Eero Aho

Valkompassen 2015 Sydöstra Finlands valkrets

Till Valkompassens första sida
 • Kandidatens svar
 • Partiets svar

1. Arbete

1. Det är alltför lätt att leva på socialbidrag i Finland

Syftet med den sociala tryggheten är att garantera alla människor en tillräcklig utkomst och omsorg i alla livssituationer. Den sociala tryggheten består av service och förmåner såsom barnbidrag, sjuk- och föräldrapenning, arbetslöshetsskydd och utkomststöd.

Kandidatens kommentar

Totta. On räikeä vääryys, että työnteko ei ole tekijällensä aina taloudellisesti kannattavaa. Jos työttömän suusta kuulee lausahduksen "ei kannata mennä töihin", on sosiaaliturva väärin kohdennettu, tai liian suuri!

Sivistysvaltion rooli on tarjota kansalaisilleen perus toimeentulo, mutta kyllä työstä tulisi palkita ja työnteon tulisi olla kaikissa olosuhteissa myös taloudellisesti palkitsevaa.

2. Öppettiderna inom handeln och andra butiker bör avregleras.

Butikernas och andra affärers dagliga öppettider bestäms i lag. Affärer med en yta på mer än 100 kvm bör vara stängda under kyrkliga helger och första maj, självständighetsdagen, morsdagen och farsdagen. Regionförvaltningsverket kan bevilja undantag på ansökan.

Kandidatens kommentar

Aukioloajat mahdollistaisivat vieläkin vapaamman kilpailun kaupanalalle. Aukioloaikojen vapauttaminen voisi kuitenkin vaikuttaa häiritsevästi kansalaisten elämänrytmiin.

3. Finland bör gå över till en basinkomst som ersätter det nuvarande socialskyddets miniminivå.

Med basinkomst avses en penningsumma som utbetalas regelbundet för att garantera utkomst. Det finns många modeller men det gemensamma för dem är att basinkomsten vore ägnad att eliminera flitfällor eftersom det alltid skulle vara lönsamt att arbeta. Då inkomsterna stiger sjunker basinkomsten via beskattningen.

Kandidatens kommentar

Työ tuo ihmisen elämään rytmiä ja ehkäisee syrjäytymistä. Työ palkitsee tekijänsä henkisellä hyvinvoinnilla, mutta myös taloudellinen korvaus on oltava suurempi kuin työtä tekemättömän.

4. Lagen bör garantera arbetstagaren en minimiarbetstid.

Så kallade nollavtal betyder att arbetstagaren inte vet på förhand hur många skift hen har under nästa arbetsschema. Antalet veckoarbetstimmar kan variera från noll till till exempel 40. Nollavtalen ger arbetsgivaren flexibilitet men lämnar arbetstagaren utan skydd.

Kandidatens kommentar

Minimityöaika takaa työntekijälle taloudellisen toimeentulon. Minimityöaika toki siirtää yrittäjälle taloudellista riskiä, mutta onnistuessaan yrittäjän riskistä myös palkitaan.

(Esim. jäätelökioski on hyvä bisnes aurinkoisella säällä, mutta sateella minimityötunnit on korvattava työntekijälle vaikka kauppa ei käy.)

5. Tiden för utbetalning av arbetslöshetsskydd bör förkortas.

Den inkomstrelaterade dagpenningen utbetalas för 500 fulla arbetslöshetsdagar. Hur stor dagpenningen är beror på inkomsten. Vanligen är dagpenningen 50-70 procent av lönen. Den är skattepliktig inkomst.

Kandidatens kommentar

Työttömäksi jääneitä on kannustettava aktiiviseen työnhakuun heti työttömyyden koittaessa,

 • Kandidatens svar
 • Partiets svar

2. Ekonomi

1. Finland skulle klara sig bättre utanför euron.

Euron är Europeiska Unionens gemensamma valuta, som togs i bruk som kontantvaluta den 1 februari 2002. I detta nu hör 19 EU-länder till Euroområdet. Euron är en flytande valuta. Den viktigaste mätaren på värdet är förhållandet till USD.

Kandidatens kommentar

Suomi on aina pärännyt ahkeruudella ja tinkimättömällä kotimaisten tuotteiden laadulla.

Euron talousalue tuo kuitenkin turvaa ja estää suuret talouden heilahtelut. Euroon liittyvillä eduilla ja haitoilla on kuitenkin turha spekuloida, koska Suomi on tehdyn päätöksen mukaisesti EU:n täysivaltainen jäsen ja nyt on voimavarat keskitettävä omien etuuksien asianmukaiseen valvontaan.

2. Skatten på livsmedel kan höjas.

Den allmänna mervärdesskattesatsen är 24 %. Mervärdesskatten på restaurang- och måltidstjänster och på livsmedel är 14 % och på kultur 10 %. På Finansministeriet har det varit aktuellt med en mervärdesskattereform som förenhetligar alla skattesatser. Då skulle den högsta skattesatsen sjunka och i motsvarande grad stiga för till exempel livsmedel.

Kandidatens kommentar

Kallis ruoka ohjaisi toimintaa kuitenkin omavaraisuustalouteen ja maanviljelystaidon ylläpitämiseen suuren kansalaismassan keskuudessa.

3. Statens och kommunernas ekonomi bör i första hand balanseras genom att skära ner utgifterna.

Den offentliga skuldens förhållande till bruttoproduktionen håller på att överskrida 60 procent. Finland hotas av överskuldsättning, då den arbetsföra befolkningen inte klarar av att finansiera det allt större behovet av offentlig service. Det här hotet kallas för hållbarhetsunderskott.

Kandidatens kommentar

Menojen leikkaaminen ei automaattisesti tarkoita toimintojen tai palveluiden supistamista. Menojen leikkaaminen "pakottaa" tarkastelemaan palveluiden tuottamista uusilla keinoilla ja kustannustehokkaammin. Uudet tavat tuottaa palveluita koituu kaikkien eduksi.

4. Barnbidraget bör höjas och beskattas.

Det skattefria barnbidraget är i år 95,75-174,27 euro i månaden, beroende på antalet barn. Ensamförsörjartillägget är 48,55 euro per barn och månad. Om barnbidraget höjs och beskattas har det en inkomstutjämnande effekt.

Kandidatens kommentar

Erityisesti olisi harkittava lapsilisien kohdentamista vähempivaraisille perheille!!!

5. Finland har inte råd med social- och hälsovårdstjänster i nuvarande omfattning.

Den kommunala social- och hälsovården kostar nästan 20 miljarder euro i året. Hållbarhetsunderskottet i den offentliga ekonomin och förändringen i befolkningsstrukturen betyder att såväl servicestrukturer som verksamhetssätten inom social- och hälsovården måste reformeras.

Kandidatens kommentar

Rahat eivät yksinkertaisesti riitä nykyiseen hyysäämiseen. Yksilön vastuuta omasta terveydestään on korostettava ja esim. KELA-korvattavuuden poistamista joiltakin ns. elintasosairauksilta on harkittava.

 • Kandidatens svar
 • Partiets svar

3. Säkerhet

1. Ett Natomedlemskap skulle stärka Finlands säkerhetspolitiska ställning.

Nato är en försvarsallians med 28 medlemsländer. Dess viktigaste uppgift är att garantera medlemmarnas säkerhet. Varje medlemsland är skyldigt att hjälpa ett annat medlemsland som utsätts för angrepp. Nato har ett partnerskapsnät och genomför krishanteringsoperationer, där också Finland deltar. Enligt nuvarande regeringsprogram bevarar Finland möjligheten att söka Natomedlemskap.

Kandidatens kommentar

Nato kysymys tulee olemaan suuri, alkavalla vaalikaudella ratkaistava kysymys. Asiaan on perehdyttävä tarkoin ennen päätöstä.

Nato varmasti parantaisi turvallisuuspoliittista asemaa, mutta mikäli se tarkoittaisi yleisen asevelvollisuuden poistamista, on hyödyt ja haitat pohdittava erityisen tarkoin.

2. Det behövs flera poliser i Finland.

Antalet poliser uppskattas i år till 7500, vilket är cirka 50 poliser fler än i fjol. Riksdagen har ansett att de anslag som finns i statsbudgeten räcker för att bevara polisens operativa kapacitet på 2014 års nivå. Inrikesministeriet har ändå uppskattat att tillgången till bastjänster kommer att minska.

Kandidatens kommentar

Suomi tunnetaan maailmalla sisäisestä turvallisuudestaan ja puhtaasta luonnosta. Kummastakaan ei saa tinkiä.

3. Invandringen till Finland bör begränsas för att minska risken för terrorism.

I fjol tog Finland emot 3 651 asylsökande. Av dem beviljades 1 346 asyl. De flesta asylsökande kom från Irak, Somalien och Ryssland. Finland tog i fjol också emot 1 030 kvotflyktingar från Syrien, Demokratiska republiken Kongo och Sudan.

Kandidatens kommentar

Vain työperäistä maahanmuuttoa tulisi tarvittaessa lisätä.

4. Rysslands maktsfärspolitik är ett hot för Finland.

I Rysslands militärdoktrin definieras Nato som landets största säkerhetshot. Av Rysslands grannländer har Ukraina meddelat att man eftersträvar ett Natomedlemskap.

Kandidatens kommentar

Venäjä on aina ollut ja tulee olemaan uhka Suomelle. Tilannetta on seurattava aktiivisesti!

5. När det gäller nätövervakning är statens säkerhet viktigare än medborgarens inregritetsskydd.

En arbetsgrupp på Försvarsministeriet föreslår omfattande övervakning av nättrafiken för att avvärja hot mot den nationella säkerheten. Övervakningen skulle förutsätta att grundlagen ändras.

Kandidatens kommentar

Suomen viranomaisilla on liian suppea oikeus valvoa valtion turvallisuutta.

6. Finland bör delta i kampen mot IS med utbildning av den irakiska regeringens styrkor

Islamiska Staten (IS) är en sunniislamistisk terrorgrupp som har tagit kontrollen över stora delar av Syrien och Irak. Gruppen tillämpar en mycket strikt tolkning av islam och vill införa ett muslimskt kalifat. En USA-ledd allians försöker bekämpa IS.

Kandidatens kommentar

Suomen on pidettävä huoli, ettei terrorismin uhka maamme sisällä kasva.

 • Kandidatens svar
 • Partiets svar

4. Hälsa

1. Obotligt sjuka bör ha rätt till dödshjälp.

Det är tillåtet att ge assistans vid självmord men aktiv eutanasi är ett brott. Professor Jorma Palo var en känd förespråkare för eutanasi och det är också tidigare finansministern Iiro Viinanen, tidigare Europaparlamentarikern Esko Seppänen och president Sauli Niinistö. Kända motståndare är till exempel läkaren Pekka Reinikainen och arkiatern Risto Pelkonen.

Kandidatens kommentar

Vain perusteellisen harkinnan pohjalta.

2. Social- och hälsovården bör i första hand produceras som offentliga tjänster.

I den kommunala social- och hälsovården.arbetar omkring 265 000 personer. Privata hälsovårdstjänster och företagshälsovården kompletterar den kommunala servicen. De privata serviceproducenterna står för ungefär en fjärdedel av hälsovårdstjänsterna. Den senaste tiden har utläggningen av service på privata ökat.

Kandidatens kommentar

Julkiset palvelut ovat kaikkien saavutettavissa ja terveys- ja sosiaalipalvelut on ehdottomasti tuotettava jatkossakin ensisijaisesti julkisina palveluina!

3. Myndigheterna bör ha lägre tröskel för att ingripa i barnfamiljernas problem.

Situationen inom barnskyddet har diskuterats i offentligheten sedan våren 2012, då ett 8-årigt barn mördades i Helsingfors. Barnet var klient hos barnskyddet, som hade fått många anmälningar om henne. Omsorgsministern har konstaterat att tröskeln för att ge familjerna hjälp i tid är för hög och att det är problematiskt.

Kandidatens kommentar

Pahoinvointi perheissä kasvaa ja yhteiskunnan on puututtava ongelmiin ennen tilanteen kärjistymistä. Maailma ei enää ole niin kaunis, kuin se päällepäin näyttää.

4. Åldringarna och deras anhöriga bör påföras ett större ansvar för vårdkostnaderna.

Befolkningen åldras och kostnaderna för äldreomsorgen stiger. Professorn i civilrätt Urpo Kangas har föreslagit att vuxna barn kunde förpliktas att betala för till exempel vårdplats för sina föräldrar om deras pension inte räcker till. Så är det i flera länder i Europa.

Kandidatens kommentar

Vain jos taloudellinen asema sen mahdollistaa.

5. Medborgarnas rätt till hälsovård är viktigare än den kommunala självstyrelsen.

Enligt grundlagen är Finland indelat i kommuner vilkas förvaltning skall grunda sig på självstyrelse för kommunens invånare. Samtidigt skall det allmänna tillförsäkra var och en tillräckliga social-, hälsovårds- och sjukvårdstjänster.

Kandidatens kommentar

Itsehallinto ei ole mikään itseisarvo.

 • Kandidatens svar
 • Partiets svar

5. Framtid

1. Arbetet för att stävja klimatförändringen bör prioriteras fram om industrins konkurrenskraft.

Finlands mål på lång sikt är att minska utsläppen med minst 80 procent till år 2050. Finland försöker också avstå från kolkraft till år 2025. Klimatmålen definieras bland annat i den nya klimatlagen. http://217.71.145.20/TRIPviewer/show.asp?tunniste=RP+82/2014&base=errp&palvelin=www.eduskunta.fi&f=WORD&kieli=ru

Kandidatens kommentar

Ilmastonmuutoksen täysipainoisen hillintään tulee keskittyä sitten kun tekniikka ja taito on olemassa ilman, että se muodostaa kohtuutonta taakkaa Suomen kilpailukyvylle. Suomi toimii ajoittain liiankin nöyrästi ympäristöasioissa.

2. Genändrade livsmedel är trygga för människan och miljön.

Genetiskt modifierade organismer är till exempel växter vars arvsmassa och egenskaper har ändrats med genteknik. Genteknik används oftast i förädlingen av soja och majs. De förses med gener som gör dem resistenta mot vissa bekämpningsmedel eller som ger motståndskraft mot vissa skadeinsekters larver.

Kandidatens kommentar

Suomi ei tarvitse geenimuunneltua ruokaa. On siis tarpeetonta riskeerata puhtaat ja laadukkaat elintarvikkeemme geenimuuntelulla. Omavaraistalouden merkitystä ja perinteisiä -maanviljelys, -metsästys ja kalastustaitoja tulee ylläpitää.

3. Finland bör ta ett större ansvar för asylsökande som kommer till EU-området.

I fjol anlände 600 000 asylsökande till Europeiska unionen. Finlands andel av de asylsökande var 0,6 procent. Av unionens 28 medlemsländer tog sex emot nästan 80 procent av alla asylsökande. Över 2 500 personer drunknade eller försvann på Medelhavet då de försökte ta sig till Europa över havet i brist på lagliga flyktvägar.

Kandidatens kommentar

Suomen kiintiö on riittävä.

4. Tanken att hela Finland ska vara bebott är förlegad.

Under de drygt tio senaste åren har södra och mellersta Finland stått för den proportionellt sett största inflyttningen medan östra och norra Finland står för den största nettoförlusten. I dag koncentrerar sig befolkningsökningen så gott som helt till huvudstadsregionen.

Kandidatens kommentar

Suomen vahvuus on maantieteellisesti kattava väestöpohja. Haasteena on kuitenkin palveluiden tuottaminen myös harvaanasutuille alueille.

5. Storleken på elevgrupperna i grundskolan bör begränsas i lag till till exempel 20 elever.

Lagen definierar inte storleken på undervisningsgrupperna i allmänbildningen. Det betyder att skolklassernas storlek kan variera mycket från kommun till kommun. Sedan 2010 har Undervisnings- och kulturministeriet anvisat statligt specialstöd för att minska undervisningsgrupperna i grundutbildningen. I år minskar stödet emellertid jämfört med i fjol.

Kandidatens kommentar

Opetusryhmän kokoa ei voi yksiselitteisesti lailla rajata. Maantieteellinen sijainti ja alueelliset tarpeet tulee huomioida opetusryhmien oikeaa kokoa pohdittaessa.

 • Kandidatens svar
 • Partiets svar

7. Omröstningar

1. En folkomröstning bör ordnas om Finlands Natomedlemskap

Kandidatens kommentar

"Nato-kysymys" on Suomen maanpuolustuksen kannalta erittäin merkityksellinen.

Tällähetkellä Suomen kansa muodostaa Nato kantansa pääasiassa ainoastaan mediasta saatavasta uutisoinnista. Ennen kuin päätös Nato- jäsenyydestä tehdään, täytyy kaikki hyödyt ja haitat punnita erityisen tarkasti faktojen pohjalta.

Päätöstä ei voi, eikä kannata tehdä ns. "musta tuntuu" pohjalta. Mikäli kansanäänestykseen mennään, todella toivon kaikkien äänestäjien tutkivan asiaa perinpohjaisesti.

2. Ett principbeslut om ett nytt kärnkraftverk kan godkännas.

Kandidatens kommentar

Ydinvoima turvaa Suomen kilpailukyvyn, sekä omavaraisuuden energian suhteen. Ydinvoima on myös ympäristöystävällinen tapa tuottaa energiaa.

3. Inkomstskatten sänks jämnt i alla inkomstklasser för att stimulera ekonomin.

Kandidatens kommentar

Julkisentalouden kustannuskehitys on ollut nousava, eikä menoja voida kattaa tuloilla, mikäli veronalennuksiin ryhdytään. Helppo olisi luvata veronalennuksia, mutta millä menot rahoitetaan? Lisävelka on vastuutonta taloudenhoitoa.

4. Den förra riksdagens beslut att tillåta könsneutrala äktenskap rivs upp.

Kandidatens kommentar

Tasa-arvoinen avioliittolaki oli ehdottoman oikea ratkaisu.

5. Försäljning av svaga viner och starköl tillåts i livsmedelsaffärer.

Kandidatens kommentar

Mietojen viinien tuominen ruokakauppoihin tuskin lisäisi alkoholin kokonaiskulutusta. Päätös ohjaisi käyttöä "sivistyneempään" suuntaan.

6. Den obligatoriska skolsvenskan slopas.

Kandidatens kommentar

Ehdottomasti. Ruotsinkielen opiskelusta vapautuva opetuksen resurssi tulisi suunntata kokonaishyödyn vuoksi muiden ulkomaalaisten kielien opiskeluun.

 • Kandidatens svar
 • Partiets svar

8. Din region

1. Visumfrihet för ryssarna skulle göra mera skada än nytta.

Kandidatens kommentar

Viisumivapaus olisi järjetön ratkaisu joka mahdollistaisi esim. järjestäytyneen rikollisuuden siirtymisen rajan ylitse, Venäjältä Suomeen.

2. Det räcker med en stark yrkeshögskola och ett starkt universitet i Sydöstra Finland.

Kandidatens kommentar

Kaakkois-Suomi tarvitsee useampia laadukkaita oppilaitoksia. Oppilaitosten yhteistyötä tulee jatkossa entisestään lisätä.

3. Vikaren skyddas redan för mycket.

Kandidatens kommentar

Norppa on Saimaan ja Suomen symboli. Norppakannasta tulee pitää kiinni "kynsin ja hampain".

4. Dubbel räls från Luumäki till Imatra är viktigare än vägprojekten i Sydöstra Finland.

Kandidatens kommentar

VT 5 perusparannushanketta on jatkettava.

5. Staten borde stöda de små och medelstora företagen i Sydöstra Finland mer än storindustrin.

Kandidatens kommentar

Kaikenkokoisia yrityksiä tulee tukea tasapuolisesti.

6. JOKER: Vallöften är bindande.

Kandidatens kommentar

On edesvastuutonta luvata lisää palveluita ja veronalennuksia. Suomi on pärjännyt ja tulee pärjäämään! Hyviä miehiä ja vastuullisia ratkaisuja tarvitaan!!!

<< Tillbaka