Jorma Kaario

Valkompassen 2015 Sydöstra Finlands valkrets

Till Valkompassens första sida
 • Kandidatens svar
 • Partiets svar

1. Arbete

1. Det är alltför lätt att leva på socialbidrag i Finland

Syftet med den sociala tryggheten är att garantera alla människor en tillräcklig utkomst och omsorg i alla livssituationer. Den sociala tryggheten består av service och förmåner såsom barnbidrag, sjuk- och föräldrapenning, arbetslöshetsskydd och utkomststöd.

Kandidatens kommentar

Suurin ongelma tosin on se, että järjestelmä tietyissä tapauksissa rohkaisee elämään sosiaaliturvan varassa. Työnteon ja opiskelun pitäisi kannattaa aina.

2. Öppettiderna inom handeln och andra butiker bör avregleras.

Butikernas och andra affärers dagliga öppettider bestäms i lag. Affärer med en yta på mer än 100 kvm bör vara stängda under kyrkliga helger och första maj, självständighetsdagen, morsdagen och farsdagen. Regionförvaltningsverket kan bevilja undantag på ansökan.

Kandidatens kommentar

Sääntelyä voidaan purkaa, kunhan työntekijöiden työolot ja palkkaus pysyvät kohtuullisina.
Sunnuntaityö ja ilta/yötyö pitää olla kalliimpaa kuin arkityö. Se ohjaa markkinoita "inhimillisempiin" työaikoihin työntekijöille.

3. Finland bör gå över till en basinkomst som ersätter det nuvarande socialskyddets miniminivå.

Med basinkomst avses en penningsumma som utbetalas regelbundet för att garantera utkomst. Det finns många modeller men det gemensamma för dem är att basinkomsten vore ägnad att eliminera flitfällor eftersom det alltid skulle vara lönsamt att arbeta. Då inkomsterna stiger sjunker basinkomsten via beskattningen.

Kandidatens kommentar

Periaatteessa en kannata perustuloa. Ei ole viisasta maksaa täysin suoritteesta riippumatonta rahaa, mutta toisaalta nykysysteemin korvaajana voisi perustulo tulla kysymykseen, jos
a) byrokratiaa ja julkista hallintoa saadaan riittävästi supistettua, ja jos
b) malli on reilu ja taloudellisesti toteutettaissa.
Perustulo voi tosin tulla liian kalliiksi. En ole itse laskenut tarkasti.

4. Lagen bör garantera arbetstagaren en minimiarbetstid.

Så kallade nollavtal betyder att arbetstagaren inte vet på förhand hur många skift hen har under nästa arbetsschema. Antalet veckoarbetstimmar kan variera från noll till till exempel 40. Nollavtalen ger arbetsgivaren flexibilitet men lämnar arbetstagaren utan skydd.

Kandidatens kommentar

Myös aidosti osa-aikatyö pitää olla mahdollista.
0-tunti sopimukset ovat mielestäni ongelmallisia. Ainakaan tällaisen työsopimuksen purkaminen työntekijän taholta ei saa johtaa karenssiin työttömyysturvassa, mikäli työnantaja ei ole valmis sitoutumaan kohtuulliseen minimityöaikaan.

5. Tiden för utbetalning av arbetslöshetsskydd bör förkortas.

Den inkomstrelaterade dagpenningen utbetalas för 500 fulla arbetslöshetsdagar. Hur stor dagpenningen är beror på inkomsten. Vanligen är dagpenningen 50-70 procent av lönen. Den är skattepliktig inkomst.

Kandidatens kommentar

Kyllä, jos osa vapautuvista varoista ohjataan työttömyysturvan perustason nostoon sekä opiskelun ja työllistymisen tukemiseen.

 • Kandidatens svar
 • Partiets svar

2. Ekonomi

1. Finland skulle klara sig bättre utanför euron.

Euron är Europeiska Unionens gemensamma valuta, som togs i bruk som kontantvaluta den 1 februari 2002. I detta nu hör 19 EU-länder till Euroområdet. Euron är en flytande valuta. Den viktigaste mätaren på värdet är förhållandet till USD.

Kandidatens kommentar

Voisi olla näin tai sitten Suomi pärjäisi huonommin euron ulkopuolella. Riippuu niin monesta muusta asiasta.

2. Skatten på livsmedel kan höjas.

Den allmänna mervärdesskattesatsen är 24 %. Mervärdesskatten på restaurang- och måltidstjänster och på livsmedel är 14 % och på kultur 10 %. På Finansministeriet har det varit aktuellt med en mervärdesskattereform som förenhetligar alla skattesatser. Då skulle den högsta skattesatsen sjunka och i motsvarande grad stiga för till exempel livsmedel.

Kandidatens kommentar

Jokainen ihminen tarvitsee ruokaa. Tässä valtio voi tulla verotuksessa vastaan.

3. Statens och kommunernas ekonomi bör i första hand balanseras genom att skära ner utgifterna.

Den offentliga skuldens förhållande till bruttoproduktionen håller på att överskrida 60 procent. Finland hotas av överskuldsättning, då den arbetsföra befolkningen inte klarar av att finansiera det allt större behovet av offentlig service. Det här hotet kallas för hållbarhetsunderskott.

Kandidatens kommentar

Minua häiritsee sana ensisijaisesti. Menojen leikkauksia on tehtävä, mutta se ei pelkästään riitä. Menoleikkausten pitäisi keskittyä rakenteiden muuttamiseen.

4. Barnbidraget bör höjas och beskattas.

Det skattefria barnbidraget är i år 95,75-174,27 euro i månaden, beroende på antalet barn. Ensamförsörjartillägget är 48,55 euro per barn och månad. Om barnbidraget höjs och beskattas har det en inkomstutjämnande effekt.

Kandidatens kommentar

Säilyttäisin systeemin ennallaan. Verotus on mielestäni parempi tapa "leikata" rikkaampien lapsilisistä kuin tarveharkinta.

5. Finland har inte råd med social- och hälsovårdstjänster i nuvarande omfattning.

Den kommunala social- och hälsovården kostar nästan 20 miljarder euro i året. Hållbarhetsunderskottet i den offentliga ekonomin och förändringen i befolkningsstrukturen betyder att såväl servicestrukturer som verksamhetssätten inom social- och hälsovården måste reformeras.

Kandidatens kommentar

Muutoksia on tehtävä, joistakin eduista on luovuttava ja jäljelle jäävät palvelut pyrittävä toteuttamaan kokonaisuutena edullisemmin, mutta kuitenkin tasapuolisesti.

 • Kandidatens svar
 • Partiets svar

3. Säkerhet

1. Ett Natomedlemskap skulle stärka Finlands säkerhetspolitiska ställning.

Nato är en försvarsallians med 28 medlemsländer. Dess viktigaste uppgift är att garantera medlemmarnas säkerhet. Varje medlemsland är skyldigt att hjälpa ett annat medlemsland som utsätts för angrepp. Nato har ett partnerskapsnät och genomför krishanteringsoperationer, där också Finland deltar. Enligt nuvarande regeringsprogram bevarar Finland möjligheten att söka Natomedlemskap.

Kandidatens kommentar

Ainakin suoraa sotilaallista uhkaa vastaan.
Tosin NATO-jäsenyys heikentäisi tilannetta esim. terrorismin suhteen.

2. Det behövs flera poliser i Finland.

Antalet poliser uppskattas i år till 7500, vilket är cirka 50 poliser fler än i fjol. Riksdagen har ansett att de anslag som finns i statsbudgeten räcker för att bevara polisens operativa kapacitet på 2014 års nivå. Inrikesministeriet har ändå uppskattat att tillgången till bastjänster kommer att minska.

Kandidatens kommentar

Poliiseilla pitää olla aikaa huolehtia kansalaisten perusturvallisuudesta. Nyt näin ei oikein ole.
Poliisilta pitäisi poistaa tehtäviä, kuten alkoholin vaikutuksen alaisista huolehtiminen. Tämä kuuluisi sosiaali- ja terveydenhuollolle.
Myös joitakin lupa-asioita voisi siirtää vielä pois.
Turhiin (myös poliitikkojen tekemiin) rikosilmoituksiin kuluu poliisilla tarpeettomasti voimavaroja.

3. Invandringen till Finland bör begränsas för att minska risken för terrorism.

I fjol tog Finland emot 3 651 asylsökande. Av dem beviljades 1 346 asyl. De flesta asylsökande kom från Irak, Somalien och Ryssland. Finland tog i fjol också emot 1 030 kvotflyktingar från Syrien, Demokratiska republiken Kongo och Sudan.

Kandidatens kommentar

Ei mielestäni ratkaise oleellisesti terrorismiin liittyviä ongelmia. Suurin osa maahanmuutosta on hyväksyttävää ja toivottavaa.

4. Rysslands maktsfärspolitik är ett hot för Finland.

I Rysslands militärdoktrin definieras Nato som landets största säkerhetshot. Av Rysslands grannländer har Ukraina meddelat att man eftersträvar ett Natomedlemskap.

Kandidatens kommentar

Ei suurvallalla ole oikeutta pitää jotakin aluetta omana etupiirinään. Oma alue saa riittää!

5. När det gäller nätövervakning är statens säkerhet viktigare än medborgarens inregritetsskydd.

En arbetsgrupp på Försvarsministeriet föreslår omfattande övervakning av nättrafiken för att avvärja hot mot den nationella säkerheten. Övervakningen skulle förutsätta att grundlagen ändras.

Kandidatens kommentar

Asiassa on puolensa ja puolensa. Valitsin nyt lievästi valtion turvallisuuden, vaikka olisin voinut valita myös yksityisyyden suojan.
Hyvää tarkoittavilla valvontajärjestelmillä on taipumus tässä pahassa maailmassa kääntyä lopulta kansalaisia vastaan.
Jos verkkovalvontaan annetaan viranomaisille lisää oikeuksia, tulee sisäisen valvonnan parantua nykyisestä.

6. Finland bör delta i kampen mot IS med utbildning av den irakiska regeringens styrkor

Islamiska Staten (IS) är en sunniislamistisk terrorgrupp som har tagit kontrollen över stora delar av Syrien och Irak. Gruppen tillämpar en mycket strikt tolkning av islam och vill införa ett muslimskt kalifat. En USA-ledd allians försöker bekämpa IS.

Kandidatens kommentar

En usko tämän ratkaisevan ongelmaa. En sinällään vastusta Irakin hallituksen joukkojen kouluttamista, mutta en kyllä nyt käyttäisi siihen Suomen rahoja.

 • Kandidatens svar
 • Partiets svar

4. Hälsa

1. Obotligt sjuka bör ha rätt till dödshjälp.

Det är tillåtet att ge assistans vid självmord men aktiv eutanasi är ett brott. Professor Jorma Palo var en känd förespråkare för eutanasi och det är också tidigare finansministern Iiro Viinanen, tidigare Europaparlamentarikern Esko Seppänen och president Sauli Niinistö. Kända motståndare är till exempel läkaren Pekka Reinikainen och arkiatern Risto Pelkonen.

Kandidatens kommentar

Parantumattomasti sairaalla tulee olla oikeus kieltäytyä aktiivisista hoitotoimenpiteistä ja täten "jouduttaa" kuolemaa. Jos tätä kutsutaan passiiviseksi kuoleman avustamiseksi, niin sen hyväksyn.
En ole valmis hyväksymään toimenpiteitä, jotka aktiivisesti edistävät potilaan kuolemaa. Tässä minulla menee raja.
Voimakkaat kipulääkkeet hyväksyn ja pienellä varauksella ehkä jopa huumeiden kaltaiset.

2. Social- och hälsovården bör i första hand produceras som offentliga tjänster.

I den kommunala social- och hälsovården.arbetar omkring 265 000 personer. Privata hälsovårdstjänster och företagshälsovården kompletterar den kommunala servicen. De privata serviceproducenterna står för ungefär en fjärdedel av hälsovårdstjänsterna. Den senaste tiden har utläggningen av service på privata ökat.

Kandidatens kommentar

Myös julkisina palveluina ja ehkäpä keskimäärin kokomaassa ensijaisesti julkisina, mutta paikallista vaihtelua pitää sallia. Julkista valvontaa tarvitaan, erityisesti silloin, kun maksajana on yhteiskunta.

3. Myndigheterna bör ha lägre tröskel för att ingripa i barnfamiljernas problem.

Situationen inom barnskyddet har diskuterats i offentligheten sedan våren 2012, då ett 8-årigt barn mördades i Helsingfors. Barnet var klient hos barnskyddet, som hade fått många anmälningar om henne. Omsorgsministern har konstaterat att tröskeln för att ge familjerna hjälp i tid är för hög och att det är problematiskt.

Kandidatens kommentar

Joissakin yksittåistapauksissa ehkä, mutta noin periaatteessa viranomaisten tulee välttää kansalaisten asioihin puuttumista. Viranomaisten tulisi tukea, auttaa ja palvella ja vasta ääritilanteessa puuttua.

4. Åldringarna och deras anhöriga bör påföras ett större ansvar för vårdkostnaderna.

Befolkningen åldras och kostnaderna för äldreomsorgen stiger. Professorn i civilrätt Urpo Kangas har föreslagit att vuxna barn kunde förpliktas att betala för till exempel vårdplats för sina föräldrar om deras pension inte räcker till. Så är det i flera länder i Europa.

Kandidatens kommentar

Omaisten vastuuta HOIDOSTA ehkä voisi jotenkin lisätä, mutta ei kategorisesti vastuuta hoitokustannuksista.

5. Medborgarnas rätt till hälsovård är viktigare än den kommunala självstyrelsen.

Enligt grundlagen är Finland indelat i kommuner vilkas förvaltning skall grunda sig på självstyrelse för kommunens invånare. Samtidigt skall det allmänna tillförsäkra var och en tillräckliga social-, hälsovårds- och sjukvårdstjänster.

Kandidatens kommentar

Kansalaisillahan on oikeus terveyspalveluihin! Ei näitä asioita tarvitse laittaa vastakkain.
Kysymys SOTE-uudistuksessa on siitä, MITEN palvelut hoidetaan ja rahoitetaan. Tästä tulee neuvotella myös itsenäisten kuntien kanssa.

 • Kandidatens svar
 • Partiets svar

5. Framtid

1. Arbetet för att stävja klimatförändringen bör prioriteras fram om industrins konkurrenskraft.

Finlands mål på lång sikt är att minska utsläppen med minst 80 procent till år 2050. Finland försöker också avstå från kolkraft till år 2025. Klimatmålen definieras bland annat i den nya klimatlagen. http://217.71.145.20/TRIPviewer/show.asp?tunniste=RP+82/2014&base=errp&palvelin=www.eduskunta.fi&f=WORD&kieli=ru

Kandidatens kommentar

Teollisuudella ei ole oikeutta pilata ja saastuttaa ympäristöä. Teollisuudelta voidaan edellyttää nykytietämyksen mukaisesti luontoa ja maapalloa säästäviä ratkaisuja, mutta en oikein usko niihin keinoihin, joilla ns. ilmastonmuutosta pyritään hillitsemään. Siksi näin jyrkkä mielipide.

2. Genändrade livsmedel är trygga för människan och miljön.

Genetiskt modifierade organismer är till exempel växter vars arvsmassa och egenskaper har ändrats med genteknik. Genteknik används oftast i förädlingen av soja och majs. De förses med gener som gör dem resistenta mot vissa bekämpningsmedel eller som ger motståndskraft mot vissa skadeinsekters larver.

Kandidatens kommentar

En tiedä, onko turvallista. En halua lähteä geenimuunnellun ruuan tielle. Liian riskialtista.
(Tulevaisuus voi osoittaa, että olin väärässä ;-)

3. Finland bör ta ett större ansvar för asylsökande som kommer till EU-området.

I fjol anlände 600 000 asylsökande till Europeiska unionen. Finlands andel av de asylsökande var 0,6 procent. Av unionens 28 medlemsländer tog sex emot nästan 80 procent av alla asylsökande. Över 2 500 personer drunknade eller försvann på Medelhavet då de försökte ta sig till Europa över havet i brist på lagliga flyktvägar.

Kandidatens kommentar

Hoidamme oman osuutemme, kyllä.
Mielestäni Suomi on ottanut vastuuta riittävästi.

4. Tanken att hela Finland ska vara bebott är förlegad.

Under de drygt tio senaste åren har södra och mellersta Finland stått för den proportionellt sett största inflyttningen medan östra och norra Finland står för den största nettoförlusten. I dag koncentrerar sig befolkningsökningen så gott som helt till huvudstadsregionen.

Kandidatens kommentar

Eihän meillä ole enää hevoskuskejakaan.
Esim. jonkin kaivoksen sulkeminen saattaa aivan luonnollisella tavalla johtaa jonkin alueen autioitumiseen. Ei tällaisia tuulimyllyjä vastaan kannata taistella.
Toisaalta monista syistä on viisasta harrastaa sellaista politiikkaa, että ympäri Suomea säilyy elinkelpoisia ja elinvoimaisia alueita.

5. Storleken på elevgrupperna i grundskolan bör begränsas i lag till till exempel 20 elever.

Lagen definierar inte storleken på undervisningsgrupperna i allmänbildningen. Det betyder att skolklassernas storlek kan variera mycket från kommun till kommun. Sedan 2010 har Undervisnings- och kulturministeriet anvisat statligt specialstöd för att minska undervisningsgrupperna i grundutbildningen. I år minskar stödet emellertid jämfört med i fjol.

Kandidatens kommentar

Lakien avulla asioiden rajoittaminen tuo aina mukanaan tarpeetonta asioiden hoitamisen jäykistymistä.
Opetusryhmien koko pitäisi pitää kohtuullisena ensisijaisesti muilla keinoilla.

 • Kandidatens svar
 • Partiets svar

7. Omröstningar

1. En folkomröstning bör ordnas om Finlands Natomedlemskap

Kandidatens kommentar

Kansa maksaa viimekädessä kulut, sotii sodat ja kärsii päätöksen seurauksista. Kansa päättäköön!
Jos kumpikaan näkökanta ei saa selkeää enemmistöä, silloin eduskunta, hallitus ja presidentti tehköön hyvän ratkaisun asiassa.

2. Ett principbeslut om ett nytt kärnkraftverk kan godkännas.

Kandidatens kommentar

Ensisijaisesti Loviisan yksiköiden uusiminen.
Aivan uuden toimijan tapauksessa ei.

3. Inkomstskatten sänks jämnt i alla inkomstklasser för att stimulera ekonomin.

Kandidatens kommentar

En pidä tätä nyt mahdollisena.
Periaatteessa kannatan ajatusta. Olisi hienoa, jos verotusta voitaisiin keventää. Se tosin edellyttää monia yhteiskunnan maksutaakkaa keventäviä päätöksiä.

4. Den förra riksdagens beslut att tillåta könsneutrala äktenskap rivs upp.

Kandidatens kommentar

Tämä on ollut minun ja puolueeni linja kaiken aikaa.
En lähtisi aktiivisesti ajamaan tällaista äänestystä, mutta jos laajalla rintamalla tällainen esitys halutaan tehdä, olen mukana.

5. Försäljning av svaga viner och starköl tillåts i livsmedelsaffärer.

Kandidatens kommentar

Jos samalla edellytetään ruokakaupoilta aukotonta valvontaa esim. K18 alueita, joilla on jatkuva henkilövalvonta. Jos ruokakaupat ovat valmiita taloudellisesti satsamaan tähän, asia käy minulla.
Nykyisen kaltaista oikeasti suhteellisen heikosti valvottua myyntiä en kannata. ALKO siinä tapauksessa hoitakoon.
(Tässä taidan olla vastaan puolueeni yleistä linjaa.)

6. Den obligatoriska skolsvenskan slopas.

Kandidatens kommentar

Tarkoitatte varmaankin toisen kotimaisen kielen?
Pelkän ruotsin muuttamista vapaaehtoiseksi en kannata.
Kyllä, JOS kouluja velvoitetaan tarjoamaan 2. kotimaisen kielen opetusta, ja JOS eri kouluasteilla pääsääntöisesti vaaditaan kaksi vierasta kieltä.

 • Kandidatens svar
 • Partiets svar

8. Din region

1. Visumfrihet för ryssarna skulle göra mera skada än nytta.

Kandidatens kommentar

Viisumivapaus pahentaisi rikollisuusongelmia.
Matkailusta saatava hyöty on tuskin niin iso, että se millään tavalla kompensoisi haittoja.

2. Det räcker med en stark yrkeshögskola och ett starkt universitet i Sydöstra Finland.

Kandidatens kommentar

Kyllä tänne kaksi ammattikorkeakoulua mahtuu.
Käsittääkseni yliopistolla ja ammattikorkeakoululla on hyvää yhteistyötä Lappeenrannassa.

3. Vikaren skyddas redan för mycket.

Kandidatens kommentar

Suojella pitää. En tiedä, suojellaanko liikaa.

4. Dubbel räls från Luumäki till Imatra är viktigare än vägprojekten i Sydöstra Finland.

Kandidatens kommentar

Tämä vaikuttaa tärkeältä hankkeelta. Rahat eivät riitä kaikkeen, joten tiehankkeet joutunevat hiukan odottelemaan.

5. Staten borde stöda de små och medelstora företagen i Sydöstra Finland mer än storindustrin.

Kandidatens kommentar

Periaatteessa näin. En tosin oikein tiedä, miten tilanne on tällä hetkellä.

6. JOKER: Vallöften är bindande.

Kandidatens kommentar

Lupaukset tulisi laatia niin, että niistä on edes teoriassa mahdollista pitää kiinni.
Suomalaisia on yli 5 miljoonaa, kansanedustajia 200 ja eduskuntapuolueitakin tällä hetkellä 8.
Päätöksiä pitää pystyä tekemään. Kukaan ei voi saada kaikki toiveitaan läpi.
Joskus on pakko luopua jopa lupauksesta, että saadaan tehtyä edes jonkinlainen järkevä päätös.

<< Tillbaka