Tiia Löfqvist

Valkompassen 2015 Tavastlands valkrets

Till Valkompassens första sida
 • Kandidatens svar
 • Partiets svar

1. Arbete

1. Det är alltför lätt att leva på socialbidrag i Finland

Syftet med den sociala tryggheten är att garantera alla människor en tillräcklig utkomst och omsorg i alla livssituationer. Den sociala tryggheten består av service och förmåner såsom barnbidrag, sjuk- och föräldrapenning, arbetslöshetsskydd och utkomststöd.

Kandidatens kommentar

Nykyisellään sosiaaliturva kannustaa passiivisuuteen ja syrjäytymiseen. Muuttamalla koko sosiaaliturvajärjestelmää paremmaksi ja työntekoon kannustavaksi, nämä ongelmat voitaisiin välttää.

2. Öppettiderna inom handeln och andra butiker bör avregleras.

Butikernas och andra affärers dagliga öppettider bestäms i lag. Affärer med en yta på mer än 100 kvm bör vara stängda under kyrkliga helger och första maj, självständighetsdagen, morsdagen och farsdagen. Regionförvaltningsverket kan bevilja undantag på ansökan.

Kandidatens kommentar

Aukioloaikojen tulisi olla vapaasti valittavissa kysynnän ja tarjonnan mukaan ja työvoiman saatavuuden mukaan. Tämä parantaisi merkittävästi yritysten toimintaedellytyksiä.

3. Finland bör gå över till en basinkomst som ersätter det nuvarande socialskyddets miniminivå.

Med basinkomst avses en penningsumma som utbetalas regelbundet för att garantera utkomst. Det finns många modeller men det gemensamma för dem är att basinkomsten vore ägnad att eliminera flitfällor eftersom det alltid skulle vara lönsamt att arbeta. Då inkomsterna stiger sjunker basinkomsten via beskattningen.

Kandidatens kommentar

Perustulo yksinkertaistaisi nykyisen sosiaaliturvajärjestelmän, ratkaisisi taloudellisesta epätasa-arvosta johtuvia ongelmia ja kannustaisi työntekoon.

4. Lagen bör garantera arbetstagaren en minimiarbetstid.

Så kallade nollavtal betyder att arbetstagaren inte vet på förhand hur många skift hen har under nästa arbetsschema. Antalet veckoarbetstimmar kan variera från noll till till exempel 40. Nollavtalen ger arbetsgivaren flexibilitet men lämnar arbetstagaren utan skydd.

Kandidatens kommentar

Työajoista tulisi pystyä sopimaan joustavasti. Tämä ei kuitenkaan saa johtaa siihen, että työntekijän oikeuksia poljettaisiin.

5. Tiden för utbetalning av arbetslöshetsskydd bör förkortas.

Den inkomstrelaterade dagpenningen utbetalas för 500 fulla arbetslöshetsdagar. Hur stor dagpenningen är beror på inkomsten. Vanligen är dagpenningen 50-70 procent av lönen. Den är skattepliktig inkomst.

Kandidatens kommentar

Työttömän henkilön toimeentulon pudottamisella ei ole suoraan työllisyyttä lisäävää vaikutusta, mutta syrjäytymisriski kasvaa, jos ihminen ajetaan ahtaalle

 • Kandidatens svar
 • Partiets svar

2. Ekonomi

1. Finland skulle klara sig bättre utanför euron.

Euron är Europeiska Unionens gemensamma valuta, som togs i bruk som kontantvaluta den 1 februari 2002. I detta nu hör 19 EU-länder till Euroområdet. Euron är en flytande valuta. Den viktigaste mätaren på värdet är förhållandet till USD.

2. Skatten på livsmedel kan höjas.

Den allmänna mervärdesskattesatsen är 24 %. Mervärdesskatten på restaurang- och måltidstjänster och på livsmedel är 14 % och på kultur 10 %. På Finansministeriet har det varit aktuellt med en mervärdesskattereform som förenhetligar alla skattesatser. Då skulle den högsta skattesatsen sjunka och i motsvarande grad stiga för till exempel livsmedel.

Kandidatens kommentar

Ruoka on ihmiselle elintärkeä. Verotuksen kiristäminen heikentäisi eniten köyhimpien ihmisten asemaa

3. Statens och kommunernas ekonomi bör i första hand balanseras genom att skära ner utgifterna.

Den offentliga skuldens förhållande till bruttoproduktionen håller på att överskrida 60 procent. Finland hotas av överskuldsättning, då den arbetsföra befolkningen inte klarar av att finansiera det allt större behovet av offentlig service. Det här hotet kallas för hållbarhetsunderskott.

Kandidatens kommentar

Turhia menoja on syytä leikata. Ihmisten hyvinvointiin vaikuttavia menoja ei saa leikata, mutta niitä voisi järkeistää niin, että hyvinvoinnin taso säilyisi.

4. Barnbidraget bör höjas och beskattas.

Det skattefria barnbidraget är i år 95,75-174,27 euro i månaden, beroende på antalet barn. Ensamförsörjartillägget är 48,55 euro per barn och månad. Om barnbidraget höjs och beskattas har det en inkomstutjämnande effekt.

Kandidatens kommentar

Lapsilisiä ei tule laittaa verolle.

5. Finland har inte råd med social- och hälsovårdstjänster i nuvarande omfattning.

Den kommunala social- och hälsovården kostar nästan 20 miljarder euro i året. Hållbarhetsunderskottet i den offentliga ekonomin och förändringen i befolkningsstrukturen betyder att såväl servicestrukturer som verksamhetssätten inom social- och hälsovården måste reformeras.

Kandidatens kommentar

Hyvinvointi tulee taata jatkossakin. Miten se käytännössä tapahtuu, vaikuttaa siihen, onko meillä varaa vai ei.

 • Kandidatens svar
 • Partiets svar

3. Säkerhet

1. Ett Natomedlemskap skulle stärka Finlands säkerhetspolitiska ställning.

Nato är en försvarsallians med 28 medlemsländer. Dess viktigaste uppgift är att garantera medlemmarnas säkerhet. Varje medlemsland är skyldigt att hjälpa ett annat medlemsland som utsätts för angrepp. Nato har ett partnerskapsnät och genomför krishanteringsoperationer, där också Finland deltar. Enligt nuvarande regeringsprogram bevarar Finland möjligheten att söka Natomedlemskap.

2. Det behövs flera poliser i Finland.

Antalet poliser uppskattas i år till 7500, vilket är cirka 50 poliser fler än i fjol. Riksdagen har ansett att de anslag som finns i statsbudgeten räcker för att bevara polisens operativa kapacitet på 2014 års nivå. Inrikesministeriet har ändå uppskattat att tillgången till bastjänster kommer att minska.

Kandidatens kommentar

Tällä hetkellä poliisien määrä olisi riittävä, mikäli työt organisoitaisiin niin, että resurssit ohjattaisiin oikeanlaisiin tehtäviin, kuten turvallisuuteen, eikä niinkään ihmisten yksityisten toimien valvontaan.

3. Invandringen till Finland bör begränsas för att minska risken för terrorism.

I fjol tog Finland emot 3 651 asylsökande. Av dem beviljades 1 346 asyl. De flesta asylsökande kom från Irak, Somalien och Ryssland. Finland tog i fjol också emot 1 030 kvotflyktingar från Syrien, Demokratiska republiken Kongo och Sudan.

Kandidatens kommentar

Maahanmuuttajien taustat olisi syytä selvittää ennen turvapaikan myöntämistä ja rikoksesta Suomessa tuomituille ei tule myöntää turvapaikkaa.

4. Rysslands maktsfärspolitik är ett hot för Finland.

I Rysslands militärdoktrin definieras Nato som landets största säkerhetshot. Av Rysslands grannländer har Ukraina meddelat att man eftersträvar ett Natomedlemskap.

5. När det gäller nätövervakning är statens säkerhet viktigare än medborgarens inregritetsskydd.

En arbetsgrupp på Försvarsministeriet föreslår omfattande övervakning av nättrafiken för att avvärja hot mot den nationella säkerheten. Övervakningen skulle förutsätta att grundlagen ändras.

6. Finland bör delta i kampen mot IS med utbildning av den irakiska regeringens styrkor

Islamiska Staten (IS) är en sunniislamistisk terrorgrupp som har tagit kontrollen över stora delar av Syrien och Irak. Gruppen tillämpar en mycket strikt tolkning av islam och vill införa ett muslimskt kalifat. En USA-ledd allians försöker bekämpa IS.

 • Kandidatens svar
 • Partiets svar

4. Hälsa

1. Obotligt sjuka bör ha rätt till dödshjälp.

Det är tillåtet att ge assistans vid självmord men aktiv eutanasi är ett brott. Professor Jorma Palo var en känd förespråkare för eutanasi och det är också tidigare finansministern Iiro Viinanen, tidigare Europaparlamentarikern Esko Seppänen och president Sauli Niinistö. Kända motståndare är till exempel läkaren Pekka Reinikainen och arkiatern Risto Pelkonen.

2. Social- och hälsovården bör i första hand produceras som offentliga tjänster.

I den kommunala social- och hälsovården.arbetar omkring 265 000 personer. Privata hälsovårdstjänster och företagshälsovården kompletterar den kommunala servicen. De privata serviceproducenterna står för ungefär en fjärdedel av hälsovårdstjänsterna. Den senaste tiden har utläggningen av service på privata ökat.

Kandidatens kommentar

Mikäli yksityinen pystyy tuottamaan palvelut kustannustehokkaammin ja laadukkaammin, en näe mitään estettä yksityisten palveluiden ostamiselle.

3. Myndigheterna bör ha lägre tröskel för att ingripa i barnfamiljernas problem.

Situationen inom barnskyddet har diskuterats i offentligheten sedan våren 2012, då ett 8-årigt barn mördades i Helsingfors. Barnet var klient hos barnskyddet, som hade fått många anmälningar om henne. Omsorgsministern har konstaterat att tröskeln för att ge familjerna hjälp i tid är för hög och att det är problematiskt.

Kandidatens kommentar

Kun kysymyksessä on todellinen vaara lapsen turvallisuudelle, pitää puuttua.
Perheen yksityisyys on kuitenkin taattava ja nykyisin resursseja ohjataan myös sellaiseen, johon niitä e pitäisi ohjata, jolloin resursseja ei riitä niille, jotka palveluita oikeasti tarvitsisivat.

4. Åldringarna och deras anhöriga bör påföras ett större ansvar för vårdkostnaderna.

Befolkningen åldras och kostnaderna för äldreomsorgen stiger. Professorn i civilrätt Urpo Kangas har föreslagit att vuxna barn kunde förpliktas att betala för till exempel vårdplats för sina föräldrar om deras pension inte räcker till. Så är det i flera länder i Europa.

Kandidatens kommentar

Jokaiselle vanhukselle on taattava arvokas vanhuus. Tämä ei saa olla rahasta kiinni.

5. Medborgarnas rätt till hälsovård är viktigare än den kommunala självstyrelsen.

Enligt grundlagen är Finland indelat i kommuner vilkas förvaltning skall grunda sig på självstyrelse för kommunens invånare. Samtidigt skall det allmänna tillförsäkra var och en tillräckliga social-, hälsovårds- och sjukvårdstjänster.

 • Kandidatens svar
 • Partiets svar

5. Framtid

1. Arbetet för att stävja klimatförändringen bör prioriteras fram om industrins konkurrenskraft.

Finlands mål på lång sikt är att minska utsläppen med minst 80 procent till år 2050. Finland försöker också avstå från kolkraft till år 2025. Klimatmålen definieras bland annat i den nya klimatlagen. http://217.71.145.20/TRIPviewer/show.asp?tunniste=RP+82/2014&base=errp&palvelin=www.eduskunta.fi&f=WORD&kieli=ru

Kandidatens kommentar

Useimmat asiat on mahdollista toteuttaa myös ekologisesti. Jotta meillä jatkossakin olisi puhdas maailma lapsille, ei kilpailukyky saa olla ainoa kriteeri esimerkiksi energian tuotannossa

2. Genändrade livsmedel är trygga för människan och miljön.

Genetiskt modifierade organismer är till exempel växter vars arvsmassa och egenskaper har ändrats med genteknik. Genteknik används oftast i förädlingen av soja och majs. De förses med gener som gör dem resistenta mot vissa bekämpningsmedel eller som ger motståndskraft mot vissa skadeinsekters larver.

Kandidatens kommentar

Geenimuuntelun tulevaisuuden seurauksia ei tiedä kukaan

3. Finland bör ta ett större ansvar för asylsökande som kommer till EU-området.

I fjol anlände 600 000 asylsökande till Europeiska unionen. Finlands andel av de asylsökande var 0,6 procent. Av unionens 28 medlemsländer tog sex emot nästan 80 procent av alla asylsökande. Över 2 500 personer drunknade eller försvann på Medelhavet då de försökte ta sig till Europa över havet i brist på lagliga flyktvägar.

4. Tanken att hela Finland ska vara bebott är förlegad.

Under de drygt tio senaste åren har södra och mellersta Finland stått för den proportionellt sett största inflyttningen medan östra och norra Finland står för den största nettoförlusten. I dag koncentrerar sig befolkningsökningen så gott som helt till huvudstadsregionen.

Kandidatens kommentar

Jokaiselle tulee taata itsemäärämisoikeus siitä, missä asuu.

5. Storleken på elevgrupperna i grundskolan bör begränsas i lag till till exempel 20 elever.

Lagen definierar inte storleken på undervisningsgrupperna i allmänbildningen. Det betyder att skolklassernas storlek kan variera mycket från kommun till kommun. Sedan 2010 har Undervisnings- och kulturministeriet anvisat statligt specialstöd för att minska undervisningsgrupperna i grundutbildningen. I år minskar stödet emellertid jämfört med i fjol.

Kandidatens kommentar

Pienemmissä ryhmissä opetuksen laatu on paljon helpompi toteuttaa jokaiselle tasapuolisesti

 • Kandidatens svar
 • Partiets svar

7. Omröstningar

1. En folkomröstning bör ordnas om Finlands Natomedlemskap

Kandidatens kommentar

Näin suurista asioista on ehdottomasti kansan saatava sanoa mielipiteensä.

2. Ett principbeslut om ett nytt kärnkraftverk kan godkännas.

Kandidatens kommentar

Ydinvoiman turvallisuus on kyseenalainen

3. Inkomstskatten sänks jämnt i alla inkomstklasser för att stimulera ekonomin.

Kandidatens kommentar

Alentamisen tulisi tapahtua progressiivisesti. Suurituloisien ostotottumukset eivät kuitenkaan muuttuisi, vaikka käytettävissä olisi enemmän rahaa verojen jälkeen, joten heidän tuloveron alentamisella ei olisi kovin suurta taloutta elvyttävää vaikutusta.

4. Den förra riksdagens beslut att tillåta könsneutrala äktenskap rivs upp.

Kandidatens kommentar

Ihmisellä pitää olla tasa-arvo ja ihmisoikeus sukupuoleen ja seksuaaliseen suuntautumiseen katsomatta.

5. Försäljning av svaga viner och starköl tillåts i livsmedelsaffärer.

Kandidatens kommentar

Alkoholipolitiikkaa ei tule rakentaa pienen ongelmavähemmistön ehdoilla!

6. Den obligatoriska skolsvenskan slopas.

 • Kandidatens svar
 • Partiets svar

8. Din region

1. Då Egentliga Tavastland och Päijänne-Tavastland går skilda vägar i vårdreformen betyder det att också annat samarbete mellan landskapen faller.

2. En allt större del av bibliotekens service bör bli avgiftsbelagd.

Kandidatens kommentar

Tiedon hankinta ja opiskelu tulee olla perusoikeus. Kaikilla ei ole varaa ostaa kirjoja, joten kirjaston palvelut tulee säilyttää ennallaan.

3. Av statens vägprojekt i Tavastland bör Lahtis södra ringväg prioriteras fram om förbättringen av riksväg 10 och 12.

Kandidatens kommentar

Kapea 10-tie on nykyisellään erittäin vaarallinen suurten liikennemäärien vuoksi suhteessa tien kapasiteettiin.

4. I framtiden bör statliga funktioner utlokaliseras mer till Lahtisregionen än till Tavastehusregionen.

Kandidatens kommentar

Hämeenlinna on liikenteen solmukohdassa, jossa se on edullisessa asemassa suhteessa pääkaupunkiseutuun, Tampereeseen, Lahteen ja Turkuun.

5. Finansieringen av trafikleder bör förskjutas från järnvägstrafiken till vägunderhållet.

Kandidatens kommentar

Tiet ovat nykyisellään menossa todella huonoon kuntoon ja niiden liikennemäärät kuitenkin nousevat koko ajan. Jotta Suomessa olisi mahdollista liikkua myös rataverkoston ulkopuolella, tulisi teitä ryhtyä korjaamaan pikaisesti.

6. JOKER: Vallöften är bindande.

<< Tillbaka