Mari Monto

Valkompassen 2015 Tavastlands valkrets

Till Valkompassens första sida
 • Kandidatens svar
 • Partiets svar

1. Arbete

1. Det är alltför lätt att leva på socialbidrag i Finland

Syftet med den sociala tryggheten är att garantera alla människor en tillräcklig utkomst och omsorg i alla livssituationer. Den sociala tryggheten består av service och förmåner såsom barnbidrag, sjuk- och föräldrapenning, arbetslöshetsskydd och utkomststöd.

Kandidatens kommentar

Sosiaaliturvan varassa eläminen ei ole helppoa. Perustulon saaminen käyttöön toisi ratkaisun: työnteon pitää kannattaa AINA eli kenenkään motivaatiota ei tarvitsisi epäillä. Jokainen saisi peruseväät selviämiseen, mutta pienetkin ponnistelut oman toimeentulon parantamiseksi tuottaisivat tulosta. Tämä helpottaisi myös yrittämisen aloittamista.

2. Öppettiderna inom handeln och andra butiker bör avregleras.

Butikernas och andra affärers dagliga öppettider bestäms i lag. Affärer med en yta på mer än 100 kvm bör vara stängda under kyrkliga helger och första maj, självständighetsdagen, morsdagen och farsdagen. Regionförvaltningsverket kan bevilja undantag på ansökan.

Kandidatens kommentar

Yritysten on annettava itse määritellä toimintansa reunaehdot kuten aukioloajat, toimijalla on kuitenkin paras tietämys toiminnastaan. Kauppakeskukset eivät saa kuitenkaan velvoittaa liikkeitä olemaan auki koko kauppakeskuksen aukioloaikaa

3. Finland bör gå över till en basinkomst som ersätter det nuvarande socialskyddets miniminivå.

Med basinkomst avses en penningsumma som utbetalas regelbundet för att garantera utkomst. Det finns många modeller men det gemensamma för dem är att basinkomsten vore ägnad att eliminera flitfällor eftersom det alltid skulle vara lönsamt att arbeta. Då inkomsterna stiger sjunker basinkomsten via beskattningen.

Kandidatens kommentar

Näin juuri. Jokaisen perustoimeentulo on turvattava, mutta sen päälle pitää työnteon ja yrittämisen olla aina kannattavaa.

4. Lagen bör garantera arbetstagaren en minimiarbetstid.

Så kallade nollavtal betyder att arbetstagaren inte vet på förhand hur många skift hen har under nästa arbetsschema. Antalet veckoarbetstimmar kan variera från noll till till exempel 40. Nollavtalen ger arbetsgivaren flexibilitet men lämnar arbetstagaren utan skydd.

Kandidatens kommentar

Työelämä ei ole enää joko-tai, ja vaikkapa opiskelijoiden elämäntilanteeseen osa-aikainen työskentely saattaa sopia hyvin. Ketään ei kuitenkaan tule pakottaa esimerkiksi nollatuntisopimuksiin. Nollasopimusten huonous tulee työntekijän työttömyysturvan kautta

5. Tiden för utbetalning av arbetslöshetsskydd bör förkortas.

Den inkomstrelaterade dagpenningen utbetalas för 500 fulla arbetslöshetsdagar. Hur stor dagpenningen är beror på inkomsten. Vanligen är dagpenningen 50-70 procent av lönen. Den är skattepliktig inkomst.

Kandidatens kommentar

Jonkinlainen lyhentäminen voi olla paikallaan. Ansiosidonnaista työttömyysturvan kestoa voidaan lyhentää, mikäli kaikkien työttömien saamaa peruspäivärahaa vastaavasti korotetaan. Perustoimeentulolla kuten peruspäivärahalla on vaikea tulla toimeen, joten sen korottaminen olisi kiireellistä. Perustulo tarjoaisi tähän parhaan ratkaisun. Perustulon myötä kaikki voisivat tehdä helpommin itselleen merkityksellisiä asioita ja ottaa riskejä esimerkiksi ryhtymällä yrittäjiksi.

 • Kandidatens svar
 • Partiets svar

2. Ekonomi

1. Finland skulle klara sig bättre utanför euron.

Euron är Europeiska Unionens gemensamma valuta, som togs i bruk som kontantvaluta den 1 februari 2002. I detta nu hör 19 EU-länder till Euroområdet. Euron är en flytande valuta. Den viktigaste mätaren på värdet är förhållandet till USD.

Kandidatens kommentar

Maailma on muuttunut kovasti siitä, kun Suomi oli euron ulkopuolella. Vaikka taloudellisia instrumentteja on käytettävissä vähemmän, on tilanne silti vakaampi ja hallittavampi kuin se oli oman valuutan aikana. Enää ei riitä pärjääminen naapurikaupassa, vaan markkina-alueena on koko maailma.

2. Skatten på livsmedel kan höjas.

Den allmänna mervärdesskattesatsen är 24 %. Mervärdesskatten på restaurang- och måltidstjänster och på livsmedel är 14 % och på kultur 10 %. På Finansministeriet har det varit aktuellt med en mervärdesskattereform som förenhetligar alla skattesatser. Då skulle den högsta skattesatsen sjunka och i motsvarande grad stiga för till exempel livsmedel.

Kandidatens kommentar

Jokaisen on syötävä, ja ruuan kaltaisen välttämättömyystarvikkeen verottaminen kohdistuu kaikkein rankimmin niihin, joilla siihen on vähiten varaa. Esimerkiksi naudanlihan verotusta voisi lisätä sillä perusteella, että sen tuotanto on ympäristölle varsin haitallista.

3. Statens och kommunernas ekonomi bör i första hand balanseras genom att skära ner utgifterna.

Den offentliga skuldens förhållande till bruttoproduktionen håller på att överskrida 60 procent. Finland hotas av överskuldsättning, då den arbetsföra befolkningen inte klarar av att finansiera det allt större behovet av offentlig service. Det här hotet kallas för hållbarhetsunderskott.

Kandidatens kommentar

Leikkaukset vaarantavat talouskasvun, työllisyyden ja lamasta toipumisen. Alas ajettuja palveluita ei hevin perusteta uudelleen, vaikka ne olisivat kuinka tarpeellisia. En kannata lyhytjänteistä leikkelyä, vaan laajempaa uudelleenjärjestelyä, jolla saadaan toiminta terveelle pohjalle. Leikkaukset tulee kohdistaa esimerkiksi ympäristölle haitallisiin tukiin.

4. Barnbidraget bör höjas och beskattas.

Det skattefria barnbidraget är i år 95,75-174,27 euro i månaden, beroende på antalet barn. Ensamförsörjartillägget är 48,55 euro per barn och månad. Om barnbidraget höjs och beskattas har det en inkomstutjämnande effekt.

Kandidatens kommentar

Lapsilisät ovat osa hyvinvointivaltion ideaa ja tärkeä kaikille perheille maksettava etu. Kaikille maksettavaa lapsilisää voi tässä mielessä verrata perustuloon. Lapsilisien korottaminen ja verottaminen voisi olla hyvä tapa tukea pienituloisia lapsiperheitä taloudellisesti.

5. Finland har inte råd med social- och hälsovårdstjänster i nuvarande omfattning.

Den kommunala social- och hälsovården kostar nästan 20 miljarder euro i året. Hållbarhetsunderskottet i den offentliga ekonomin och förändringen i befolkningsstrukturen betyder att såväl servicestrukturer som verksamhetssätten inom social- och hälsovården måste reformeras.

Kandidatens kommentar

Sosiaali- ja terveyspalvelut ovat olennainen osa nykyistä hyvinvointivaltiotamme, jossa heikommistakin pidetään huoli. Tämä on ihan jokaisen etu, sillä se ehkäisee räikeää eriarvoistumista ja sitä kautta epätoivoa ja epätoivoisia tekoja. Vakaat yhteiskunnalliset olot ovat kaikkien parhaaksi ja kehityksen perusta.

 • Kandidatens svar
 • Partiets svar

3. Säkerhet

1. Ett Natomedlemskap skulle stärka Finlands säkerhetspolitiska ställning.

Nato är en försvarsallians med 28 medlemsländer. Dess viktigaste uppgift är att garantera medlemmarnas säkerhet. Varje medlemsland är skyldigt att hjälpa ett annat medlemsland som utsätts för angrepp. Nato har ett partnerskapsnät och genomför krishanteringsoperationer, där också Finland deltar. Enligt nuvarande regeringsprogram bevarar Finland möjligheten att söka Natomedlemskap.

Kandidatens kommentar

Suomi on EU:n jäsenenä vahvasti mukana eurooppalaisessa turvallisuuspolitiikassa. Myös Naton rauhankumppanuus on selkeä valinta, mutta Nato-jäsenyyden hakemisessa en vieläkään näe järkeä. Puolueeton saareke idän ja lännen välissä yhdessä Ruotsin kanssa toteuttaisi parhaiten näkemyksiäni Suomen roolista. Jos Nato-jäsenyyttä muuttuneissa olosuhteissa päädyttäisiin hakemaan, se on ehdottomasti kansanäänestyksen paikka.

2. Det behövs flera poliser i Finland.

Antalet poliser uppskattas i år till 7500, vilket är cirka 50 poliser fler än i fjol. Riksdagen har ansett att de anslag som finns i statsbudgeten räcker för att bevara polisens operativa kapacitet på 2014 års nivå. Inrikesministeriet har ändå uppskattat att tillgången till bastjänster kommer att minska.

Kandidatens kommentar

Poliisien määrää ei saa nykyisestä vähentää ja toimintaedellytykset on palautettava syrjäisemmillekin seuduille. On aivan väärä signaali, että resurssien puuttuessa ei ”vähäisempi” rikos aiheuta seuraamuksia.

3. Invandringen till Finland bör begränsas för att minska risken för terrorism.

I fjol tog Finland emot 3 651 asylsökande. Av dem beviljades 1 346 asyl. De flesta asylsökande kom från Irak, Somalien och Ryssland. Finland tog i fjol också emot 1 030 kvotflyktingar från Syrien, Demokratiska republiken Kongo och Sudan.

Kandidatens kommentar

Työperäisestä maahanmuutosta on Suomelle hyötyä. Lisäksi ihmisten vapaa liikkuvuus on tärkeä arvo, ja sitä tulee edistää. Suomi on sitoutunut auttamaan vainoa pakenevia. On muistettava, että myös muut maat ovat avanneet ovensa suomalaisille, kun täältä on lähdetty etsimään parempaa toimeentuloa.

4. Rysslands maktsfärspolitik är ett hot för Finland.

I Rysslands militärdoktrin definieras Nato som landets största säkerhetshot. Av Rysslands grannländer har Ukraina meddelat att man eftersträvar ett Natomedlemskap.

Kandidatens kommentar

Venäjällä on oma erityisasemansa pitkän yhteisen rajamme takia, mutta Suomen noudattama maltillinen politiikka on paras turvallisuustakuumme. Suomen rooli sillanrakentajana konfliktitilanteissa on ehdottomasti säilytettävä

5. När det gäller nätövervakning är statens säkerhet viktigare än medborgarens inregritetsskydd.

En arbetsgrupp på Försvarsministeriet föreslår omfattande övervakning av nättrafiken för att avvärja hot mot den nationella säkerheten. Övervakningen skulle förutsätta att grundlagen ändras.

Kandidatens kommentar

Viestintäsalaisuus on perustuslain ja ihmisoikeussopimusten suojaama. Perustuslain mukaan tätä perusoikeutta voidaan rajoittaa vain, jos rajoitus on erittäin tarkkaan rajattu ja ehdottoman tarpeellinen. Kaikkiin kansalaisiin kohdistuva valvonta ei ole oikeassa suhteessa mahdollisesti saavutettavaan hyötyyn nähden, ja se on siten perustuslain vastaista.

6. Finland bör delta i kampen mot IS med utbildning av den irakiska regeringens styrkor

Islamiska Staten (IS) är en sunniislamistisk terrorgrupp som har tagit kontrollen över stora delar av Syrien och Irak. Gruppen tillämpar en mycket strikt tolkning av islam och vill införa ett muslimskt kalifat. En USA-ledd allians försöker bekämpa IS.

Kandidatens kommentar

Suomen vahvuus on rauhanneuvotteluissa, ja tätä työtä pitää jatkaa ympäri maailmaa. Isisin toiminta Irakissa ja Syyriassa on kuitenkin törkeää. Suomen pitäisi tukea kaikin ei-sotilaallisin keinoin konfliktin ratkaisua ja pyrkiä ihmisoikeuksien turvaamiseen ja hädän lievittämiseen alueella.

 • Kandidatens svar
 • Partiets svar

4. Hälsa

1. Obotligt sjuka bör ha rätt till dödshjälp.

Det är tillåtet att ge assistans vid självmord men aktiv eutanasi är ett brott. Professor Jorma Palo var en känd förespråkare för eutanasi och det är också tidigare finansministern Iiro Viinanen, tidigare Europaparlamentarikern Esko Seppänen och president Sauli Niinistö. Kända motståndare är till exempel läkaren Pekka Reinikainen och arkiatern Risto Pelkonen.

Kandidatens kommentar

Arvokas elämä ja arvokas kuolema ovat ihmisoikeusasioita. Yksilön esimerkiksi hoitotestamentissa ilmaisemaa tahtoa on kunnioitettava.

2. Social- och hälsovården bör i första hand produceras som offentliga tjänster.

I den kommunala social- och hälsovården.arbetar omkring 265 000 personer. Privata hälsovårdstjänster och företagshälsovården kompletterar den kommunala servicen. De privata serviceproducenterna står för ungefär en fjärdedel av hälsovårdstjänsterna. Den senaste tiden har utläggningen av service på privata ökat.

Kandidatens kommentar

Palveluita on voitava hankkia myös ulkoiselta tuottajalta, jos se on kustannustehokkaampaa ja laatutaso turvataan, mutta tällöinkin vastuu on julkisella palveluntarjoajalla. On aloja, joilla yksityinen tuottaja on parempi ratkaisu kuin oma palveluntuotanto. Kun kaikkien parasta osaamista käytetään vastuullisesti ja järkevästi, saadaan kaikkien toimijoiden voimavarat parhaalla mahdollisella tavalla käyttöön

3. Myndigheterna bör ha lägre tröskel för att ingripa i barnfamiljernas problem.

Situationen inom barnskyddet har diskuterats i offentligheten sedan våren 2012, då ett 8-årigt barn mördades i Helsingfors. Barnet var klient hos barnskyddet, som hade fått många anmälningar om henne. Omsorgsministern har konstaterat att tröskeln för att ge familjerna hjälp i tid är för hög och att det är problematiskt.

Kandidatens kommentar

Ongelmien ennaltaehkäisy ja varhainen puuttuminen on ihan kaikkien etu. Nyt tukea ja palveluita on usein tarjolla vasta, kun asiat ovat jo tosi huonosti. Kunnissa tuleekin panostaa nykyistä enemmän esimerkiksi matalan kynnyksen kotiapuun. Subjektiivinen päivähoito-oikeus tulee säilyttää. Pitää muistaa, että myös huostaanotot tulevat kalliiksi. Olisi parempi saada vanhemmat jaksamaan.

4. Åldringarna och deras anhöriga bör påföras ett större ansvar för vårdkostnaderna.

Befolkningen åldras och kostnaderna för äldreomsorgen stiger. Professorn i civilrätt Urpo Kangas har föreslagit att vuxna barn kunde förpliktas att betala för till exempel vårdplats för sina föräldrar om deras pension inte räcker till. Så är det i flera länder i Europa.

Kandidatens kommentar

Kaikille pitää taata kunnolliset hoivapalvelut. On kuitenkin reilua, että ne joilla on varaa, maksavat kustannuksista vähävaraisia enemmän. Suomalaiselle kulttuurille olisi vieras sellainen malli, että omaiset -kuten lapset- lähtökohtaisesti maksaisivat vanhuksen hoidon.

5. Medborgarnas rätt till hälsovård är viktigare än den kommunala självstyrelsen.

Enligt grundlagen är Finland indelat i kommuner vilkas förvaltning skall grunda sig på självstyrelse för kommunens invånare. Samtidigt skall det allmänna tillförsäkra var och en tillräckliga social-, hälsovårds- och sjukvårdstjänster.

Kandidatens kommentar

Terveyspalveluiden järjestämisessä pitää huolehtia siitä, että demokraattinen kontrolli säilyy valitsemalla päättävät elimet suorilla vaaleilla. Maakuntamallin valinnat voitaisiin tehdä esimerkiksi kunnallisvaalien yhteydessä. Hankinnoissa tulee varmistaa, että myös pienet yritykset ja järjestöt pystyvät säilymään tuottajina.

 • Kandidatens svar
 • Partiets svar

5. Framtid

1. Arbetet för att stävja klimatförändringen bör prioriteras fram om industrins konkurrenskraft.

Finlands mål på lång sikt är att minska utsläppen med minst 80 procent till år 2050. Finland försöker också avstå från kolkraft till år 2025. Klimatmålen definieras bland annat i den nya klimatlagen. http://217.71.145.20/TRIPviewer/show.asp?tunniste=RP+82/2014&base=errp&palvelin=www.eduskunta.fi&f=WORD&kieli=ru

Kandidatens kommentar

Talous on aina sovitettava ympäristön ehtoihin. Ilmastohaasteeseen vastaamisessa on kyse moraalisesta velvollisuudesta tulevia sukupolvia kohtaan. Uusiutuviin energialähteisiin panostaminen on varsinkin pitkällä tähtäimellä taloudellisesti järkevää.

2. Genändrade livsmedel är trygga för människan och miljön.

Genetiskt modifierade organismer är till exempel växter vars arvsmassa och egenskaper har ändrats med genteknik. Genteknik används oftast i förädlingen av soja och majs. De förses med gener som gör dem resistenta mot vissa bekämpningsmedel eller som ger motståndskraft mot vissa skadeinsekters larver.

Kandidatens kommentar

Tätä emme voi tietää, joten tervettä itsesuojelua on suhtautua asiaan varovaisesti. Isoimpana riskinä näen muunneltujen lajikkeiden hallitsemattoman leviämisen, ja sitä kautta esimerkiksi päätymisen rankempaan lannoittamiseen.

3. Finland bör ta ett större ansvar för asylsökande som kommer till EU-området.

I fjol anlände 600 000 asylsökande till Europeiska unionen. Finlands andel av de asylsökande var 0,6 procent. Av unionens 28 medlemsländer tog sex emot nästan 80 procent av alla asylsökande. Över 2 500 personer drunknade eller försvann på Medelhavet då de försökte ta sig till Europa över havet i brist på lagliga flyktvägar.

Kandidatens kommentar

Suomi on sitoutunut kansainvälisiin tavoitteisiin, ja niistä on pyrittävä pitämään kiinni. Emme voi sulkea silmiä ja kuvitella olevamme "rajan takana".

4. Tanken att hela Finland ska vara bebott är förlegad.

Under de drygt tio senaste åren har södra och mellersta Finland stått för den proportionellt sett största inflyttningen medan östra och norra Finland står för den största nettoförlusten. I dag koncentrerar sig befolkningsökningen så gott som helt till huvudstadsregionen.

Kandidatens kommentar

Tietoliikenneyhteydet ja paikallisen yrittämisen muodot mahdollistavat maaseudun elinvoimaisuuden. Jokaisen maalle muuttavan on kuitenkin ymmärrettävä, että kaikkea ei voi syrjäseuduille saada. Mahdollisuuksia palveuiden tarjontaan kuitenkin on, ja niitä on kehitettävä (esimerkiksi terveysbussit, kirjastoautot jne)

5. Storleken på elevgrupperna i grundskolan bör begränsas i lag till till exempel 20 elever.

Lagen definierar inte storleken på undervisningsgrupperna i allmänbildningen. Det betyder att skolklassernas storlek kan variera mycket från kommun till kommun. Sedan 2010 har Undervisnings- och kulturministeriet anvisat statligt specialstöd för att minska undervisningsgrupperna i grundutbildningen. I år minskar stödet emellertid jämfört med i fjol.

Kandidatens kommentar

Kouluille on taattava riittävät resurssit, jotta ryhmäkoot voidaan pitää riittävän pieninä ja koulunkäyntiavustajia on mahdollista palkata. Riittävän pienet ryhmäkoot mahdollistavat niin erityistä tukea vaativien kuin nopeammin edistyvien oppilaiden huomioon ottamisen. Panostus lapsiin, nuoriin ja koulutukseen on panostus tulevaisuuteen.

 • Kandidatens svar
 • Partiets svar

7. Omröstningar

1. En folkomröstning bör ordnas om Finlands Natomedlemskap

Kandidatens kommentar

Tämä on sen kokoluokan asia, että kansanäänestys vaaditaan.

2. Ett principbeslut om ett nytt kärnkraftverk kan godkännas.

Kandidatens kommentar

Suomi tarvitsee panostusta kotimaisiin, uusiutuviin energianlähteisiin, ei kalliiseen ja riskaabeliin tuontienergiaan. Kotimainen energiaratkaisu on yksi mahdollinen tapa kattaa teollisuuden ja kotien sähkön tarve ilman lisäydinvoimaa. Tässä mallissa Fennovoiman reaktoria vastaava sähkö ja teho katetaan uusiutuvaa energiaa lisäämällä, sähkön käyttöä tehostamalla ja kysyntäjoustoa edistämällä

3. Inkomstskatten sänks jämnt i alla inkomstklasser för att stimulera ekonomin.

Kandidatens kommentar

Ne, joilla on enemmän varaa, maksavat enemmän.

4. Den förra riksdagens beslut att tillåta könsneutrala äktenskap rivs upp.

Kandidatens kommentar

Kyse on ihmisoikeuksista.

5. Försäljning av svaga viner och starköl tillåts i livsmedelsaffärer.

6. Den obligatoriska skolsvenskan slopas.

Kandidatens kommentar

Kannatan ehdottomasti ruotsin opiskelua, mutta valinnanvapauden olisi oltava opiskelijalla. Hyvä ja tarkoituksenmukainen opetus houkuttaa valitsemaan kielen.

 • Kandidatens svar
 • Partiets svar

8. Din region

1. Då Egentliga Tavastland och Päijänne-Tavastland går skilda vägar i vårdreformen betyder det att också annat samarbete mellan landskapen faller.

Kandidatens kommentar

Yhteistyötä voidaan tehdä -ja tehdään- eri suuntiin.

2. En allt större del av bibliotekens service bör bli avgiftsbelagd.

Kandidatens kommentar

Kirjasto on peruspalvelu, jolla varmistetaan jokaisen tasa-arvoiset mahdollisuudet sivistyksen saavuttamiseen varallisuudesta tai muusta taustasta riippumatta.

3. Av statens vägprojekt i Tavastland bör Lahtis södra ringväg prioriteras fram om förbättringen av riksväg 10 och 12.

Kandidatens kommentar

Lahden yhdyskuntarakenteen eheyttämisen kannalta hanke on tärkeä. Tiestön kannalta jokainen hanke on tärkeä, mutta kaupunkirakenne eheytyy vahvimmin Lahden kehätiehankkeessa.

4. I framtiden bör statliga funktioner utlokaliseras mer till Lahtisregionen än till Tavastehusregionen.

Kandidatens kommentar

En pidä kumpaakaan seutua ylivertaisena toimintojen sijoittelussa. Jokainen toimi on syytä tarkastella perusteellisesti toiminnan lähtökohdista käsin.

5. Finansieringen av trafikleder bör förskjutas från järnvägstrafiken till vägunderhållet.

Kandidatens kommentar

Suomessa on paljon seutuja, joille ei ole ratayhteyksiä. Sielläkin on voitava asua ja sinne liikkua, joten molemmista liikennemuodoista on pidettävä huolta.

6. JOKER: Vallöften är bindande.

Kandidatens kommentar

Lupaajalla on vastuu siitä, mitä hän menee lupaamaan. Äänestäjän on voitava luottaa kandidaattinsa puheisiin.

<< Tillbaka