Jari-Pekka Kanniainen

Valkompassen 2015 Uleåborgs valkrets

Till Valkompassens första sida
 • Kandidatens svar
 • Partiets svar

1. Arbete

1. Det är alltför lätt att leva på socialbidrag i Finland

Syftet med den sociala tryggheten är att garantera alla människor en tillräcklig utkomst och omsorg i alla livssituationer. Den sociala tryggheten består av service och förmåner såsom barnbidrag, sjuk- och föräldrapenning, arbetslöshetsskydd och utkomststöd.

Kandidatens kommentar

Olen täysin eri mieltä. Ihmiset, jotka sanovat sosiaaliturvan varassa elämisen olevan liian helppoa, eivät todennäköisesti ole koskaan hakeneet toimeentulotukea. Suomalainen sosiaaliturva on leimaava ja liian byrokraattinen. Sitä tulee kehittää kohti vastikkeetonta perustuloa, jolloin voidaan pienentää tuloeroja, vähentää taloudellisesta epävarmuudesta johtuvaa stressiä sekä esim. työn vastaanottamisesta tulee aina kannattavaa.

2. Öppettiderna inom handeln och andra butiker bör avregleras.

Butikernas och andra affärers dagliga öppettider bestäms i lag. Affärer med en yta på mer än 100 kvm bör vara stängda under kyrkliga helger och första maj, självständighetsdagen, morsdagen och farsdagen. Regionförvaltningsverket kan bevilja undantag på ansökan.

Kandidatens kommentar

Nykyinen elämäntahti on muuttunut ja erityisesti kaupungeissa asuvat ihmiset elävät erilaisissa elämäntilanteissa. Kaikki ihmiset eivät elä päivätyön rytmissä.

Kun aukioloajat vapautetaan, on huolehdittava työntekijöiden oikeuksista ilta-, yö- ja viikonloppulisiin sekä riittävään lepoon.

3. Finland bör gå över till en basinkomst som ersätter det nuvarande socialskyddets miniminivå.

Med basinkomst avses en penningsumma som utbetalas regelbundet för att garantera utkomst. Det finns många modeller men det gemensamma för dem är att basinkomsten vore ägnad att eliminera flitfällor eftersom det alltid skulle vara lönsamt att arbeta. Då inkomsterna stiger sjunker basinkomsten via beskattningen.

Kandidatens kommentar

Vastikkeettoman perustulon lisäksi tulee säilyttää lapsilisät ja muut erityisestä elämäntilanteesta määräytyvät tuen muodot. Perustulon tasoksi tulee asettaa vähintään nykyisen toimeentulotuen määrä, ja sen rinnalle on maksettava tarvittaessa asumistukea.

Perustulo auttaa erityisesti opiskelijoita, pienyrittäjiä, taiteilijoita, eläkeläisiä, yksinhuoltajia, omaishoitajia, tutkijoita sekä osa-aikaista työtä tekeviä ihmisiä.

Perustulo maksetaan kaikille tuloista huolimatta. Korkeatuloisilta se verotetaan progressiivisesti takaisin, mutta se säilyy silti varallisuudesta tai tuloista huolimatta sosiaaliturvaverkkona, joka auttaa yhtäkkisen työttömyyden sattuessa tai esimerkiksi yrityksen konkurssitilanteessa.

4. Lagen bör garantera arbetstagaren en minimiarbetstid.

Så kallade nollavtal betyder att arbetstagaren inte vet på förhand hur många skift hen har under nästa arbetsschema. Antalet veckoarbetstimmar kan variera från noll till till exempel 40. Nollavtalen ger arbetsgivaren flexibilitet men lämnar arbetstagaren utan skydd.

Kandidatens kommentar

Niin sanotuista nollatuntityösopimuksista on päästävä eroon. Hyvin harvalle ihmiselle nollatuntisopimus on hyvä asia, ja suurelle osalle nollatunneilla työtä tekevistä tilanne on hyvin ongelmallinen ja antaa työnantajalle kohtuuttoman aseman määritellä kuka tekee työtä ja miten paljon. Minimityöaika antaa taloudellista varmuutta osa-aikatyötä tekeville ihmisille.

5. Tiden för utbetalning av arbetslöshetsskydd bör förkortas.

Den inkomstrelaterade dagpenningen utbetalas för 500 fulla arbetslöshetsdagar. Hur stor dagpenningen är beror på inkomsten. Vanligen är dagpenningen 50-70 procent av lönen. Den är skattepliktig inkomst.

Kandidatens kommentar

Riittävän suuri perustulo vähentäisi painetta pitää ansiosidonnaista työttömyysturvaa pitkäkestoisena ja nykytasoisena. Perustulo ei kuitenkaan poistaisi ansiosidonnaisen työttömyysturvan tarvetta erityisenä tuen muotona tulotason äkillisesti pudotessa.

 • Kandidatens svar
 • Partiets svar

2. Ekonomi

1. Finland skulle klara sig bättre utanför euron.

Euron är Europeiska Unionens gemensamma valuta, som togs i bruk som kontantvaluta den 1 februari 2002. I detta nu hör 19 EU-länder till Euroområdet. Euron är en flytande valuta. Den viktigaste mätaren på värdet är förhållandet till USD.

Kandidatens kommentar

On tiettyjä etuja tilanteessa, jossa Suomella olisi oma valuutta. Tällöin valtio voisi vaikuttaa valuutan arvoon ja rahapolitiikkaan nykyistä huomattavasti paremmin.

Kuitenkin Suomen irtautuminen eurosta olisi katastrofaalista, ja sen tarkkoja seurauksia on hankala ennustaa. Suomi on osa Eurooppaa.

Irtautumisen sijaan edistäisin raha- ja finanssipolitiikkaa kehittämällä Euroopan Keskuspankin ja Investointipankin asemaa poliittisemmaksi. Pienin muutoksin voisi Euroopassa olla järkevämpää ja demokraattisempaa talouspolitiikkaa.

2. Skatten på livsmedel kan höjas.

Den allmänna mervärdesskattesatsen är 24 %. Mervärdesskatten på restaurang- och måltidstjänster och på livsmedel är 14 % och på kultur 10 %. På Finansministeriet har det varit aktuellt med en mervärdesskattereform som förenhetligar alla skattesatser. Då skulle den högsta skattesatsen sjunka och i motsvarande grad stiga för till exempel livsmedel.

Kandidatens kommentar

Päinvastoin, ruoan (erityisesti ympäristöystävällisen kasvisruoan) verotusta tulisi tarkastella alaspäin. Näin voidaan puuttua tehokkaasti tuloeroihin. Ruoan hinnan korottaminen osuu pahiten köyhimpiin eli alimpiin sosioekonomisiin luokkiin.

3. Statens och kommunernas ekonomi bör i första hand balanseras genom att skära ner utgifterna.

Den offentliga skuldens förhållande till bruttoproduktionen håller på att överskrida 60 procent. Finland hotas av överskuldsättning, då den arbetsföra befolkningen inte klarar av att finansiera det allt större behovet av offentlig service. Det här hotet kallas för hållbarhetsunderskott.

Kandidatens kommentar

Päinvastoin, joitakin menoja täytyy lisätä työllisyyden kehittämiseksi ja hyvinvointierojen tasaamiseksi suunnittelemalla suuri velkarahalla tehtävä elvytys ja investointi seuraavalle eduskuntakaudelle. Rahaa tulee laittaa koulutukseen, tutkimukseen, rakennus- ja korjaushankkeisiin sekä ennaltaehkäisevään hyvinvointipolitiikkaan.

Valtion ja kuntien menoja voidaan jossain määrin tarkastella turhan byrokratian purkamisena, mutta missään nimessä ei tule koskea julkisiin peruspalveluihin kuten siivous, sosiaali- ja terveyspalvelut, kirjastot ja muut perusoikeuksia turvaavat palvelut.

Perustulo yksinkertaistaisi sosiaaliturvaa, ja näin saataisiin aikaan säästöjä. Esimerkiksi kuntien sosiaalipalveluissa voitaisiin keskittyä varsinaiseen sosiaalityöhön eikä aikaa kuluisi turhaan esimerkiksi köyhien tiliotteiden kyttäämiseen.

4. Barnbidraget bör höjas och beskattas.

Det skattefria barnbidraget är i år 95,75-174,27 euro i månaden, beroende på antalet barn. Ensamförsörjartillägget är 48,55 euro per barn och månad. Om barnbidraget höjs och beskattas har det en inkomstutjämnande effekt.

Kandidatens kommentar

Lapsilisiä voidaan korottaa, mutta mielestäni lapsilisä tulisi säilyttää universaalina, jokaista perhettä koskevana oikeutena.

Jos lapsilisä tulisi veronalaiseksi tuloksi, tulisi sen progression olla niin jyrkkä, että matalatuloisilta vero olisi 0%, ja korkeatuloisilta se verotettaisiin kokonaan pois.

5. Finland har inte råd med social- och hälsovårdstjänster i nuvarande omfattning.

Den kommunala social- och hälsovården kostar nästan 20 miljarder euro i året. Hållbarhetsunderskottet i den offentliga ekonomin och förändringen i befolkningsstrukturen betyder att såväl servicestrukturer som verksamhetssätten inom social- och hälsovården måste reformeras.

Kandidatens kommentar

Sosiaalialan asiantuntijana olen eri mieltä. Suomella ei ole varaa leikata sosiaali- ja terveyspalveluista. Erityisesti ennaltaehkäiseviin palveluihin tulisi laittaa lisää resursseja. Jokainen huostaanotettava nuori maksaa yhteiskunnalle vuodessa 110 000 euroa (THL:n selvitys). Summalla voi työllistää vuodeksi esimerkiksi useita perhetyöntekijöitä.

Säästöjä sosiaali- ja terveyspalveluiden tuottamisessa voidaan tehdä palauttamalla ulkoistetut tai yksityistetyt palvelut takaisin julkisiksi. Säästöt syntyvät voitontavoittelun poistumisesta sekä niin sanotuista transaktiokustannuksista, jotka tarkoittavat julkisen ja yksityisen välille tehtävän oikeudellisen sopimuksen kustannuksista ja byrokratiasta.

 • Kandidatens svar
 • Partiets svar

3. Säkerhet

1. Ett Natomedlemskap skulle stärka Finlands säkerhetspolitiska ställning.

Nato är en försvarsallians med 28 medlemsländer. Dess viktigaste uppgift är att garantera medlemmarnas säkerhet. Varje medlemsland är skyldigt att hjälpa ett annat medlemsland som utsätts för angrepp. Nato har ett partnerskapsnät och genomför krishanteringsoperationer, där också Finland deltar. Enligt nuvarande regeringsprogram bevarar Finland möjligheten att söka Natomedlemskap.

Kandidatens kommentar

Nato on sotaliitto, ja siihen liittyminen ei olisi Suomelle eduksi. Suomi pysyy turvallisempana ja tulee toimeen paremmin kansainvälisissä yhteyksissä pysymällä sitoutumattomana.

2. Det behövs flera poliser i Finland.

Antalet poliser uppskattas i år till 7500, vilket är cirka 50 poliser fler än i fjol. Riksdagen har ansett att de anslag som finns i statsbudgeten räcker för att bevara polisens operativa kapacitet på 2014 års nivå. Inrikesministeriet har ändå uppskattat att tillgången till bastjänster kommer att minska.

Kandidatens kommentar

Poliisien resursseja tulisi lisätä syrjäseuduilla sekä harmaan talouden tutkimisessa ja kitkemisessä.

3. Invandringen till Finland bör begränsas för att minska risken för terrorism.

I fjol tog Finland emot 3 651 asylsökande. Av dem beviljades 1 346 asyl. De flesta asylsökande kom från Irak, Somalien och Ryssland. Finland tog i fjol också emot 1 030 kvotflyktingar från Syrien, Demokratiska republiken Kongo och Sudan.

Kandidatens kommentar

Terrorismin ja maahanmuuton välille ei pysty tekemään yhteyttä.

Suomessa olen enemmän huolestunut äärioikeiston terrorismin uhasta kuin maahanmuutosta. Nuorten miesten syrjäytyminen on suurempi uhka kuin järjestäytynyt terrorismi.

Nuorten syrjäytymistä tulisi ehkäistä mahdollisimman aikaisin hyvillä ja riittävillä varhaiskasvatuspalveluilla, monikulttuurisilla ohjauspalveluilla sekä koulutuksella.

4. Rysslands maktsfärspolitik är ett hot för Finland.

I Rysslands militärdoktrin definieras Nato som landets största säkerhetshot. Av Rysslands grannländer har Ukraina meddelat att man eftersträvar ett Natomedlemskap.

Kandidatens kommentar

Venäjän toimet ovat osoittautuneet viime aikoina arvaamattomiksi ja ennustamattomiksi. Suomen tulee pysyä turvallisuuspoliittisesti sitoutumattomana.

5. När det gäller nätövervakning är statens säkerhet viktigare än medborgarens inregritetsskydd.

En arbetsgrupp på Försvarsministeriet föreslår omfattande övervakning av nättrafiken för att avvärja hot mot den nationella säkerheten. Övervakningen skulle förutsätta att grundlagen ändras.

6. Finland bör delta i kampen mot IS med utbildning av den irakiska regeringens styrkor

Islamiska Staten (IS) är en sunniislamistisk terrorgrupp som har tagit kontrollen över stora delar av Syrien och Irak. Gruppen tillämpar en mycket strikt tolkning av islam och vill införa ett muslimskt kalifat. En USA-ledd allians försöker bekämpa IS.

Kandidatens kommentar

Suomen tulee osallistua diplomaattisin keinoin, pääasiassa YK:n kautta, rauhan saavuttamiseksi ja verenvuodatuksen poistamiseksi. Suomi voi aseellisen koulutuksen sijasta auttaa tilannetta tehokkaammin muilla keinoin.

Islam uskontona ei ole sinänsä uhka vaan uskonnon käyttäminen äärioikeistolaisessa ja väkivaltaan pohjautuvassa politiikassa on vaaraksi jokaisessa yhteiskunnassa.

 • Kandidatens svar
 • Partiets svar

4. Hälsa

1. Obotligt sjuka bör ha rätt till dödshjälp.

Det är tillåtet att ge assistans vid självmord men aktiv eutanasi är ett brott. Professor Jorma Palo var en känd förespråkare för eutanasi och det är också tidigare finansministern Iiro Viinanen, tidigare Europaparlamentarikern Esko Seppänen och president Sauli Niinistö. Kända motståndare är till exempel läkaren Pekka Reinikainen och arkiatern Risto Pelkonen.

2. Social- och hälsovården bör i första hand produceras som offentliga tjänster.

I den kommunala social- och hälsovården.arbetar omkring 265 000 personer. Privata hälsovårdstjänster och företagshälsovården kompletterar den kommunala servicen. De privata serviceproducenterna står för ungefär en fjärdedel av hälsovårdstjänsterna. Den senaste tiden har utläggningen av service på privata ökat.

Kandidatens kommentar

Kansalaisilla on paremmat mahdollisuudet vaikuttaa palveluihin, kun ne pidetään julkisina. Palvelutasoa pitää parantaa ja pitää korkeana, jotta hyvinvointierot eivät kasva Suomessa.

Julkisissa palveluissa ei ole ongelmana voitontavoittelua, joten syntyy myös säästöjä. Yhteisenä kansanterveydellisenä tavoitteena on pahoinvoinnin poistaminen ja hyvinvoinnin lisääminen.

Yksityisillä sote-palveluiden tuottajilla on sisäänrakennettu eettinen ristiriita: mitä paremmin ihmiset voivat, sitä vähemmän on heidän palveluilleen tarvetta. Yksityiselle hyvinvointipalveluita tuottavalle yritykselle on eduksi, jos ihmiset voivat pahoin.

3. Myndigheterna bör ha lägre tröskel för att ingripa i barnfamiljernas problem.

Situationen inom barnskyddet har diskuterats i offentligheten sedan våren 2012, då ett 8-årigt barn mördades i Helsingfors. Barnet var klient hos barnskyddet, som hade fått många anmälningar om henne. Omsorgsministern har konstaterat att tröskeln för att ge familjerna hjälp i tid är för hög och att det är problematiskt.

Kandidatens kommentar

Lapsiperheiden ongelmiin puututaan tarjoamalla matalan kynnyksen perhepalveluita kuten perhetyöntekijöitä, päihdetyöntekijöitä ja mielenterveysalan ammattilaisia.

Byrokratiaa, holhoamista ja ylipitkiä jonotusaikoja eri palveluihin tulee purkaa lisäämällä ennaltaehkäisevien palveluiden resursseja.

Väkivalta- ja muihin vakaviin tilanteisiin tulee puuttua nopeasti ja niitä estetään parhaiten yllä mainituin keinoin.

4. Åldringarna och deras anhöriga bör påföras ett större ansvar för vårdkostnaderna.

Befolkningen åldras och kostnaderna för äldreomsorgen stiger. Professorn i civilrätt Urpo Kangas har föreslagit att vuxna barn kunde förpliktas att betala för till exempel vårdplats för sina föräldrar om deras pension inte räcker till. Så är det i flera länder i Europa.

Kandidatens kommentar

Hyvä ja arvokas vanhuus turvataan riittävillä julkisilla palveluilla sekä riittävän suuruisella perustulolla, joka korvaisi osaksi nykyistä kansaneläkejärjestelmää.

5. Medborgarnas rätt till hälsovård är viktigare än den kommunala självstyrelsen.

Enligt grundlagen är Finland indelat i kommuner vilkas förvaltning skall grunda sig på självstyrelse för kommunens invånare. Samtidigt skall det allmänna tillförsäkra var och en tillräckliga social-, hälsovårds- och sjukvårdstjänster.

Kandidatens kommentar

En asettaisi näitä kahta asiaa vastakkain, vaan ensisijaisesti järjestetään terveyspalvelut universaaleina kaikkia koskevina palveluina.

Mielestäni sosiaali- ja terveyspalvelut tulisi tuottaa maakuntatasolla niin, että kuntien ja valtion väliin säädettäisiin maakuntavaltuusto, jota koskisi omat vaalit. Kunnilla ja kuntalaisilla on paras tieto oman alueensa sote-palveluiden tarpeista.

 • Kandidatens svar
 • Partiets svar

5. Framtid

1. Arbetet för att stävja klimatförändringen bör prioriteras fram om industrins konkurrenskraft.

Finlands mål på lång sikt är att minska utsläppen med minst 80 procent till år 2050. Finland försöker också avstå från kolkraft till år 2025. Klimatmålen definieras bland annat i den nya klimatlagen. http://217.71.145.20/TRIPviewer/show.asp?tunniste=RP+82/2014&base=errp&palvelin=www.eduskunta.fi&f=WORD&kieli=ru

Kandidatens kommentar

Ilmastonmuutoksen hillitseminen tulee ottaa osaksi Suomen kilpailukykyä ja teollisuutta. On suunnattava resursseja ja tutkimusta uusiutuvan energian muotoihin sekä ympäristöystävällisiin teknologian keksintöihin ja innovaatioihin (niin sanottu cleantech).

Uusiutuva energia ja cleantechin uudet muodot antavat Suomelle mahdollisuuden lisätä työllisyyttä ja pitää sitä yllä pitkällä aikavälillä.

2. Genändrade livsmedel är trygga för människan och miljön.

Genetiskt modifierade organismer är till exempel växter vars arvsmassa och egenskaper har ändrats med genteknik. Genteknik används oftast i förädlingen av soja och majs. De förses med gener som gör dem resistenta mot vissa bekämpningsmedel eller som ger motståndskraft mot vissa skadeinsekters larver.

Kandidatens kommentar

Tällä hetkellä pitkän aikavälin tietoa vaikutuksista ei ole saatavilla riittävästi.

Isoimmat ongelmat geenimuunneltuun ruokaan liittyvät lajikkeiden omistajuuteen ja monopoliasemien syntymiseen. Olen huolissani myös luonnon ja ruoan monimuotoisuuden kärsimisestä.

3. Finland bör ta ett större ansvar för asylsökande som kommer till EU-området.

I fjol anlände 600 000 asylsökande till Europeiska unionen. Finlands andel av de asylsökande var 0,6 procent. Av unionens 28 medlemsländer tog sex emot nästan 80 procent av alla asylsökande. Över 2 500 personer drunknade eller försvann på Medelhavet då de försökte ta sig till Europa över havet i brist på lagliga flyktvägar.

Kandidatens kommentar

Suomi voi ottaa nykyistä enemmän turvapaikanhakijoita, mutta samalla maahanmuuttoon liittyviin palveluihin kuten kielen opetukseen, perhetyöhön, koulutukseen ja monikulttuuriseen sosiaalityöhön tulee lisätä resursseja. Jokaisella valtiolla on globaali vastuu tehdä osansa köyhyyden poistamiseksi ja ihmisten perusoikeuksien turvaamiseksi..

4. Tanken att hela Finland ska vara bebott är förlegad.

Under de drygt tio senaste åren har södra och mellersta Finland stått för den proportionellt sett största inflyttningen medan östra och norra Finland står för den största nettoförlusten. I dag koncentrerar sig befolkningsökningen så gott som helt till huvudstadsregionen.

Kandidatens kommentar

Jokaisella tulee olla oikeus päättää missä asuu ja valtion on järjestettävä peruspalvelut sen mukaisesti.

5. Storleken på elevgrupperna i grundskolan bör begränsas i lag till till exempel 20 elever.

Lagen definierar inte storleken på undervisningsgrupperna i allmänbildningen. Det betyder att skolklassernas storlek kan variera mycket från kommun till kommun. Sedan 2010 har Undervisnings- och kulturministeriet anvisat statligt specialstöd för att minska undervisningsgrupperna i grundutbildningen. I år minskar stödet emellertid jämfört med i fjol.

Kandidatens kommentar

Varhaiskasvatuksen ja peruskoulutuksen resursseja on lisättävä. 20 oppilaan raja on hyvä tavoite. Jokaisella oppilaalla ja opiskelijalla tulee olla oikeus tarvittaessa erityiseen tukeen.

 • Kandidatens svar
 • Partiets svar

7. Omröstningar

1. En folkomröstning bör ordnas om Finlands Natomedlemskap

2. Ett principbeslut om ett nytt kärnkraftverk kan godkännas.

3. Inkomstskatten sänks jämnt i alla inkomstklasser för att stimulera ekonomin.

Kandidatens kommentar

Päinvastoin, pääoma- ja osinkotuloja tulisi verottaa nykyistä suuremmalla prosentilla. Jokaisen tulisi osallistua yhteiskunnan kustannuksiin todellisen maksukykynsä mukaan.

4. Den förra riksdagens beslut att tillåta könsneutrala äktenskap rivs upp.

5. Försäljning av svaga viner och starköl tillåts i livsmedelsaffärer.

Kandidatens kommentar

Molemmissa, nykytilanteen säilyttämisessä ja muutoksessa, on etunsa. Kansanterveydellisistä syistä haluaisin pitää miedot viinit ja vahvat oluet Alkossa, mutta yleisenä eurooppalaisena kehityksenä niiden salliminen kaupoissa ei olisi kovinkaan radikaali ratkaisu.

Mielestäni asia ei ole kovin tärkeä. Jo nykyisin kyseiset tuotteet ovat hyvin saatavilla.

6. Den obligatoriska skolsvenskan slopas.

 • Kandidatens svar
 • Partiets svar

8. Din region

1. Gruvan i Talvivaara bör fortsätta som ett statligt bolag om man inte hittar andra investerare.

Kandidatens kommentar

Tärkeintä ei ole kuka Talvivaaran toimintaa jatkaa tai pitää yllä, vaan se millä kriteerein. Ympäristökriteerit tulee asettaa niin tarkoiksi ja valvotuiksi, että niitä ei voi ohittaa.

Lähtökohtaisesti laaja kaivostoiminta on niin riskialtista, että kannatan julkista omistajuutta ylitse yksityisen. Kaivostoimintaa tulee verottaa huomattavasti nykyistä suuremmin. Suomeen tulisi perustaa myös valtiollinen kaivosyhtiö.

2. Rosatom bör förpliktas att sysselsätta också lokala invånare om kärnkraftverksprojektet i Pyhäjoki blir av.

Kandidatens kommentar

Vastustan ydinvoimalahanketta. Jos oikeistopuolueet kuitenkin sen saavat läpi, olisi ehdottomasti yksi ehdoista paikallisten työllistäminen.

3. Bassängen i Kollaja bör byggas.

Kandidatens kommentar

Altaan rakentamisen ympäristövaikutukset ovat niin suuret, etten kannata altaan rakentamista. Nyt pitäisi keskittyä tuuli- ja aurinkovoiman kehittämiseen ja uusiutuvan energian tutkimukseen.

4. Kärnkraftsplanerna betyder att förbättringen av riksväg 8 är det viktigaste vägprojektet i Uleåborgs valkrets nästa valperiod.

Kandidatens kommentar

Vastustan ydinvoimalahanketta. En näe yhteyttä kasitien kehittämisen ja ydinvoimalasuunnitelmien välillä erityisen tärkeänä.

Erityisen tärkeä tiehanke Pohjois-Pohjanmaalla on valtatie 4:n Kemi-Oulu -yhteysvälin parantaminen. Valtion tulee ottaa koko nelostien parantaminen vaalikausien yli kestäväksi valtakunnalliseksi kärkihankkeeksi. Tärkeää on myös 8-tien parantaminen välillä Oulu-Raahe ja vt 22:n parannushankkeen toteuttaminen suunnitellusti loppuun välillä Oulu-Kajaani.

5. Det är klart för mycket med 29 kommuner i Norra Österbotten och åtta i Kajanaland.

Kandidatens kommentar

Kuntien määrällä ei ole suurta merkitystä. Sen sijaan alueellista yhteistyötä tulee tehdä. Paras malli tähän olisi Kainuun maakuntamalli, jossa maakuntatason aluehallintoon edustajat valitaan vaaleilla.

6. JOKER: Vallöften är bindande.

Kandidatens kommentar

Lähtökohtaisesti pidän vaalilupauksista kiinni. Voi olla tilanteita, joissa asioita täytyy priorisoida saavuttaakseen osan tärkeimmistä lupauksista. Eduskunnan oppositiosta lupauksia on mahdotonta toteuttaa.

Mielestäni kysymys olisi pitänyt nimetä "Kärpät-kysymykseksi", koska teemana on "Alueesi".

<< Tillbaka