Marko "Fobba" Forss

Valkompassen 2015 Sydöstra Finlands valkrets

Till Valkompassens första sida
 • Kandidatens svar
 • Partiets svar

1. Arbete

1. Det är alltför lätt att leva på socialbidrag i Finland

Syftet med den sociala tryggheten är att garantera alla människor en tillräcklig utkomst och omsorg i alla livssituationer. Den sociala tryggheten består av service och förmåner såsom barnbidrag, sjuk- och föräldrapenning, arbetslöshetsskydd och utkomststöd.

Kandidatens kommentar

Jos meillä on työkykyisiä työttömiä ja avoimia työpaikkoja, niin aina löytyy parantamisen varaa työn houkuttavuuden lisäämisessä.

2. Öppettiderna inom handeln och andra butiker bör avregleras.

Butikernas och andra affärers dagliga öppettider bestäms i lag. Affärer med en yta på mer än 100 kvm bör vara stängda under kyrkliga helger och första maj, självständighetsdagen, morsdagen och farsdagen. Regionförvaltningsverket kan bevilja undantag på ansökan.

Kandidatens kommentar

Kauppias ja kysyntä säädelköön aukioloajat. Esimerkiksi itsenäisyyspäivän parturiaukioloaikojen sääntely on surkuhupaisa esimerkki nykytilanteesta. Vapauttaa voisi myös ravintoloiden aukioloajat.

3. Finland bör gå över till en basinkomst som ersätter det nuvarande socialskyddets miniminivå.

Med basinkomst avses en penningsumma som utbetalas regelbundet för att garantera utkomst. Det finns många modeller men det gemensamma för dem är att basinkomsten vore ägnad att eliminera flitfällor eftersom det alltid skulle vara lönsamt att arbeta. Då inkomsterna stiger sjunker basinkomsten via beskattningen.

Kandidatens kommentar

Suomen sosiaalitukiviidakkoa tulee selventää, mutta perustulolla sitä ei tehdä kustannustehokkaasti. Se ei poista kuitenkaan kaikkia tukia, koska perustulo ei itsessään olisi riittävä. Sillä voisi olla myös haitallista vaikutusta ansiotulon verotusta korottavana tekijänä.

4. Lagen bör garantera arbetstagaren en minimiarbetstid.

Så kallade nollavtal betyder att arbetstagaren inte vet på förhand hur många skift hen har under nästa arbetsschema. Antalet veckoarbetstimmar kan variera från noll till till exempel 40. Nollavtalen ger arbetsgivaren flexibilitet men lämnar arbetstagaren utan skydd.

5. Tiden för utbetalning av arbetslöshetsskydd bör förkortas.

Den inkomstrelaterade dagpenningen utbetalas för 500 fulla arbetslöshetsdagar. Hur stor dagpenningen är beror på inkomsten. Vanligen är dagpenningen 50-70 procent av lönen. Den är skattepliktig inkomst.

Kandidatens kommentar

Kestoa voidaan lyhentää nykyisestä tai porrastaa Ruotsin tapaan.

 • Kandidatens svar
 • Partiets svar

2. Ekonomi

1. Finland skulle klara sig bättre utanför euron.

Euron är Europeiska Unionens gemensamma valuta, som togs i bruk som kontantvaluta den 1 februari 2002. I detta nu hör 19 EU-länder till Euroområdet. Euron är en flytande valuta. Den viktigaste mätaren på värdet är förhållandet till USD.

2. Skatten på livsmedel kan höjas.

Den allmänna mervärdesskattesatsen är 24 %. Mervärdesskatten på restaurang- och måltidstjänster och på livsmedel är 14 % och på kultur 10 %. På Finansministeriet har det varit aktuellt med en mervärdesskattereform som förenhetligar alla skattesatser. Då skulle den högsta skattesatsen sjunka och i motsvarande grad stiga för till exempel livsmedel.

Kandidatens kommentar

Ruuan hinta on jo nyt Euroopan kärkitasoa pikälti arvonlisäveron takia. Terveellisten ruokien alvia pitäisi ennemminkin keventää, jolla pyrittäisiin ihmiset ostamaan enemmän terveellisiä ruokia.

3. Statens och kommunernas ekonomi bör i första hand balanseras genom att skära ner utgifterna.

Den offentliga skuldens förhållande till bruttoproduktionen håller på att överskrida 60 procent. Finland hotas av överskuldsättning, då den arbetsföra befolkningen inte klarar av att finansiera det allt större behovet av offentlig service. Det här hotet kallas för hållbarhetsunderskott.

Kandidatens kommentar

Vaikka leikkuri on jo käynyt useamman tahon kohdalla, on myös leikattava rakenteellisen tehostamisen lisäksi.

4. Barnbidraget bör höjas och beskattas.

Det skattefria barnbidraget är i år 95,75-174,27 euro i månaden, beroende på antalet barn. Ensamförsörjartillägget är 48,55 euro per barn och månad. Om barnbidraget höjs och beskattas har det en inkomstutjämnande effekt.

Kandidatens kommentar

Lapsilisillä ei ole mielestäni korotuspaineta, mutta verotusta voitaisiin harkita, jolloin tuki kohdistuisi enemmän vähävaraisille.

5. Finland har inte råd med social- och hälsovårdstjänster i nuvarande omfattning.

Den kommunala social- och hälsovården kostar nästan 20 miljarder euro i året. Hållbarhetsunderskottet i den offentliga ekonomin och förändringen i befolkningsstrukturen betyder att såväl servicestrukturer som verksamhetssätten inom social- och hälsovården måste reformeras.

 • Kandidatens svar
 • Partiets svar

3. Säkerhet

1. Ett Natomedlemskap skulle stärka Finlands säkerhetspolitiska ställning.

Nato är en försvarsallians med 28 medlemsländer. Dess viktigaste uppgift är att garantera medlemmarnas säkerhet. Varje medlemsland är skyldigt att hjälpa ett annat medlemsland som utsätts för angrepp. Nato har ett partnerskapsnät och genomför krishanteringsoperationer, där också Finland deltar. Enligt nuvarande regeringsprogram bevarar Finland möjligheten att söka Natomedlemskap.

Kandidatens kommentar

Seuraavalla hallituskaudella tulee tehdä selvitys Nato-jäsenyydestä, jonka jälkeen voidaan tehdä uusi arvio liittymisaikeiden hyvistä ja huonoista puolista.

2. Det behövs flera poliser i Finland.

Antalet poliser uppskattas i år till 7500, vilket är cirka 50 poliser fler än i fjol. Riksdagen har ansett att de anslag som finns i statsbudgeten räcker för att bevara polisens operativa kapacitet på 2014 års nivå. Inrikesministeriet har ändå uppskattat att tillgången till bastjänster kommer att minska.

Kandidatens kommentar

Olen ollut 17 vuotta poliisina ja tällä hetkellä elämme aikaa, jossa poliisin toimintamahdollisuudet ovat heikoimmillaan urani aikana. Myös oikeuslaitos on heikoilla ja tulisikin löytää erilaisia tapoja parantaa prosesseja. Yksi tällainen olisi sakotusoikeuden antaminen poliisille selviin ja lievähköihin tapauksiin, kuten myymälävarkaudet, pahoinpitelyt, rattijuopumukset jne.

3. Invandringen till Finland bör begränsas för att minska risken för terrorism.

I fjol tog Finland emot 3 651 asylsökande. Av dem beviljades 1 346 asyl. De flesta asylsökande kom från Irak, Somalien och Ryssland. Finland tog i fjol också emot 1 030 kvotflyktingar från Syrien, Demokratiska republiken Kongo och Sudan.

Kandidatens kommentar

Emme tälläkään hetkellä osaa kotouttaa riittävän tehokkaasti humanitäärisin syin maahan tulevia ja esimerkiksi elintärkeitä kieliopintoja joutuu odottamaan aivan liian pitkään. Radikalisoitumisen uhka on noussut Euroopassa koko ajan, koska syrjäytyneitä on yhä enemmän. Etenkin nuorisotyöttömyyden osalta tilanne on erityisen vaikea. Työperäinen maahanmuutto on taas asia erikseen.

4. Rysslands maktsfärspolitik är ett hot för Finland.

I Rysslands militärdoktrin definieras Nato som landets största säkerhetshot. Av Rysslands grannländer har Ukraina meddelat att man eftersträvar ett Natomedlemskap.

Kandidatens kommentar

Tällä hetkellä Venäjä tuntuu arvaamattomalta naapurilta, enkä usko tämän muuttuvan ainakaan nykyisen hallitisijan kaudella.

5. När det gäller nätövervakning är statens säkerhet viktigare än medborgarens inregritetsskydd.

En arbetsgrupp på Försvarsministeriet föreslår omfattande övervakning av nättrafiken för att avvärja hot mot den nationella säkerheten. Övervakningen skulle förutsätta att grundlagen ändras.

Kandidatens kommentar

Yksityisyydestä voidaan tinkiä, jos siihen on riittävät perusteet. Näin tehdään jo nyt esimerkiksi telekuuntelun kohdalla. Tietoliikennetiedustelun osalta tulee vielä kerätä lisänäyttöä toiminnan kustannustehokkuudesta ja todellisesta tarpeesta. Maailmalta olevat esimerkit eivät ole rohkaisevia. Tietojärjestelmätiedustelu taas on otettava käyttöön heti.

6. Finland bör delta i kampen mot IS med utbildning av den irakiska regeringens styrkor

Islamiska Staten (IS) är en sunniislamistisk terrorgrupp som har tagit kontrollen över stora delar av Syrien och Irak. Gruppen tillämpar en mycket strikt tolkning av islam och vill införa ett muslimskt kalifat. En USA-ledd allians försöker bekämpa IS.

Kandidatens kommentar

Näen Suomen kriisinhallintatehvävissä mieluummin passiivisena ja sisäistä turvallisuutta, kuten poliisien koulutusta, tukevana tahona.

 • Kandidatens svar
 • Partiets svar

4. Hälsa

1. Obotligt sjuka bör ha rätt till dödshjälp.

Det är tillåtet att ge assistans vid självmord men aktiv eutanasi är ett brott. Professor Jorma Palo var en känd förespråkare för eutanasi och det är också tidigare finansministern Iiro Viinanen, tidigare Europaparlamentarikern Esko Seppänen och president Sauli Niinistö. Kända motståndare är till exempel läkaren Pekka Reinikainen och arkiatern Risto Pelkonen.

Kandidatens kommentar

Senioreiden olen eutanasian kohdalla myötämielinen, mutta nuorten kohdalla vaikeampi asia, jos pienikin mahdollisuus parantua.

2. Social- och hälsovården bör i första hand produceras som offentliga tjänster.

I den kommunala social- och hälsovården.arbetar omkring 265 000 personer. Privata hälsovårdstjänster och företagshälsovården kompletterar den kommunala servicen. De privata serviceproducenterna står för ungefär en fjärdedel av hälsovårdstjänsterna. Den senaste tiden har utläggningen av service på privata ökat.

Kandidatens kommentar

Ensisijaisesta on kansalaisen palveleminen. Asiakkaan pitäisi saada itse valita. Nyt yksityiselle puolelle pääsee vain varakkaat.

3. Myndigheterna bör ha lägre tröskel för att ingripa i barnfamiljernas problem.

Situationen inom barnskyddet har diskuterats i offentligheten sedan våren 2012, då ett 8-årigt barn mördades i Helsingfors. Barnet var klient hos barnskyddet, som hade fått många anmälningar om henne. Omsorgsministern har konstaterat att tröskeln för att ge familjerna hjälp i tid är för hög och att det är problematiskt.

Kandidatens kommentar

Ongelmiin pitää puuttua, mutta enemmän ennalta ehkäisevästi ja perheelle tukea antaen. Eli ei tarvitse olla lastensuojelun asiakas, saadakseen tukea sosiaaliviranomaisilta.

4. Åldringarna och deras anhöriga bör påföras ett större ansvar för vårdkostnaderna.

Befolkningen åldras och kostnaderna för äldreomsorgen stiger. Professorn i civilrätt Urpo Kangas har föreslagit att vuxna barn kunde förpliktas att betala för till exempel vårdplats för sina föräldrar om deras pension inte räcker till. Så är det i flera länder i Europa.

5. Medborgarnas rätt till hälsovård är viktigare än den kommunala självstyrelsen.

Enligt grundlagen är Finland indelat i kommuner vilkas förvaltning skall grunda sig på självstyrelse för kommunens invånare. Samtidigt skall det allmänna tillförsäkra var och en tillräckliga social-, hälsovårds- och sjukvårdstjänster.

Kandidatens kommentar

Loppupeleissä yksittäisen kansalaisen edun pitäisi ratkaista.

 • Kandidatens svar
 • Partiets svar

5. Framtid

1. Arbetet för att stävja klimatförändringen bör prioriteras fram om industrins konkurrenskraft.

Finlands mål på lång sikt är att minska utsläppen med minst 80 procent till år 2050. Finland försöker också avstå från kolkraft till år 2025. Klimatmålen definieras bland annat i den nya klimatlagen. http://217.71.145.20/TRIPviewer/show.asp?tunniste=RP+82/2014&base=errp&palvelin=www.eduskunta.fi&f=WORD&kieli=ru

Kandidatens kommentar

Tämä tulee tehdä kollektiivisesti vähintään Euroopan tasolla, jotta voimmee välttää ns. hiilivuotoa muihin maihin.

2. Genändrade livsmedel är trygga för människan och miljön.

Genetiskt modifierade organismer är till exempel växter vars arvsmassa och egenskaper har ändrats med genteknik. Genteknik används oftast i förädlingen av soja och majs. De förses med gener som gör dem resistenta mot vissa bekämpningsmedel eller som ger motståndskraft mot vissa skadeinsekters larver.

3. Finland bör ta ett större ansvar för asylsökande som kommer till EU-området.

I fjol anlände 600 000 asylsökande till Europeiska unionen. Finlands andel av de asylsökande var 0,6 procent. Av unionens 28 medlemsländer tog sex emot nästan 80 procent av alla asylsökande. Över 2 500 personer drunknade eller försvann på Medelhavet då de försökte ta sig till Europa över havet i brist på lagliga flyktvägar.

4. Tanken att hela Finland ska vara bebott är förlegad.

Under de drygt tio senaste åren har södra och mellersta Finland stått för den proportionellt sett största inflyttningen medan östra och norra Finland står för den största nettoförlusten. I dag koncentrerar sig befolkningsökningen så gott som helt till huvudstadsregionen.

5. Storleken på elevgrupperna i grundskolan bör begränsas i lag till till exempel 20 elever.

Lagen definierar inte storleken på undervisningsgrupperna i allmänbildningen. Det betyder att skolklassernas storlek kan variera mycket från kommun till kommun. Sedan 2010 har Undervisnings- och kulturministeriet anvisat statligt specialstöd för att minska undervisningsgrupperna i grundutbildningen. I år minskar stödet emellertid jämfört med i fjol.

 • Kandidatens svar
 • Partiets svar

7. Omröstningar

1. En folkomröstning bör ordnas om Finlands Natomedlemskap

2. Ett principbeslut om ett nytt kärnkraftverk kan godkännas.

3. Inkomstskatten sänks jämnt i alla inkomstklasser för att stimulera ekonomin.

4. Den förra riksdagens beslut att tillåta könsneutrala äktenskap rivs upp.

5. Försäljning av svaga viner och starköl tillåts i livsmedelsaffärer.

Kandidatens kommentar

Myös pienpanimoille suora myyntioikeus asikkaille.

6. Den obligatoriska skolsvenskan slopas.

Kandidatens kommentar

Pakkoruotsille ei ole olemassa järkiperusteita.

 • Kandidatens svar
 • Partiets svar

8. Din region

1. Visumfrihet för ryssarna skulle göra mera skada än nytta.

Kandidatens kommentar

Tällä hetkellä ehkä kyllä, mutta Venäjän tilanteen parantuessa ei.

2. Det räcker med en stark yrkeshögskola och ett starkt universitet i Sydöstra Finland.

3. Vikaren skyddas redan för mycket.

4. Dubbel räls från Luumäki till Imatra är viktigare än vägprojekten i Sydöstra Finland.

5. Staten borde stöda de små och medelstora företagen i Sydöstra Finland mer än storindustrin.

Kandidatens kommentar

Yritystukien tulisi suuntautua ensisijaisesti pk-yrityksille.

6. JOKER: Vallöften är bindande.

<< Tillbaka