Jarmo Kyyrö

Valkompassen 2015 Savolax-Karelens valkrets

Till Valkompassens första sida
 • Kandidatens svar
 • Partiets svar

1. Arbete

1. Det är alltför lätt att leva på socialbidrag i Finland

Syftet med den sociala tryggheten är att garantera alla människor en tillräcklig utkomst och omsorg i alla livssituationer. Den sociala tryggheten består av service och förmåner såsom barnbidrag, sjuk- och föräldrapenning, arbetslöshetsskydd och utkomststöd.

Kandidatens kommentar

Ihmisarvoinen elämä on nykyisen sosiaaliturvan varassa mahdotonta kantasuomalaiselle. Tiettyjen väestöryhmien suosiminen tulonsiirroissa aiheuttaa perustellusti katkeruutta.

2. Öppettiderna inom handeln och andra butiker bör avregleras.

Butikernas och andra affärers dagliga öppettider bestäms i lag. Affärer med en yta på mer än 100 kvm bör vara stängda under kyrkliga helger och första maj, självständighetsdagen, morsdagen och farsdagen. Regionförvaltningsverket kan bevilja undantag på ansökan.

Kandidatens kommentar

Aukioloaikojen vapauttaminen lisää työllisyyttä ja laskee hintoja.

3. Finland bör gå över till en basinkomst som ersätter det nuvarande socialskyddets miniminivå.

Med basinkomst avses en penningsumma som utbetalas regelbundet för att garantera utkomst. Det finns många modeller men det gemensamma för dem är att basinkomsten vore ägnad att eliminera flitfällor eftersom det alltid skulle vara lönsamt att arbeta. Då inkomsterna stiger sjunker basinkomsten via beskattningen.

Kandidatens kommentar

Suomen sosiaaliturvajärjestelmä on riittämätön ja tarpeettoman monimutkainen. Ennen perustuloa tulisi kuitenkin arvioida nykyisen sosiaaliturvan selkeyttämistä.

4. Lagen bör garantera arbetstagaren en minimiarbetstid.

Så kallade nollavtal betyder att arbetstagaren inte vet på förhand hur många skift hen har under nästa arbetsschema. Antalet veckoarbetstimmar kan variera från noll till till exempel 40. Nollavtalen ger arbetsgivaren flexibilitet men lämnar arbetstagaren utan skydd.

Kandidatens kommentar

Nollatyösopimuksella töitä tekevän asema on nykyiseltään hälyttävän heikko. Toisaalta työnantajien mahdollisuutta tarjota joustavaa työtä esimerkiksi opiskelijoille ei tule hankaloittaa.

5. Tiden för utbetalning av arbetslöshetsskydd bör förkortas.

Den inkomstrelaterade dagpenningen utbetalas för 500 fulla arbetslöshetsdagar. Hur stor dagpenningen är beror på inkomsten. Vanligen är dagpenningen 50-70 procent av lönen. Den är skattepliktig inkomst.

 • Kandidatens svar
 • Partiets svar

2. Ekonomi

1. Finland skulle klara sig bättre utanför euron.

Euron är Europeiska Unionens gemensamma valuta, som togs i bruk som kontantvaluta den 1 februari 2002. I detta nu hör 19 EU-länder till Euroområdet. Euron är en flytande valuta. Den viktigaste mätaren på värdet är förhållandet till USD.

Kandidatens kommentar

Euroalue on ollut viime vuosina taloudellisesti entistä epävakaampi. Eurosta irtaantuminen voisi pysäyttää Suomessa pitkään jatkuneen taantuman ja vähentää tulevien eurokriisien vaikutusta talouteen.

2. Skatten på livsmedel kan höjas.

Den allmänna mervärdesskattesatsen är 24 %. Mervärdesskatten på restaurang- och måltidstjänster och på livsmedel är 14 % och på kultur 10 %. På Finansministeriet har det varit aktuellt med en mervärdesskattereform som förenhetligar alla skattesatser. Då skulle den högsta skattesatsen sjunka och i motsvarande grad stiga för till exempel livsmedel.

Kandidatens kommentar

Suomessa on jo nyt kymmeniä tuhansia ihmisiä, jotka tarvitsevat sosiaaliturvan lisäksi ruoka-apua selvitäkseen arjesta.

3. Statens och kommunernas ekonomi bör i första hand balanseras genom att skära ner utgifterna.

Den offentliga skuldens förhållande till bruttoproduktionen håller på att överskrida 60 procent. Finland hotas av överskuldsättning, då den arbetsföra befolkningen inte klarar av att finansiera det allt större behovet av offentlig service. Det här hotet kallas för hållbarhetsunderskott.

Kandidatens kommentar

Maahanmuuton vuosikustannukset kaksi ja puoli miljardia, sekä kehitysapuun vuosittain käytetty miljardi euroa olisivat järkeviä leikkauskohteita. Suomen tulisi myös kieltäytyä kantamasta kohtuutonta taakkaa EU:n jäsenmaksuista.

4. Barnbidraget bör höjas och beskattas.

Det skattefria barnbidraget är i år 95,75-174,27 euro i månaden, beroende på antalet barn. Ensamförsörjartillägget är 48,55 euro per barn och månad. Om barnbidraget höjs och beskattas har det en inkomstutjämnande effekt.

Kandidatens kommentar

Kyllä, mikäli tällainen järjestely kasvattaisi kaikista pienituloisimpien lapsiperheiden nettoansioita.

5. Finland har inte råd med social- och hälsovårdstjänster i nuvarande omfattning.

Den kommunala social- och hälsovården kostar nästan 20 miljarder euro i året. Hållbarhetsunderskottet i den offentliga ekonomin och förändringen i befolkningsstrukturen betyder att såväl servicestrukturer som verksamhetssätten inom social- och hälsovården måste reformeras.

Kandidatens kommentar

Nykyinen sosiaali- ja terveydenhuoltojärjestelmä on sirpaleinen ja tehoton, mutta sen tarjoamat palvelut ovat välttämättömiä. Kustannuksia tulee karsia tehostamalla laitosten välistä yhteistyötä, sekä karsimalla hallintoporrasta. Muille kuin Suomen kansalaisille tulee tarjota vain akuuttihoitoa.

 • Kandidatens svar
 • Partiets svar

3. Säkerhet

1. Ett Natomedlemskap skulle stärka Finlands säkerhetspolitiska ställning.

Nato är en försvarsallians med 28 medlemsländer. Dess viktigaste uppgift är att garantera medlemmarnas säkerhet. Varje medlemsland är skyldigt att hjälpa ett annat medlemsland som utsätts för angrepp. Nato har ett partnerskapsnät och genomför krishanteringsoperationer, där också Finland deltar. Enligt nuvarande regeringsprogram bevarar Finland möjligheten att söka Natomedlemskap.

Kandidatens kommentar

Natoon liittyminen aiheuttaisi poliittisia jännitteitä, sekä lisäisi terrorismin uhkaa. Suomi pärjää omillaan. Yleinen asevelvollisuus ja puolustuksen uskottavuus on säilytettävä. Puolustusvoimille tulee taata riittävät määrärahat modernin kaluston hankkimiseksi ja ylläpitämiseksi.

2. Det behövs flera poliser i Finland.

Antalet poliser uppskattas i år till 7500, vilket är cirka 50 poliser fler än i fjol. Riksdagen har ansett att de anslag som finns i statsbudgeten räcker för att bevara polisens operativa kapacitet på 2014 års nivå. Inrikesministeriet har ändå uppskattat att tillgången till bastjänster kommer att minska.

Kandidatens kommentar

Poliisin resurssit eivät nykyisellään ole enää riittävät kansalaisten turvallisuuden takaamiseksi kaikkialla Suomessa. Hädän tullen lähin poliisipartio voi hyvinkin olla sadan kilometrin päässä.

3. Invandringen till Finland bör begränsas för att minska risken för terrorism.

I fjol tog Finland emot 3 651 asylsökande. Av dem beviljades 1 346 asyl. De flesta asylsökande kom från Irak, Somalien och Ryssland. Finland tog i fjol också emot 1 030 kvotflyktingar från Syrien, Demokratiska republiken Kongo och Sudan.

Kandidatens kommentar

Kyynisesti ajateltuna ääri-islamistin tekemä terrori-isku Suomessa on nykyistä maahanmuuttopolitiikkaa harjoittaen lähinnä ajan kysymys. Jos maahanmuuttoa rajoitettaisiin, voitaisiin kotouttamiseen ja integraatioon käyttää enemmän resursseja.

4. Rysslands maktsfärspolitik är ett hot för Finland.

I Rysslands militärdoktrin definieras Nato som landets största säkerhetshot. Av Rysslands grannländer har Ukraina meddelat att man eftersträvar ett Natomedlemskap.

Kandidatens kommentar

Uhkana ei ole Venäjän etupiiripolitiikka, vaan kotimaisen puolustuksen alas ajaminen.

5. När det gäller nätövervakning är statens säkerhet viktigare än medborgarens inregritetsskydd.

En arbetsgrupp på Försvarsministeriet föreslår omfattande övervakning av nättrafiken för att avvärja hot mot den nationella säkerheten. Övervakningen skulle förutsätta att grundlagen ändras.

Kandidatens kommentar

Kansalaisen yksityisyyden suoja on perusarvo, jonka tulee länsimaisessa demokratiassa pysyä loukkamattomana.

6. Finland bör delta i kampen mot IS med utbildning av den irakiska regeringens styrkor

Islamiska Staten (IS) är en sunniislamistisk terrorgrupp som har tagit kontrollen över stora delar av Syrien och Irak. Gruppen tillämpar en mycket strikt tolkning av islam och vill införa ett muslimskt kalifat. En USA-ledd allians försöker bekämpa IS.

Kandidatens kommentar

Suomen ei tule osallistua sotilastoimiin ulkomailla muuten kuin rauhanturvatehtävissä, ja myös silloin toiminnan tulee olla tarkkaan harkittua. Suomeen kohdistuvaa terrorismia ei ole syytä turhaan provosoida.

 • Kandidatens svar
 • Partiets svar

4. Hälsa

1. Obotligt sjuka bör ha rätt till dödshjälp.

Det är tillåtet att ge assistans vid självmord men aktiv eutanasi är ett brott. Professor Jorma Palo var en känd förespråkare för eutanasi och det är också tidigare finansministern Iiro Viinanen, tidigare Europaparlamentarikern Esko Seppänen och president Sauli Niinistö. Kända motståndare är till exempel läkaren Pekka Reinikainen och arkiatern Risto Pelkonen.

2. Social- och hälsovården bör i första hand produceras som offentliga tjänster.

I den kommunala social- och hälsovården.arbetar omkring 265 000 personer. Privata hälsovårdstjänster och företagshälsovården kompletterar den kommunala servicen. De privata serviceproducenterna står för ungefär en fjärdedel av hälsovårdstjänsterna. Den senaste tiden har utläggningen av service på privata ökat.

Kandidatens kommentar

Sosiaali- ja terveyspalveluiden yksityistäminen johtaa Suomen kokoisessa maassa helposti muutaman yksityisen palveluntuottajan oligopoliin, jolloin palveluiden hinnat karkaavat nopeasti käsistä.

3. Myndigheterna bör ha lägre tröskel för att ingripa i barnfamiljernas problem.

Situationen inom barnskyddet har diskuterats i offentligheten sedan våren 2012, då ett 8-årigt barn mördades i Helsingfors. Barnet var klient hos barnskyddet, som hade fått många anmälningar om henne. Omsorgsministern har konstaterat att tröskeln för att ge familjerna hjälp i tid är för hög och att det är problematiskt.

Kandidatens kommentar

Köyhimipien lapsiperheiden arki on Suomessa lohdutonta. Erityisesti heikoimmassa asemassa olevia lapsiperheitä tulee tukea taloudellisesti reilusti nykyistä enemmän. Lastensuojeluviranomaisten toimintatapoja ja huostaanottoprosessia tulee arvioida uudelleen ilmenneiden väärinkäytösten valossa.

4. Åldringarna och deras anhöriga bör påföras ett större ansvar för vårdkostnaderna.

Befolkningen åldras och kostnaderna för äldreomsorgen stiger. Professorn i civilrätt Urpo Kangas har föreslagit att vuxna barn kunde förpliktas att betala för till exempel vårdplats för sina föräldrar om deras pension inte räcker till. Så är det i flera länder i Europa.

Kandidatens kommentar

Vanhukset ovat ansainneet elämäntyöllään täysimääräisen hoivan ja huolenpidon. On pöyristyttävä ajatus, että yhteiskunta jonka he ovat auttaneet rakentamaan kääntäisi heille selkänsä.

5. Medborgarnas rätt till hälsovård är viktigare än den kommunala självstyrelsen.

Enligt grundlagen är Finland indelat i kommuner vilkas förvaltning skall grunda sig på självstyrelse för kommunens invånare. Samtidigt skall det allmänna tillförsäkra var och en tillräckliga social-, hälsovårds- och sjukvårdstjänster.

Kandidatens kommentar

Kuntia on autettava terveyspalveluiden järjestämisessä.

 • Kandidatens svar
 • Partiets svar

5. Framtid

1. Arbetet för att stävja klimatförändringen bör prioriteras fram om industrins konkurrenskraft.

Finlands mål på lång sikt är att minska utsläppen med minst 80 procent till år 2050. Finland försöker också avstå från kolkraft till år 2025. Klimatmålen definieras bland annat i den nya klimatlagen. http://217.71.145.20/TRIPviewer/show.asp?tunniste=RP+82/2014&base=errp&palvelin=www.eduskunta.fi&f=WORD&kieli=ru

2. Genändrade livsmedel är trygga för människan och miljön.

Genetiskt modifierade organismer är till exempel växter vars arvsmassa och egenskaper har ändrats med genteknik. Genteknik används oftast i förädlingen av soja och majs. De förses med gener som gör dem resistenta mot vissa bekämpningsmedel eller som ger motståndskraft mot vissa skadeinsekters larver.

Kandidatens kommentar

Tutkimustietoa geenimuunnellusta ruuasta on vasta lyheltä ajalta, ja avoimia kysymyksiä on paljon. GM-ruuan mahdollisuuksiin tulisi kuitenkin suhtautua avoimin mielin.

3. Finland bör ta ett större ansvar för asylsökande som kommer till EU-området.

I fjol anlände 600 000 asylsökande till Europeiska unionen. Finlands andel av de asylsökande var 0,6 procent. Av unionens 28 medlemsländer tog sex emot nästan 80 procent av alla asylsökande. Över 2 500 personer drunknade eller försvann på Medelhavet då de försökte ta sig till Europa över havet i brist på lagliga flyktvägar.

Kandidatens kommentar

Ei pidä.

4. Tanken att hela Finland ska vara bebott är förlegad.

Under de drygt tio senaste åren har södra och mellersta Finland stått för den proportionellt sett största inflyttningen medan östra och norra Finland står för den största nettoförlusten. I dag koncentrerar sig befolkningsökningen så gott som helt till huvudstadsregionen.

5. Storleken på elevgrupperna i grundskolan bör begränsas i lag till till exempel 20 elever.

Lagen definierar inte storleken på undervisningsgrupperna i allmänbildningen. Det betyder att skolklassernas storlek kan variera mycket från kommun till kommun. Sedan 2010 har Undervisnings- och kulturministeriet anvisat statligt specialstöd för att minska undervisningsgrupperna i grundutbildningen. I år minskar stödet emellertid jämfört med i fjol.

Kandidatens kommentar

Suuret opetusryhmät vaarantavat lasten oppimisen, ja ryhmäkokoja tulee siksi pyrkiä pienentämään. Käytännössä monilta kunnilta puuttuvat kuitenkin resurssit muutoksen toteuttamiseen.

 • Kandidatens svar
 • Partiets svar

7. Omröstningar

1. En folkomröstning bör ordnas om Finlands Natomedlemskap

Kandidatens kommentar

Nato-jäsenyys vaikuttaisi merkittävästi Suomen turvallisuuteen ja ulkopoliittisiin suhteisiin. Kansalaisilla täytyy olla oikeus osallistua päätöksentekoon.

2. Ett principbeslut om ett nytt kärnkraftverk kan godkännas.

Kandidatens kommentar

Nykyaikainen ydinvoima on turvallinen, puhdas ja kustannustehokas energiantuotantotapa, jolla voidaan korvata saastuttavien fossiilisten polttoaineiden käyttöä.

3. Inkomstskatten sänks jämnt i alla inkomstklasser för att stimulera ekonomin.

Kandidatens kommentar

Tuloveron alennusten tulisi kohdistua ainoastaan pienituloisiin, tai sitten veroa ei tulisi laskea ollenkaan.

4. Den förra riksdagens beslut att tillåta könsneutrala äktenskap rivs upp.

5. Försäljning av svaga viner och starköl tillåts i livsmedelsaffärer.

Kandidatens kommentar

Suomalaiset haluavat nauttia ruokakulttuurista, johon kuuluvat myös viinit ja oluet. Sääntelyn purkaminen lisäisi kilpailua, sekä edistäisi kasvua ja työllisyyttä. Myös valtion verotuloja syövä alkoholin matkustajatuonti vähenisi.

6. Den obligatoriska skolsvenskan slopas.

Kandidatens kommentar

Ruotsin kielen erityisasemalle ei ole Suomessa perusteluja. Koululaisten tulee saada valita ruotsin tilalle haluamansa toinen kieli.

 • Kandidatens svar
 • Partiets svar

8. Din region

1. Antalet andra stadiets läroinrättningar och gymnasier i valkretsen kan minskas förutsatt att undervisning garanteras inom rimligt avstånd.

Kandidatens kommentar

Paikallisten koulujen yhteisöllinen vaikutus on merkittävä osa nuorten hyvinvointia. Pienet toisen asteen oppilaitokset auttavat erityisesti syrjäytymisvaarassa olevia nuoria.

2. Behovet av en landskapsgräns mellan Norra Savolax och Norra Karelen bör ses över under nästa valperiod..

3. Flygplatsnätet i östra Finland bör tryggas i nuvarande omfattning med samhällets stöd, om det annars är förlustbringande.

Kandidatens kommentar

Toimiva lentoasemaverkosto on välttämättömyys kaikkialla Suomessa.

4. Gruvindustrin borde hållas i stramare tyglar än vad fallet är nu.

Kandidatens kommentar

Kaivosteollisuuden aiheuttamia ympäristöhaittoja tulee rajoittaa lainsäädännön keinoin. Kaivoslupia myönnettäessä täytyy huomioida paremmin lähialueiden asukkaat ja maanomistajat.

5. Det behövs fler kommunfusioner i regionen för att skapa starka centrum.

Kandidatens kommentar

Kuntaliitokset vievät päätöksentekoa kaueammaksi alueen asukkaista.

6. JOKER: Vallöften är bindande.

<< Tillbaka