Matti Aalto

Valkompassen 2015 Uleåborgs valkrets

Till Valkompassens första sida
 • Kandidatens svar
 • Partiets svar

1. Arbete

1. Det är alltför lätt att leva på socialbidrag i Finland

Syftet med den sociala tryggheten är att garantera alla människor en tillräcklig utkomst och omsorg i alla livssituationer. Den sociala tryggheten består av service och förmåner såsom barnbidrag, sjuk- och föräldrapenning, arbetslöshetsskydd och utkomststöd.

Kandidatens kommentar

Sosiaaliturvan taso on liian alhainen.

2. Öppettiderna inom handeln och andra butiker bör avregleras.

Butikernas och andra affärers dagliga öppettider bestäms i lag. Affärer med en yta på mer än 100 kvm bör vara stängda under kyrkliga helger och första maj, självständighetsdagen, morsdagen och farsdagen. Regionförvaltningsverket kan bevilja undantag på ansökan.

3. Finland bör gå över till en basinkomst som ersätter det nuvarande socialskyddets miniminivå.

Med basinkomst avses en penningsumma som utbetalas regelbundet för att garantera utkomst. Det finns många modeller men det gemensamma för dem är att basinkomsten vore ägnad att eliminera flitfällor eftersom det alltid skulle vara lönsamt att arbeta. Då inkomsterna stiger sjunker basinkomsten via beskattningen.

Kandidatens kommentar

Kaikille maksettava perustulo on tässä vaiheessa utopiaa. Sen sijaan SKP:n esittämä syyperustainen 1200 euron perusTURVA on realistinen vaihtoehto seitsemän luukun järjestelmälle.

4. Lagen bör garantera arbetstagaren en minimiarbetstid.

Så kallade nollavtal betyder att arbetstagaren inte vet på förhand hur många skift hen har under nästa arbetsschema. Antalet veckoarbetstimmar kan variera från noll till till exempel 40. Nollavtalen ger arbetsgivaren flexibilitet men lämnar arbetstagaren utan skydd.

Kandidatens kommentar

EI nolla-tuntisopimuksia.

5. Tiden för utbetalning av arbetslöshetsskydd bör förkortas.

Den inkomstrelaterade dagpenningen utbetalas för 500 fulla arbetslöshetsdagar. Hur stor dagpenningen är beror på inkomsten. Vanligen är dagpenningen 50-70 procent av lönen. Den är skattepliktig inkomst.

 • Kandidatens svar
 • Partiets svar

2. Ekonomi

1. Finland skulle klara sig bättre utanför euron.

Euron är Europeiska Unionens gemensamma valuta, som togs i bruk som kontantvaluta den 1 februari 2002. I detta nu hör 19 EU-länder till Euroområdet. Euron är en flytande valuta. Den viktigaste mätaren på värdet är förhållandet till USD.

2. Skatten på livsmedel kan höjas.

Den allmänna mervärdesskattesatsen är 24 %. Mervärdesskatten på restaurang- och måltidstjänster och på livsmedel är 14 % och på kultur 10 %. På Finansministeriet har det varit aktuellt med en mervärdesskattereform som förenhetligar alla skattesatser. Då skulle den högsta skattesatsen sjunka och i motsvarande grad stiga för till exempel livsmedel.

3. Statens och kommunernas ekonomi bör i första hand balanseras genom att skära ner utgifterna.

Den offentliga skuldens förhållande till bruttoproduktionen håller på att överskrida 60 procent. Finland hotas av överskuldsättning, då den arbetsföra befolkningen inte klarar av att finansiera det allt större behovet av offentlig service. Det här hotet kallas för hållbarhetsunderskott.

Kandidatens kommentar

Valtion talouden tasapainottamiseen riittää pääomatulojen verottaminen samalla tavalla kuin 1900 luvun loppupuolella.

Kaikki tulot ja varallisuus samalle viivalle.

4. Barnbidraget bör höjas och beskattas.

Det skattefria barnbidraget är i år 95,75-174,27 euro i månaden, beroende på antalet barn. Ensamförsörjartillägget är 48,55 euro per barn och månad. Om barnbidraget höjs och beskattas har det en inkomstutjämnande effekt.

Kandidatens kommentar

Pahoin pelkään että siitä toteutuisi ainoastaan verolle pano. Tällöin tulisi olla ainakin 15 000 + 3000/lapsi perusvähennys kaikessa verotuksessa.

5. Finland har inte råd med social- och hälsovårdstjänster i nuvarande omfattning.

Den kommunala social- och hälsovården kostar nästan 20 miljarder euro i året. Hållbarhetsunderskottet i den offentliga ekonomin och förändringen i befolkningsstrukturen betyder att såväl servicestrukturer som verksamhetssätten inom social- och hälsovården måste reformeras.

Kandidatens kommentar

Maailmassa on enemmän rahaa kuin koskaan, sitä ei vain ole siellä missä sitä eniten tarvittaisiin.

 • Kandidatens svar
 • Partiets svar

3. Säkerhet

1. Ett Natomedlemskap skulle stärka Finlands säkerhetspolitiska ställning.

Nato är en försvarsallians med 28 medlemsländer. Dess viktigaste uppgift är att garantera medlemmarnas säkerhet. Varje medlemsland är skyldigt att hjälpa ett annat medlemsland som utsätts för angrepp. Nato har ett partnerskapsnät och genomför krishanteringsoperationer, där också Finland deltar. Enligt nuvarande regeringsprogram bevarar Finland möjligheten att söka Natomedlemskap.

Kandidatens kommentar

Nato on terroristijärjestö joka surmaa ihmisiä kaikkialla. Toisen maailmansodan jälkeen se on tappanut kymmeniä miljoonia ihmisiä.

2. Det behövs flera poliser i Finland.

Antalet poliser uppskattas i år till 7500, vilket är cirka 50 poliser fler än i fjol. Riksdagen har ansett att de anslag som finns i statsbudgeten räcker för att bevara polisens operativa kapacitet på 2014 års nivå. Inrikesministeriet har ändå uppskattat att tillgången till bastjänster kommer att minska.

3. Invandringen till Finland bör begränsas för att minska risken för terrorism.

I fjol tog Finland emot 3 651 asylsökande. Av dem beviljades 1 346 asyl. De flesta asylsökande kom från Irak, Somalien och Ryssland. Finland tog i fjol också emot 1 030 kvotflyktingar från Syrien, Demokratiska republiken Kongo och Sudan.

Kandidatens kommentar

Vieraiden sotajoukkojen pääsy maahamme tulee estää.

4. Rysslands maktsfärspolitik är ett hot för Finland.

I Rysslands militärdoktrin definieras Nato som landets största säkerhetshot. Av Rysslands grannländer har Ukraina meddelat att man eftersträvar ett Natomedlemskap.

Kandidatens kommentar

Venäjän pyrkimys turvata rauha rajoillaan tarjoaa mahdollisuuden muodostaa Pohjolan ja Venäjän yhteinen rauhan vyöhyke jolla ei sallittaisi joukkotuhoaseita eikä mitään vieraita sotavoimia minkään maan alueella.

5. När det gäller nätövervakning är statens säkerhet viktigare än medborgarens inregritetsskydd.

En arbetsgrupp på Försvarsministeriet föreslår omfattande övervakning av nättrafiken för att avvärja hot mot den nationella säkerheten. Övervakningen skulle förutsätta att grundlagen ändras.

Kandidatens kommentar

Valtion turvallisuus ei oikeasti ihmisiä kyttäämällä parane.

6. Finland bör delta i kampen mot IS med utbildning av den irakiska regeringens styrkor

Islamiska Staten (IS) är en sunniislamistisk terrorgrupp som har tagit kontrollen över stora delar av Syrien och Irak. Gruppen tillämpar en mycket strikt tolkning av islam och vill införa ett muslimskt kalifat. En USA-ledd allians försöker bekämpa IS.

Kandidatens kommentar

ISIS on värvätty, rahoitettu ja aseistettu USAn, EUn, Naton ja arabidiktatuurien tuella. Ratkaisuna ei ole sotiminen itse luotua vihollista vastaan, vaan terrorismin tukemisen lopettaminen. Ilman länsimaista rahoitusta ja aseistusta ISIS ei pysy kuukautta pitempään pystyssä.

 • Kandidatens svar
 • Partiets svar

4. Hälsa

1. Obotligt sjuka bör ha rätt till dödshjälp.

Det är tillåtet att ge assistans vid självmord men aktiv eutanasi är ett brott. Professor Jorma Palo var en känd förespråkare för eutanasi och det är också tidigare finansministern Iiro Viinanen, tidigare Europaparlamentarikern Esko Seppänen och president Sauli Niinistö. Kända motståndare är till exempel läkaren Pekka Reinikainen och arkiatern Risto Pelkonen.

2. Social- och hälsovården bör i första hand produceras som offentliga tjänster.

I den kommunala social- och hälsovården.arbetar omkring 265 000 personer. Privata hälsovårdstjänster och företagshälsovården kompletterar den kommunala servicen. De privata serviceproducenterna står för ungefär en fjärdedel av hälsovårdstjänsterna. Den senaste tiden har utläggningen av service på privata ökat.

3. Myndigheterna bör ha lägre tröskel för att ingripa i barnfamiljernas problem.

Situationen inom barnskyddet har diskuterats i offentligheten sedan våren 2012, då ett 8-årigt barn mördades i Helsingfors. Barnet var klient hos barnskyddet, som hade fått många anmälningar om henne. Omsorgsministern har konstaterat att tröskeln för att ge familjerna hjälp i tid är för hög och att det är problematiskt.

Kandidatens kommentar

Itse asiassa puuttumisen laadussa on enemmän parantamisen varaa kuin määrässä.

4. Åldringarna och deras anhöriga bör påföras ett större ansvar för vårdkostnaderna.

Befolkningen åldras och kostnaderna för äldreomsorgen stiger. Professorn i civilrätt Urpo Kangas har föreslagit att vuxna barn kunde förpliktas att betala för till exempel vårdplats för sina föräldrar om deras pension inte räcker till. Så är det i flera länder i Europa.

Kandidatens kommentar

Jos yhteiskunta ei huolehdi vanhuksista, niin miksi me ylipäätään maksamme veroja?

5. Medborgarnas rätt till hälsovård är viktigare än den kommunala självstyrelsen.

Enligt grundlagen är Finland indelat i kommuner vilkas förvaltning skall grunda sig på självstyrelse för kommunens invånare. Samtidigt skall det allmänna tillförsäkra var och en tillräckliga social-, hälsovårds- och sjukvårdstjänster.

Kandidatens kommentar

Samaa mieltä, mutta juuri kunnallisen itsehallinnon avulla voimme saada kunnollisen terveydenhuollon kaikille.

 • Kandidatens svar
 • Partiets svar

5. Framtid

1. Arbetet för att stävja klimatförändringen bör prioriteras fram om industrins konkurrenskraft.

Finlands mål på lång sikt är att minska utsläppen med minst 80 procent till år 2050. Finland försöker också avstå från kolkraft till år 2025. Klimatmålen definieras bland annat i den nya klimatlagen. http://217.71.145.20/TRIPviewer/show.asp?tunniste=RP+82/2014&base=errp&palvelin=www.eduskunta.fi&f=WORD&kieli=ru

Kandidatens kommentar

Toisaalta ilmastonmuutoksen hillitseminen ei heikennä minkään maan kilpailukykyä jos säännöt ovat kaikille tasavertaiset huomioiden kaikki tekijät.

2. Genändrade livsmedel är trygga för människan och miljön.

Genetiskt modifierade organismer är till exempel växter vars arvsmassa och egenskaper har ändrats med genteknik. Genteknik används oftast i förädlingen av soja och majs. De förses med gener som gör dem resistenta mot vissa bekämpningsmedel eller som ger motståndskraft mot vissa skadeinsekters larver.

Kandidatens kommentar

Se on venäläistä rulettia - tosin Venäjällä se on kielletty.

3. Finland bör ta ett större ansvar för asylsökande som kommer till EU-området.

I fjol anlände 600 000 asylsökande till Europeiska unionen. Finlands andel av de asylsökande var 0,6 procent. Av unionens 28 medlemsländer tog sex emot nästan 80 procent av alla asylsökande. Över 2 500 personer drunknade eller försvann på Medelhavet då de försökte ta sig till Europa över havet i brist på lagliga flyktvägar.

Kandidatens kommentar

Ensisijaisesti Euroopan Unionin pitää lopettaa pakolaisuutta aiheuttavat siirtomaasodat.

4. Tanken att hela Finland ska vara bebott är förlegad.

Under de drygt tio senaste åren har södra och mellersta Finland stått för den proportionellt sett största inflyttningen medan östra och norra Finland står för den största nettoförlusten. I dag koncentrerar sig befolkningsökningen så gott som helt till huvudstadsregionen.

Kandidatens kommentar

Ei Suomen tarvitse olla ihan joka paikassa asuttu, mutta ihmisten oikeus tulla toimeen ja asua omalla kotiseudullaan täytyy turvata. Ei sitä tartte Brysselissä päättää.

5. Storleken på elevgrupperna i grundskolan bör begränsas i lag till till exempel 20 elever.

Lagen definierar inte storleken på undervisningsgrupperna i allmänbildningen. Det betyder att skolklassernas storlek kan variera mycket från kommun till kommun. Sedan 2010 har Undervisnings- och kulturministeriet anvisat statligt specialstöd för att minska undervisningsgrupperna i grundutbildningen. I år minskar stödet emellertid jämfört med i fjol.

 • Kandidatens svar
 • Partiets svar

7. Omröstningar

1. En folkomröstning bör ordnas om Finlands Natomedlemskap

Kandidatens kommentar

Ei riitä se että Suomi ei liity Natoon. Nato pitää lakkauttaa niin kuin muukin järjestäytynyt rikollisuus.

2. Ett principbeslut om ett nytt kärnkraftverk kan godkännas.

Kandidatens kommentar

Suosittelen uusiutuvaa energiaa.

3. Inkomstskatten sänks jämnt i alla inkomstklasser för att stimulera ekonomin.

Kandidatens kommentar

Kevennetään pienituloisten verotusta kunnollisella perusvähennyksellä ja lisätään pääomatulojen verotusta. Talouden ongelmana on juuri varallisuuden kasautuminen finanssikapitalisteille.

4. Den förra riksdagens beslut att tillåta könsneutrala äktenskap rivs upp.

Kandidatens kommentar

Nojaan vapauden, veljeyden ja tasa-arvon periaatteisiin enkä näe oikeaksi sekaantua ihmisten yksityiselämään.

5. Försäljning av svaga viner och starköl tillåts i livsmedelsaffärer.

Kandidatens kommentar

Se tulisi sallia maaseudulla rajoitetusti ja valvotusti pitämättä ko. tuotteita esillä.

6. Den obligatoriska skolsvenskan slopas.

Kandidatens kommentar

Ruotsinkielisten oikeudet on turvattava kunnolla ja ruotsinkieliseen vähemmistöön pitää suhtautua täydellä kunnioituksella - kuten muihinkin ihmisryhmiin.

 • Kandidatens svar
 • Partiets svar

8. Din region

1. Gruvan i Talvivaara bör fortsätta som ett statligt bolag om man inte hittar andra investerare.

Kandidatens kommentar

Hallittu alasajo välittömästi. Kaivos ei voi toimia kannattavasti ympäristöä pilaamatta, eikä edes ympäristöä pilaten. Toisaalta kysymyksessä on laiton uraanikaivos jolle ei ole koskaan myönnetty toimilupaa.

2. Rosatom bör förpliktas att sysselsätta också lokala invånare om kärnkraftverksprojektet i Pyhäjoki blir av.

Kandidatens kommentar

Jos rakentaminen todella alkaa niin odotettavissa on ennennäkemätön palkkojen polkeminen, pahempi kuin Olkiluodossa.

3. Bassängen i Kollaja bör byggas.

Kandidatens kommentar

Hyöty ei ole haittojen väärti.

4. Kärnkraftsplanerna betyder att förbättringen av riksväg 8 är det viktigaste vägprojektet i Uleåborgs valkrets nästa valperiod.

Kandidatens kommentar

Ei ydinvoimaa, mutta kasitien ja muidenkin kulkuyhteyksien parantaminen on aiheellista.
Tarvitaan kaksoisraide ja kiskobussiliikennettä.

5. Det är klart för mycket med 29 kommuner i Norra Österbotten och åtta i Kajanaland.

Kandidatens kommentar

Tarvitaan vaaleilla valittu maakunta hallinto vastaamaan keskiportaan päätöksenteosta.

Valtion osuuksia pitää korottaa kunnolla, se tasapainoittaisi myös muuttoliikkeestä johtuvaa ikärakenteen epätasaisen kehityksen aiheuttamia ongelmia.

6. JOKER: Vallöften är bindande.

<< Tillbaka