Petri Ahokangas

Valkompassen 2015 Satakunta valkrets

Till Valkompassens första sida
 • Kandidatens svar
 • Partiets svar

1. Arbete

1. Det är alltför lätt att leva på socialbidrag i Finland

Syftet med den sociala tryggheten är att garantera alla människor en tillräcklig utkomst och omsorg i alla livssituationer. Den sociala tryggheten består av service och förmåner såsom barnbidrag, sjuk- och föräldrapenning, arbetslöshetsskydd och utkomststöd.

Kandidatens kommentar

On totta, että Suomen sosiaaliturva mahdollistaa terveen ja täysin työkykyisen toimeentulon. Tämä on kuitenkin pieni marginaali. Tärkeämpää on, että ne jotka eivät kykene osallistumaan työelämään, sairauden, mielenterveyden tai muiden vastaavien ongelmien takia, saavat riittävän sosiaaliturvan elämiseen. Heikommista pitää huolehtia.

2. Öppettiderna inom handeln och andra butiker bör avregleras.

Butikernas och andra affärers dagliga öppettider bestäms i lag. Affärer med en yta på mer än 100 kvm bör vara stängda under kyrkliga helger och första maj, självständighetsdagen, morsdagen och farsdagen. Regionförvaltningsverket kan bevilja undantag på ansökan.

Kandidatens kommentar

Aukioloajat voitaisiin vapauttaa muilta osin, mutta juhlapyhien osalta jättäisin nykyiset rajoitukset voimaan.

3. Finland bör gå över till en basinkomst som ersätter det nuvarande socialskyddets miniminivå.

Med basinkomst avses en penningsumma som utbetalas regelbundet för att garantera utkomst. Det finns många modeller men det gemensamma för dem är att basinkomsten vore ägnad att eliminera flitfällor eftersom det alltid skulle vara lönsamt att arbeta. Då inkomsterna stiger sjunker basinkomsten via beskattningen.

Kandidatens kommentar

Pidän perustuloa kalliina vaihtoehtona. Vastikkeeton raha siirtyisi hintoihin. Nykyinen sosiaaliturvan malli kohdentuu sitä tarvitseville.

4. Lagen bör garantera arbetstagaren en minimiarbetstid.

Så kallade nollavtal betyder att arbetstagaren inte vet på förhand hur många skift hen har under nästa arbetsschema. Antalet veckoarbetstimmar kan variera från noll till till exempel 40. Nollavtalen ger arbetsgivaren flexibilitet men lämnar arbetstagaren utan skydd.

Kandidatens kommentar

Lähtökohta tulee olla, että työllä tulee toimeen. Ei voi olla niin, että ollaan työsuhteessa mutta toimeentulo saadaan sosiaalietuuksista. 18 tuntia/viikko olisi hyvä minimityöaika. Tämä työaika kartuttaisi työssäoloehtoa ja näin työntekijällä olisi mahdollisuus päästä ansiosidonnaisen työttömyysturvan piiriin.

5. Tiden för utbetalning av arbetslöshetsskydd bör förkortas.

Den inkomstrelaterade dagpenningen utbetalas för 500 fulla arbetslöshetsdagar. Hur stor dagpenningen är beror på inkomsten. Vanligen är dagpenningen 50-70 procent av lönen. Den är skattepliktig inkomst.

Kandidatens kommentar

En näe että ansiosidonnaista lyhentämällä luotaisiin yhtään uutta työpaikkaa. Ongelma on se ettei työpaikkoja ole, joten työttömyysturvaa lyhentämällä ei ratkaista työttömyyttä.

 • Kandidatens svar
 • Partiets svar

2. Ekonomi

1. Finland skulle klara sig bättre utanför euron.

Euron är Europeiska Unionens gemensamma valuta, som togs i bruk som kontantvaluta den 1 februari 2002. I detta nu hör 19 EU-länder till Euroområdet. Euron är en flytande valuta. Den viktigaste mätaren på värdet är förhållandet till USD.

Kandidatens kommentar

Pienenä viennistä riippuvaisena maana näen, että Suomen tulee olla osa suurempaa rahaliittoa. Tämä tuo vakautta ja ennustettavuutta mitä maamme vienti tarvitsee.

2. Skatten på livsmedel kan höjas.

Den allmänna mervärdesskattesatsen är 24 %. Mervärdesskatten på restaurang- och måltidstjänster och på livsmedel är 14 % och på kultur 10 %. På Finansministeriet har det varit aktuellt med en mervärdesskattereform som förenhetligar alla skattesatser. Då skulle den högsta skattesatsen sjunka och i motsvarande grad stiga för till exempel livsmedel.

Kandidatens kommentar

Ruoka on välttämättömyys jokaiselle, eikä sen verotusta tule kiristää. Ruuan verotuksen nosto vaikuttaisi eniten pienituloisiin, joilla on jo nyt liian tiukkaa.

3. Statens och kommunernas ekonomi bör i första hand balanseras genom att skära ner utgifterna.

Den offentliga skuldens förhållande till bruttoproduktionen håller på att överskrida 60 procent. Finland hotas av överskuldsättning, då den arbetsföra befolkningen inte klarar av att finansiera det allt större behovet av offentlig service. Det här hotet kallas för hållbarhetsunderskott.

Kandidatens kommentar

Kuntien taloutta pitää sopeuttaa jatkossakin. Leikkauspolitiikka ei ole ensisijainen vaihtoehto.

4. Barnbidraget bör höjas och beskattas.

Det skattefria barnbidraget är i år 95,75-174,27 euro i månaden, beroende på antalet barn. Ensamförsörjartillägget är 48,55 euro per barn och månad. Om barnbidraget höjs och beskattas har det en inkomstutjämnande effekt.

Kandidatens kommentar

Tämä olisi pitänyt tehdä jo kevään 2014 kehysriihessä. Oikeisto ei tähän suostunut, joten seurauksena saatiin huomattavasti sekavampi ratkaisu. Lapsilisien verotus tulee olla progressiivinen.

5. Finland har inte råd med social- och hälsovårdstjänster i nuvarande omfattning.

Den kommunala social- och hälsovården kostar nästan 20 miljarder euro i året. Hållbarhetsunderskottet i den offentliga ekonomin och förändringen i befolkningsstrukturen betyder att såväl servicestrukturer som verksamhetssätten inom social- och hälsovården måste reformeras.

Kandidatens kommentar

Suomi tarvitsee Sote - uudistuksen. Uudistuksen ensisijainen tarkoitus on taata yhtäläiset palvelut joka puolella Suomea. Uudistus mahdollistaa myös palvelurakenteiden uudelleen suunnittelun kustannustehokkaammin.

 • Kandidatens svar
 • Partiets svar

3. Säkerhet

1. Ett Natomedlemskap skulle stärka Finlands säkerhetspolitiska ställning.

Nato är en försvarsallians med 28 medlemsländer. Dess viktigaste uppgift är att garantera medlemmarnas säkerhet. Varje medlemsland är skyldigt att hjälpa ett annat medlemsland som utsätts för angrepp. Nato har ett partnerskapsnät och genomför krishanteringsoperationer, där också Finland deltar. Enligt nuvarande regeringsprogram bevarar Finland möjligheten att söka Natomedlemskap.

Kandidatens kommentar

Mielestäni Suomen tulee pysyä sotilaallisesti liittoutumattomana. Meidän tulee taata riittävä rahoitus uskottavalle maanpuolustukselle. Yleinen asevelvollisuus on osa uskottavaa maanpuolustusta.

2. Det behövs flera poliser i Finland.

Antalet poliser uppskattas i år till 7500, vilket är cirka 50 poliser fler än i fjol. Riksdagen har ansett att de anslag som finns i statsbudgeten räcker för att bevara polisens operativa kapacitet på 2014 års nivå. Inrikesministeriet har ändå uppskattat att tillgången till bastjänster kommer att minska.

3. Invandringen till Finland bör begränsas för att minska risken för terrorism.

I fjol tog Finland emot 3 651 asylsökande. Av dem beviljades 1 346 asyl. De flesta asylsökande kom från Irak, Somalien och Ryssland. Finland tog i fjol också emot 1 030 kvotflyktingar från Syrien, Demokratiska republiken Kongo och Sudan.

4. Rysslands maktsfärspolitik är ett hot för Finland.

I Rysslands militärdoktrin definieras Nato som landets största säkerhetshot. Av Rysslands grannländer har Ukraina meddelat att man eftersträvar ett Natomedlemskap.

5. När det gäller nätövervakning är statens säkerhet viktigare än medborgarens inregritetsskydd.

En arbetsgrupp på Försvarsministeriet föreslår omfattande övervakning av nättrafiken för att avvärja hot mot den nationella säkerheten. Övervakningen skulle förutsätta att grundlagen ändras.

Kandidatens kommentar

Mielestäni Suomen tulee pitää kiinni korkeasta yksityisyyden suojasta.

6. Finland bör delta i kampen mot IS med utbildning av den irakiska regeringens styrkor

Islamiska Staten (IS) är en sunniislamistisk terrorgrupp som har tagit kontrollen över stora delar av Syrien och Irak. Gruppen tillämpar en mycket strikt tolkning av islam och vill införa ett muslimskt kalifat. En USA-ledd allians försöker bekämpa IS.

Kandidatens kommentar

Terrorismi on aina tuomittavaa. Ei voi olla niin, että ei haluta osallistua terrorismin torjuntaan peläten kostoa. Juuri siihenhän terrorismi pyrkii, vaikuttaa pelolla päätöksentekoon.

 • Kandidatens svar
 • Partiets svar

4. Hälsa

1. Obotligt sjuka bör ha rätt till dödshjälp.

Det är tillåtet att ge assistans vid självmord men aktiv eutanasi är ett brott. Professor Jorma Palo var en känd förespråkare för eutanasi och det är också tidigare finansministern Iiro Viinanen, tidigare Europaparlamentarikern Esko Seppänen och president Sauli Niinistö. Kända motståndare är till exempel läkaren Pekka Reinikainen och arkiatern Risto Pelkonen.

2. Social- och hälsovården bör i första hand produceras som offentliga tjänster.

I den kommunala social- och hälsovården.arbetar omkring 265 000 personer. Privata hälsovårdstjänster och företagshälsovården kompletterar den kommunala servicen. De privata serviceproducenterna står för ungefär en fjärdedel av hälsovårdstjänsterna. Den senaste tiden har utläggningen av service på privata ökat.

Kandidatens kommentar

Mielestäni julkisten Sote - palveluiden riittävä taso tulee taata julkisina palveluina. Yksityiset palvelut toimivat kyllä täydentävinä.

3. Myndigheterna bör ha lägre tröskel för att ingripa i barnfamiljernas problem.

Situationen inom barnskyddet har diskuterats i offentligheten sedan våren 2012, då ett 8-årigt barn mördades i Helsingfors. Barnet var klient hos barnskyddet, som hade fått många anmälningar om henne. Omsorgsministern har konstaterat att tröskeln för att ge familjerna hjälp i tid är för hög och att det är problematiskt.

Kandidatens kommentar

Ennalta ehkäisyyn tulee panostaa huomattavasti nykyistä enemmän. Tällä tavoin saadaan huomattavia säästöjä.

4. Åldringarna och deras anhöriga bör påföras ett större ansvar för vårdkostnaderna.

Befolkningen åldras och kostnaderna för äldreomsorgen stiger. Professorn i civilrätt Urpo Kangas har föreslagit att vuxna barn kunde förpliktas att betala för till exempel vårdplats för sina föräldrar om deras pension inte räcker till. Så är det i flera länder i Europa.

5. Medborgarnas rätt till hälsovård är viktigare än den kommunala självstyrelsen.

Enligt grundlagen är Finland indelat i kommuner vilkas förvaltning skall grunda sig på självstyrelse för kommunens invånare. Samtidigt skall det allmänna tillförsäkra var och en tillräckliga social-, hälsovårds- och sjukvårdstjänster.

Kandidatens kommentar

Terveyspalvelut ovat suuri osa kuntien vuotuisesta budjetista. Laadukkaat terveyspalvelut tulee taata, mutta ratkaisu pitää löytyä ilman, että puututaan perustuslailliseen kuntien itsehallinto-oikeuteen.

 • Kandidatens svar
 • Partiets svar

5. Framtid

1. Arbetet för att stävja klimatförändringen bör prioriteras fram om industrins konkurrenskraft.

Finlands mål på lång sikt är att minska utsläppen med minst 80 procent till år 2050. Finland försöker också avstå från kolkraft till år 2025. Klimatmålen definieras bland annat i den nya klimatlagen. http://217.71.145.20/TRIPviewer/show.asp?tunniste=RP+82/2014&base=errp&palvelin=www.eduskunta.fi&f=WORD&kieli=ru

Kandidatens kommentar

Ilmastonmuutokseen tulee suhtautua vakavasti, ja toimiin tulee ryhtyä. Sopimukset esim. päästörajoituksista tulee kuitenkin tehdä globaalisti teollisuusmaiden kesken. Tällöin rajoitukset eivät heikennä Suomen kilpailukykyä suhteessa muihin teollisuusmaihin.

2. Genändrade livsmedel är trygga för människan och miljön.

Genetiskt modifierade organismer är till exempel växter vars arvsmassa och egenskaper har ändrats med genteknik. Genteknik används oftast i förädlingen av soja och majs. De förses med gener som gör dem resistenta mot vissa bekämpningsmedel eller som ger motståndskraft mot vissa skadeinsekters larver.

3. Finland bör ta ett större ansvar för asylsökande som kommer till EU-området.

I fjol anlände 600 000 asylsökande till Europeiska unionen. Finlands andel av de asylsökande var 0,6 procent. Av unionens 28 medlemsländer tog sex emot nästan 80 procent av alla asylsökande. Över 2 500 personer drunknade eller försvann på Medelhavet då de försökte ta sig till Europa över havet i brist på lagliga flyktvägar.

4. Tanken att hela Finland ska vara bebott är förlegad.

Under de drygt tio senaste åren har södra och mellersta Finland stått för den proportionellt sett största inflyttningen medan östra och norra Finland står för den största nettoförlusten. I dag koncentrerar sig befolkningsökningen så gott som helt till huvudstadsregionen.

5. Storleken på elevgrupperna i grundskolan bör begränsas i lag till till exempel 20 elever.

Lagen definierar inte storleken på undervisningsgrupperna i allmänbildningen. Det betyder att skolklassernas storlek kan variera mycket från kommun till kommun. Sedan 2010 har Undervisnings- och kulturministeriet anvisat statligt specialstöd för att minska undervisningsgrupperna i grundutbildningen. I år minskar stödet emellertid jämfört med i fjol.

 • Kandidatens svar
 • Partiets svar

7. Omröstningar

1. En folkomröstning bör ordnas om Finlands Natomedlemskap

Kandidatens kommentar

Itse en Nato jäsenyyttä kannata, mutta kunnioittaisin kansanäänestyksen tulosta.

2. Ett principbeslut om ett nytt kärnkraftverk kan godkännas.

Kandidatens kommentar

Vientiteollisuus on Suomen hyvinvoinnin kivijalka. Vientiteollisuus tarvitsee edullista energiaa. Suomen omavaraisuutta sähköntuotannon suhteen tulee parantaa.

3. Inkomstskatten sänks jämnt i alla inkomstklasser för att stimulera ekonomin.

Kandidatens kommentar

Tuloveron laskulla lisättäisiin kotimaista kysyntää. Ennen kaikkea tuloveroa tulisi alentaa pieni- ja keskituloisten kohdalla.

4. Den förra riksdagens beslut att tillåta könsneutrala äktenskap rivs upp.

5. Försäljning av svaga viner och starköl tillåts i livsmedelsaffärer.

6. Den obligatoriska skolsvenskan slopas.

Kandidatens kommentar

Mielestäni Suomi tulee pitää kaksikielisenä maana.

 • Kandidatens svar
 • Partiets svar

8. Din region

1. Satakunta bör vara en egen valkrets också i framtiden även om antalet riksdagsledamöter har sjunkit till åtta.

2. Under nästa valperiod bör Satakunta bygga upp fyra storstäder kring Björneborg Raumo, Kankaanpää och Vittis eftersom de små kommunerna inte är livskraftiga.

Kandidatens kommentar

Kuntien yhdistymisiä tulee, mutta en näe näin suuria muutoksia mahdollisena seuraavan neljän vuoden aikana. Aikaa tarvitaan enemmän.

3. Staten bör stöda flygtrafiken mellan Björneborg och Helsingfors med att stå för hälften av kostnaderna för rutten.

Kandidatens kommentar

Pori - Helsinki välisellä lentoliikenteellä on suuri merkitys satakuntalaiselle yritystoiminnalle. Uskon että, tuettu lentoliikenne maksaa itsensä takaisin työllisyyden paranemisen muodossa.

4. Under nästa valperiod bör staten gå in som delägare i varvet i Raumo eftersom staten också har stött varvet i Åbo.

Kandidatens kommentar

Valtion tulee kyllä tukea uusia yrityksiä telakan alueella, mutta mielestäni valtiolla ei ole tarvetta tällä hetkellä lähteä osakkaaksi uuteen telakkaan.

5. Riksdagsledamöterna från Satakunta har lyckats bevaka landskapets intressen väl under valperioden 2011-2015.

Kandidatens kommentar

Valtatie - 8 olisi ehdottomasti pitänyt saada kunnostettua väliltä Pori - Turku. Tieosuus on merkittävä tavarankuljetuksen kannalta, koska välillä ei ole ratayhteyttä. Tällä välillä on kuitenkin viisi vientisatamaa.

6. JOKER: Vallöften är bindande.

Kandidatens kommentar

Ei pidä mennä lupaamaan asioita joita ei ehkä pysty toteuttamaan.

<< Tillbaka