Veli Liikanen

Valkompassen 2015 Sydöstra Finlands valkrets

Till Valkompassens första sida
 • Kandidatens svar
 • Partiets svar

1. Arbete

1. Det är alltför lätt att leva på socialbidrag i Finland

Syftet med den sociala tryggheten är att garantera alla människor en tillräcklig utkomst och omsorg i alla livssituationer. Den sociala tryggheten består av service och förmåner såsom barnbidrag, sjuk- och föräldrapenning, arbetslöshetsskydd och utkomststöd.

Kandidatens kommentar

Ei, vaan Suomessa on liian vaikea työllistyä ja liian vähän työtä. Useimpien työttömien arki sisältää paljon turhaa hyppyyttämistä ja byrokraattista askartelua, joka ei kuitenkaan edistä työllistymistä riittävästi. Työn ja sosiaaliturvan yhteensovittamista on parannettava, jotta kaikenlaisiin työtilaisuuksiin tarttuminen on järkevämpää ja kannattavampaa.

2. Öppettiderna inom handeln och andra butiker bör avregleras.

Butikernas och andra affärers dagliga öppettider bestäms i lag. Affärer med en yta på mer än 100 kvm bör vara stängda under kyrkliga helger och första maj, självständighetsdagen, morsdagen och farsdagen. Regionförvaltningsverket kan bevilja undantag på ansökan.

Kandidatens kommentar

Aukioloaikojen rajoituksia on syytä höllentää merkittävästi, jotta kauppojen kilpailukyvyn ja palvelutapojen kehittämistä ei turhaan rajoiteta. Samalla on kuitenkin pidettävä huolta työhyvinvoinnista ja varmistettava, että kauppakeskukset eivät saa velvoittaa niissä toimivia liikkeitä olemaan auki koko kauppakeskuksen aukioloaikaa.

3. Finland bör gå över till en basinkomst som ersätter det nuvarande socialskyddets miniminivå.

Med basinkomst avses en penningsumma som utbetalas regelbundet för att garantera utkomst. Det finns många modeller men det gemensamma för dem är att basinkomsten vore ägnad att eliminera flitfällor eftersom det alltid skulle vara lönsamt att arbeta. Då inkomsterna stiger sjunker basinkomsten via beskattningen.

Kandidatens kommentar

Vihreiden perustulomalli ei lisää julkisen talouden kustannuksia. Perustulo takaisi kohtuullisen perusturvan kaikille, jolloin ihminen voisi keskittyä lisäansioiden ja koulutuksen hankkimiseen. Perustulo tekisi työnteosta kannattavaa ja vähentäisi köyhyyttä. Kun osa-aika- ja silpputöillä pystyisi elämään, yhä suuremmalla osalla suomalaisista olisi mahdollisuus antaa panoksensa ja tehdä työtä mielekkäällä tavalla.

4. Lagen bör garantera arbetstagaren en minimiarbetstid.

Så kallade nollavtal betyder att arbetstagaren inte vet på förhand hur många skift hen har under nästa arbetsschema. Antalet veckoarbetstimmar kan variera från noll till till exempel 40. Nollavtalen ger arbetsgivaren flexibilitet men lämnar arbetstagaren utan skydd.

Kandidatens kommentar

Tavalla tai toisella on pyrittävä siihen, että nykyisten ns. nollasopimusten mahdollistamat väärinkäytökset karsitaan. Yksi vaihtoehto on nollasopimusten kieltäminen tai tiukempi säätely. Pidän kuitenkin joidenkin tahojen esittämää 18 viikkotunnin minimiä liian joustamattomana. Työtä ja sosiaaliturvaa koskeva lainsäädäntö on monelta osin aikaansa jäljessä nykyisen työelämän suhteen. Kaikenlaisten työsuhteiden pitäisi toimia työntekijän kannalta fiksusti yhteen sosiaaliturvan, työssäoloehtojen, karenssien ym. kanssa.

5. Tiden för utbetalning av arbetslöshetsskydd bör förkortas.

Den inkomstrelaterade dagpenningen utbetalas för 500 fulla arbetslöshetsdagar. Hur stor dagpenningen är beror på inkomsten. Vanligen är dagpenningen 50-70 procent av lönen. Den är skattepliktig inkomst.

Kandidatens kommentar

Ansiosidonnaisen työttömyysturvan lyhentäminen keskellä voimakasta taantumaa olisi epäviisasta, emmekä osaa ennakoida muutoksen negatiivisia vaikutuksia riittävän luotettavasti. Työttömyysturvajärjestelmän tasapuolisuudessa on silti paljon kehitettävää, koska nykyinen järjestelmä kohtelee erilaisia työsuhteita räikeästi eri tavalla, vaikka niissä kaikissa osallistutaan työttömyysturvan rahoittamiseen.

 • Kandidatens svar
 • Partiets svar

2. Ekonomi

1. Finland skulle klara sig bättre utanför euron.

Euron är Europeiska Unionens gemensamma valuta, som togs i bruk som kontantvaluta den 1 februari 2002. I detta nu hör 19 EU-länder till Euroområdet. Euron är en flytande valuta. Den viktigaste mätaren på värdet är förhållandet till USD.

Kandidatens kommentar

Vientivetoisena maana Suomi on hyötynyt paljon suurista sisämarkkinoista ja yhteisvaluutan käytöstä. Eurokriisi on osoittanut, että rahaliitossa oli alkujaankin pahoja valuvikoja. Suomen eurosta eroamisesta olisi meille enemmän haittaa kuin hyötyä. Sen sijasta meidän kannattaa edistää euron vikojen korjaamista.

2. Skatten på livsmedel kan höjas.

Den allmänna mervärdesskattesatsen är 24 %. Mervärdesskatten på restaurang- och måltidstjänster och på livsmedel är 14 % och på kultur 10 %. På Finansministeriet har det varit aktuellt med en mervärdesskattereform som förenhetligar alla skattesatser. Då skulle den högsta skattesatsen sjunka och i motsvarande grad stiga för till exempel livsmedel.

Kandidatens kommentar

Erilaisten alennettujen arvonlisäverokantojen vaikutukset eivät ole pelkästään positiivisia. Verotusjärjestelmän olisi syytä olla mahdollisimman selkeä ja yksinkertainen, jotta se on toimiva. Pidemmällä tähtäimellä toivon, että arvonlisäverokantoja saadaan yhtenäistettyä. Ruoan kohdalla muutos kuitenkin vaatisi joidenkin kompensoivien tukijärjestelmien luomista pienituloisten ostovoiman ja tuottajien toimeentulon vahvistamiseksi.

3. Statens och kommunernas ekonomi bör i första hand balanseras genom att skära ner utgifterna.

Den offentliga skuldens förhållande till bruttoproduktionen håller på att överskrida 60 procent. Finland hotas av överskuldsättning, då den arbetsföra befolkningen inte klarar av att finansiera det allt större behovet av offentlig service. Det här hotet kallas för hållbarhetsunderskott.

Kandidatens kommentar

Keskellä syvää taantumaa valtion menosäästöt heikentävät työllisyystilannetta ja kysyntää, mikä entisestään vahingoittaa julkista taloutta. Suomen talousongelmat eivät ratkea julkisesta sektorista säästämällä. Julkista taloutta rasittaa ennen kaikkea huoltosuhteen heikkeneminen. Voimme parantaa tilannetta tarjoamalla yhä useammalle mahdollisuuden osallistua työmarkkinoille, kasvattamalla kysyntää järkevien julkisten investointien avulla sekä lisäämällä maahanmuuttoa.

4. Barnbidraget bör höjas och beskattas.

Det skattefria barnbidraget är i år 95,75-174,27 euro i månaden, beroende på antalet barn. Ensamförsörjartillägget är 48,55 euro per barn och månad. Om barnbidraget höjs och beskattas har det en inkomstutjämnande effekt.

Kandidatens kommentar

Lapsilisien alkuperäinen tarkoitus on lapsista aiheutuvien kustannusten jakaminen tasaisemmin yhteiskunnassa. Oikein toteutettuna lapsilisät myös lieventävät lapsiperheköyhyyttä. Universaalina, kaikille tulevana etuutena lapsilisien toimivuudesta ja kehittämisestä ovat kiinnostuneet kaikki. Pidän käytössä olevaa kaikille samansuuruista lapsilisää hiukan parempana mallina kuin lapsilisien verottamista.

5. Finland har inte råd med social- och hälsovårdstjänster i nuvarande omfattning.

Den kommunala social- och hälsovården kostar nästan 20 miljarder euro i året. Hållbarhetsunderskottet i den offentliga ekonomin och förändringen i befolkningsstrukturen betyder att såväl servicestrukturer som verksamhetssätten inom social- och hälsovården måste reformeras.

Kandidatens kommentar

Meidän on panostettava erityisesti perusterveydenhuollon laadun ja vaikuttavuuden parantamiseen, jotta sairauksiin ja terveysongelmiin voidaan puuttua ajoissa ja kalliita erikoissairaanhoidon palveluja tarvitaan vähemmän. Julkista taloutta rasittaa ennen kaikkea huoltosuhteen heikkeneminen, eivät niinkään palvelut tai etuudet sinänsä.

 • Kandidatens svar
 • Partiets svar

3. Säkerhet

1. Ett Natomedlemskap skulle stärka Finlands säkerhetspolitiska ställning.

Nato är en försvarsallians med 28 medlemsländer. Dess viktigaste uppgift är att garantera medlemmarnas säkerhet. Varje medlemsland är skyldigt att hjälpa ett annat medlemsland som utsätts för angrepp. Nato har ett partnerskapsnät och genomför krishanteringsoperationer, där också Finland deltar. Enligt nuvarande regeringsprogram bevarar Finland möjligheten att söka Natomedlemskap.

Kandidatens kommentar

En kannata Nato-jäsenyyden hakemista tämänhetkisessä tilanteessa. Nyt käynnissä olevan kriisin aikana se ei varmaankaan ole edes mahdollista. Mikäli kansainvälinen tilanne tulevaisuudessa oleellisesti muuttuu, voidaan Nato-jäsenyyden hakemisesta järjestää kansanäänestys.

2. Det behövs flera poliser i Finland.

Antalet poliser uppskattas i år till 7500, vilket är cirka 50 poliser fler än i fjol. Riksdagen har ansett att de anslag som finns i statsbudgeten räcker för att bevara polisens operativa kapacitet på 2014 års nivå. Inrikesministeriet har ändå uppskattat att tillgången till bastjänster kommer att minska.

Kandidatens kommentar

Poliisipalveluiden ja poliisin toiminnan kattavuus, nopeus ja näkyvyys vaikuttaa merkittävästi kansalaisten perusturvallisuuden tunteeseen. Suomessa poliisien määrä on eurooppalaisittain hyvin alhainen. Poliisin resurssipula merkitsee esimerkiksi tutkintatyön ruuhkautumista.

3. Invandringen till Finland bör begränsas för att minska risken för terrorism.

I fjol tog Finland emot 3 651 asylsökande. Av dem beviljades 1 346 asyl. De flesta asylsökande kom från Irak, Somalien och Ryssland. Finland tog i fjol också emot 1 030 kvotflyktingar från Syrien, Demokratiska republiken Kongo och Sudan.

Kandidatens kommentar

Terrorismiin osallistuu pieni joukko ihmisiä monista eri kansallisuuksista. Meidän ei tule rajoittaa suurten ihmisryhmien perusoikeuksia tai liikkumisen mahdollisuuksia pienten ääriryhmien tekojen vuoksi. Jos niin tekisimme, terroristit olisivat jo voittaneet. Maahanmuuton rajoittaminen ei poista terrorin uhkaa.

4. Rysslands maktsfärspolitik är ett hot för Finland.

I Rysslands militärdoktrin definieras Nato som landets största säkerhetshot. Av Rysslands grannländer har Ukraina meddelat att man eftersträvar ett Natomedlemskap.

Kandidatens kommentar

Putinin totalitaristinen valtapolitiikka luo uhkia joka suuntaan. Selvästi EU:ta pienempänä taloutena Venäjä ei pysty kisaamaan Euroopan kanssa talouden eikä kansainvälisen vaikutusvallan kentillä. Lyhyellä tähtäimellä EU:n yhtenäinen ulkopoliittinen rintama ja sinnikkäät neuvottelut ovat paras tapa Venäjän uhan rauhoittamiseen. Pitkällä tähtäimellä tarvitsemme demokraattista Venäjää, sekä venäläisten että meidän itsemme vuoksi.

5. När det gäller nätövervakning är statens säkerhet viktigare än medborgarens inregritetsskydd.

En arbetsgrupp på Försvarsministeriet föreslår omfattande övervakning av nättrafiken för att avvärja hot mot den nationella säkerheten. Övervakningen skulle förutsätta att grundlagen ändras.

Kandidatens kommentar

Laajempi verkkotiedustelu tai -valvonta on hyvin ongelmallinen asia. Verkkovalvonta on todennäköisesti ristiriidassa perustuslain viestinnän luottamuksellisuuden suojan kanssa. Viranomaisetkin ovat verkkovalvonnan tarpeellisuudesta hyvin erimielisiä. Yksityisyydensuojasta ei tule tinkiä. Suomen kannattaa pysyä tietoturvan mallimaana, joka on monenlaista verkkourkintaa harjoittavassa maailmassa kilpailukykyinen sijoituspaikka esimerkiksi datakeskuksille.

6. Finland bör delta i kampen mot IS med utbildning av den irakiska regeringens styrkor

Islamiska Staten (IS) är en sunniislamistisk terrorgrupp som har tagit kontrollen över stora delar av Syrien och Irak. Gruppen tillämpar en mycket strikt tolkning av islam och vill införa ett muslimskt kalifat. En USA-ledd allians försöker bekämpa IS.

Kandidatens kommentar

Isis on poikkeuksellisen raakalaismainen liike, joka tulee saattaa vastuuseen ihmisoikeusrikkomuksistaan ja väkivallastaan. Isisin kaltaisten liikkeiden synnyn ja kasvun ehkäiseminen edellyttää Irakin ja Syyrian konfliktien ratkaisujen edesauttamista ja demokratian edistämistä alueella. Nyt käsillä olevassa tilanteessa voimme tukea Isisin vastaisia joukkoja esimerkiksi kouluttamisen avulla. Aseapua Suomen ei tule antaa.

 • Kandidatens svar
 • Partiets svar

4. Hälsa

1. Obotligt sjuka bör ha rätt till dödshjälp.

Det är tillåtet att ge assistans vid självmord men aktiv eutanasi är ett brott. Professor Jorma Palo var en känd förespråkare för eutanasi och det är också tidigare finansministern Iiro Viinanen, tidigare Europaparlamentarikern Esko Seppänen och president Sauli Niinistö. Kända motståndare är till exempel läkaren Pekka Reinikainen och arkiatern Risto Pelkonen.

Kandidatens kommentar

Eutanasia on mahdollistettava parantumattomasti sairaalle ihmiselle hänen vapaaehtoisesta ja selkeästä pyynnöstään. Mikäli eväämme mahdollisuuden armokuolemaan, saatamme tuomita ihmisiä sietämättömään kärsimykseen vailla avun mahdollisuutta. Se on mielestäni väärin ja tarpeetonta.

2. Social- och hälsovården bör i första hand produceras som offentliga tjänster.

I den kommunala social- och hälsovården.arbetar omkring 265 000 personer. Privata hälsovårdstjänster och företagshälsovården kompletterar den kommunala servicen. De privata serviceproducenterna står för ungefär en fjärdedel av hälsovårdstjänsterna. Den senaste tiden har utläggningen av service på privata ökat.

Kandidatens kommentar

Merkittävimmät hyvinvointipalvelut ja isommat palvelukokonaisuudet (esim. perusterveydenhoito) on syytä pitää julkisten toimijoiden käsissä. Myös rahoituksen monikanavaisuuden purkamisen näkökulmasta julkisen terveydenhuollon vahvistaminen on todennäköisesti tarpeen. Yksityisiä tuottajia tarvitaan niissä palveluissa, joissa kysyntää on riittävästi ja markkinoille mahtuu useita toimijoita yhtä aikaa.

3. Myndigheterna bör ha lägre tröskel för att ingripa i barnfamiljernas problem.

Situationen inom barnskyddet har diskuterats i offentligheten sedan våren 2012, då ett 8-årigt barn mördades i Helsingfors. Barnet var klient hos barnskyddet, som hade fått många anmälningar om henne. Omsorgsministern har konstaterat att tröskeln för att ge familjerna hjälp i tid är för hög och att det är problematiskt.

Kandidatens kommentar

Lapsiperheille on tarjottava matalan kynnyksen tukipalveluita, jotta perheiden ongelmia voidaan ratkaista mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Esimerkiksi Imatran hyvinvointineuvolassa kaikki perheet kohtaavat perhetyöntekijän, mikä helpottaa avun pyytämistä ja avun tarpeen tunnistamista. Vastaavia kohtaamisen ja tuen malleja on otettava käyttöön muuallakin, sillä tällainen ennaltaehkäisevä työ maksaa itsensä takaisin taloudellisessakin mielessä. Perheiden vakaviin ongelmiin on viranomaisten puututtava, jotta vakavat tragediat saadaan estettyä ja ylisukupolvisia ongelmia ehkäistyä.

4. Åldringarna och deras anhöriga bör påföras ett större ansvar för vårdkostnaderna.

Befolkningen åldras och kostnaderna för äldreomsorgen stiger. Professorn i civilrätt Urpo Kangas har föreslagit att vuxna barn kunde förpliktas att betala för till exempel vårdplats för sina föräldrar om deras pension inte räcker till. Så är det i flera länder i Europa.

Kandidatens kommentar

Lähtökohtaisesti peruspalvelut ja välttämättömät hoivan tarpeet tulee täyttää varallisuudesta riippumatta, yhteisestä kassasta, maksut tulotason mukaan asettaen. Lisäpalveluita kukin voi hankkia omalla varallisuudellaan. Vanhuspalveluiden tilanne ei selvästikään ole Suomessa kunnossa, ja liian moni vanhus jää vaille tarpeellista hoitoa ja tukea. Liian voimakas säästölinja on ajanut palvelut ahtaalle.

5. Medborgarnas rätt till hälsovård är viktigare än den kommunala självstyrelsen.

Enligt grundlagen är Finland indelat i kommuner vilkas förvaltning skall grunda sig på självstyrelse för kommunens invånare. Samtidigt skall det allmänna tillförsäkra var och en tillräckliga social-, hälsovårds- och sjukvårdstjänster.

Kandidatens kommentar

Toimivat ja järkevästi järjestetyt terveyspalvelut ovat ehdottomasti tärkeämpi asia kuin kuntien itsehallinnon rikkomattomuus. Sote-uudistus on äärimmäisen tärkeä hanke, sillä ilman järkeviä uudistuksia paisuvat sosiaali- ja terveysmenot syövät varat muiden tärkeiden palveluiden tuottamiselta. Eri sote-palvelut on uudistuksessa saatava yhteisen organisaation alle, ja siihen yksittäinen kunta on lähes aina liian pieni toimija. Parasta olisi siirtyä malliin, jossa maakunnan kokoisella sote-alueella olisi verotusoikeus ja suorilla vaaleilla valitut päättäjät.

 • Kandidatens svar
 • Partiets svar

5. Framtid

1. Arbetet för att stävja klimatförändringen bör prioriteras fram om industrins konkurrenskraft.

Finlands mål på lång sikt är att minska utsläppen med minst 80 procent till år 2050. Finland försöker också avstå från kolkraft till år 2025. Klimatmålen definieras bland annat i den nya klimatlagen. http://217.71.145.20/TRIPviewer/show.asp?tunniste=RP+82/2014&base=errp&palvelin=www.eduskunta.fi&f=WORD&kieli=ru

Kandidatens kommentar

Aktiivinen ilmastopolitiikka on hyväksi myös teollisuuden kilpailukyvylle, koska se kannustaa meitä luomaan tuotteita ja ratkaisuja, joita markkinoilla tarvitaan jo nyt ja tulevaisuudessa yhä enemmän. Ilmastonsuojelu tarkoittaa tulevaisuuden hyvinvoinnin ja työpaikkojen suojelemista. Voimakkaan ilmaston lämpenemisen vaikutukset talouteen ja hyvinvointiin ovat tuhoisat. Terveellä pohjalla oleva talous vaatii ympäristön rajojen huomioon ottamista, ei ympäristösääntelyn ja toimivien suojeluohjelmien purkamista.

2. Genändrade livsmedel är trygga för människan och miljön.

Genetiskt modifierade organismer är till exempel växter vars arvsmassa och egenskaper har ändrats med genteknik. Genteknik används oftast i förädlingen av soja och majs. De förses med gener som gör dem resistenta mot vissa bekämpningsmedel eller som ger motståndskraft mot vissa skadeinsekters larver.

Kandidatens kommentar

Geenimuunneltujen tuotteiden merkintä, valvonta ja tuotantotapojen läpinäkyvyys täytyy olla kunnossa. Julkisen tutkimuksen ja oikeudenmukaisen sääntelyn avulla on estettävä geenitekniikan epäeettiset monopolit tai patentit esimerkiksi kasvintuotannossa.

3. Finland bör ta ett större ansvar för asylsökande som kommer till EU-området.

I fjol anlände 600 000 asylsökande till Europeiska unionen. Finlands andel av de asylsökande var 0,6 procent. Av unionens 28 medlemsländer tog sex emot nästan 80 procent av alla asylsökande. Över 2 500 personer drunknade eller försvann på Medelhavet då de försökte ta sig till Europa över havet i brist på lagliga flyktvägar.

Kandidatens kommentar

Lähtökohtaisesti turvapaikkaa haetaan siitä maasta, johon turvapaikanhakija ensimmäisenä saapuu EU:n sisällä. Emme siis voi täysin suoraan vaikuttaa turvapaikanhakijoiden määrään. Meidän tulee kantaa vastuuta maailman hädänalaisten auttamisessa sekä kiintiöpakolaisten että turvapaikanhakijoiden osalta. Monilla turvapaikkaa hakevilla on hakemukselleen hyvät perusteet. Hakemukset tulee käsitellä asianmukaisesti ja humaanisti.

4. Tanken att hela Finland ska vara bebott är förlegad.

Under de drygt tio senaste åren har södra och mellersta Finland stått för den proportionellt sett största inflyttningen medan östra och norra Finland står för den största nettoförlusten. I dag koncentrerar sig befolkningsökningen så gott som helt till huvudstadsregionen.

Kandidatens kommentar

Tälläkään hetkellä "koko Suomi" ei ole asutettu, eikä pelkkä alueiden asuttaminen ole varmaankaan mielekäs tavoite. Alueiden elinvoimaisuus turvataan alueen omalla työllä ja asettamalla taloudelle kestävät pelisäännöt. Esimerkiksi uusiutuvia luonnonvaroja tuottava maakunta hyötyy kiertotaloudesta ja tiukasta ilmastopolitiikasta. Ihmisten perusoikeudet on turvattava koko maassa ja maan sisäisiä tulonsiirtoja kasvukeskuksista ikärakenteeltaan vanhemmille alueille on jatkettava.

5. Storleken på elevgrupperna i grundskolan bör begränsas i lag till till exempel 20 elever.

Lagen definierar inte storleken på undervisningsgrupperna i allmänbildningen. Det betyder att skolklassernas storlek kan variera mycket från kommun till kommun. Sedan 2010 har Undervisnings- och kulturministeriet anvisat statligt specialstöd för att minska undervisningsgrupperna i grundutbildningen. I år minskar stödet emellertid jämfört med i fjol.

Kandidatens kommentar

Pienet opetusryhmät helpottavat oppilaiden tukemista ja hyvinvointia. Mielekäs ryhmäkoko on kuitenkin erilainen eri tilanteista ja ryhmän koostumuksesta riippuen, eikä yhden maksimin asettaminen varmaankaan ole toimivaa säätelyä. Oleellisempaa on se, minkälaisia oppilaita luokassa on ja millaisia tukipalveluita opettajalla on oppilaille. Ryhmäkoot on siis pidettävä kohtuullisina ja tukipalvelut riittävinä.

 • Kandidatens svar
 • Partiets svar

7. Omröstningar

1. En folkomröstning bör ordnas om Finlands Natomedlemskap

Kandidatens kommentar

Jos jäsenyyttä harkitaan vakavasti, siitä tulee äänestää kansanäänestys.

2. Ett principbeslut om ett nytt kärnkraftverk kan godkännas.

Kandidatens kommentar

Tarvitsemme lisää investointeja kotimaisiin uusiutuviin energianlähteisiin. Ne synnyttävät kotimaisia työpaikkoja, parantavat riippumattomuuttamme ja ovat hyväksi ympäristölle. Nykymallinen ydinvoima ei enää pärjää edes hintakilpailussa halpeneville uusiutuville energiantuotantomuodoille, jotka ovat varmasti avainasemassa tulevaisuuden energiantuotannossa.

3. Inkomstskatten sänks jämnt i alla inkomstklasser för att stimulera ekonomin.

Kandidatens kommentar

Valintani riippuisi muista veroratkaisuista. Mikäli samalla verotuksen painopistettä siirrettäisiin työn verotuksesta suuren pääomien verottamiseen, haittaveroihin sekä verojärjestelmän porsaanreikien tukkimiseen, voisin kannattaa tuloverojen alennusta. Veronalennukset kannattaisi joka tapauksessa kohdentaa pienituloisiin.

4. Den förra riksdagens beslut att tillåta könsneutrala äktenskap rivs upp.

Kandidatens kommentar

Ei missään nimessä! Tasa-arvoisessa avioliittolaissa on kyse ihmisoikeuksista ja yhdenvertaisuudesta lain edessä. Sitä kannattaa myös enemmistö suomalaisista.

5. Försäljning av svaga viner och starköl tillåts i livsmedelsaffärer.

Kandidatens kommentar

Hinnan ja saatavuuden säätely ovat tutkitusti tehokkaita keinoja alkoholihaittojen ehkäisemiseen. Alkoholi aiheuttaa valtavia inhimillisiä haittoja ja sen taloudellisten kustannusten on arvioitu olevan samansuuruisia kuin ns. kestävyysvaje. Kaikeksi onneksi suomalainen juomakulttuuri vaikuttaa olevan hiljalleen muuttumassa: nuoret käyttävät aiempaa vähemmän alkoholia ja sivistyneempi alkoholiharrastus on pienpanimoiden suosion myötä kasvussa.

6. Den obligatoriska skolsvenskan slopas.

Kandidatens kommentar

Olisin Itä-Suomen raja-alueilla valmis kokeiluihin ruotsin vapaavalintaisesta korvaamisesta venäjällä. On kuitenkin selvää, että jotta ruotsin pakollisesta oppimäärästä voitaisiin todella luopua, tulisi samalla käydä keskustelu ns. virkamiesruotsin vaatimuksista. Pidän epätodennäköisenä, että suuriin muutoksiin olisi valmiutta. Joka tapauksessa itäsuomalaisesta näkökulmasta on surullista, että niin suuri osa ruotsin opiskelusta menee hukkaan eikä pääse käyttöön arjessa.

 • Kandidatens svar
 • Partiets svar

8. Din region

1. Visumfrihet för ryssarna skulle göra mera skada än nytta.

Kandidatens kommentar

Kannatan viisumivapautta kohti siirtymistä, jos ja kun käynnissä oleva akuutti kriisi lientyy. VIisumivapaus lisäisi matkailutuloja ja voisi osaltaan vahvistaa venäläisen kansalaisyhteiskunnan kehittymistä. VIisumivapaus vaatii kuitenkin myös selkeitä panostuksia viranomaistyön resursseihin raja-alueilla.

2. Det räcker med en stark yrkeshögskola och ett starkt universitet i Sydöstra Finland.

Kandidatens kommentar

Olennaisinta ei ole koulujen lukumäärä, vaan korkeakouluverkon kattavuus sekä koulutuksen ja tutkimus- ja kehittämistoiminnan tuloksellisuus. Yhteistyötä yliopistojen ja korkeakoulujen välillä on syytä syventää. Tulevan Mikkelin ja Kymenlaakson ammattikorkeakoulujen fuusion myötä korkeakoulujen määrä jo tippuu.

3. Vikaren skyddas redan för mycket.

Kandidatens kommentar

Saimaannorppa on äärimmäisen uhanalainen, ja Saimaa on sen ainoa esiintymisalue maailmassa. Norppaa ei missään nimessä olla suojeltu liikaa, vaan se on yhä häviämisvaarassa ihmisen toimien vuoksi. Norpan säilymistä uhkaavat ilmastonmuutos ja verkot, ja kumpaankin meidän on pyrittävä vaikuttamaan.

4. Dubbel räls från Luumäki till Imatra är viktigare än vägprojekten i Sydöstra Finland.

Kandidatens kommentar

Liikennehankkeet kannattaa asettaa tärkeysjärjestykseen huolellisen ja tasapuolisen arviointityön perusteella. Kannatan lämpimästi raideinvestointeja siellä, missä ne ovat kannattavia, ja Luumäen rata on kannattava hanke. Etelä-Savossa viitostien Mikkeli-Juva -välin parantaminen on tärkeä hanke erityisesti liikenneturvallisuuden kannalta, ja sekin on syytä toteuttaa lähitulevaisuudessa.

5. Staten borde stöda de små och medelstora företagen i Sydöstra Finland mer än storindustrin.

Kandidatens kommentar

Suurin osa uusista työpaikoista syntyy pk-yrityksiin, ja niiden työllistämisen edellytyksiä kannattaa pyrkiä parantamaan. Tärkeintä on kuitenkin, että valtio luo koulutuksen, infrastruktuurin ja hyvän sääntelyn avulla otollista toimintaympäristöä ja tasaista pelikenttää uusien yritysten synnylle ja liiketoiminnalle Kaakkois-Suomessa yleensä. Valtion tulee synnyttää markkinoita, ei tukea yksittäisiä yrityksiä tai aloja.

6. JOKER: Vallöften är bindande.

Kandidatens kommentar

Toki.

<< Tillbaka