Vesa Helkkula

Valkompassen 2015 Nylands valkrets

Till Valkompassens första sida
 • Kandidatens svar
 • Partiets svar

1. Arbete

1. Det är alltför lätt att leva på socialbidrag i Finland

Syftet med den sociala tryggheten är att garantera alla människor en tillräcklig utkomst och omsorg i alla livssituationer. Den sociala tryggheten består av service och förmåner såsom barnbidrag, sjuk- och föräldrapenning, arbetslöshetsskydd och utkomststöd.

Kandidatens kommentar

Sosiaaliturva on useimmissa tapauksissa varsin tarpeellinen. Ikävä kyllä lieveilmiöitä aina tapahtuu ja jotkut käyttävät liian löysästi etuuksia.

2. Öppettiderna inom handeln och andra butiker bör avregleras.

Butikernas och andra affärers dagliga öppettider bestäms i lag. Affärer med en yta på mer än 100 kvm bör vara stängda under kyrkliga helger och första maj, självständighetsdagen, morsdagen och farsdagen. Regionförvaltningsverket kan bevilja undantag på ansökan.

Kandidatens kommentar

Kyllä kaupat aika riittävästi jo ovat auki

3. Finland bör gå över till en basinkomst som ersätter det nuvarande socialskyddets miniminivå.

Med basinkomst avses en penningsumma som utbetalas regelbundet för att garantera utkomst. Det finns många modeller men det gemensamma för dem är att basinkomsten vore ägnad att eliminera flitfällor eftersom det alltid skulle vara lönsamt att arbeta. Då inkomsterna stiger sjunker basinkomsten via beskattningen.

Kandidatens kommentar

Ensni tulee tehdä laaja kokeilu asiasta ja päättää sen jälkeen

4. Lagen bör garantera arbetstagaren en minimiarbetstid.

Så kallade nollavtal betyder att arbetstagaren inte vet på förhand hur många skift hen har under nästa arbetsschema. Antalet veckoarbetstimmar kan variera från noll till till exempel 40. Nollavtalen ger arbetsgivaren flexibilitet men lämnar arbetstagaren utan skydd.

Kandidatens kommentar

Joustavuus kasvaa pakosta yhteiskunnassamme, jotta menestymme. Oikein toteutettuna se on eduksi sekä työntekijöille, että työnanantajille

5. Tiden för utbetalning av arbetslöshetsskydd bör förkortas.

Den inkomstrelaterade dagpenningen utbetalas för 500 fulla arbetslöshetsdagar. Hur stor dagpenningen är beror på inkomsten. Vanligen är dagpenningen 50-70 procent av lönen. Den är skattepliktig inkomst.

Kandidatens kommentar

kyllä pieni lyhennys on tarpeen

 • Kandidatens svar
 • Partiets svar

2. Ekonomi

1. Finland skulle klara sig bättre utanför euron.

Euron är Europeiska Unionens gemensamma valuta, som togs i bruk som kontantvaluta den 1 februari 2002. I detta nu hör 19 EU-länder till Euroområdet. Euron är en flytande valuta. Den viktigaste mätaren på värdet är förhållandet till USD.

Kandidatens kommentar

näin on, mutta takaisin paluuta ei tule tehdä ilman tarkkaa harkintaa

2. Skatten på livsmedel kan höjas.

Den allmänna mervärdesskattesatsen är 24 %. Mervärdesskatten på restaurang- och måltidstjänster och på livsmedel är 14 % och på kultur 10 %. På Finansministeriet har det varit aktuellt med en mervärdesskattereform som förenhetligar alla skattesatser. Då skulle den högsta skattesatsen sjunka och i motsvarande grad stiga för till exempel livsmedel.

Kandidatens kommentar

Nyt en kiristäisi ruuan verotusta

3. Statens och kommunernas ekonomi bör i första hand balanseras genom att skära ner utgifterna.

Den offentliga skuldens förhållande till bruttoproduktionen håller på att överskrida 60 procent. Finland hotas av överskuldsättning, då den arbetsföra befolkningen inte klarar av att finansiera det allt större behovet av offentlig service. Det här hotet kallas för hållbarhetsunderskott.

Kandidatens kommentar

Pitkäjänteinen toimintojen kehitystyö on ensisijainen tapa alentaa kustannuksia. Huono Sote- ja muu valmistelu on vienyt pohjaa pois pitkäjänteiseltä kehitystyöltä.

4. Barnbidraget bör höjas och beskattas.

Det skattefria barnbidraget är i år 95,75-174,27 euro i månaden, beroende på antalet barn. Ensamförsörjartillägget är 48,55 euro per barn och månad. Om barnbidraget höjs och beskattas har det en inkomstutjämnande effekt.

Kandidatens kommentar

ei näperrellä tällaisten muutosten kanssa, vaan laitetaan taloutemme kuntoon.

5. Finland har inte råd med social- och hälsovårdstjänster i nuvarande omfattning.

Den kommunala social- och hälsovården kostar nästan 20 miljarder euro i året. Hållbarhetsunderskottet i den offentliga ekonomin och förändringen i befolkningsstrukturen betyder att såväl servicestrukturer som verksamhetssätten inom social- och hälsovården måste reformeras.

Kandidatens kommentar

Nyt ei ole varaa ja väestö vanhenee. Kun taloutemme yrityssektorin kautta saadaan kuntoon, työperäistä maahanmuuttoa lisätään ja lukisen puolen oimintoja kehitetään, palveluihin on varaa.

 • Kandidatens svar
 • Partiets svar

3. Säkerhet

1. Ett Natomedlemskap skulle stärka Finlands säkerhetspolitiska ställning.

Nato är en försvarsallians med 28 medlemsländer. Dess viktigaste uppgift är att garantera medlemmarnas säkerhet. Varje medlemsland är skyldigt att hjälpa ett annat medlemsland som utsätts för angrepp. Nato har ett partnerskapsnät och genomför krishanteringsoperationer, där också Finland deltar. Enligt nuvarande regeringsprogram bevarar Finland möjligheten att söka Natomedlemskap.

2. Det behövs flera poliser i Finland.

Antalet poliser uppskattas i år till 7500, vilket är cirka 50 poliser fler än i fjol. Riksdagen har ansett att de anslag som finns i statsbudgeten räcker för att bevara polisens operativa kapacitet på 2014 års nivå. Inrikesministeriet har ändå uppskattat att tillgången till bastjänster kommer att minska.

Kandidatens kommentar

Kyllä tarvittaisiin, mutta nykyisessä taloudellisessa tilanteessa en ehdota sitä. Tällä on pärjättävä.

3. Invandringen till Finland bör begränsas för att minska risken för terrorism.

I fjol tog Finland emot 3 651 asylsökande. Av dem beviljades 1 346 asyl. De flesta asylsökande kom från Irak, Somalien och Ryssland. Finland tog i fjol också emot 1 030 kvotflyktingar från Syrien, Demokratiska republiken Kongo och Sudan.

Kandidatens kommentar

Työperäistä maahanmuuttoa on syytä lisätä, koska väestömme ikärakenne on muuttumassa muutoin entistä haasteellisemmaksi.

4. Rysslands maktsfärspolitik är ett hot för Finland.

I Rysslands militärdoktrin definieras Nato som landets största säkerhetshot. Av Rysslands grannländer har Ukraina meddelat att man eftersträvar ett Natomedlemskap.

Kandidatens kommentar

Vaikka uhka ei olisi todellinen on siihen varmuudeksi varauduttava uhkan tavoin. Riski on liian suuri, jos ei varauduta-

5. När det gäller nätövervakning är statens säkerhet viktigare än medborgarens inregritetsskydd.

En arbetsgrupp på Försvarsministeriet föreslår omfattande övervakning av nättrafiken för att avvärja hot mot den nationella säkerheten. Övervakningen skulle förutsätta att grundlagen ändras.

Kandidatens kommentar

Huonosti muotoiltu kysymys. Eurooppatasoinen verkkovalvonta sallittava.

6. Finland bör delta i kampen mot IS med utbildning av den irakiska regeringens styrkor

Islamiska Staten (IS) är en sunniislamistisk terrorgrupp som har tagit kontrollen över stora delar av Syrien och Irak. Gruppen tillämpar en mycket strikt tolkning av islam och vill införa ett muslimskt kalifat. En USA-ledd allians försöker bekämpa IS.

Kandidatens kommentar

Ei ole mitään pakkoa asiaan. En näe tämän toteutusta tarvittaessa myöskään pahana.

 • Kandidatens svar
 • Partiets svar

4. Hälsa

1. Obotligt sjuka bör ha rätt till dödshjälp.

Det är tillåtet att ge assistans vid självmord men aktiv eutanasi är ett brott. Professor Jorma Palo var en känd förespråkare för eutanasi och det är också tidigare finansministern Iiro Viinanen, tidigare Europaparlamentarikern Esko Seppänen och president Sauli Niinistö. Kända motståndare är till exempel läkaren Pekka Reinikainen och arkiatern Risto Pelkonen.

Kandidatens kommentar

Hyvin huolellisesti määritetyllä etenemisell- Parempi Suomessa kuin, että matkustettava ulkomaille kuolemaan.

2. Social- och hälsovården bör i första hand produceras som offentliga tjänster.

I den kommunala social- och hälsovården.arbetar omkring 265 000 personer. Privata hälsovårdstjänster och företagshälsovården kompletterar den kommunala servicen. De privata serviceproducenterna står för ungefär en fjärdedel av hälsovårdstjänsterna. Den senaste tiden har utläggningen av service på privata ökat.

Kandidatens kommentar

Asian ei tule olla ideologinen yksityinen vs. julkinen, vaan tarkasteltava käytännönläheisesti. Esimerkiksi erikoissairaan hoidossa tärkeä osaaminen ei tule valua liiaksi yksityiselle puolelle, koska se johtaisi alan palkkatason ja kustannuskehityksen kasvuun (kuten USA:ssa)

3. Myndigheterna bör ha lägre tröskel för att ingripa i barnfamiljernas problem.

Situationen inom barnskyddet har diskuterats i offentligheten sedan våren 2012, då ett 8-årigt barn mördades i Helsingfors. Barnet var klient hos barnskyddet, som hade fått många anmälningar om henne. Omsorgsministern har konstaterat att tröskeln för att ge familjerna hjälp i tid är för hög och att det är problematiskt.

Kandidatens kommentar

Tässä tarkoitan vakavia asioita, joissa lasten huostaanotto on tosissaan harkittavana.

4. Åldringarna och deras anhöriga bör påföras ett större ansvar för vårdkostnaderna.

Befolkningen åldras och kostnaderna för äldreomsorgen stiger. Professorn i civilrätt Urpo Kangas har föreslagit att vuxna barn kunde förpliktas att betala för till exempel vårdplats för sina föräldrar om deras pension inte räcker till. Så är det i flera länder i Europa.

5. Medborgarnas rätt till hälsovård är viktigare än den kommunala självstyrelsen.

Enligt grundlagen är Finland indelat i kommuner vilkas förvaltning skall grunda sig på självstyrelse för kommunens invånare. Samtidigt skall det allmänna tillförsäkra var och en tillräckliga social-, hälsovårds- och sjukvårdstjänster.

Kandidatens kommentar

Kysymys on johdatteleva ja siksi huono. Nyt jo erikoissairaanhoito on kuntayhtymillä,mitä ei voi katsoa kuntien itsehallinnon vastaisena. Tietyt terveyspalvelut on syytä aina säilyttää kunnissa.

 • Kandidatens svar
 • Partiets svar

5. Framtid

1. Arbetet för att stävja klimatförändringen bör prioriteras fram om industrins konkurrenskraft.

Finlands mål på lång sikt är att minska utsläppen med minst 80 procent till år 2050. Finland försöker också avstå från kolkraft till år 2025. Klimatmålen definieras bland annat i den nya klimatlagen. http://217.71.145.20/TRIPviewer/show.asp?tunniste=RP+82/2014&base=errp&palvelin=www.eduskunta.fi&f=WORD&kieli=ru

Kandidatens kommentar

Erittäin huono kysymys !!!! Teollisuutta tulee kehittää ja uusia puhtaan teknologian yrityksiä synnyttää, jolloin kilpailukyky ja ilmastonmuutoksen ehkäisy ovat linjassa toistensa kanssa.

2. Genändrade livsmedel är trygga för människan och miljön.

Genetiskt modifierade organismer är till exempel växter vars arvsmassa och egenskaper har ändrats med genteknik. Genteknik används oftast i förädlingen av soja och majs. De förses med gener som gör dem resistenta mot vissa bekämpningsmedel eller som ger motståndskraft mot vissa skadeinsekters larver.

Kandidatens kommentar

Tutkimukset eivät ole yksiselitteisiä, mutta riskit ovat erittäin suuria puutteelisten tietojen vuoksi. Näin tärkeässä asiass riskiä ei tule ottaa, koska paluu on hyvin vaikea.

3. Finland bör ta ett större ansvar för asylsökande som kommer till EU-området.

I fjol anlände 600 000 asylsökande till Europeiska unionen. Finlands andel av de asylsökande var 0,6 procent. Av unionens 28 medlemsländer tog sex emot nästan 80 procent av alla asylsökande. Över 2 500 personer drunknade eller försvann på Medelhavet då de försökte ta sig till Europa över havet i brist på lagliga flyktvägar.

4. Tanken att hela Finland ska vara bebott är förlegad.

Under de drygt tio senaste åren har södra och mellersta Finland stått för den proportionellt sett största inflyttningen medan östra och norra Finland står för den största nettoförlusten. I dag koncentrerar sig befolkningsökningen så gott som helt till huvudstadsregionen.

Kandidatens kommentar

No onhan pohjoisessa jo laajoja alueita, joissa ihmisiä tuskin asuu. Helsingiss syntyneenäkin näen tärkeänä, että Suomi pysyy laajasti asuttuna. Itse olen perustanut yrityksen toiminnot Äänekoskelle.

5. Storleken på elevgrupperna i grundskolan bör begränsas i lag till till exempel 20 elever.

Lagen definierar inte storleken på undervisningsgrupperna i allmänbildningen. Det betyder att skolklassernas storlek kan variera mycket från kommun till kommun. Sedan 2010 har Undervisnings- och kulturministeriet anvisat statligt specialstöd för att minska undervisningsgrupperna i grundutbildningen. I år minskar stödet emellertid jämfört med i fjol.

Kandidatens kommentar

Nyt ei ole mahdollisuutta tähän

 • Kandidatens svar
 • Partiets svar

7. Omröstningar

1. En folkomröstning bör ordnas om Finlands Natomedlemskap

Kandidatens kommentar

Vastustan Natoon liittymistä nyt, mutta kyllä eduskunnan on tästä voitava päättää ilman kansanäänestystä.

2. Ett principbeslut om ett nytt kärnkraftverk kan godkännas.

Kandidatens kommentar

Suomen elinkeinoelämän ja talouden kehittämiseksi meidän tulee nyt suunnata voimavaroja uusiutuvaan ja kotimaiseen energiaan. Ylimenokauden ydinvoimaa ei tarvita enepää-

3. Inkomstskatten sänks jämnt i alla inkomstklasser för att stimulera ekonomin.

Kandidatens kommentar

Jos äänestys siiis tulee nyt niin vastaus on ei- Talouden parantuessa, katsotaan asiaa uudestaan.

4. Den förra riksdagens beslut att tillåta könsneutrala äktenskap rivs upp.

5. Försäljning av svaga viner och starköl tillåts i livsmedelsaffärer.

Kandidatens kommentar

en juuri nyt tekisi muutoksia. En näe asiaa voimakkaan kriittisenä. Ehkä myöhemmin.

6. Den obligatoriska skolsvenskan slopas.

Kandidatens kommentar

Eräillä aluiella voidaan kokeilla asiaa - siis toista kieltä kuin ruotsia.Vieraiden kielte osaaminen ylpäänsä on heikentynyt.

 • Kandidatens svar
 • Partiets svar

8. Din region

1. Trängselavgifter bör införas i huvudstadsregionen.

Kandidatens kommentar

Pääkaupunkiinn kohdistuvat ruuhkamaksut huono juttu. Sen sijaan kannatan autoverotuksen (autoa ostetaessa) muutamista askeleittain käytön perusteiseksi.

2. Vägarna i Nyland bör förbättras innan man bygger nya spårförbindelser österut eller västerut.

Kandidatens kommentar

Tiet ovat päässeet tavattoman huonoon kuntoon

3. Stora kommunsammanslagningar är ett bättre alternativ än självständiga kommuner med en gemensam metropolförvaltning.

Kandidatens kommentar

Surkea kysymysmuotoilu. En kannata pääkaupunkiseudulla myöskään metropolihallintoa.

4. Det finns för många små sjukhus i Nyland. Vården borde koncentreras till större enheter.

Kandidatens kommentar

Istun HYKS lautakunnassa ja siksi näen kysymyksen yksinkertaistuksena. Toimintojen siirtäminen on yksi keino säästöjen hakemisessa.

5. Staten bör ålägga kommunerna att ta emot kvotflyktingar jämbördigt.

Kandidatens kommentar

Pakko ei ole paras keino. Taloudelliset kannustimet voisivat toimia.

6. JOKER: Vallöften är bindande.

Kandidatens kommentar

Lupaukset on lähtökohtaisesti pidettävä, mutta jos tilanne muuttuu ja lupaus ilmenee vahingolliseksi kansakunnalle, niin kansakuntaa ei tule vahingoittaa.Vrt SDP eläkeikälupaus.

<< Tillbaka