Markku Kujanpää

Valkompassen 2015 Savolax-Karelens valkrets

Till Valkompassens första sida
 • Kandidatens svar
 • Partiets svar

1. Arbete

1. Det är alltför lätt att leva på socialbidrag i Finland

Syftet med den sociala tryggheten är att garantera alla människor en tillräcklig utkomst och omsorg i alla livssituationer. Den sociala tryggheten består av service och förmåner såsom barnbidrag, sjuk- och föräldrapenning, arbetslöshetsskydd och utkomststöd.

Kandidatens kommentar

Todella harva haluaa tukeutua ensisijaisesti tai ainoastaan sosiaalituen varaan. Sosiaalitukien etuuksien varassa eläminen on taloudellisesti haastavaa korkeiden kustannusten vuoksi.

2. Öppettiderna inom handeln och andra butiker bör avregleras.

Butikernas och andra affärers dagliga öppettider bestäms i lag. Affärer med en yta på mer än 100 kvm bör vara stängda under kyrkliga helger och första maj, självständighetsdagen, morsdagen och farsdagen. Regionförvaltningsverket kan bevilja undantag på ansökan.

Kandidatens kommentar

Nykyinen käytäntö on varsin toimiva.

3. Finland bör gå över till en basinkomst som ersätter det nuvarande socialskyddets miniminivå.

Med basinkomst avses en penningsumma som utbetalas regelbundet för att garantera utkomst. Det finns många modeller men det gemensamma för dem är att basinkomsten vore ägnad att eliminera flitfällor eftersom det alltid skulle vara lönsamt att arbeta. Då inkomsterna stiger sjunker basinkomsten via beskattningen.

Kandidatens kommentar

Lähtökohtaisesti kannatan ko. käytäntöä. Mutta vielä on tehtävä tarkempia selvityksiä toteutustavasta sekä laskelmista.

4. Lagen bör garantera arbetstagaren en minimiarbetstid.

Så kallade nollavtal betyder att arbetstagaren inte vet på förhand hur många skift hen har under nästa arbetsschema. Antalet veckoarbetstimmar kan variera från noll till till exempel 40. Nollavtalen ger arbetsgivaren flexibilitet men lämnar arbetstagaren utan skydd.

Kandidatens kommentar

Varsin vaikea toteuttaa, kun ajatellaan, että käytännössä on monia erilaisia työaloja, sekä "epätyypillisiä" työtehtäviä.

5. Tiden för utbetalning av arbetslöshetsskydd bör förkortas.

Den inkomstrelaterade dagpenningen utbetalas för 500 fulla arbetslöshetsdagar. Hur stor dagpenningen är beror på inkomsten. Vanligen är dagpenningen 50-70 procent av lönen. Den är skattepliktig inkomst.

Kandidatens kommentar

Nykyinen käytäntö on hyvä. Sen sijaan tarvitsemme lisää työpaikkoja, jolloin ansiosidonnaisten työttömyysturvan kulut saadaan alemmaksi.

 • Kandidatens svar
 • Partiets svar

2. Ekonomi

1. Finland skulle klara sig bättre utanför euron.

Euron är Europeiska Unionens gemensamma valuta, som togs i bruk som kontantvaluta den 1 februari 2002. I detta nu hör 19 EU-länder till Euroområdet. Euron är en flytande valuta. Den viktigaste mätaren på värdet är förhållandet till USD.

Kandidatens kommentar

Euro luo EU alueella valuuttojen kesken vakautta. Suomen oma raha joutuisi paineiden kohteeksi.
Devalvaation mahdollisuus omalla valuutalla ei paranna taloutemme edellytyksiä pitemmän päälle.

2. Skatten på livsmedel kan höjas.

Den allmänna mervärdesskattesatsen är 24 %. Mervärdesskatten på restaurang- och måltidstjänster och på livsmedel är 14 % och på kultur 10 %. På Finansministeriet har det varit aktuellt med en mervärdesskattereform som förenhetligar alla skattesatser. Då skulle den högsta skattesatsen sjunka och i motsvarande grad stiga för till exempel livsmedel.

Kandidatens kommentar

Ruoan hinta on jo riittävän korkea. Muualla Euroopassa ruoan verotus on yleisesti jopa alempi kuin Suomessa.

3. Statens och kommunernas ekonomi bör i första hand balanseras genom att skära ner utgifterna.

Den offentliga skuldens förhållande till bruttoproduktionen håller på att överskrida 60 procent. Finland hotas av överskuldsättning, då den arbetsföra befolkningen inte klarar av att finansiera det allt större behovet av offentlig service. Det här hotet kallas för hållbarhetsunderskott.

Kandidatens kommentar

Ensisijainen toimenpide talouden tasapainottamiseksi mielestäni on tehokkuuden lisääminen, tuotantotapojen kehittäminen sekä tietotekniikan parempi hyödyntäminen.

4. Barnbidraget bör höjas och beskattas.

Det skattefria barnbidraget är i år 95,75-174,27 euro i månaden, beroende på antalet barn. Ensamförsörjartillägget är 48,55 euro per barn och månad. Om barnbidraget höjs och beskattas har det en inkomstutjämnande effekt.

Kandidatens kommentar

Nykyinen käytäntö on toimiva.

5. Finland har inte råd med social- och hälsovårdstjänster i nuvarande omfattning.

Den kommunala social- och hälsovården kostar nästan 20 miljarder euro i året. Hållbarhetsunderskottet i den offentliga ekonomin och förändringen i befolkningsstrukturen betyder att såväl servicestrukturer som verksamhetssätten inom social- och hälsovården måste reformeras.

Kandidatens kommentar

Laajuus ei ole ongelma. Ongelmana on toimintatapojen tehottomuus sekä päällekkäiset hallinnot ja organisaatiot.

 • Kandidatens svar
 • Partiets svar

3. Säkerhet

1. Ett Natomedlemskap skulle stärka Finlands säkerhetspolitiska ställning.

Nato är en försvarsallians med 28 medlemsländer. Dess viktigaste uppgift är att garantera medlemmarnas säkerhet. Varje medlemsland är skyldigt att hjälpa ett annat medlemsland som utsätts för angrepp. Nato har ett partnerskapsnät och genomför krishanteringsoperationer, där också Finland deltar. Enligt nuvarande regeringsprogram bevarar Finland möjligheten att söka Natomedlemskap.

Kandidatens kommentar

Liittoutumattomuus on tällä hetkellä paras vaihtoehto Suomelle.

2. Det behövs flera poliser i Finland.

Antalet poliser uppskattas i år till 7500, vilket är cirka 50 poliser fler än i fjol. Riksdagen har ansett att de anslag som finns i statsbudgeten räcker för att bevara polisens operativa kapacitet på 2014 års nivå. Inrikesministeriet har ändå uppskattat att tillgången till bastjänster kommer att minska.

Kandidatens kommentar

Poliisien määrää ei voida nykytasosta vähentää. Pikemminkin resursseja olisi syytä hieman lisätä.

3. Invandringen till Finland bör begränsas för att minska risken för terrorism.

I fjol tog Finland emot 3 651 asylsökande. Av dem beviljades 1 346 asyl. De flesta asylsökande kom från Irak, Somalien och Ryssland. Finland tog i fjol också emot 1 030 kvotflyktingar från Syrien, Demokratiska republiken Kongo och Sudan.

Kandidatens kommentar

Nyt on syytä erottaa, mistä maahanmuutosta on kyse. Tarpeellinen työperäinen maahanmuutto on aiheellista. Sosiaalisista syistä maahan tulevia on kyllä rajoitettava.

4. Rysslands maktsfärspolitik är ett hot för Finland.

I Rysslands militärdoktrin definieras Nato som landets största säkerhetshot. Av Rysslands grannländer har Ukraina meddelat att man eftersträvar ett Natomedlemskap.

Kandidatens kommentar

Tässä vaiheessa en sanoisi, että on uhka. Mutta huolestuttavia piirteitä siinä kyllä on.

5. När det gäller nätövervakning är statens säkerhet viktigare än medborgarens inregritetsskydd.

En arbetsgrupp på Försvarsministeriet föreslår omfattande övervakning av nättrafiken för att avvärja hot mot den nationella säkerheten. Övervakningen skulle förutsätta att grundlagen ändras.

Kandidatens kommentar

Tässä yleinen turvallisuus menee yksityisen edun ohitse. Turvallisuuden vähättelyllä voi tulevaisuudessa olla todella vakavia seurauksia. Siksi on oltava ajoissa valppaana.

6. Finland bör delta i kampen mot IS med utbildning av den irakiska regeringens styrkor

Islamiska Staten (IS) är en sunniislamistisk terrorgrupp som har tagit kontrollen över stora delar av Syrien och Irak. Gruppen tillämpar en mycket strikt tolkning av islam och vill införa ett muslimskt kalifat. En USA-ledd allians försöker bekämpa IS.

Kandidatens kommentar

Suomen ei ole tarvis osallistua muiden valtojen asevoimien kouluttamiseen.

 • Kandidatens svar
 • Partiets svar

4. Hälsa

1. Obotligt sjuka bör ha rätt till dödshjälp.

Det är tillåtet att ge assistans vid självmord men aktiv eutanasi är ett brott. Professor Jorma Palo var en känd förespråkare för eutanasi och det är också tidigare finansministern Iiro Viinanen, tidigare Europaparlamentarikern Esko Seppänen och president Sauli Niinistö. Kända motståndare är till exempel läkaren Pekka Reinikainen och arkiatern Risto Pelkonen.

Kandidatens kommentar

Lähtökohtaisesti elämää tulee suojella ja varjella. On olemassa hoitomuotoja, joilla kipuja voi elämänsä lopussa lievittää. Kuoleman avustamista en kannata, vaan luontainen kuolema on tarkoitettu ihmiselle.

2. Social- och hälsovården bör i första hand produceras som offentliga tjänster.

I den kommunala social- och hälsovården.arbetar omkring 265 000 personer. Privata hälsovårdstjänster och företagshälsovården kompletterar den kommunala servicen. De privata serviceproducenterna står för ungefär en fjärdedel av hälsovårdstjänsterna. Den senaste tiden har utläggningen av service på privata ökat.

Kandidatens kommentar

Ensisijaisesti julkisilla palveluilla. Yksityiset palvelut ovat tarpeelliset täydentämään julkisia palveluita.

3. Myndigheterna bör ha lägre tröskel för att ingripa i barnfamiljernas problem.

Situationen inom barnskyddet har diskuterats i offentligheten sedan våren 2012, då ett 8-årigt barn mördades i Helsingfors. Barnet var klient hos barnskyddet, som hade fått många anmälningar om henne. Omsorgsministern har konstaterat att tröskeln för att ge familjerna hjälp i tid är för hög och att det är problematiskt.

Kandidatens kommentar

Viranomaisten olisi positiivisella, kannustavalla ja auttavalla asenteella lähestyttävä ongelmaperheiden tarpeita. Hyvin usein monet perheet jopa odottavat apua.

4. Åldringarna och deras anhöriga bör påföras ett större ansvar för vårdkostnaderna.

Befolkningen åldras och kostnaderna för äldreomsorgen stiger. Professorn i civilrätt Urpo Kangas har föreslagit att vuxna barn kunde förpliktas att betala för till exempel vårdplats för sina föräldrar om deras pension inte räcker till. Så är det i flera länder i Europa.

Kandidatens kommentar

Lähtökohtaisesti nykyinen käytäntö on hyvä. Vähävaraisilla ei ole mahdollisuutta kustannusten lisämaksamiseen..

5. Medborgarnas rätt till hälsovård är viktigare än den kommunala självstyrelsen.

Enligt grundlagen är Finland indelat i kommuner vilkas förvaltning skall grunda sig på självstyrelse för kommunens invånare. Samtidigt skall det allmänna tillförsäkra var och en tillräckliga social-, hälsovårds- och sjukvårdstjänster.

Kandidatens kommentar

Kansalainen on tärkeämpi kuin hallinto. Jos hyvät ja toimivat terveyspalvelut jäävät toteutumatta itsehallinnon kustannuksella, niin käytäntöjä on muutettava.

 • Kandidatens svar
 • Partiets svar

5. Framtid

1. Arbetet för att stävja klimatförändringen bör prioriteras fram om industrins konkurrenskraft.

Finlands mål på lång sikt är att minska utsläppen med minst 80 procent till år 2050. Finland försöker också avstå från kolkraft till år 2025. Klimatmålen definieras bland annat i den nya klimatlagen. http://217.71.145.20/TRIPviewer/show.asp?tunniste=RP+82/2014&base=errp&palvelin=www.eduskunta.fi&f=WORD&kieli=ru

Kandidatens kommentar

Suomi ja Suomen teollisuus on toteuttanut aivan riittävästi ympäristöpäästöjen vähennyksiä verrattuna kilpaileviin maihin tässä vaiheessa.

2. Genändrade livsmedel är trygga för människan och miljön.

Genetiskt modifierade organismer är till exempel växter vars arvsmassa och egenskaper har ändrats med genteknik. Genteknik används oftast i förädlingen av soja och majs. De förses med gener som gör dem resistenta mot vissa bekämpningsmedel eller som ger motståndskraft mot vissa skadeinsekters larver.

Kandidatens kommentar

Geenimuunnellun ruoan turvallisuudesta ei ole riittävästi varmuutta ja näyttöä.

3. Finland bör ta ett större ansvar för asylsökande som kommer till EU-området.

I fjol anlände 600 000 asylsökande till Europeiska unionen. Finlands andel av de asylsökande var 0,6 procent. Av unionens 28 medlemsländer tog sex emot nästan 80 procent av alla asylsökande. Över 2 500 personer drunknade eller försvann på Medelhavet då de försökte ta sig till Europa över havet i brist på lagliga flyktvägar.

Kandidatens kommentar

Nykyinen vastaanottomäärä Suomelle on aivan riittävä.

4. Tanken att hela Finland ska vara bebott är förlegad.

Under de drygt tio senaste åren har södra och mellersta Finland stått för den proportionellt sett största inflyttningen medan östra och norra Finland står för den största nettoförlusten. I dag koncentrerar sig befolkningsökningen så gott som helt till huvudstadsregionen.

Kandidatens kommentar

Erittäin harvaan asutulla alueella on toki kallista toteuttaa kaikki kansalaisoikeuteen kuuluvat velvoitteet. Siksi joistakin palveluista joudutaan tinkimään. Vapaaehtoisesti kukin voi valita asuinpaikkansa, mutta silloin on palveluista tingittävä.

5. Storleken på elevgrupperna i grundskolan bör begränsas i lag till till exempel 20 elever.

Lagen definierar inte storleken på undervisningsgrupperna i allmänbildningen. Det betyder att skolklassernas storlek kan variera mycket från kommun till kommun. Sedan 2010 har Undervisnings- och kulturministeriet anvisat statligt specialstöd för att minska undervisningsgrupperna i grundutbildningen. I år minskar stödet emellertid jämfört med i fjol.

Kandidatens kommentar

Jonkin asteinen suositusluku on kyllä tarpeen. Mutta syytä on kyllä käyttää harkintaa tilanteen mukaan.

 • Kandidatens svar
 • Partiets svar

7. Omröstningar

1. En folkomröstning bör ordnas om Finlands Natomedlemskap

Kandidatens kommentar

Kansalaisten oikeus on saada sanoa mielipiteensä tässä asiassa.

2. Ett principbeslut om ett nytt kärnkraftverk kan godkännas.

Kandidatens kommentar

Nykyisiin käsittelyissä oleviin lupiin kyllä. Mutta uusiin suhtaudun kielteisesti.

3. Inkomstskatten sänks jämnt i alla inkomstklasser för att stimulera ekonomin.

Kandidatens kommentar

Vain pieni- ja keskituloisille veronalennukset.

4. Den förra riksdagens beslut att tillåta könsneutrala äktenskap rivs upp.

Kandidatens kommentar

Avioliitto on miehen ja naisen välinen liitto. Lapsen etu on, että hänellä on oikeus äitiin ja isään.

5. Försäljning av svaga viner och starköl tillåts i livsmedelsaffärer.

Kandidatens kommentar

Jos sallittaisiin, niin alkoholiongelmat lisääntyisivät. Näin tapahtui, kun keskiolut sallittiin kaupoissa ja kioskeissa.

6. Den obligatoriska skolsvenskan slopas.

Kandidatens kommentar

Ruotsin kieli samanarvoiseen asemaan muiden kielten kanssa.

 • Kandidatens svar
 • Partiets svar

8. Din region

1. Antalet andra stadiets läroinrättningar och gymnasier i valkretsen kan minskas förutsatt att undervisning garanteras inom rimligt avstånd.

Kandidatens kommentar

Tässä vaiheessa ei ole vähennykseen tarvetta.

2. Behovet av en landskapsgräns mellan Norra Savolax och Norra Karelen bör ses över under nästa valperiod..

3. Flygplatsnätet i östra Finland bör tryggas i nuvarande omfattning med samhällets stöd, om det annars är förlustbringande.

4. Gruvindustrin borde hållas i stramare tyglar än vad fallet är nu.

Kandidatens kommentar

Ympäristövaikutukset on otettava todella tarkasti huomioon. Talvivaara on varoittava esimerkki huonosti hoidetusta kaivostoiminnasta.

5. Det behövs fler kommunfusioner i regionen för att skapa starka centrum.

Kandidatens kommentar

Vapaaehtoiselta pohjalta käsin kuntien olisi hyödyllistä tehdä kuntaliitoksia ajoissa.

6. JOKER: Vallöften är bindande.

Kandidatens kommentar

.

<< Tillbaka