Kim Tamio

Valkompassen 2015 Savolax-Karelens valkrets

Till Valkompassens första sida
 • Kandidatens svar
 • Partiets svar

1. Arbete

1. Det är alltför lätt att leva på socialbidrag i Finland

Syftet med den sociala tryggheten är att garantera alla människor en tillräcklig utkomst och omsorg i alla livssituationer. Den sociala tryggheten består av service och förmåner såsom barnbidrag, sjuk- och föräldrapenning, arbetslöshetsskydd och utkomststöd.

Kandidatens kommentar

Nykyinen sosiaaliturva passivoi ja totuttaa ihmisen käyttämään sosiaaliturvaa, eikä kannusta työntekoon. Nykyisin sosiaaliturvan hakemiseen joutuu käyttämään joskus paljonkin omaa aikaansa. Tämä on pois hyödyllisemmästä tekemisestä, kuten töiden hakemisesta tai vaikka pätkätöiden tekemisestä. Perustulo vapauttaisi ihmiset perustoimeentulon turhasta byrokratiasta tekemään oikeita töitä. Perustulo tekisi myös lyhyiden työsuhteiden vastaanottamisesta kannattavaa, kun tienattu euro ei vaarantaisi perustoimeentulon saamista ja aiheuttaisi montaa tuntia lisää paperitöitä.

2. Öppettiderna inom handeln och andra butiker bör avregleras.

Butikernas och andra affärers dagliga öppettider bestäms i lag. Affärer med en yta på mer än 100 kvm bör vara stängda under kyrkliga helger och första maj, självständighetsdagen, morsdagen och farsdagen. Regionförvaltningsverket kan bevilja undantag på ansökan.

Kandidatens kommentar

Ilman erityisiä syitä aukioloaikoja ei tule rajoittaa. Työntekijöille on toki maksettava asianmukaista korvausta yövuoroista.

3. Finland bör gå över till en basinkomst som ersätter det nuvarande socialskyddets miniminivå.

Med basinkomst avses en penningsumma som utbetalas regelbundet för att garantera utkomst. Det finns många modeller men det gemensamma för dem är att basinkomsten vore ägnad att eliminera flitfällor eftersom det alltid skulle vara lönsamt att arbeta. Då inkomsterna stiger sjunker basinkomsten via beskattningen.

Kandidatens kommentar

Perustulo päivittää sosiaaliturvan vastaamaan muuttunutta yhteiskuntaa. Se kannustaa työntekoon, ei sisällä kannustinloukkuja ja on inhimillinen taatessaan perustoimeentulon myös niille, jotka eivät nykyjärjestelmän puitteissa jaksa hakea sosiaaliturvaa sairautensa vuoksi. Perustulo helpottaisi myös yrittäjäksi ryhtymistä.

4. Lagen bör garantera arbetstagaren en minimiarbetstid.

Så kallade nollavtal betyder att arbetstagaren inte vet på förhand hur många skift hen har under nästa arbetsschema. Antalet veckoarbetstimmar kan variera från noll till till exempel 40. Nollavtalen ger arbetsgivaren flexibilitet men lämnar arbetstagaren utan skydd.

Kandidatens kommentar

Esimerkiksi nollatuntisopimukset ovat ongelmallisia nykyisen sosiaaliturvajärjestelmän puitteissa ja siksi voisi olla perusteltua turvata minimityöaika.
Mutta jos meillä olisi perustulo, minimityöaikaa ei mielestäni ole tarvetta säätää.

5. Tiden för utbetalning av arbetslöshetsskydd bör förkortas.

Den inkomstrelaterade dagpenningen utbetalas för 500 fulla arbetslöshetsdagar. Hur stor dagpenningen är beror på inkomsten. Vanligen är dagpenningen 50-70 procent av lönen. Den är skattepliktig inkomst.

Kandidatens kommentar

Ansiosidonnaisen työttömyystyrvan maksaa työttömyysturvavakuutus, jonka voisi tehdä vapaaehtoiseksi. Vapaaehtoisuuden myötä työntekijä voisi vakuutusta ottaessaan päättää, miten pitkän vakuutuksen keston haluaa. Perusosan maksaa valtio, jonka perustulo tulisi tulevaisuudessa korvaamaan.

 • Kandidatens svar
 • Partiets svar

2. Ekonomi

1. Finland skulle klara sig bättre utanför euron.

Euron är Europeiska Unionens gemensamma valuta, som togs i bruk som kontantvaluta den 1 februari 2002. I detta nu hör 19 EU-länder till Euroområdet. Euron är en flytande valuta. Den viktigaste mätaren på värdet är förhållandet till USD.

Kandidatens kommentar

Euro on tuonut vakautta rahapolitiikkaan ja se on pitänyt korkotason alhaisena. Yhteinen valuutta myös helpottaa Euroopan sisäistä kaupankäyntiä ja matkustamista.

2. Skatten på livsmedel kan höjas.

Den allmänna mervärdesskattesatsen är 24 %. Mervärdesskatten på restaurang- och måltidstjänster och på livsmedel är 14 % och på kultur 10 %. På Finansministeriet har det varit aktuellt med en mervärdesskattereform som förenhetligar alla skattesatser. Då skulle den högsta skattesatsen sjunka och i motsvarande grad stiga för till exempel livsmedel.

Kandidatens kommentar

Ympäristöä kuormittavien tuotteiden, kuten lihan ja juuston verotusta voisi perustellusti kiristää. Ne eivät ole välttämättömiä peruselintarvikkeita, vaan enemminkin luksustuotteita. Luksustuotteiden verottaminen ei rokota köyhiä.

3. Statens och kommunernas ekonomi bör i första hand balanseras genom att skära ner utgifterna.

Den offentliga skuldens förhållande till bruttoproduktionen håller på att överskrida 60 procent. Finland hotas av överskuldsättning, då den arbetsföra befolkningen inte klarar av att finansiera det allt större behovet av offentlig service. Det här hotet kallas för hållbarhetsunderskott.

Kandidatens kommentar

Voimme karsia joitain menoja, kuten tarpeettomia tukia fossiilisille energianlähteille. Suomen talous ei lähde nousuun leikkaamalla voimavaroistamme ja kilpailukykymme perustuksesta: laadukkaasta koulutuksesta ja tasapuolisesta terveydenhuollosta. Suomella on mahdollisuus nousta uusiutuvan energian tekniikoiden edelläkävijäksi, jos vain investoimme sen kehitykseen. Uusiutuville tulee olemaan isot vientimarkkinat globaalisti, kun maailman kaikki valtiot siirtyvät aikanaan uusiutuvien energiamuotojen käyttöön.

4. Barnbidraget bör höjas och beskattas.

Det skattefria barnbidraget är i år 95,75-174,27 euro i månaden, beroende på antalet barn. Ensamförsörjartillägget är 48,55 euro per barn och månad. Om barnbidraget höjs och beskattas har det en inkomstutjämnande effekt.

5. Finland har inte råd med social- och hälsovårdstjänster i nuvarande omfattning.

Den kommunala social- och hälsovården kostar nästan 20 miljarder euro i året. Hållbarhetsunderskottet i den offentliga ekonomin och förändringen i befolkningsstrukturen betyder att såväl servicestrukturer som verksamhetssätten inom social- och hälsovården måste reformeras.

Kandidatens kommentar

Sote-uudistus on tehtävä kunnolla, että uudesta järjestelmästä tulee kustannustehokkaampi kuin vanhasta. Sote palveluiden laadusta ei tule kuitenkaan tinkiä, koska ne ovat yksi peruspilari tasa-arvoisen hyvinvointiyhteiskuntamme talossa.

 • Kandidatens svar
 • Partiets svar

3. Säkerhet

1. Ett Natomedlemskap skulle stärka Finlands säkerhetspolitiska ställning.

Nato är en försvarsallians med 28 medlemsländer. Dess viktigaste uppgift är att garantera medlemmarnas säkerhet. Varje medlemsland är skyldigt att hjälpa ett annat medlemsland som utsätts för angrepp. Nato har ett partnerskapsnät och genomför krishanteringsoperationer, där också Finland deltar. Enligt nuvarande regeringsprogram bevarar Finland möjligheten att söka Natomedlemskap.

Kandidatens kommentar

Sotiminen ei ole ratkaisu konflikteihin. Ennemmin tai myöhemmin konfliktit on aina sovittava diplomaattisin keinoin. Vain rauhanomaisin keinoin voimme saavuttaa pysyvää rauhaa.
Suomen on pysyttävä liittoutumattomana.

2. Det behövs flera poliser i Finland.

Antalet poliser uppskattas i år till 7500, vilket är cirka 50 poliser fler än i fjol. Riksdagen har ansett att de anslag som finns i statsbudgeten räcker för att bevara polisens operativa kapacitet på 2014 års nivå. Inrikesministeriet har ändå uppskattat att tillgången till bastjänster kommer att minska.

Kandidatens kommentar

Poliisipalveluiden tasapuolinen saatavuus on turvattava myös syrjäseuduilla. Poliisien resursseja tulee mieluummin kohdistaa väkivalta-, talous-, ja ympäristörikosten torjuntaan. Toki ennaltaehkäisy on parhaiten käytettyä rahaa myös rikosten ehkäisyssä.

3. Invandringen till Finland bör begränsas för att minska risken för terrorism.

I fjol tog Finland emot 3 651 asylsökande. Av dem beviljades 1 346 asyl. De flesta asylsökande kom från Irak, Somalien och Ryssland. Finland tog i fjol också emot 1 030 kvotflyktingar från Syrien, Demokratiska republiken Kongo och Sudan.

Kandidatens kommentar

Terrorismi on huono syy rajoittaa maahanmuuttoa, aivan yhtä hyvin väkivallantekijä voi olla suomalainen. Ennaltaehkäisy on taas kerran paras ratkaisu: laadukkaat ja saatavilla olevat mielenterveyspalvelut on turvattava, sekä maahanmuuttajien kotouttaminen Suomeen on tehtävä hyvin. Nämä ehkäisevät ongelmien kärjistymistä.

4. Rysslands maktsfärspolitik är ett hot för Finland.

I Rysslands militärdoktrin definieras Nato som landets största säkerhetshot. Av Rysslands grannländer har Ukraina meddelat att man eftersträvar ett Natomedlemskap.

Kandidatens kommentar

Venäjän harjoittama politiikka erityisesti ihmisoikeuksien suhteen on ehdottoman tuomittavaa, eikä sitä tule hyväksyä. Pakotteet ovat yksi rauhanomainen painostuskeino globaalissa maailmassa. Suomen tulee kuitenkin jatkaa myös kahdenvälisiä suhteitaan Venäjän kanssa, että välimme eivät kuumene liikaa.

5. När det gäller nätövervakning är statens säkerhet viktigare än medborgarens inregritetsskydd.

En arbetsgrupp på Försvarsministeriet föreslår omfattande övervakning av nättrafiken för att avvärja hot mot den nationella säkerheten. Övervakningen skulle förutsätta att grundlagen ändras.

Kandidatens kommentar

Jo nykyisillä valvontametodeilla on ilmaantunut väärinkäytöksiä viranomaisten toimesta ja laajempien oikeuksien antaminen olisi hyvin kyseenalaista. Viestintäsalaisuus on sitäpaitsi ihmisoikeus, eikä sitä tule rikkoa kuin erityisen painavista syistä.

6. Finland bör delta i kampen mot IS med utbildning av den irakiska regeringens styrkor

Islamiska Staten (IS) är en sunniislamistisk terrorgrupp som har tagit kontrollen över stora delar av Syrien och Irak. Gruppen tillämpar en mycket strikt tolkning av islam och vill införa ett muslimskt kalifat. En USA-ledd allians försöker bekämpa IS.

Kandidatens kommentar

Militarismi ei ole ratkaisu ongelmiin. Konfliktien syyt ovat usein aivan jossain muualla ja militarismin sijasta tulisi keskittyä alla piilevien ongelmien ratkaisuihin.

 • Kandidatens svar
 • Partiets svar

4. Hälsa

1. Obotligt sjuka bör ha rätt till dödshjälp.

Det är tillåtet att ge assistans vid självmord men aktiv eutanasi är ett brott. Professor Jorma Palo var en känd förespråkare för eutanasi och det är också tidigare finansministern Iiro Viinanen, tidigare Europaparlamentarikern Esko Seppänen och president Sauli Niinistö. Kända motståndare är till exempel läkaren Pekka Reinikainen och arkiatern Risto Pelkonen.

Kandidatens kommentar

Eutanasia on mielestäni ihmisoikeus, samalla lailla kuin ihmisellä on oltava vapaus valita elämäntapansa, on hänellä oltava oikeus päättää myös kuolemastaan. Ihmisten kiduttaminen vihanneksena sairausvuoteella ei ole missään nimessä inhimillistä.

2. Social- och hälsovården bör i första hand produceras som offentliga tjänster.

I den kommunala social- och hälsovården.arbetar omkring 265 000 personer. Privata hälsovårdstjänster och företagshälsovården kompletterar den kommunala servicen. De privata serviceproducenterna står för ungefär en fjärdedel av hälsovårdstjänsterna. Den senaste tiden har utläggningen av service på privata ökat.

Kandidatens kommentar

Julkiset palvelut ovat lähtökohtaisesti olleet myös halvempia kuin yksityiset. Jos lähdetään yksityistämään, niin kilpailutusehdot on määriteltävä tarkkaan, että emme saa sekundaa yksityiseltä sektorilta, kuten on joissain tapauksissa käynyt.

3. Myndigheterna bör ha lägre tröskel för att ingripa i barnfamiljernas problem.

Situationen inom barnskyddet har diskuterats i offentligheten sedan våren 2012, då ett 8-årigt barn mördades i Helsingfors. Barnet var klient hos barnskyddet, som hade fått många anmälningar om henne. Omsorgsministern har konstaterat att tröskeln för att ge familjerna hjälp i tid är för hög och att det är problematiskt.

Kandidatens kommentar

Erityisesti ennaltaehkäisyyn ja perheiden tukityöhön tulisi lisätä resursseja. Näillä toimilla saataisiin vähennettyä perheiden ongelmia ja sitämyöten huostaanottojen määrää ja kustannuksia.

4. Åldringarna och deras anhöriga bör påföras ett större ansvar för vårdkostnaderna.

Befolkningen åldras och kostnaderna för äldreomsorgen stiger. Professorn i civilrätt Urpo Kangas har föreslagit att vuxna barn kunde förpliktas att betala för till exempel vårdplats för sina föräldrar om deras pension inte räcker till. Så är det i flera länder i Europa.

Kandidatens kommentar

Jo verotuksen työuran aikana tulisi hoitaa reilu, jokaisen maksukyvyn mukainen, osallistuminen hyvinvointivaltion kuluihin. Siksi meillä on progressiivinen verotus. Pääoma- ja ansiotuloverotus tulisi yhdistää saman progression alle niin verotus olisi reilumpaa.

5. Medborgarnas rätt till hälsovård är viktigare än den kommunala självstyrelsen.

Enligt grundlagen är Finland indelat i kommuner vilkas förvaltning skall grunda sig på självstyrelse för kommunens invånare. Samtidigt skall det allmänna tillförsäkra var och en tillräckliga social-, hälsovårds- och sjukvårdstjänster.

Kandidatens kommentar

Terveyspalvelut kuuluvat hyvinvointiyhteiskuntaan ja ovat välttämätön osa toimivaa yhteiskuntaamme. Kansalaiset pääsevät vaikuttamaan Suomen laajuisiin terveyspalvelurakennelmiin eduskuntavaaleissa, kun taas paikallisemmin pääsee vaikuttamaan kunnallisvaaleissa. Toki myös kansalaistoiminta tarjoaa mahdollisuuksia demokraattiseen vaikuttamiseen.

 • Kandidatens svar
 • Partiets svar

5. Framtid

1. Arbetet för att stävja klimatförändringen bör prioriteras fram om industrins konkurrenskraft.

Finlands mål på lång sikt är att minska utsläppen med minst 80 procent till år 2050. Finland försöker också avstå från kolkraft till år 2025. Klimatmålen definieras bland annat i den nya klimatlagen. http://217.71.145.20/TRIPviewer/show.asp?tunniste=RP+82/2014&base=errp&palvelin=www.eduskunta.fi&f=WORD&kieli=ru

Kandidatens kommentar

Meillä ei ole varaa olla siirtymättä vähähiiliseen yhteiskuntaan, sillä jos ilmastonmuutos riistäytyy käsistä, siihen sopeutuminen tulee olemaan erittäin kallista, jos se on edes mahdollista.
Uusiutuva energia näyttää kaiken lisäksi olevan jo lähitulevaisuuden halvin energia. Tästä esimerkkinä aurinkoenergia, jonka hinta alkaa jo globaalisti olemaan alle fossiilisten polttoaineiden.

2. Genändrade livsmedel är trygga för människan och miljön.

Genetiskt modifierade organismer är till exempel växter vars arvsmassa och egenskaper har ändrats med genteknik. Genteknik används oftast i förädlingen av soja och majs. De förses med gener som gör dem resistenta mot vissa bekämpningsmedel eller som ger motståndskraft mot vissa skadeinsekters larver.

Kandidatens kommentar

Nykyisten tutkimusten mukaan GMO ruoka ei ole haitallista ihmiselle. Ongelmat GMO:n kanssa useimmiten liittyvät ympäristöön, kun muuntogeeniset kasvit tuppaavat karkaamaan luontoon varotoimenpiteistä huolimatta. Muuntogeenejä on myös patentoitu ja kun patentoitu geeni on levinnyt naapurin pellolle, naapurin viljelijä on haastettu oikeuteen maksamaan korvauksia patentoidun tuotteen käytöstä, ilman että viljelijä olisi tarkoituksellisesti halunnut muuntogeeniä pelloilleen. Vaikka tällöin haitta on tullut muuntogeenittömän kasvin viljelijälle, joka ehkä haluaisi kasvattaa luomua pellollaan.

3. Finland bör ta ett större ansvar för asylsökande som kommer till EU-området.

I fjol anlände 600 000 asylsökande till Europeiska unionen. Finlands andel av de asylsökande var 0,6 procent. Av unionens 28 medlemsländer tog sex emot nästan 80 procent av alla asylsökande. Över 2 500 personer drunknade eller försvann på Medelhavet då de försökte ta sig till Europa över havet i brist på lagliga flyktvägar.

Kandidatens kommentar

Hädässä olevia ihmisiä tulee auttaa, olivat he sitten suomalaisia tai ulkomaalaisia. Kyse on inhimillisyydestä ja sen toteuttamisesta.

4. Tanken att hela Finland ska vara bebott är förlegad.

Under de drygt tio senaste åren har södra och mellersta Finland stått för den proportionellt sett största inflyttningen medan östra och norra Finland står för den största nettoförlusten. I dag koncentrerar sig befolkningsökningen så gott som helt till huvudstadsregionen.

Kandidatens kommentar

Ei ihmisiä saa rahalla pidettyä paikkakunnalla. Ihmisille on kuitenkin tarjottava riittävät peruspalvelut myös syrjäseuduilla. Kuten tarjoamalla terveydenhoitobusseja sekä palvelubusseja, jotka tarjoavat tarvittavia palveluita syrjäseuduille, jossa ei ole järkevää pitää kiinteitä toimipisteitä vähäisen käyttäjämäärän takia.

5. Storleken på elevgrupperna i grundskolan bör begränsas i lag till till exempel 20 elever.

Lagen definierar inte storleken på undervisningsgrupperna i allmänbildningen. Det betyder att skolklassernas storlek kan variera mycket från kommun till kommun. Sedan 2010 har Undervisnings- och kulturministeriet anvisat statligt specialstöd för att minska undervisningsgrupperna i grundutbildningen. I år minskar stödet emellertid jämfört med i fjol.

Kandidatens kommentar

Meillä on jo huonoja kokemuksia isoista ryhmäkoista, ne eivät toimi. Koulutuksesta säästäminen tuottaa vain isompia ongelmia myöhemmin.

 • Kandidatens svar
 • Partiets svar

7. Omröstningar

1. En folkomröstning bör ordnas om Finlands Natomedlemskap

2. Ett principbeslut om ett nytt kärnkraftverk kan godkännas.

3. Inkomstskatten sänks jämnt i alla inkomstklasser för att stimulera ekonomin.

Kandidatens kommentar

Jos verotusta halutaan keventää, sitä tulisi tehdä vain pienituloisilta, koska heillä kaikki lisäraha menee varmasti kulutukseen suoraan.

4. Den förra riksdagens beslut att tillåta könsneutrala äktenskap rivs upp.

5. Försäljning av svaga viner och starköl tillåts i livsmedelsaffärer.

6. Den obligatoriska skolsvenskan slopas.

Kandidatens kommentar

Kouluissa pitäisi kuitenkin opiskella kahta vierasta kieltä, jotka voisi valita. Globalisoituvassa maailmassa tarvitsemme monipuolista kielitaitoa.

 • Kandidatens svar
 • Partiets svar

8. Din region

1. Antalet andra stadiets läroinrättningar och gymnasier i valkretsen kan minskas förutsatt att undervisning garanteras inom rimligt avstånd.

Kandidatens kommentar

Pienten toisen asteen oppilaitosten elinvoimaa lisää etätekniikoiden kehittyminen ja halpeneminen. Niillä voidaan mahdollistaa monipuolinen kurssitarjonta myös pienissä toisen asteen oppilaitoksissa.

2. Behovet av en landskapsgräns mellan Norra Savolax och Norra Karelen bör ses över under nästa valperiod..

Kandidatens kommentar

Eritoten, jos kuntauudistus toteutetaan tulevalla vaalikaudella.

3. Flygplatsnätet i östra Finland bör tryggas i nuvarande omfattning med samhällets stöd, om det annars är förlustbringande.

Kandidatens kommentar

Lentoasema ei ole lähipalvelu. Rahat on satsattava enemmin junayhteyksien nopeuttamiseen. Nopealla junalla voisi päästä jotakuinkin yhtä nopeasti kaupungin keskustasta keskustaan kuin lentokoneellakin, koska lentokentältä joutuu järjestämään kuljetuksen keskustaan, kun taas junat kulkevat suoraan kaupunkien keskustoihin.

4. Gruvindustrin borde hållas i stramare tyglar än vad fallet är nu.

Kandidatens kommentar

Emme tarvitse uusia Talvivaaroja.

5. Det behövs fler kommunfusioner i regionen för att skapa starka centrum.

Kandidatens kommentar

Kuntaliitokset voivat selkeyttää hallintoa. Jos kuitenkin kunnista alkaa tulla maantieteellisesti kovin suuria, tulee perustaa päätösvaltaisia kunnanosahallintoja. Näissä voidaan päättää paremmin paikallisista asioista.

6. JOKER: Vallöften är bindande.

Kandidatens kommentar

Edustuksellinen demokratia perustuu sille ajatukselle, että poliitikkojen lupauksiin voi luottaa.

<< Tillbaka