Kristiina Numelin

Valkompassen 2015 Satakunta valkrets

Till Valkompassens första sida
 • Kandidatens svar
 • Partiets svar

1. Arbete

1. Det är alltför lätt att leva på socialbidrag i Finland

Syftet med den sociala tryggheten är att garantera alla människor en tillräcklig utkomst och omsorg i alla livssituationer. Den sociala tryggheten består av service och förmåner såsom barnbidrag, sjuk- och föräldrapenning, arbetslöshetsskydd och utkomststöd.

Kandidatens kommentar

Att få socialt bidrag har gjorts mycket svårt och besvärligt för ensamförsörjare och bostadslösa.

2. Öppettiderna inom handeln och andra butiker bör avregleras.

Butikernas och andra affärers dagliga öppettider bestäms i lag. Affärer med en yta på mer än 100 kvm bör vara stängda under kyrkliga helger och första maj, självständighetsdagen, morsdagen och farsdagen. Regionförvaltningsverket kan bevilja undantag på ansökan.

Kandidatens kommentar

Arbetslagen tillåter inte äverlånga arbetstider. Snuttjobben skulle öka, likaså deltidsjobben.

3. Finland bör gå över till en basinkomst som ersätter det nuvarande socialskyddets miniminivå.

Med basinkomst avses en penningsumma som utbetalas regelbundet för att garantera utkomst. Det finns många modeller men det gemensamma för dem är att basinkomsten vore ägnad att eliminera flitfällor eftersom det alltid skulle vara lönsamt att arbeta. Då inkomsterna stiger sjunker basinkomsten via beskattningen.

Kandidatens kommentar

Minimiförtjänsten kan säkerställas med hjälp av dagens datateknik utan flera ansökningar.

4. Lagen bör garantera arbetstagaren en minimiarbetstid.

Så kallade nollavtal betyder att arbetstagaren inte vet på förhand hur många skift hen har under nästa arbetsschema. Antalet veckoarbetstimmar kan variera från noll till till exempel 40. Nollavtalen ger arbetsgivaren flexibilitet men lämnar arbetstagaren utan skydd.

Kandidatens kommentar

All arbetstid bör fås in i pensionskyddet och övrigt arbetsskydd

5. Tiden för utbetalning av arbetslöshetsskydd bör förkortas.

Den inkomstrelaterade dagpenningen utbetalas för 500 fulla arbetslöshetsdagar. Hur stor dagpenningen är beror på inkomsten. Vanligen är dagpenningen 50-70 procent av lönen. Den är skattepliktig inkomst.

Kandidatens kommentar

Viktigaste målet för följande riksdag är att få de nya arbetslösa till nyutbildning.

 • Kandidatens svar
 • Partiets svar

2. Ekonomi

1. Finland skulle klara sig bättre utanför euron.

Euron är Europeiska Unionens gemensamma valuta, som togs i bruk som kontantvaluta den 1 februari 2002. I detta nu hör 19 EU-länder till Euroområdet. Euron är en flytande valuta. Den viktigaste mätaren på värdet är förhållandet till USD.

Kandidatens kommentar

Ekonomin är bunden till hela det gemensamma EU området. Vår avlägsna plats och låga befolkningsmängd räcker inte till att trygga vår ekonomi.

2. Skatten på livsmedel kan höjas.

Den allmänna mervärdesskattesatsen är 24 %. Mervärdesskatten på restaurang- och måltidstjänster och på livsmedel är 14 % och på kultur 10 %. På Finansministeriet har det varit aktuellt med en mervärdesskattereform som förenhetligar alla skattesatser. Då skulle den högsta skattesatsen sjunka och i motsvarande grad stiga för till exempel livsmedel.

Kandidatens kommentar

Maten får inte vara föremål för samhällets spekulation. Maten är ett av grundbehoven och dess uppskattning bör förbättras.

3. Statens och kommunernas ekonomi bör i första hand balanseras genom att skära ner utgifterna.

Den offentliga skuldens förhållande till bruttoproduktionen håller på att överskrida 60 procent. Finland hotas av överskuldsättning, då den arbetsföra befolkningen inte klarar av att finansiera det allt större behovet av offentlig service. Det här hotet kallas för hållbarhetsunderskott.

Kandidatens kommentar

Om nedskärningar skall avtalas trots olika politiska uppfattningar, förverkligandet av dem synnerligen svåra och kräver mycket samarbete.

4. Barnbidraget bör höjas och beskattas.

Det skattefria barnbidraget är i år 95,75-174,27 euro i månaden, beroende på antalet barn. Ensamförsörjartillägget är 48,55 euro per barn och månad. Om barnbidraget höjs och beskattas har det en inkomstutjämnande effekt.

Kandidatens kommentar

Barnbidraget finns till för att garantera barnets ekonomiska välfärd. Det är barnets rättighet. Barnet betalar inte skatt.

5. Finland har inte råd med social- och hälsovårdstjänster i nuvarande omfattning.

Den kommunala social- och hälsovården kostar nästan 20 miljarder euro i året. Hållbarhetsunderskottet i den offentliga ekonomin och förändringen i befolkningsstrukturen betyder att såväl servicestrukturer som verksamhetssätten inom social- och hälsovården måste reformeras.

Kandidatens kommentar

Med förnuftig politik kan man dela tjänsterna mellan två betalare. Blir man sjuk, behöver man vård. Sociala beslut kräver brett samarbete mellan klienter och beslutsfattare. Ingen får lämnas utanför.

 • Kandidatens svar
 • Partiets svar

3. Säkerhet

1. Ett Natomedlemskap skulle stärka Finlands säkerhetspolitiska ställning.

Nato är en försvarsallians med 28 medlemsländer. Dess viktigaste uppgift är att garantera medlemmarnas säkerhet. Varje medlemsland är skyldigt att hjälpa ett annat medlemsland som utsätts för angrepp. Nato har ett partnerskapsnät och genomför krishanteringsoperationer, där också Finland deltar. Enligt nuvarande regeringsprogram bevarar Finland möjligheten att söka Natomedlemskap.

Kandidatens kommentar

Finland har ett föträffligt försvarssystem. Nato skulle inte förändra vårt eget kunnande.

2. Det behövs flera poliser i Finland.

Antalet poliser uppskattas i år till 7500, vilket är cirka 50 poliser fler än i fjol. Riksdagen har ansett att de anslag som finns i statsbudgeten räcker för att bevara polisens operativa kapacitet på 2014 års nivå. Inrikesministeriet har ändå uppskattat att tillgången till bastjänster kommer att minska.

Kandidatens kommentar

Poliserna gör fint arbete. Deras arbetsfält kan granskas och förutom polisskolningen behövs specialskolning på det sociala arbetsfältet.

3. Invandringen till Finland bör begränsas för att minska risken för terrorism.

I fjol tog Finland emot 3 651 asylsökande. Av dem beviljades 1 346 asyl. De flesta asylsökande kom från Irak, Somalien och Ryssland. Finland tog i fjol också emot 1 030 kvotflyktingar från Syrien, Demokratiska republiken Kongo och Sudan.

Kandidatens kommentar

Anpassningen till vårt land är mycket svårt och frustrerande. Var och en borde få skolning genast. Via den underlättas livet och det blir intressant att komma in i samhället.

4. Rysslands maktsfärspolitik är ett hot för Finland.

I Rysslands militärdoktrin definieras Nato som landets största säkerhetshot. Av Rysslands grannländer har Ukraina meddelat att man eftersträvar ett Natomedlemskap.

Kandidatens kommentar

Ryssland är inte ett demokratiskt land. Dess handlingar är omöjliga att förutspå. Beslutsfattarna i Finland är väl medvetna om situationen.

5. När det gäller nätövervakning är statens säkerhet viktigare än medborgarens inregritetsskydd.

En arbetsgrupp på Försvarsministeriet föreslår omfattande övervakning av nättrafiken för att avvärja hot mot den nationella säkerheten. Övervakningen skulle förutsätta att grundlagen ändras.

Kandidatens kommentar

Personlig integritet formar också landets säkerhet. Medborgarna bildar staten.

6. Finland bör delta i kampen mot IS med utbildning av den irakiska regeringens styrkor

Islamiska Staten (IS) är en sunniislamistisk terrorgrupp som har tagit kontrollen över stora delar av Syrien och Irak. Gruppen tillämpar en mycket strikt tolkning av islam och vill införa ett muslimskt kalifat. En USA-ledd allians försöker bekämpa IS.

Kandidatens kommentar

Vår neutralitet binder försvarsmakten, därmed är militär utbildning inte möjlig.

 • Kandidatens svar
 • Partiets svar

4. Hälsa

1. Obotligt sjuka bör ha rätt till dödshjälp.

Det är tillåtet att ge assistans vid självmord men aktiv eutanasi är ett brott. Professor Jorma Palo var en känd förespråkare för eutanasi och det är också tidigare finansministern Iiro Viinanen, tidigare Europaparlamentarikern Esko Seppänen och president Sauli Niinistö. Kända motståndare är till exempel läkaren Pekka Reinikainen och arkiatern Risto Pelkonen.

Kandidatens kommentar

Eutanasi tillåts inte i Finland. Patienten kan ändå diskutera och besluta om behandlingen skall fortsätta eller inte vid svår sjukdom.

2. Social- och hälsovården bör i första hand produceras som offentliga tjänster.

I den kommunala social- och hälsovården.arbetar omkring 265 000 personer. Privata hälsovårdstjänster och företagshälsovården kompletterar den kommunala servicen. De privata serviceproducenterna står för ungefär en fjärdedel av hälsovårdstjänsterna. Den senaste tiden har utläggningen av service på privata ökat.

Kandidatens kommentar

Alla är förtjänta av god skötsel och gott bemötande. Skattebetalarna samlar in pengar just för de här väsentliga ändamålen.

3. Myndigheterna bör ha lägre tröskel för att ingripa i barnfamiljernas problem.

Situationen inom barnskyddet har diskuterats i offentligheten sedan våren 2012, då ett 8-årigt barn mördades i Helsingfors. Barnet var klient hos barnskyddet, som hade fått många anmälningar om henne. Omsorgsministern har konstaterat att tröskeln för att ge familjerna hjälp i tid är för hög och att det är problematiskt.

Kandidatens kommentar

Barnet har rätt till gott liv och bemötande. Föräldrarnas trångmål eller "illamående" bör upptäckas snabbt.

4. Åldringarna och deras anhöriga bör påföras ett större ansvar för vårdkostnaderna.

Befolkningen åldras och kostnaderna för äldreomsorgen stiger. Professorn i civilrätt Urpo Kangas har föreslagit att vuxna barn kunde förpliktas att betala för till exempel vårdplats för sina föräldrar om deras pension inte räcker till. Så är det i flera länder i Europa.

Kandidatens kommentar

Nyvarande system möjliggör även för en själv och barnen att delta i skötselkostnaderna av åldringar.

5. Medborgarnas rätt till hälsovård är viktigare än den kommunala självstyrelsen.

Enligt grundlagen är Finland indelat i kommuner vilkas förvaltning skall grunda sig på självstyrelse för kommunens invånare. Samtidigt skall det allmänna tillförsäkra var och en tillräckliga social-, hälsovårds- och sjukvårdstjänster.

Kandidatens kommentar

Ingen får lämnas utanför sjukvården. Kommunerna är skyldiga att ansvara för de sociala tjänsterna.

 • Kandidatens svar
 • Partiets svar

5. Framtid

1. Arbetet för att stävja klimatförändringen bör prioriteras fram om industrins konkurrenskraft.

Finlands mål på lång sikt är att minska utsläppen med minst 80 procent till år 2050. Finland försöker också avstå från kolkraft till år 2025. Klimatmålen definieras bland annat i den nya klimatlagen. http://217.71.145.20/TRIPviewer/show.asp?tunniste=RP+82/2014&base=errp&palvelin=www.eduskunta.fi&f=WORD&kieli=ru

Kandidatens kommentar

Nuvarande teknik möjliggör att noggrannt ta till vara föroreningar. Det hänger på viljan. Industrin förlorar inte sin konkurrenskraft fastän de sköter sina föroreningar.

2. Genändrade livsmedel är trygga för människan och miljön.

Genetiskt modifierade organismer är till exempel växter vars arvsmassa och egenskaper har ändrats med genteknik. Genteknik används oftast i förädlingen av soja och majs. De förses med gener som gör dem resistenta mot vissa bekämpningsmedel eller som ger motståndskraft mot vissa skadeinsekters larver.

Kandidatens kommentar

Genteknologin har utvecklats ofantligt de senaste åren. Ingen vet hur de främmande generna inverkar på mänskan och miljön.

3. Finland bör ta ett större ansvar för asylsökande som kommer till EU-området.

I fjol anlände 600 000 asylsökande till Europeiska unionen. Finlands andel av de asylsökande var 0,6 procent. Av unionens 28 medlemsländer tog sex emot nästan 80 procent av alla asylsökande. Över 2 500 personer drunknade eller försvann på Medelhavet då de försökte ta sig till Europa över havet i brist på lagliga flyktvägar.

Kandidatens kommentar

Finland är ett EU land. Alla länder kan tillsammans lösa stora problem. För det behövs förmåga till fördomslöshet och samarbete.

4. Tanken att hela Finland ska vara bebott är förlegad.

Under de drygt tio senaste åren har södra och mellersta Finland stått för den proportionellt sett största inflyttningen medan östra och norra Finland står för den största nettoförlusten. I dag koncentrerar sig befolkningsökningen så gott som helt till huvudstadsregionen.

Kandidatens kommentar

En levande landsbygd är viktig för alla. Glest befolkade bygder och de små byarna bildar sociala och väl utformade intakta helheter. Uppäxtmiljön för barnen är trygg.

5. Storleken på elevgrupperna i grundskolan bör begränsas i lag till till exempel 20 elever.

Lagen definierar inte storleken på undervisningsgrupperna i allmänbildningen. Det betyder att skolklassernas storlek kan variera mycket från kommun till kommun. Sedan 2010 har Undervisnings- och kulturministeriet anvisat statligt specialstöd för att minska undervisningsgrupperna i grundutbildningen. I år minskar stödet emellertid jämfört med i fjol.

Kandidatens kommentar

Gruppstorleken är inte väsentlig vid inlärningen. Barnets utveckling bör följas, och ingripandet vid eventuella läs- och andra störningar är betygligt viktigare.

 • Kandidatens svar
 • Partiets svar

7. Omröstningar

1. En folkomröstning bör ordnas om Finlands Natomedlemskap

Kandidatens kommentar

Demokrati uppnås först då hela folket hörs i en sak som berör dem.

2. Ett principbeslut om ett nytt kärnkraftverk kan godkännas.

Kandidatens kommentar

Nyvarande kärnkraftverk, som används, föråldras snabbt. Redan efter 25 år stoppas det första och efter 35 år d et andra. Självförsörjningen av el är helt avgörande.

3. Inkomstskatten sänks jämnt i alla inkomstklasser för att stimulera ekonomin.

Kandidatens kommentar

Sänkningen av inkomstskatten för lögavlönade är det viktigaste. Diskussioner om andra lösningar verkar utebli.

4. Den förra riksdagens beslut att tillåta könsneutrala äktenskap rivs upp.

Kandidatens kommentar

Riksdagen har godkännt lagen. Det har skötts genom demokratisk röstning.

5. Försäljning av svaga viner och starköl tillåts i livsmedelsaffärer.

Kandidatens kommentar

Användning av alkohol är inte en politisk fråga. Fullvuxna medborgare bör lära sig handskas med alkoholen, att förbjuda den gagnar ingen.

6. Den obligatoriska skolsvenskan slopas.

Kandidatens kommentar

Findlands lagar garanterar studier på bägge officiella språken. Finskspråkiga, som studerar svenska, lär sig samtidigt svensk kultur. Svenskspråkiga å sin sida lär sig via finska språket den finska kulturen. Bägge kuturer är lika viktiga för Finland.

 • Kandidatens svar
 • Partiets svar

8. Din region

1. Satakunta bör vara en egen valkrets också i framtiden även om antalet riksdagsledamöter har sjunkit till åtta.

Kandidatens kommentar

Demokratin bör förvaras i hela Finland. Inget område får lämnas bort.

2. Under nästa valperiod bör Satakunta bygga upp fyra storstäder kring Björneborg Raumo, Kankaanpää och Vittis eftersom de små kommunerna inte är livskraftiga.

Kandidatens kommentar

I små kommuner och städer finns många små- och medelstora företag. De märks inte alltid i vardagen, men deras ekonomiska betydelse mycket stor. Genom att kombinera kommuners starka sidor är det möjligt att skapa fungerande helheter. Via det uppstår nya arbeten och ny utveckling. Större enheter betyder inte automatiskt, att de är mera livskraftiga. Vi bör skapa och hitta bestående lösningar.

3. Staten bör stöda flygtrafiken mellan Björneborg och Helsingfors med att stå för hälften av kostnaderna för rutten.

Kandidatens kommentar

Det är viktigt att utveckla flygtrafiken. Flygfältet i Björneborg är på en synnerligen betydelsefull plats. Genom att investera på flygplatsen i en landningsplats för helikopter och kunde platsen användas för räddningshelikoptertjänster. Björneborgs centralsjukhus ligger strax invid och där kunde startas verksamhet för organtransplantationer. Så här kunde flygfältet få helt ny verksamhet.

4. Under nästa valperiod bör staten gå in som delägare i varvet i Raumo eftersom staten också har stött varvet i Åbo.

Kandidatens kommentar

Varvindustrin har alltid varit Finlands starka områden. Statens andel i ägandet är viktigt. Planering och produktion kan då hållas i hemlandet.

5. Riksdagsledamöterna från Satakunta har lyckats bevaka landskapets intressen väl under valperioden 2011-2015.

Kandidatens kommentar

Huvudväg 8 har fått stor uppmärksamhet och riksdagsledamöterna har jobbat för förbättringarna. Ministrarna har varit intresserade av utbildningen och övrig utveckling i regionen. Även Finland Arenan samlar politiska beslutsfattare till länet.

6. JOKER: Vallöften är bindande.

Kandidatens kommentar

Var och en bör tänka på sina löften. Arbete finns det mycket för gemensamma saker. Riksdagen är platsen där man bäst kan föra fram sina åsikter och inverka på lagarna.

<< Tillbaka