Johannes Koskinen

Valkompassen 2015 Tavastlands valkrets

Till Valkompassens första sida
 • Kandidatens svar
 • Partiets svar

1. Arbete

1. Det är alltför lätt att leva på socialbidrag i Finland

Syftet med den sociala tryggheten är att garantera alla människor en tillräcklig utkomst och omsorg i alla livssituationer. Den sociala tryggheten består av service och förmåner såsom barnbidrag, sjuk- och föräldrapenning, arbetslöshetsskydd och utkomststöd.

2. Öppettiderna inom handeln och andra butiker bör avregleras.

Butikernas och andra affärers dagliga öppettider bestäms i lag. Affärer med en yta på mer än 100 kvm bör vara stängda under kyrkliga helger och första maj, självständighetsdagen, morsdagen och farsdagen. Regionförvaltningsverket kan bevilja undantag på ansökan.

Kandidatens kommentar

Säännöt ovat jo nykyisellään varsin väljät.

3. Finland bör gå över till en basinkomst som ersätter det nuvarande socialskyddets miniminivå.

Med basinkomst avses en penningsumma som utbetalas regelbundet för att garantera utkomst. Det finns många modeller men det gemensamma för dem är att basinkomsten vore ägnad att eliminera flitfällor eftersom det alltid skulle vara lönsamt att arbeta. Då inkomsterna stiger sjunker basinkomsten via beskattningen.

Kandidatens kommentar

Vastaukseni perustuu siihen, että olisi tiedettävä, millaisesta perustulomallista puhutaan. Pidän perustuloa kuitenkin ehdottomasti kokeilemisen arvoisena. Siihen liittyy monia hyviä puolia.

4. Lagen bör garantera arbetstagaren en minimiarbetstid.

Så kallade nollavtal betyder att arbetstagaren inte vet på förhand hur många skift hen har under nästa arbetsschema. Antalet veckoarbetstimmar kan variera från noll till till exempel 40. Nollavtalen ger arbetsgivaren flexibilitet men lämnar arbetstagaren utan skydd.

Kandidatens kommentar

Jättäisin tämän työmarkkinajärjestöjen sovittavaksi.

5. Tiden för utbetalning av arbetslöshetsskydd bör förkortas.

Den inkomstrelaterade dagpenningen utbetalas för 500 fulla arbetslöshetsdagar. Hur stor dagpenningen är beror på inkomsten. Vanligen är dagpenningen 50-70 procent av lönen. Den är skattepliktig inkomst.

Kandidatens kommentar

Mieluummin panostaisin työnvälitykseen ja koulutukseen kuin leikkaisin turvaa, mutta täysin sitä ei voida sulkea pois keinovalikoimasta.

 • Kandidatens svar
 • Partiets svar

2. Ekonomi

1. Finland skulle klara sig bättre utanför euron.

Euron är Europeiska Unionens gemensamma valuta, som togs i bruk som kontantvaluta den 1 februari 2002. I detta nu hör 19 EU-länder till Euroområdet. Euron är en flytande valuta. Den viktigaste mätaren på värdet är förhållandet till USD.

Kandidatens kommentar

Todella hankala kysymys, johon ei kaiketi ole olemassa yksiselitteistä vastausta. Euron ongelmat ovat tiedossa, mutta moni unohtaa hyödyt tai pitää niitä itsestäänselvyyksinä, esim. alhainen ja vakaa korkotaso.

2. Skatten på livsmedel kan höjas.

Den allmänna mervärdesskattesatsen är 24 %. Mervärdesskatten på restaurang- och måltidstjänster och på livsmedel är 14 % och på kultur 10 %. På Finansministeriet har det varit aktuellt med en mervärdesskattereform som förenhetligar alla skattesatser. Då skulle den högsta skattesatsen sjunka och i motsvarande grad stiga för till exempel livsmedel.

3. Statens och kommunernas ekonomi bör i första hand balanseras genom att skära ner utgifterna.

Den offentliga skuldens förhållande till bruttoproduktionen håller på att överskrida 60 procent. Finland hotas av överskuldsättning, då den arbetsföra befolkningen inte klarar av att finansiera det allt större behovet av offentlig service. Det här hotet kallas för hållbarhetsunderskott.

Kandidatens kommentar

Nykyisessä tilanteessa, jossa kokonaisveroaste on jo niin korkea, leikkaukset ovat ainoa vaihtoehto. Jos kokonaisveroaste olisi alhaisempi, tilanne olisi toinen.

4. Barnbidraget bör höjas och beskattas.

Det skattefria barnbidraget är i år 95,75-174,27 euro i månaden, beroende på antalet barn. Ensamförsörjartillägget är 48,55 euro per barn och månad. Om barnbidraget höjs och beskattas har det en inkomstutjämnande effekt.

Kandidatens kommentar

Ainakin lapsilisiä tulisi korottaa. Lapsiperheiden vähävaraisuus on vakava haaste ja oikeudenmukaisuuskysymys.

5. Finland har inte råd med social- och hälsovårdstjänster i nuvarande omfattning.

Den kommunala social- och hälsovården kostar nästan 20 miljarder euro i året. Hållbarhetsunderskottet i den offentliga ekonomin och förändringen i befolkningsstrukturen betyder att såväl servicestrukturer som verksamhetssätten inom social- och hälsovården måste reformeras.

Kandidatens kommentar

Ongelma ei ole niinkään se, että julkinen sektori olisi yhtäkkiä kasvanut, vaan se että yksityinen sektori on supistunut. Se taas johtuu monesta tekijästä: Nokia, Venäjän-kauppa, maailmantalouden heikko tila, Suomen viennin painottuminen investointihyödykkeisiin, metsäteollisuuden supistuminen ja yksikkötyökustannusten nousu. Jos Suomen Pankin ennuste heikosta talouskasvusta seuraavan 10 v. aikana toteutuu, silloin on kyllä pakkoa yhtyä tämän kysymyksen väitteeseen: ei ole varaa.

 • Kandidatens svar
 • Partiets svar

3. Säkerhet

1. Ett Natomedlemskap skulle stärka Finlands säkerhetspolitiska ställning.

Nato är en försvarsallians med 28 medlemsländer. Dess viktigaste uppgift är att garantera medlemmarnas säkerhet. Varje medlemsland är skyldigt att hjälpa ett annat medlemsland som utsätts för angrepp. Nato har ett partnerskapsnät och genomför krishanteringsoperationer, där också Finland deltar. Enligt nuvarande regeringsprogram bevarar Finland möjligheten att söka Natomedlemskap.

Kandidatens kommentar

Tässä tilanteessa en liittyisi. Läheistä yhteistyötä Ruotsin, Naton, Yhdysvaltain ja EU-maiden kanssa tulee jatkaa.

2. Det behövs flera poliser i Finland.

Antalet poliser uppskattas i år till 7500, vilket är cirka 50 poliser fler än i fjol. Riksdagen har ansett att de anslag som finns i statsbudgeten räcker för att bevara polisens operativa kapacitet på 2014 års nivå. Inrikesministeriet har ändå uppskattat att tillgången till bastjänster kommer att minska.

Kandidatens kommentar

Yrittäisin työllistää nykyiset. Poliisi on onnistunut niukkoihin resursseihin nähden varsin hyvin. Lisämäärärahoja tarvittaisiin, mutta kysymys kuuluu, mistä ne otettaisiin.

3. Invandringen till Finland bör begränsas för att minska risken för terrorism.

I fjol tog Finland emot 3 651 asylsökande. Av dem beviljades 1 346 asyl. De flesta asylsökande kom från Irak, Somalien och Ryssland. Finland tog i fjol också emot 1 030 kvotflyktingar från Syrien, Demokratiska republiken Kongo och Sudan.

Kandidatens kommentar

Maahanmuutto Suomeen on kansainvälisessä vertailussa vähäistä. En pitäisi terrorismin uhkaa kovin suurena Suomessa.

4. Rysslands maktsfärspolitik är ett hot för Finland.

I Rysslands militärdoktrin definieras Nato som landets största säkerhetshot. Av Rysslands grannländer har Ukraina meddelat att man eftersträvar ett Natomedlemskap.

Kandidatens kommentar

Ei voitane kiistää. Mutta tällä hetkellä uhka on kuitenkin varsin vähäinen.

5. När det gäller nätövervakning är statens säkerhet viktigare än medborgarens inregritetsskydd.

En arbetsgrupp på Försvarsministeriet föreslår omfattande övervakning av nättrafiken för att avvärja hot mot den nationella säkerheten. Övervakningen skulle förutsätta att grundlagen ändras.

Kandidatens kommentar

Maailma muuttuu. Jonkun on kuitenkin myös valvottava valvojaa.

6. Finland bör delta i kampen mot IS med utbildning av den irakiska regeringens styrkor

Islamiska Staten (IS) är en sunniislamistisk terrorgrupp som har tagit kontrollen över stora delar av Syrien och Irak. Gruppen tillämpar en mycket strikt tolkning av islam och vill införa ett muslimskt kalifat. En USA-ledd allians försöker bekämpa IS.

 • Kandidatens svar
 • Partiets svar

4. Hälsa

1. Obotligt sjuka bör ha rätt till dödshjälp.

Det är tillåtet att ge assistans vid självmord men aktiv eutanasi är ett brott. Professor Jorma Palo var en känd förespråkare för eutanasi och det är också tidigare finansministern Iiro Viinanen, tidigare Europaparlamentarikern Esko Seppänen och president Sauli Niinistö. Kända motståndare är till exempel läkaren Pekka Reinikainen och arkiatern Risto Pelkonen.

Kandidatens kommentar

Saattohoitoa tulee kehittää. Termien kanssa on oltava tarkkana, jotta tiedetään, mistä puhutaan. Joskus rajat ovat liukuvia ja päätökset (liian) isoja ja vaikeita.

2. Social- och hälsovården bör i första hand produceras som offentliga tjänster.

I den kommunala social- och hälsovården.arbetar omkring 265 000 personer. Privata hälsovårdstjänster och företagshälsovården kompletterar den kommunala servicen. De privata serviceproducenterna står för ungefär en fjärdedel av hälsovårdstjänsterna. Den senaste tiden har utläggningen av service på privata ökat.

Kandidatens kommentar

Ensisijaisesti näin. Yksityistämistä ei kuitenkaan saa sulkea kokonaan pois.

3. Myndigheterna bör ha lägre tröskel för att ingripa i barnfamiljernas problem.

Situationen inom barnskyddet har diskuterats i offentligheten sedan våren 2012, då ett 8-årigt barn mördades i Helsingfors. Barnet var klient hos barnskyddet, som hade fått många anmälningar om henne. Omsorgsministern har konstaterat att tröskeln för att ge familjerna hjälp i tid är för hög och att det är problematiskt.

4. Åldringarna och deras anhöriga bör påföras ett större ansvar för vårdkostnaderna.

Befolkningen åldras och kostnaderna för äldreomsorgen stiger. Professorn i civilrätt Urpo Kangas har föreslagit att vuxna barn kunde förpliktas att betala för till exempel vårdplats för sina föräldrar om deras pension inte räcker till. Så är det i flera länder i Europa.

5. Medborgarnas rätt till hälsovård är viktigare än den kommunala självstyrelsen.

Enligt grundlagen är Finland indelat i kommuner vilkas förvaltning skall grunda sig på självstyrelse för kommunens invånare. Samtidigt skall det allmänna tillförsäkra var och en tillräckliga social-, hälsovårds- och sjukvårdstjänster.

 • Kandidatens svar
 • Partiets svar

5. Framtid

1. Arbetet för att stävja klimatförändringen bör prioriteras fram om industrins konkurrenskraft.

Finlands mål på lång sikt är att minska utsläppen med minst 80 procent till år 2050. Finland försöker också avstå från kolkraft till år 2025. Klimatmålen definieras bland annat i den nya klimatlagen. http://217.71.145.20/TRIPviewer/show.asp?tunniste=RP+82/2014&base=errp&palvelin=www.eduskunta.fi&f=WORD&kieli=ru

Kandidatens kommentar

Ei näitä tarvitse asettaa vastakkain. Ympäristöasiat pitkään vakavasti ottaneet Ruotsi ja Saksa ovat menestyneet myös taloudellisesti.

2. Genändrade livsmedel är trygga för människan och miljön.

Genetiskt modifierade organismer är till exempel växter vars arvsmassa och egenskaper har ändrats med genteknik. Genteknik används oftast i förädlingen av soja och majs. De förses med gener som gör dem resistenta mot vissa bekämpningsmedel eller som ger motståndskraft mot vissa skadeinsekters larver.

Kandidatens kommentar

Voi olla, että geenimuunteluun liittyvä pelko on irrationaalista. Soveltaisin kuitenkin tiukkaa varovaisuusperiaatetta, niin kuin EU:ssa tehdäänkin. Emme tiedä pitkän aikavälin vaikutuksia.

3. Finland bör ta ett större ansvar för asylsökande som kommer till EU-området.

I fjol anlände 600 000 asylsökande till Europeiska unionen. Finlands andel av de asylsökande var 0,6 procent. Av unionens 28 medlemsländer tog sex emot nästan 80 procent av alla asylsökande. Över 2 500 personer drunknade eller försvann på Medelhavet då de försökte ta sig till Europa över havet i brist på lagliga flyktvägar.

Kandidatens kommentar

Todella vaikea kysymys. Inhimilliseen hätään on vastattava, ja niin Suomi tekeekin. Mikä olisi oikeanlainen taakanjako EU:ssa, on hyvin monisyinen kysymys. Italiassa ja Kreikassa paine on valtava. Ruotsi ja Saksa ottavat vastaan suuria määriä. Tämä on tilanne tällä hetkellä.

4. Tanken att hela Finland ska vara bebott är förlegad.

Under de drygt tio senaste åren har södra och mellersta Finland stått för den proportionellt sett största inflyttningen medan östra och norra Finland står för den största nettoförlusten. I dag koncentrerar sig befolkningsökningen så gott som helt till huvudstadsregionen.

5. Storleken på elevgrupperna i grundskolan bör begränsas i lag till till exempel 20 elever.

Lagen definierar inte storleken på undervisningsgrupperna i allmänbildningen. Det betyder att skolklassernas storlek kan variera mycket från kommun till kommun. Sedan 2010 har Undervisnings- och kulturministeriet anvisat statligt specialstöd för att minska undervisningsgrupperna i grundutbildningen. I år minskar stödet emellertid jämfört med i fjol.

 • Kandidatens svar
 • Partiets svar

7. Omröstningar

1. En folkomröstning bör ordnas om Finlands Natomedlemskap

2. Ett principbeslut om ett nytt kärnkraftverk kan godkännas.

Kandidatens kommentar

Erittäin hankala kysymys, mutta mietin onko parempi tuoda ydinsähköä ulkomailta? Toisaalta kokemukset nykyisestä voimalarakennustyömaasta eivät ole rohkaisevia. Lienee parempi käyttää ydinvoimaa kuin polttaa kivihiiltä. Ydinvoima on joka tapauksessa siirtymäkauden energiamuoto.

3. Inkomstskatten sänks jämnt i alla inkomstklasser för att stimulera ekonomin.

Kandidatens kommentar

Ei nykytilanteessa. Suomen talous nousee, kun talous elpyy maailmalla ja investoinnit lisääntyvät.

4. Den förra riksdagens beslut att tillåta könsneutrala äktenskap rivs upp.

Kandidatens kommentar

Kysymys on kyllä hypoteettinen, enkä tiedä kuinka usein samasta asiasta pitäisi sitten äänestää. Pian se olisi uudelleen pöydällä. Kompromissi olisi ollut presidentti Niinistön mainitsema termi 'pariliitto', jonka myötä syrjimättömyystavoite olisi saavutettu. Adoptioasia tulisi käsitellä erikseen.

5. Försäljning av svaga viner och starköl tillåts i livsmedelsaffärer.

Kandidatens kommentar

Haasteita riittää ilmankin.

6. Den obligatoriska skolsvenskan slopas.

 • Kandidatens svar
 • Partiets svar

8. Din region

1. Då Egentliga Tavastland och Päijänne-Tavastland går skilda vägar i vårdreformen betyder det att också annat samarbete mellan landskapen faller.

2. En allt större del av bibliotekens service bör bli avgiftsbelagd.

Kandidatens kommentar

Ei missään tapauksessa! Kirjastolaitos on pienen kielialueen loistosaavutuksia.

3. Av statens vägprojekt i Tavastland bör Lahtis södra ringväg prioriteras fram om förbättringen av riksväg 10 och 12.

4. I framtiden bör statliga funktioner utlokaliseras mer till Lahtisregionen än till Tavastehusregionen.

Kandidatens kommentar

Kysymyksenasettelu on outo. Päätökset pitää tehdä tapauskohtaisesti ja sen mukaan mikä on tarkoituksenmukaista. Pitää katsoa yhteistä hyvää eikä vain sitä, miten olisi mahdollista vetää kotiin päin.

5. Finansieringen av trafikleder bör förskjutas från järnvägstrafiken till vägunderhållet.

Kandidatens kommentar

Ei tule siirtää rautatieliikenteestä, vaan teiden kunnossapitoon tulee ehdottomasti saada lisärahoitusta. Korjausvelka on huutava. Tuskin löytyy maailmalta esimerkkiä menestyvästä kansantaloudesta, jossa tiestö olisi rapakunnossa. Teiden päästäminen liian heikkoon kuntoon voi tulla lopulta kalliimmaksi. Tiet, rautatiet ja satamat ovat myös uusien sellulaitoshankkeiden ja koko viennin kannalta keskeisiä.

6. JOKER: Vallöften är bindande.

<< Tillbaka