Nina Naskali

Valkompassen 2015 Nylands valkrets

Till Valkompassens första sida
 • Kandidatens svar
 • Partiets svar

1. Arbete

1. Det är alltför lätt att leva på socialbidrag i Finland

Syftet med den sociala tryggheten är att garantera alla människor en tillräcklig utkomst och omsorg i alla livssituationer. Den sociala tryggheten består av service och förmåner såsom barnbidrag, sjuk- och föräldrapenning, arbetslöshetsskydd och utkomststöd.

Kandidatens kommentar

Nme tarvitaan yksilöllisesti eteenpäin vievää Suomea, jotta jokainen saa kokea olevansa hyödyllinen ja tärkeä. Työn arvona on hyvä muistaa, että henkinenpuoli on tärkeää yksilön hyvinvoinnille, etsitään kaikille ne lahjakkudet ja unelmat, joita kohti edetään. Työ on peruspilareista yksi arvo elämään.

2. Öppettiderna inom handeln och andra butiker bör avregleras.

Butikernas och andra affärers dagliga öppettider bestäms i lag. Affärer med en yta på mer än 100 kvm bör vara stängda under kyrkliga helger och första maj, självständighetsdagen, morsdagen och farsdagen. Regionförvaltningsverket kan bevilja undantag på ansökan.

Kandidatens kommentar

Olen ollut perustamasa osakeyhtiötä ja paljon yritysmaailman kanssa tekemisissä, silloin varsinkin kun on vaikeita aikoja niin palveluja tulisi voida tarjota, kun on kysyntää. Sekä moni yrittäjä haluaisi tehdä vapaammin töitä kelloon aina katsomatta.

3. Finland bör gå över till en basinkomst som ersätter det nuvarande socialskyddets miniminivå.

Med basinkomst avses en penningsumma som utbetalas regelbundet för att garantera utkomst. Det finns många modeller men det gemensamma för dem är att basinkomsten vore ägnad att eliminera flitfällor eftersom det alltid skulle vara lönsamt att arbeta. Då inkomsterna stiger sjunker basinkomsten via beskattningen.

Kandidatens kommentar

Perustulo on kokeilunarvoinen, kunhan siitä rakennetaan selkeä ja motivoiva. Samalla vähenisi byrokratiaa ja meidän ihmisten olisi helpompi olla ja ymmärtää mitä kaikkea pitää muistaa ja tehdä. Kehittämisen arvoista.

4. Lagen bör garantera arbetstagaren en minimiarbetstid.

Så kallade nollavtal betyder att arbetstagaren inte vet på förhand hur många skift hen har under nästa arbetsschema. Antalet veckoarbetstimmar kan variera från noll till till exempel 40. Nollavtalen ger arbetsgivaren flexibilitet men lämnar arbetstagaren utan skydd.

Kandidatens kommentar

Se olisi ihanteellinen tilanne ja tottakai jokainen haluaa näin, mutta ajat jossa elämme on hyvä joustaa ja aloittaa tekemään, kun verkostot kasvaa ja yhdessä hartiavoimin tehdään niin silloin niitä töitäkin tulee lisää. Itse olen laskenut palkkaani ja muuttanut työaikoja, kun meni heikommin ja kun taas alkaa nousukausi niin silloin tarkastellaan ylöspäin.

5. Tiden för utbetalning av arbetslöshetsskydd bör förkortas.

Den inkomstrelaterade dagpenningen utbetalas för 500 fulla arbetslöshetsdagar. Hur stor dagpenningen är beror på inkomsten. Vanligen är dagpenningen 50-70 procent av lönen. Den är skattepliktig inkomst.

Kandidatens kommentar

Ansiosidonnaista on syytä miettiä ja tehdä kannustavaksi, jotta ihminen pysyy yhteiskunnassa mukana. Juha Sipilän ehdotus ansisidonnaisen käyttöä yritykseen niin samoilla linjoilla ollaan. Ja kyllä, yrittäminen ei sovi kaikille, on yksi vaihtoehto.

 • Kandidatens svar
 • Partiets svar

2. Ekonomi

1. Finland skulle klara sig bättre utanför euron.

Euron är Europeiska Unionens gemensamma valuta, som togs i bruk som kontantvaluta den 1 februari 2002. I detta nu hör 19 EU-länder till Euroområdet. Euron är en flytande valuta. Den viktigaste mätaren på värdet är förhållandet till USD.

Kandidatens kommentar

Jossittelu on turhaa, nyt ollaan eurossa ja silloin on paras tehdä kaikkemme, jotta saamme siitä Suomelle ja suomalaisille hyötyä mahdollisimman paljon, kehitetään ja luodaan verkostoja lisää.

2. Skatten på livsmedel kan höjas.

Den allmänna mervärdesskattesatsen är 24 %. Mervärdesskatten på restaurang- och måltidstjänster och på livsmedel är 14 % och på kultur 10 %. På Finansministeriet har det varit aktuellt med en mervärdesskattereform som förenhetligar alla skattesatser. Då skulle den högsta skattesatsen sjunka och i motsvarande grad stiga för till exempel livsmedel.

Kandidatens kommentar

Jotta saadaan suomalaisen ruuan hinta kilpailukykyiseksi ja markkinoile kunnolla, niin ei tällä keinolla. Suomen omavaraisuuttakin olisi hyvä kasvattaa.

3. Statens och kommunernas ekonomi bör i första hand balanseras genom att skära ner utgifterna.

Den offentliga skuldens förhållande till bruttoproduktionen håller på att överskrida 60 procent. Finland hotas av överskuldsättning, då den arbetsföra befolkningen inte klarar av att finansiera det allt större behovet av offentlig service. Det här hotet kallas för hållbarhetsunderskott.

Kandidatens kommentar

Ollaan riittävän kauan laastarilla paikattu laastaria, sama kuin lääkäri antaa lääkkeet, mutta ei pureudu ongelman ytimeen. Nyt tarvitaan työpaikkoja ja vientiä ja sitä syntyy uusilla innovaatioilla, kunhan niitä kaikkia ei myydä ulkomaille. Tarvitaan osaamista markkinointiin ja kaupallistamiseen. Ollaan ammattitaidosta ja luovuudesta hyvällä tavalla ylpeitä ja tehdään Suomesta haluttava. Unohtamatta sitä positiivista asennetta ja ilmapiiriä missä tehdään.

4. Barnbidraget bör höjas och beskattas.

Det skattefria barnbidraget är i år 95,75-174,27 euro i månaden, beroende på antalet barn. Ensamförsörjartillägget är 48,55 euro per barn och månad. Om barnbidraget höjs och beskattas har det en inkomstutjämnande effekt.

Kandidatens kommentar

Lapsilisät on hyvä rakentaa oikeudenmukaisesti. Sekä unohtamatta, että lapset ovat tulevaisuutemme.

5. Finland har inte råd med social- och hälsovårdstjänster i nuvarande omfattning.

Den kommunala social- och hälsovården kostar nästan 20 miljarder euro i året. Hållbarhetsunderskottet i den offentliga ekonomin och förändringen i befolkningsstrukturen betyder att såväl servicestrukturer som verksamhetssätten inom social- och hälsovården måste reformeras.

Kandidatens kommentar

Tällä vauhdilla mennään sitä kohti.

 • Kandidatens svar
 • Partiets svar

3. Säkerhet

1. Ett Natomedlemskap skulle stärka Finlands säkerhetspolitiska ställning.

Nato är en försvarsallians med 28 medlemsländer. Dess viktigaste uppgift är att garantera medlemmarnas säkerhet. Varje medlemsland är skyldigt att hjälpa ett annat medlemsland som utsätts för angrepp. Nato har ett partnerskapsnät och genomför krishanteringsoperationer, där också Finland deltar. Enligt nuvarande regeringsprogram bevarar Finland möjligheten att söka Natomedlemskap.

Kandidatens kommentar

Kuka takaa, että vaikka tekisimme minkälaisen sopimuksen tahansa niin rajaamme suurvaltaan ei käytettäisi väärin.

2. Det behövs flera poliser i Finland.

Antalet poliser uppskattas i år till 7500, vilket är cirka 50 poliser fler än i fjol. Riksdagen har ansett att de anslag som finns i statsbudgeten räcker för att bevara polisens operativa kapacitet på 2014 års nivå. Inrikesministeriet har ändå uppskattat att tillgången till bastjänster kommer att minska.

Kandidatens kommentar

Poliiseja ystävinä ja koiraoppilaina, läheltä seuraan tätä
ammattiryhmää. Sisäinen turvallisuus on tärkeää, ja rikokset raaistuu, kyllä me tarvitsemme poliiseja, jotta kaikilla on mahdollista elää turvallisesti.

3. Invandringen till Finland bör begränsas för att minska risken för terrorism.

I fjol tog Finland emot 3 651 asylsökande. Av dem beviljades 1 346 asyl. De flesta asylsökande kom från Irak, Somalien och Ryssland. Finland tog i fjol också emot 1 030 kvotflyktingar från Syrien, Demokratiska republiken Kongo och Sudan.

Kandidatens kommentar

Tarvitaan muitakin keinoja ehkäisemään tätä uhkatekijää.

4. Rysslands maktsfärspolitik är ett hot för Finland.

I Rysslands militärdoktrin definieras Nato som landets största säkerhetshot. Av Rysslands grannländer har Ukraina meddelat att man eftersträvar ett Natomedlemskap.

Kandidatens kommentar

Kyllä tämä asia puhuttaa ja herättää ihmisissä tunteita. On hyvä tiedostaa missä mennään, myöskin se, että Venäjä on ostanut jo pidemmän aikaa maa-alueita Suomesta. Myöskin strategisesti tietyistä paikoista.

5. När det gäller nätövervakning är statens säkerhet viktigare än medborgarens inregritetsskydd.

En arbetsgrupp på Försvarsministeriet föreslår omfattande övervakning av nättrafiken för att avvärja hot mot den nationella säkerheten. Övervakningen skulle förutsätta att grundlagen ändras.

Kandidatens kommentar

Toivoisin , että olisi jokin muu keino, mutta koko maamme turvallisuus on tärkeämpää kuin se, että pidän kiinni yksityisyydensuojastani.

6. Finland bör delta i kampen mot IS med utbildning av den irakiska regeringens styrkor

Islamiska Staten (IS) är en sunniislamistisk terrorgrupp som har tagit kontrollen över stora delar av Syrien och Irak. Gruppen tillämpar en mycket strikt tolkning av islam och vill införa ett muslimskt kalifat. En USA-ledd allians försöker bekämpa IS.

Kandidatens kommentar

On pohdittava onko osallistumisesta minkälaisia hyviä puolia ja haittoja.

 • Kandidatens svar
 • Partiets svar

4. Hälsa

1. Obotligt sjuka bör ha rätt till dödshjälp.

Det är tillåtet att ge assistans vid självmord men aktiv eutanasi är ett brott. Professor Jorma Palo var en känd förespråkare för eutanasi och det är också tidigare finansministern Iiro Viinanen, tidigare Europaparlamentarikern Esko Seppänen och president Sauli Niinistö. Kända motståndare är till exempel läkaren Pekka Reinikainen och arkiatern Risto Pelkonen.

Kandidatens kommentar

Itseni kohdalla toivoisin näin, mutta en voi sanoa muiden puolesta ja onko se lakien puolesta mahdollista ja eettisesti oikein.

2. Social- och hälsovården bör i första hand produceras som offentliga tjänster.

I den kommunala social- och hälsovården.arbetar omkring 265 000 personer. Privata hälsovårdstjänster och företagshälsovården kompletterar den kommunala servicen. De privata serviceproducenterna står för ungefär en fjärdedel av hälsovårdstjänsterna. Den senaste tiden har utläggningen av service på privata ökat.

Kandidatens kommentar

Tarvitaan me yksityistäkin puolta, yhteistyöllä saadaan varmasti hyvä ratkaisu ja kolmas sektorina täydentävänä.

3. Myndigheterna bör ha lägre tröskel för att ingripa i barnfamiljernas problem.

Situationen inom barnskyddet har diskuterats i offentligheten sedan våren 2012, då ett 8-årigt barn mördades i Helsingfors. Barnet var klient hos barnskyddet, som hade fått många anmälningar om henne. Omsorgsministern har konstaterat att tröskeln för att ge familjerna hjälp i tid är för hög och att det är problematiskt.

Kandidatens kommentar

Tähän tulee vaikuttaa, mutta olisiko syytä kehittää järjestelmää niin, että se auttaisi nopeammin ja vaikutuksiltaan tehokkaampi.

4. Åldringarna och deras anhöriga bör påföras ett större ansvar för vårdkostnaderna.

Befolkningen åldras och kostnaderna för äldreomsorgen stiger. Professorn i civilrätt Urpo Kangas har föreslagit att vuxna barn kunde förpliktas att betala för till exempel vårdplats för sina föräldrar om deras pension inte räcker till. Så är det i flera länder i Europa.

Kandidatens kommentar

Vastuunkanto on hyvä asia ja auttaminen, varsinkin , jos kasvamme kulttuuriin, jossa ihmiset auttavat toisiaan vapaaehtoisesti. Itse ainakin koitan tehdä tässä asiassa parhaani. Unohtamatta henkistä tukea.

5. Medborgarnas rätt till hälsovård är viktigare än den kommunala självstyrelsen.

Enligt grundlagen är Finland indelat i kommuner vilkas förvaltning skall grunda sig på självstyrelse för kommunens invånare. Samtidigt skall det allmänna tillförsäkra var och en tillräckliga social-, hälsovårds- och sjukvårdstjänster.

Kandidatens kommentar

Terveys , kaiken perusta, jos sitä ei ole niin ei ole elämänperuspilarit kunnossa. Terveys on jokaiselle ihmiselle oikeus, ja siitä huolehtiminen. Terveyttä kaikille.

 • Kandidatens svar
 • Partiets svar

5. Framtid

1. Arbetet för att stävja klimatförändringen bör prioriteras fram om industrins konkurrenskraft.

Finlands mål på lång sikt är att minska utsläppen med minst 80 procent till år 2050. Finland försöker också avstå från kolkraft till år 2025. Klimatmålen definieras bland annat i den nya klimatlagen. http://217.71.145.20/TRIPviewer/show.asp?tunniste=RP+82/2014&base=errp&palvelin=www.eduskunta.fi&f=WORD&kieli=ru

Kandidatens kommentar

Molemmat ovat tärkeitä ja tulisi löytää kultainen keskitietälle asialle, sekä kun taloudellisesti ollaan vahvempia niin suurempia satsauksia silloin. On ollut ilo tutustua biotalouskeksijään ja samalla energiamme tulisi omavaraisemmaksi.

2. Genändrade livsmedel är trygga för människan och miljön.

Genetiskt modifierade organismer är till exempel växter vars arvsmassa och egenskaper har ändrats med genteknik. Genteknik används oftast i förädlingen av soja och majs. De förses med gener som gör dem resistenta mot vissa bekämpningsmedel eller som ger motståndskraft mot vissa skadeinsekters larver.

Kandidatens kommentar

Geenimuuntelu tarvitsee lisää tutkimusta ja kehittämistä, sekä selvitystä miten se vaikuttaaa kansantalouteen ja terveyteen. Olen keksintöjen parissa tutustunut tähän ja syönytkin. Virossa ollaan edellä asiassa meitä.

3. Finland bör ta ett större ansvar för asylsökande som kommer till EU-området.

I fjol anlände 600 000 asylsökande till Europeiska unionen. Finlands andel av de asylsökande var 0,6 procent. Av unionens 28 medlemsländer tog sex emot nästan 80 procent av alla asylsökande. Över 2 500 personer drunknade eller försvann på Medelhavet då de försökte ta sig till Europa över havet i brist på lagliga flyktvägar.

Kandidatens kommentar

Tällä hetkellä elämme haastavia aikoja, joita kyllä rakastan , muuten elämässä ei sisältöä. Olisi hyvä, että voisimme ottaa suurempaa roolia ja auttaa, mutta nyt meidän pitää saada autettua Suomalaiset nousuun, muuten meistä ei ole auttamaan muita.

4. Tanken att hela Finland ska vara bebott är förlegad.

Under de drygt tio senaste åren har södra och mellersta Finland stått för den proportionellt sett största inflyttningen medan östra och norra Finland står för den största nettoförlusten. I dag koncentrerar sig befolkningsökningen så gott som helt till huvudstadsregionen.

Kandidatens kommentar

Emme saa unohtaa maaseutua tai pienempiä kuntia. Suomen rikkautta on olla enemmän omavaraisempi myös ruuassa, juomassa, energiassa ja toivottavasti keksintömaailmasta saadaan uutta innovaatiota myös muualle Suomeen. Olen kirjoittanut artikkelin metropoleista maalle.

5. Storleken på elevgrupperna i grundskolan bör begränsas i lag till till exempel 20 elever.

Lagen definierar inte storleken på undervisningsgrupperna i allmänbildningen. Det betyder att skolklassernas storlek kan variera mycket från kommun till kommun. Sedan 2010 har Undervisnings- och kulturministeriet anvisat statligt specialstöd för att minska undervisningsgrupperna i grundutbildningen. I år minskar stödet emellertid jämfört med i fjol.

Kandidatens kommentar

Olen aloittanut ajamaan Suomeen innopäiväkotia, joka jatkuu kouluissa ja ensimmäinen innolukio on Espoossa , josta olemme palkinneet oppilaita. Rajaus pienempiin ryhmiin olisi ihanteellista, mutta se miten saamme sitä toteutettua niin kehitetään.

 • Kandidatens svar
 • Partiets svar

7. Omröstningar

1. En folkomröstning bör ordnas om Finlands Natomedlemskap

Kandidatens kommentar

Vaikka me tehtäisiin millainen sopimus tahansa niin kuka takaa sen, että rajaamme ei käytetä muiden tahoilta väärin. Rajamme suurvallan kanssa on pitkä ja olen ukk ja paasikiviseurassa oppinut paljon. En kannata asiaa.

2. Ett principbeslut om ett nytt kärnkraftverk kan godkännas.

Kandidatens kommentar

Olen saanut yhteydenottoja uusista keksinnöistä biotalouteen ja kannatan, että alamme hyödyntämään uusiutuvia energiavaroja. Sen kehittäminen maksaa, mutta pitkällä aikavälillä se kannattaa.

3. Inkomstskatten sänks jämnt i alla inkomstklasser för att stimulera ekonomin.

Kandidatens kommentar

Tarvitaan kulutusvoimaa, samalla elpyy työllisyys ja koko yhteiskunta hyötyy siitä, sekä raha kiertää.

4. Den förra riksdagens beslut att tillåta könsneutrala äktenskap rivs upp.

Kandidatens kommentar

Suvaitsevaisena ihmisenä rakkaus kuulukoon kaikille.

5. Försäljning av svaga viner och starköl tillåts i livsmedelsaffärer.

Kandidatens kommentar

Karjala pysyköön kaupoissa, ja löytäköön kotimaiset viinit tiensä sinne, jotta niitä saa muualtakin kuin tiloilta. Pakoila ei yleensä asiat mene oikeaan suuntaan. Alkoholipolitiikassa tulee kehittää kokonaisvaltaista yksilön kehittämistä ja myös tunnejohtamista lisäten.

6. Den obligatoriska skolsvenskan slopas.

Kandidatens kommentar

Kieliä niinkuin muitakin on hyvä opiskella, olemme eu:ssa ja kansainvälistymme koko ajan , jolloin kielet ovat tärkeitä. Kieliä opiskeluun lisää, mutta niin että oppilas voi itse valita mitkä kielet ovat tärkeitä esim ammattia silmällä pitäen.

 • Kandidatens svar
 • Partiets svar

8. Din region

1. Trängselavgifter bör införas i huvudstadsregionen.

Kandidatens kommentar

Ruuhkamaksuja tai jotain muuta järjestelmää en juuri nyt ottaisi käyttöön. Ihmisillä on muutenkin haasteita elämässä.

2. Vägarna i Nyland bör förbättras innan man bygger nya spårförbindelser österut eller västerut.

Kandidatens kommentar

Tieverkosto alkaa olla sinä kunnossa, että tarvitsemme kunnostusta, ihan jo turvallisuudenkin takia.

3. Stora kommunsammanslagningar är ett bättre alternativ än självständiga kommuner med en gemensam metropolförvaltning.

Kandidatens kommentar

Kumpikaan vaihtoehto ei ole se paras vaihtoehto, odotetaan ensin, että sote saadaan valmiiksi ja katsotaan sitten kuntamallia.

4. Det finns för många små sjukhus i Nyland. Vården borde koncentreras till större enheter.

Kandidatens kommentar

Keskittämistä on jo käynnissä.

5. Staten bör ålägga kommunerna att ta emot kvotflyktingar jämbördigt.

Kandidatens kommentar

En näe tähän syytä, hoidetaan asia neuvottelemalla ja miettimällä mikä myöskin on pakolaisille järkevää.

6. JOKER: Vallöften är bindande.

Kandidatens kommentar

Vaaliohjelmani perustuu siihen missä olen vaikuttamassa , oli vaalit tai ei. Itse toivon saavani haasteita ja vastuuta elämässäni lisää. Paineen alla olen parhaimmillani ja tästä syystä haluaisin uudistaa kansanedustajien palkka ja eläkejärjestelmää, niin , ettäse motivoiv ja kehittämiskelpoinen. Raakeliversio löytyy kotisivuiltani, ja olen saanut positiivista palautetta. Kiitos siitä ja kiitos kaikille, jotaka olette käyttäneet aikaanne. Kiitos yle.
Sydämellisesti Ninanne

<< Tillbaka