Johanna Törmänen

Valkompassen 2015 Tavastlands valkrets

Till Valkompassens första sida
 • Kandidatens svar
 • Partiets svar

1. Arbete

1. Det är alltför lätt att leva på socialbidrag i Finland

Syftet med den sociala tryggheten är att garantera alla människor en tillräcklig utkomst och omsorg i alla livssituationer. Den sociala tryggheten består av service och förmåner såsom barnbidrag, sjuk- och föräldrapenning, arbetslöshetsskydd och utkomststöd.

Kandidatens kommentar

Sosiaaliturva on surkea, mutta helpompi on jättäytyä sen varaan, kuin läpikäydä työnhakuruljanssi pätkätöiden luvatussa maassa karensseineen kaikkineen.

2. Öppettiderna inom handeln och andra butiker bör avregleras.

Butikernas och andra affärers dagliga öppettider bestäms i lag. Affärer med en yta på mer än 100 kvm bör vara stängda under kyrkliga helger och första maj, självständighetsdagen, morsdagen och farsdagen. Regionförvaltningsverket kan bevilja undantag på ansökan.

Kandidatens kommentar

Aukioloaikoja pidentämällä saadaan lisää työpaikkoja. Myöskin työntekijöiden/yrittäjien on helpompi asettaa työaikansa itselleen sopivaksi. Asiakaspalvelu ulottuu myös aukioloon.

3. Finland bör gå över till en basinkomst som ersätter det nuvarande socialskyddets miniminivå.

Med basinkomst avses en penningsumma som utbetalas regelbundet för att garantera utkomst. Det finns många modeller men det gemensamma för dem är att basinkomsten vore ägnad att eliminera flitfällor eftersom det alltid skulle vara lönsamt att arbeta. Då inkomsterna stiger sjunker basinkomsten via beskattningen.

Kandidatens kommentar

Ansiotulo-, tai siihen verrattava järjestelmä on pakollinen perustoimeentulon takaamiseksi.

4. Lagen bör garantera arbetstagaren en minimiarbetstid.

Så kallade nollavtal betyder att arbetstagaren inte vet på förhand hur många skift hen har under nästa arbetsschema. Antalet veckoarbetstimmar kan variera från noll till till exempel 40. Nollavtalen ger arbetsgivaren flexibilitet men lämnar arbetstagaren utan skydd.

Kandidatens kommentar

Kyse ei ole ajasta, vaan palkasta, jotka ovat yleensä sidoksissa toisiinsa. Minimipalkka pitäisi olla. Monissa maissa minimipalkka onkin kirjattu lakiin.

5. Tiden för utbetalning av arbetslöshetsskydd bör förkortas.

Den inkomstrelaterade dagpenningen utbetalas för 500 fulla arbetslöshetsdagar. Hur stor dagpenningen är beror på inkomsten. Vanligen är dagpenningen 50-70 procent av lönen. Den är skattepliktig inkomst.

Kandidatens kommentar

Ansiotulojärjestelmä olisi vastaus tähänkin; pitäisi keskittyä työpaikkojen lisäämiseen tällaisen työttömyysturvakikkailun sijaan.

 • Kandidatens svar
 • Partiets svar

2. Ekonomi

1. Finland skulle klara sig bättre utanför euron.

Euron är Europeiska Unionens gemensamma valuta, som togs i bruk som kontantvaluta den 1 februari 2002. I detta nu hör 19 EU-länder till Euroområdet. Euron är en flytande valuta. Den viktigaste mätaren på värdet är förhållandet till USD.

Kandidatens kommentar

Ajatuksena yhteisvaluutta on loistava, se helpottaa monia asioita.
Mutta kuten käytäntö on osoittanut, euro ei toimi jäsenmaiden eri taloustilanteiden vuoksi.

2. Skatten på livsmedel kan höjas.

Den allmänna mervärdesskattesatsen är 24 %. Mervärdesskatten på restaurang- och måltidstjänster och på livsmedel är 14 % och på kultur 10 %. På Finansministeriet har det varit aktuellt med en mervärdesskattereform som förenhetligar alla skattesatser. Då skulle den högsta skattesatsen sjunka och i motsvarande grad stiga för till exempel livsmedel.

Kandidatens kommentar

Ruoan verotus on nyt jo liian korkea.

3. Statens och kommunernas ekonomi bör i första hand balanseras genom att skära ner utgifterna.

Den offentliga skuldens förhållande till bruttoproduktionen håller på att överskrida 60 procent. Finland hotas av överskuldsättning, då den arbetsföra befolkningen inte klarar av att finansiera det allt större behovet av offentlig service. Det här hotet kallas för hållbarhetsunderskott.

Kandidatens kommentar

Menoja ei voida leikata, ainakaan palveluista ei ole enää vara tinkiä; päin vastoin.
Sitä vastoin turhia menoja löytyy kyllä yhä vielä, niistä voi leikata.
Tasapainotuskeinot löytyy muualta.

4. Barnbidraget bör höjas och beskattas.

Det skattefria barnbidraget är i år 95,75-174,27 euro i månaden, beroende på antalet barn. Ensamförsörjartillägget är 48,55 euro per barn och månad. Om barnbidraget höjs och beskattas har det en inkomstutjämnande effekt.

Kandidatens kommentar

Lapsilisiä on korotettava, muttei verotettava.
Lapsiin ja nuoriin panostaminen maksaa itsensä takaisin.

5. Finland har inte råd med social- och hälsovårdstjänster i nuvarande omfattning.

Den kommunala social- och hälsovården kostar nästan 20 miljarder euro i året. Hållbarhetsunderskottet i den offentliga ekonomin och förändringen i befolkningsstrukturen betyder att såväl servicestrukturer som verksamhetssätten inom social- och hälsovården måste reformeras.

Kandidatens kommentar

Koko systeemi on vääränlainen, siinä vika.
Nykyinen palvelujärjestelmä ylläpitää ongelmia, ei poista niitä - saati ehkäise.

Aiemmin esim. hampaan reikä paikattiin ensimmäisellä käynnillä. Ja siinä sivussa toinenkin, jos aikaa jäi. Nykyään laitetaan lääkepaikka, ja varataan toinen aika paikkaukselle, ja vielä suuhygienistillekin. Resurssien tuhlausta.

 • Kandidatens svar
 • Partiets svar

3. Säkerhet

1. Ett Natomedlemskap skulle stärka Finlands säkerhetspolitiska ställning.

Nato är en försvarsallians med 28 medlemsländer. Dess viktigaste uppgift är att garantera medlemmarnas säkerhet. Varje medlemsland är skyldigt att hjälpa ett annat medlemsland som utsätts för angrepp. Nato har ett partnerskapsnät och genomför krishanteringsoperationer, där också Finland deltar. Enligt nuvarande regeringsprogram bevarar Finland möjligheten att söka Natomedlemskap.

Kandidatens kommentar

Naton jäsenmaana Suomi olisi puskurina Venäjälle; ei mitään halua kynnysmatoksi kumpaankaan suuntaan.
Suomen tulisi panostaa itsenäiseen maanpuolustukseen sen verran kuin on mielekästä; pitäisi keskittyä rauhan ylläpitoon.

Sitova kansanäänestys Nato-asiasta olisi paikallaan.

2. Det behövs flera poliser i Finland.

Antalet poliser uppskattas i år till 7500, vilket är cirka 50 poliser fler än i fjol. Riksdagen har ansett att de anslag som finns i statsbudgeten räcker för att bevara polisens operativa kapacitet på 2014 års nivå. Inrikesministeriet har ändå uppskattat att tillgången till bastjänster kommer att minska.

Kandidatens kommentar

Ei ainakaan vähentää.
Jonkin verran voisi lisätäkin, ihan perusturvallisuuden valvonta- ja ylläpitotehtäviin.

3. Invandringen till Finland bör begränsas för att minska risken för terrorism.

I fjol tog Finland emot 3 651 asylsökande. Av dem beviljades 1 346 asyl. De flesta asylsökande kom från Irak, Somalien och Ryssland. Finland tog i fjol också emot 1 030 kvotflyktingar från Syrien, Demokratiska republiken Kongo och Sudan.

Kandidatens kommentar

Rikostaustan omaavia ei tarvitse ottaa vastaan; myöskin mahdolliset kytkökset järjestäytyneeseen rikollisuuteen pitäisi voida selvittää.

4. Rysslands maktsfärspolitik är ett hot för Finland.

I Rysslands militärdoktrin definieras Nato som landets största säkerhetshot. Av Rysslands grannländer har Ukraina meddelat att man eftersträvar ett Natomedlemskap.

Kandidatens kommentar

Venäjän liikkeitä on vaikea arvioida.

5. När det gäller nätövervakning är statens säkerhet viktigare än medborgarens inregritetsskydd.

En arbetsgrupp på Försvarsministeriet föreslår omfattande övervakning av nättrafiken för att avvärja hot mot den nationella säkerheten. Övervakningen skulle förutsätta att grundlagen ändras.

6. Finland bör delta i kampen mot IS med utbildning av den irakiska regeringens styrkor

Islamiska Staten (IS) är en sunniislamistisk terrorgrupp som har tagit kontrollen över stora delar av Syrien och Irak. Gruppen tillämpar en mycket strikt tolkning av islam och vill införa ett muslimskt kalifat. En USA-ledd allians försöker bekämpa IS.

Kandidatens kommentar

Suomen pitäisi mahdollisuuksien mukaan pysyä irti sodista, mutta jos ei vaihtoehtoa ole.

 • Kandidatens svar
 • Partiets svar

4. Hälsa

1. Obotligt sjuka bör ha rätt till dödshjälp.

Det är tillåtet att ge assistans vid självmord men aktiv eutanasi är ett brott. Professor Jorma Palo var en känd förespråkare för eutanasi och det är också tidigare finansministern Iiro Viinanen, tidigare Europaparlamentarikern Esko Seppänen och president Sauli Niinistö. Kända motståndare är till exempel läkaren Pekka Reinikainen och arkiatern Risto Pelkonen.

Kandidatens kommentar

Kunhan varmistetaan, ettei väärinkäytöksiä tapahdu.

2. Social- och hälsovården bör i första hand produceras som offentliga tjänster.

I den kommunala social- och hälsovården.arbetar omkring 265 000 personer. Privata hälsovårdstjänster och företagshälsovården kompletterar den kommunala servicen. De privata serviceproducenterna står för ungefär en fjärdedel av hälsovårdstjänsterna. Den senaste tiden har utläggningen av service på privata ökat.

3. Myndigheterna bör ha lägre tröskel för att ingripa i barnfamiljernas problem.

Situationen inom barnskyddet har diskuterats i offentligheten sedan våren 2012, då ett 8-årigt barn mördades i Helsingfors. Barnet var klient hos barnskyddet, som hade fått många anmälningar om henne. Omsorgsministern har konstaterat att tröskeln för att ge familjerna hjälp i tid är för hög och att det är problematiskt.

Kandidatens kommentar

Järjestelmä pitäisi kääntää niin, että apua saa helpommin ja asianmukaisesti.
Lastensuojelulain muuttamiseksi on kansalaisaloite 1009.

4. Åldringarna och deras anhöriga bör påföras ett större ansvar för vårdkostnaderna.

Befolkningen åldras och kostnaderna för äldreomsorgen stiger. Professorn i civilrätt Urpo Kangas har föreslagit att vuxna barn kunde förpliktas att betala för till exempel vårdplats för sina föräldrar om deras pension inte räcker till. Så är det i flera länder i Europa.

Kandidatens kommentar

Harvalla vanhuksella on varaa sellaiseen. Saati heidän omaisillaan. Moni nykyinen eläkeläinen avustaa jälkipolveaan/sukulaisiaan vähistä varoistaan.

5. Medborgarnas rätt till hälsovård är viktigare än den kommunala självstyrelsen.

Enligt grundlagen är Finland indelat i kommuner vilkas förvaltning skall grunda sig på självstyrelse för kommunens invånare. Samtidigt skall det allmänna tillförsäkra var och en tillräckliga social-, hälsovårds- och sjukvårdstjänster.

Kandidatens kommentar

Kansalaisten oikeuksia ei saa polkea.

 • Kandidatens svar
 • Partiets svar

5. Framtid

1. Arbetet för att stävja klimatförändringen bör prioriteras fram om industrins konkurrenskraft.

Finlands mål på lång sikt är att minska utsläppen med minst 80 procent till år 2050. Finland försöker också avstå från kolkraft till år 2025. Klimatmålen definieras bland annat i den nya klimatlagen. http://217.71.145.20/TRIPviewer/show.asp?tunniste=RP+82/2014&base=errp&palvelin=www.eduskunta.fi&f=WORD&kieli=ru

Kandidatens kommentar

Ympäristöasiat pitää asettaa edelle, meillä on vain tämä yksi maapallo.
Joitain yksittäisiä asioita kuitenkin on, joissa on tehtävä poikkeus.

2. Genändrade livsmedel är trygga för människan och miljön.

Genetiskt modifierade organismer är till exempel växter vars arvsmassa och egenskaper har ändrats med genteknik. Genteknik används oftast i förädlingen av soja och majs. De förses med gener som gör dem resistenta mot vissa bekämpningsmedel eller som ger motståndskraft mot vissa skadeinsekters larver.

Kandidatens kommentar

Ravinto tulisi pitää mahdollisimman puhtaana ja luonnonmukaisena.

3. Finland bör ta ett större ansvar för asylsökande som kommer till EU-området.

I fjol anlände 600 000 asylsökande till Europeiska unionen. Finlands andel av de asylsökande var 0,6 procent. Av unionens 28 medlemsländer tog sex emot nästan 80 procent av alla asylsökande. Över 2 500 personer drunknade eller försvann på Medelhavet då de försökte ta sig till Europa över havet i brist på lagliga flyktvägar.

Kandidatens kommentar

Nykytilanteessa resurssit ei riitä enempään; ensin pitää keskittyä saamaan Suomen ja suomalaisten asiat kuntoon.

4. Tanken att hela Finland ska vara bebott är förlegad.

Under de drygt tio senaste åren har södra och mellersta Finland stått för den proportionellt sett största inflyttningen medan östra och norra Finland står för den största nettoförlusten. I dag koncentrerar sig befolkningsökningen så gott som helt till huvudstadsregionen.

Kandidatens kommentar

Haja-asutusalueilla on paljon asuinkelpoisia rakennuksia; niiden jättäminen autioitumaan on haaskausta. Vastaavasti pienemmissä palveluyksiköissä kaikki peruspalvelut (opetus, sote jne.) ovat tutkitusti laadukkaammin ja yksilöllisemmin toteutettavissa.

5. Storleken på elevgrupperna i grundskolan bör begränsas i lag till till exempel 20 elever.

Lagen definierar inte storleken på undervisningsgrupperna i allmänbildningen. Det betyder att skolklassernas storlek kan variera mycket från kommun till kommun. Sedan 2010 har Undervisnings- och kulturministeriet anvisat statligt specialstöd för att minska undervisningsgrupperna i grundutbildningen. I år minskar stödet emellertid jämfört med i fjol.

Kandidatens kommentar

Opetuksen laadun ja koululaisten hyvinvoinnin parantamiseksi.

 • Kandidatens svar
 • Partiets svar

7. Omröstningar

1. En folkomröstning bör ordnas om Finlands Natomedlemskap

Kandidatens kommentar

Suoran demokratian mukaan kaikessa päätöksenteossa tulisi käyttää kansan- tai kuntalaisäänestyksiä.

2. Ett principbeslut om ett nytt kärnkraftverk kan godkännas.

Kandidatens kommentar

Ydinvoimaa tulee vastustaa, aina.

Katastrofin riski on olemassa, vaikka kaikki varotoimet olisi tehty.

3. Inkomstskatten sänks jämnt i alla inkomstklasser för att stimulera ekonomin.

Kandidatens kommentar

Oletetaan, että äänestystilanne on nykytilanne. Tuloveron alennus ei ole oikea ratkaisu, koska seuraava liike olisi julkisten palveluiden leikkaaminen verotulojen puutteessa.

4. Den förra riksdagens beslut att tillåta könsneutrala äktenskap rivs upp.

5. Försäljning av svaga viner och starköl tillåts i livsmedelsaffärer.

Kandidatens kommentar

Moni ostaa nykyisellään vain keskiolutta tai siideriä, koska viinejä ei ole tarjolla. Ei sen takia tule lähdettyä Alkoon.
Tällainen ratkaisu olisi kuluttajaystävällinen, ja lisäisi myös viinien myyntiä.
Ei niin paljon, että sillä olisi kansanterveydellisiä vaikutuksia.

6. Den obligatoriska skolsvenskan slopas.

Kandidatens kommentar

Pakkoasetelma harvoin poikii hyvää.
Toisekseen monet muut kielet ovat nykymaailmassa tärkeämpiä.

 • Kandidatens svar
 • Partiets svar

8. Din region

1. Då Egentliga Tavastland och Päijänne-Tavastland går skilda vägar i vårdreformen betyder det att också annat samarbete mellan landskapen faller.

Kandidatens kommentar

Jos näin kävisi, se olisi päättäjien tietoinen valinta.

2. En allt större del av bibliotekens service bör bli avgiftsbelagd.

Kandidatens kommentar

Kirjastopalvelut perustuvat alunperin maksuttomuuteen; lainataan, ei vuokrata tai osteta.

3. Av statens vägprojekt i Tavastland bör Lahtis södra ringväg prioriteras fram om förbättringen av riksväg 10 och 12.

Kandidatens kommentar

Jo olemassa olevia teitä ei pidä päästää rappeutumaan uusien kustannuksella. Huonoon kuntoon päässeiden teiden kunnostaminen tulee suhteessa kalliimmaksi.

4. I framtiden bör statliga funktioner utlokaliseras mer till Lahtisregionen än till Tavastehusregionen.

Kandidatens kommentar

Riippuu, mitä näillä valtion toiminnoilla tarkoitetaan; jokainen pitää käsitellä tapauskohtaisesti.

5. Finansieringen av trafikleder bör förskjutas från järnvägstrafiken till vägunderhållet.

Kandidatens kommentar

Sekä rautateiden että teiden kunnossapitoon pitää panostaa. Uusia hankkeita tulee karttaa, jos ei olemassaolevienkaan hoitoon ole varaa.

6. JOKER: Vallöften är bindande.

Kandidatens kommentar

Lupaus on lupaus.

<< Tillbaka