vore ägnad att eliminera flitfällor eftersom det alltid skulle vara lönsamt att arbeta. Då inkomsterna stiger sjunker basinkomsten via beskattningen.

Kandidatens kommentar

Vähemmän byrokratiaa, vähemmän kyykyttämistä, enemmän tukea ja rohkaisua, enemmän mahdollisuuksia ottaa kaikki työ vastaan.

4. Lagen bör garantera arbetstagaren en minimiarbetstid.

Så kallade nollavtal betyder att arbetstagaren inte vet på förhand hur många skift hen har under nästa arbetsschema. Antalet veckoarbetstimmar kan variera från noll till till exempel 40. Nollavtalen ger arbetsgivaren flexibilitet men lämnar arbetstagaren utan skydd.

5. Tiden för utbetalning av arbetslöshetsskydd bör förkortas.

Den inkomstrelaterade dagpenningen utbetalas för 500 fulla arbetslöshetsdagar. Hur stor dagpenningen är beror på inkomsten. Vanligen är dagpenningen 50-70 procent av lönen. Den är skattepliktig inkomst.

Kandidatens kommentar

Kestoa voisin ajatella lyhennettävän, mutta turvan tasoa ei saisi madaltaa.

 • Kandidatens svar
 • Partiets svar

2. Ekonomi

1. Finland skulle klara sig bättre utanför euron.

Euron är Europeiska Unionens gemensamma valuta, som togs i bruk som kontantvaluta den 1 februari 2002. I detta nu hör 19 EU-länder till Euroområdet. Euron är en flytande valuta. Den viktigaste mätaren på värdet är förhållandet till USD.

2. Skatten på livsmedel kan höjas.

Den allmänna mervärdesskattesatsen är 24 %. Mervärdesskatten på restaurang- och måltidstjänster och på livsmedel är 14 % och på kultur 10 %. På Finansministeriet har det varit aktuellt med en mervärdesskattereform som förenhetligar alla skattesatser. Då skulle den högsta skattesatsen sjunka och i motsvarande grad stiga för till exempel livsmedel.

Kandidatens kommentar

Nykyinen ruoan alempi arvonlisävero hyödyttää eniten hyvätuloisia ja on kallis tapa helpottaa pienituloisten asemaa. Tasainen ALV-% olisi nykyisiä useita eri ALV-kantoja parempi ja hallinnollisesti edullisempi. Laajempi veropohja mahdollistaisi alemman yleisen arvonlisäveroprosentin.

3. Statens och kommunernas ekonomi bör i första hand balanseras genom att skära ner utgifterna.

Den offentliga skuldens förhållande till bruttoproduktionen håller på att överskrida 60 procent. Finland hotas av överskuldsättning, då den arbetsföra befolkningen inte klarar av att finansiera det allt större behovet av offentlig service. Det här hotet kallas för hållbarhetsunderskott.

Kandidatens kommentar

Jos jotain turhaa, tehotonta tai ylimääräistä löytyy, se pitää tietenkin leikata. Toiminnan tehostaminen, elvyttävä velkaantuminen ja jopa veronkorotukset on pidettävä myös keinovalikoimassa.

4. Barnbidraget bör höjas och beskattas.

Det skattefria barnbidraget är i år 95,75-174,27 euro i månaden, beroende på antalet barn. Ensamförsörjartillägget är 48,55 euro per barn och månad. Om barnbidraget höjs och beskattas har det en inkomstutjämnande effekt.

Kandidatens kommentar

Verottomana lapsilisä tasaa paremmin keskenään samalla tulotasolla olevien lapsiperheiden ja lapsettomien tilannetta.

5. Finland har inte råd med social- och hälsovårdstjänster i nuvarande omfattning.

Den kommunala social- och hälsovården kostar nästan 20 miljarder euro i året. Hållbarhetsunderskottet i den offentliga ekonomin och förändringen i befolkningsstrukturen betyder att såväl servicestrukturer som verksamhetssätten inom social- och hälsovården måste reformeras.

Kandidatens kommentar

Suomella on ja täytyy olla varaa näihin menoihin, jotka ovat suurelta osin myös investointi kansakuntamme menestystä ajatellen.

 • Kandidatens svar
 • Partiets svar

3. Säkerhet

1. Ett Natomedlemskap skulle stärka Finlands säkerhetspolitiska ställning.

Nato är en försvarsallians med 28 medlemsländer. Dess viktigaste uppgift är att garantera medlemmarnas säkerhet. Varje medlemsland är skyldigt att hjälpa ett annat medlemsland som utsätts för angrepp. Nato har ett partnerskapsnät och genomför krishanteringsoperationer, där också Finland deltar. Enligt nuvarande regeringsprogram bevarar Finland möjligheten att söka Natomedlemskap.

Kandidatens kommentar

Nato-jäsenyys tekisi Suomen ja Venäjän välisestä 1300 km:n pituisesta rajasta Naton ja Venäjän välisen rajan.

2. Det behövs flera poliser i Finland.

Antalet poliser uppskattas i år till 7500, vilket är cirka 50 poliser fler än i fjol. Riksdagen har ansett att de anslag som finns i statsbudgeten räcker för att bevara polisens operativa kapacitet på 2014 års nivå. Inrikesministeriet har ändå uppskattat att tillgången till bastjänster kommer att minska.

3. Invandringen till Finland bör begränsas för att minska risken för terrorism.

I fjol tog Finland emot 3 651 asylsökande. Av dem beviljades 1 346 asyl. De flesta asylsökande kom från Irak, Somalien och Ryssland. Finland tog i fjol också emot 1 030 kvotflyktingar från Syrien, Demokratiska republiken Kongo och Sudan.

Kandidatens kommentar

En näe terrorismia Suomessa maahanmuuton kontrolloinnin pääsyynä. Mahdollinen sosiaaliturvahakuisuus, sopeutumisongelmat ja niistä aiheutuva ongelmien kärjistyminen pienimuotoisemmaksi mellakoinniksi ovat aiheellisempia syitä arvioida maahanmuuton määrää.

4. Rysslands maktsfärspolitik är ett hot för Finland.

I Rysslands militärdoktrin definieras Nato som landets största säkerhetshot. Av Rysslands grannländer har Ukraina meddelat att man eftersträvar ett Natomedlemskap.

Kandidatens kommentar

Venäjä on arvaamaton ja haluaa taas osoittaa olevansa suuri, mutta en näe, että Venäjällä olisi Suomen suhteen tilaisuutta toimia kuten Krimillä.

5. När det gäller nätövervakning är statens säkerhet viktigare än medborgarens inregritetsskydd.

En arbetsgrupp på Försvarsministeriet föreslår omfattande övervakning av nättrafiken för att avvärja hot mot den nationella säkerheten. Övervakningen skulle förutsätta att grundlagen ändras.

6. Finland bör delta i kampen mot IS med utbildning av den irakiska regeringens styrkor

Islamiska Staten (IS) är en sunniislamistisk terrorgrupp som har tagit kontrollen över stora delar av Syrien och Irak. Gruppen tillämpar en mycket strikt tolkning av islam och vill införa ett muslimskt kalifat. En USA-ledd allians försöker bekämpa IS.

Kandidatens kommentar

Suomen ei pidä sotkeentua sotilaallisesti eri konflikteihin ympäri maailmaa.

 • Kandidatens svar
 • Partiets svar

4. Hälsa

1. Obotligt sjuka bör ha rätt till dödshjälp.

Det är tillåtet att ge assistans vid självmord men aktiv eutanasi är ett brott. Professor Jorma Palo var en känd förespråkare för eutanasi och det är också tidigare finansministern Iiro Viinanen, tidigare Europaparlamentarikern Esko Seppänen och president Sauli Niinistö. Kända motståndare är till exempel läkaren Pekka Reinikainen och arkiatern Risto Pelkonen.

2. Social- och hälsovården bör i första hand produceras som offentliga tjänster.

I den kommunala social- och hälsovården.arbetar omkring 265 000 personer. Privata hälsovårdstjänster och företagshälsovården kompletterar den kommunala servicen. De privata serviceproducenterna står för ungefär en fjärdedel av hälsovårdstjänsterna. Den senaste tiden har utläggningen av service på privata ökat.

3. Myndigheterna bör ha lägre tröskel för att ingripa i barnfamiljernas problem.

Situationen inom barnskyddet har diskuterats i offentligheten sedan våren 2012, då ett 8-årigt barn mördades i Helsingfors. Barnet var klient hos barnskyddet, som hade fått många anmälningar om henne. Omsorgsministern har konstaterat att tröskeln för att ge familjerna hjälp i tid är för hög och att det är problematiskt.

Kandidatens kommentar

Ei nykyistä pienemmistä syistä pidä puuttua perheden elämään, mutta aiheelliset tilanteet pitää oppia tunnnistamaan nykyistä paljon paremmin.

4. Åldringarna och deras anhöriga bör påföras ett större ansvar för vårdkostnaderna.

Befolkningen åldras och kostnaderna för äldreomsorgen stiger. Professorn i civilrätt Urpo Kangas har föreslagit att vuxna barn kunde förpliktas att betala för till exempel vårdplats för sina föräldrar om deras pension inte räcker till. Så är det i flera länder i Europa.

Kandidatens kommentar

Tätä pitäisi edesauttaa ensisijaisesti vapaaehtoisilla lisärahoitusmalleilla esim. järkevästi hinnoitellun palvelusetelin avulla.

5. Medborgarnas rätt till hälsovård är viktigare än den kommunala självstyrelsen.

Enligt grundlagen är Finland indelat i kommuner vilkas förvaltning skall grunda sig på självstyrelse för kommunens invånare. Samtidigt skall det allmänna tillförsäkra var och en tillräckliga social-, hälsovårds- och sjukvårdstjänster.

Kandidatens kommentar

Kuntien itsehalllinto tuntuu olevan kaikkein tärkeintä kuntien virkamiehille ja kuntapäättäjille. Uskon, että kuntaa suuremmankin demokraattisen yksikön tuottamat terveyspalveut kelpaisivat kuitenkin kansalaisille vähintään yhtä hyvin kuin nykyiset kuntapohjaiset palvelut.

 • Kandidatens svar
 • Partiets svar

5. Framtid

1. Arbetet för att stävja klimatförändringen bör prioriteras fram om industrins konkurrenskraft.

Finlands mål på lång sikt är att minska utsläppen med minst 80 procent till år 2050. Finland försöker också avstå från kolkraft till år 2025. Klimatmålen definieras bland annat i den nya klimatlagen. http://217.71.145.20/TRIPviewer/show.asp?tunniste=RP+82/2014&base=errp&palvelin=www.eduskunta.fi&f=WORD&kieli=ru

Kandidatens kommentar

Ympäristöä ei voi suojella siinä vaiheessa kun mitään suojeltavaa ei enää ole. Siksi on toimittava vastuullisesti ja ajoissa eikä talouskasvua tule tuottaa ympäristön tai työvoiman riistämisellä. Esimerkiksi Talvivaaran lukumääräisesti vähäiset työpaikat on luotu todella suurella rahamäärällä ja saatu aikaan valtava ympäristökatastrofi. Tietenkin Suomen on turha leikkiä mallioppilasta kysymyksissä, joissa meidän toiminnallamme ei ole mitään vaikutusta.

2. Genändrade livsmedel är trygga för människan och miljön.

Genetiskt modifierade organismer är till exempel växter vars arvsmassa och egenskaper har ändrats med genteknik. Genteknik används oftast i förädlingen av soja och majs. De förses med gener som gör dem resistenta mot vissa bekämpningsmedel eller som ger motståndskraft mot vissa skadeinsekters larver.

Kandidatens kommentar

En pelkää geenimuunneltua ruokaa lautasellani, mutta se miten nämä muunnokset alkavat vaikuttaa luonnossa, epäilyttää minua.

3. Finland bör ta ett större ansvar för asylsökande som kommer till EU-området.

I fjol anlände 600 000 asylsökande till Europeiska unionen. Finlands andel av de asylsökande var 0,6 procent. Av unionens 28 medlemsländer tog sex emot nästan 80 procent av alla asylsökande. Över 2 500 personer drunknade eller försvann på Medelhavet då de försökte ta sig till Europa över havet i brist på lagliga flyktvägar.

4. Tanken att hela Finland ska vara bebott är förlegad.

Under de drygt tio senaste åren har södra och mellersta Finland stått för den proportionellt sett största inflyttningen medan östra och norra Finland står för den största nettoförlusten. I dag koncentrerar sig befolkningsökningen så gott som helt till huvudstadsregionen.

Kandidatens kommentar

Ihmisten on annettava hakeutua työn ja mieltymystensä perässä asumaan. Haja-asutuksen keinotekoinen ylläpitäminen ei kannata, minkä maaseudun sitkeä tyhjeneminen todistaa. Itse olen haja-asuja, mutta olen sitä mieltä, että jos rakennan uutta korpeen, sinne on turha odotella kunnan palveluita ovensuuhun. Vanha haja-asutus ja etenkin sen vanhusväestö tulee kuitenkin vaikka verovaroin tukien hoitaa palveluiden piiriin. Eli koko maan asuttuna pitämisen "loppulasku" on hoidettava asiallisesti.

5. Storleken på elevgrupperna i grundskolan bör begränsas i lag till till exempel 20 elever.

Lagen definierar inte storleken på undervisningsgrupperna i allmänbildningen. Det betyder att skolklassernas storlek kan variera mycket från kommun till kommun. Sedan 2010 har Undervisnings- och kulturministeriet anvisat statligt specialstöd för att minska undervisningsgrupperna i grundutbildningen. I år minskar stödet emellertid jämfört med i fjol.

Kandidatens kommentar

Itse olen käynyt koulua sekä suurissa kouluissa suurissa luokissa että erittäin pienessä maalaiskoulussa enkä pitänyt suuria kouluja tai suuria luokkia mitenkään huonoina.

 • Kandidatens svar
 • Partiets svar

7. Omröstningar

1. En folkomröstning bör ordnas om Finlands Natomedlemskap

Kandidatens kommentar

Kannatan kansanäänestystä. Äänestäisin itse asiasta eli Natoon liittymisestä "ei".

2. Ett principbeslut om ett nytt kärnkraftverk kan godkännas.

Kandidatens kommentar

Niin kauan kun turvaudumme ydinvoimaan, uusiutuvien ja täysin uusien energiamuotojen kehittäminen laahaa perässä, koska insinöörien kannattaa satsata vain ydinteknologian osaamiseen. Ydinvoima ei ole edullista eikä turvallista ja se pitää meidät riippuvaisina Venäjästä. Parempi energiaomavaraisuus olisi sekä periaatteellisesti hyvä asia että myös taloudellisesti tavoiteltavaa.

3. Inkomstskatten sänks jämnt i alla inkomstklasser för att stimulera ekonomin.

4. Den förra riksdagens beslut att tillåta könsneutrala äktenskap rivs upp.

5. Försäljning av svaga viner och starköl tillåts i livsmedelsaffärer.

6. Den obligatoriska skolsvenskan slopas.

Kandidatens kommentar

Kannatan lämpimästi kielivapautta.

 • Kandidatens svar
 • Partiets svar

8. Din region

1. Trängselavgifter bör införas i huvudstadsregionen.

Kandidatens kommentar

Ensin pitää saada paremmin toimivat ja kohtuuhintaiset julkiset liikenneyteydet kehyskunnista pääkaupunkiin. On törkeää, että kansalaiset on asumisen hinnan vuoksi pakotettu muuttamaan kehyskuntiin pitkien työmatkojen päähän ja sitten vielä alettaisiin "sakottaa" ruuhkamaksuilla työssäkäyntiä!

2. Vägarna i Nyland bör förbättras innan man bygger nya spårförbindelser österut eller västerut.

3. Stora kommunsammanslagningar är ett bättre alternativ än självständiga kommuner med en gemensam metropolförvaltning.

Kandidatens kommentar

Kannatan sellaista metropoli- tai maakuntahallintoa, jossa päättäjät valitaan suorilla vaaleilla ja jossa maakuntatasolle annetaan myös verotusoikeus.

4. Det finns för många små sjukhus i Nyland. Vården borde koncentreras till större enheter.

Kandidatens kommentar

Itse koen suuren modernin sairaalan laadukkaammaksi ja turvallisemmaksi kuin pienehkön maaseutusairaalan.

5. Staten bör ålägga kommunerna att ta emot kvotflyktingar jämbördigt.

6. JOKER: Vallöften är bindande.

Kandidatens kommentar

Valehteleminen on väärin myös politiikassa. Enemmistöhallituksilla jyrääminen ja sen edellyttämä ryhmäkuri pakottavat kansanedustajia rikkomaan lupauksiaan. Joillekin ne voivat myös toimia oivallisena tekosyynä antaa katteettomia lupauksia. Itse olen valmis hankaliinkin päätöksiin ihan ilman ryhmäkuriakin, jos koen ne perustelluiksi asioiksi.

<< Tillbaka