Veera Kontiokari

Valkompassen 2015 Uleåborgs valkrets

Till Valkompassens första sida
 • Kandidatens svar
 • Partiets svar

1. Arbete

1. Det är alltför lätt att leva på socialbidrag i Finland

Syftet med den sociala tryggheten är att garantera alla människor en tillräcklig utkomst och omsorg i alla livssituationer. Den sociala tryggheten består av service och förmåner såsom barnbidrag, sjuk- och föräldrapenning, arbetslöshetsskydd och utkomststöd.

Kandidatens kommentar

Suome sosiaaliturvajärjestelmä on kankea ja hidas. Vaikka rahaa elämiseen yleensä lopulta saa, on matkan varrella paljon hidasteita. Usein joudutaan selvittämään omaa asumismuotoa, tilitietoja, työnhakua, opintojen edistymistä ynnä muuta.

Veera Kontiokari ändrat svaret eller kommentaren 16.3.2015

2. Öppettiderna inom handeln och andra butiker bör avregleras.

Butikernas och andra affärers dagliga öppettider bestäms i lag. Affärer med en yta på mer än 100 kvm bör vara stängda under kyrkliga helger och första maj, självständighetsdagen, morsdagen och farsdagen. Regionförvaltningsverket kan bevilja undantag på ansökan.

Kandidatens kommentar

Kauppojen tulisi itse säännellä omat aukioloaikansa. Etenkään uskonnolliset pyhäpäivät eivät saisi vaikuttaa aukioloaikoihin, sillä uskonnon ei tulisi säännellä valtiotasolla mitään. Mikäli tietty maailmankatsomus estäisi työskentelyn tiettynä päivänä, on siitä työnantajan ja työntekijän sovittava keskenään.

3. Finland bör gå över till en basinkomst som ersätter det nuvarande socialskyddets miniminivå.

Med basinkomst avses en penningsumma som utbetalas regelbundet för att garantera utkomst. Det finns många modeller men det gemensamma för dem är att basinkomsten vore ägnad att eliminera flitfällor eftersom det alltid skulle vara lönsamt att arbeta. Då inkomsterna stiger sjunker basinkomsten via beskattningen.

Kandidatens kommentar

Perustulo helpottaisi byrokratiaa ja vapauttaisi papereita pyörittelevät virkamiehet muihin tehtäviin. Perustulo helpottaisi pätkätyöläisten ja yrittäjien asemaa.

4. Lagen bör garantera arbetstagaren en minimiarbetstid.

Så kallade nollavtal betyder att arbetstagaren inte vet på förhand hur många skift hen har under nästa arbetsschema. Antalet veckoarbetstimmar kan variera från noll till till exempel 40. Nollavtalen ger arbetsgivaren flexibilitet men lämnar arbetstagaren utan skydd.

Kandidatens kommentar

Perustulomallin ollessa käytössä minimityöaikaa ei tarvita. Työntekijän voisi tosin velvoittaa antamaan työtunnit ensisijaisesti jo sopimuksella oleville, ennen uusien työntekijöiden palkkaamista.

5. Tiden för utbetalning av arbetslöshetsskydd bör förkortas.

Den inkomstrelaterade dagpenningen utbetalas för 500 fulla arbetslöshetsdagar. Hur stor dagpenningen är beror på inkomsten. Vanligen är dagpenningen 50-70 procent av lönen. Den är skattepliktig inkomst.

Kandidatens kommentar

Riittävä toimeentulo lyhyen työttömyysjakson aikana on tärkeää uuden työpaikan löytämistä varten. Mikäli työtön joutuu työnhakuaikanaan luopumaan esim asunnostaan ja autostaan, vaikeuttaa se uudelleen työllistymistä huomattavasti. Kohtuullinen lyhentäminen voi tosin olla paikallaan.

Veera Kontiokari ändrat svaret eller kommentaren 16.3.2015
 • Kandidatens svar
 • Partiets svar

2. Ekonomi

1. Finland skulle klara sig bättre utanför euron.

Euron är Europeiska Unionens gemensamma valuta, som togs i bruk som kontantvaluta den 1 februari 2002. I detta nu hör 19 EU-länder till Euroområdet. Euron är en flytande valuta. Den viktigaste mätaren på värdet är förhållandet till USD.

Kandidatens kommentar

Muista Euroopan maista ne, jotka eivät ole ottaneet euroa käyttöön, ovat paremmassa taloudellisessa asemassa.

2. Skatten på livsmedel kan höjas.

Den allmänna mervärdesskattesatsen är 24 %. Mervärdesskatten på restaurang- och måltidstjänster och på livsmedel är 14 % och på kultur 10 %. På Finansministeriet har det varit aktuellt med en mervärdesskattereform som förenhetligar alla skattesatser. Då skulle den högsta skattesatsen sjunka och i motsvarande grad stiga för till exempel livsmedel.

Kandidatens kommentar

Ruoan verotuksen kiristäminen heikentäisi kaikista heikoimmassa taloudellisessa asemassa olevien asemaa entisestään. Opiskelijoilla ja työttömillä on jo riittävästi vaikeuksia syödä riittävästi ja terveellisesti, sillä ruoan hinta Suomessa on korkea.

3. Statens och kommunernas ekonomi bör i första hand balanseras genom att skära ner utgifterna.

Den offentliga skuldens förhållande till bruttoproduktionen håller på att överskrida 60 procent. Finland hotas av överskuldsättning, då den arbetsföra befolkningen inte klarar av att finansiera det allt större behovet av offentlig service. Det här hotet kallas för hållbarhetsunderskott.

Kandidatens kommentar

Menojen leikkaamisen suhteen pitää tietenkin olla järkevä ja priorisoida turhat byrokratian pyörittelyt ensimmäisenä leikkausten kohteeksi. Terveydenhoidosta ja koulutuksesta leikkaamista tulee pyrkiä välttämään.

4. Barnbidraget bör höjas och beskattas.

Det skattefria barnbidraget är i år 95,75-174,27 euro i månaden, beroende på antalet barn. Ensamförsörjartillägget är 48,55 euro per barn och månad. Om barnbidraget höjs och beskattas har det en inkomstutjämnande effekt.

Kandidatens kommentar

Perustulomallin myötä tälle ei ole tarvetta.

5. Finland har inte råd med social- och hälsovårdstjänster i nuvarande omfattning.

Den kommunala social- och hälsovården kostar nästan 20 miljarder euro i året. Hållbarhetsunderskottet i den offentliga ekonomin och förändringen i befolkningsstrukturen betyder att såväl servicestrukturer som verksamhetssätten inom social- och hälsovården måste reformeras.

Kandidatens kommentar

On valitettava tosiasia, että sosiaali- ja terveyspalvelut kuormittavat taloutta huomattavasti. Muun muassa jo työntekijöiden lyhyiden sairaslomien oma ilmoitus helpottaisi ruuhkautuneiden terveyskeskusten kiireitä.

 • Kandidatens svar
 • Partiets svar

3. Säkerhet

1. Ett Natomedlemskap skulle stärka Finlands säkerhetspolitiska ställning.

Nato är en försvarsallians med 28 medlemsländer. Dess viktigaste uppgift är att garantera medlemmarnas säkerhet. Varje medlemsland är skyldigt att hjälpa ett annat medlemsland som utsätts för angrepp. Nato har ett partnerskapsnät och genomför krishanteringsoperationer, där också Finland deltar. Enligt nuvarande regeringsprogram bevarar Finland möjligheten att söka Natomedlemskap.

Kandidatens kommentar

Nato-jäsenyys voisi vahvistaa Suomen turvallisuuspoliittista asemaa, mutta nykyisessä taloustilanteessa en koe sen olevan järkevä sijoitus. EU-maiden välinen sopimus on ainakin toistaiseksi riittävä turva ulkopuolisia uhkia vastaan.

2. Det behövs flera poliser i Finland.

Antalet poliser uppskattas i år till 7500, vilket är cirka 50 poliser fler än i fjol. Riksdagen har ansett att de anslag som finns i statsbudgeten räcker för att bevara polisens operativa kapacitet på 2014 års nivå. Inrikesministeriet har ändå uppskattat att tillgången till bastjänster kommer att minska.

Kandidatens kommentar

Huumeiden dekriminalisoinnilla poliiseja saisi vapautettua turhasta viihdekäyttäjien kyttäämisestä muihin, tärkeämpiin tehtäviin, jolloin poliisien määrää ei tarvitsisi lisätä.

3. Invandringen till Finland bör begränsas för att minska risken för terrorism.

I fjol tog Finland emot 3 651 asylsökande. Av dem beviljades 1 346 asyl. De flesta asylsökande kom från Irak, Somalien och Ryssland. Finland tog i fjol också emot 1 030 kvotflyktingar från Syrien, Demokratiska republiken Kongo och Sudan.

Kandidatens kommentar

Maahanmuutossa on hyvä olla joitain rajoituksia, mutta ei terrorismiuhan takia. Maahanmuuttoa, erityisesti sosiaaliturvajärjestelmää kuormittavaa humanitääristä maahanmuuttoa, tulee olla sen verran, mitä nykyisten resurssien puitteissa on mahdollista.

4. Rysslands maktsfärspolitik är ett hot för Finland.

I Rysslands militärdoktrin definieras Nato som landets största säkerhetshot. Av Rysslands grannländer har Ukraina meddelat att man eftersträvar ett Natomedlemskap.

5. När det gäller nätövervakning är statens säkerhet viktigare än medborgarens inregritetsskydd.

En arbetsgrupp på Försvarsministeriet föreslår omfattande övervakning av nättrafiken för att avvärja hot mot den nationella säkerheten. Övervakningen skulle förutsätta att grundlagen ändras.

6. Finland bör delta i kampen mot IS med utbildning av den irakiska regeringens styrkor

Islamiska Staten (IS) är en sunniislamistisk terrorgrupp som har tagit kontrollen över stora delar av Syrien och Irak. Gruppen tillämpar en mycket strikt tolkning av islam och vill införa ett muslimskt kalifat. En USA-ledd allians försöker bekämpa IS.

 • Kandidatens svar
 • Partiets svar

4. Hälsa

1. Obotligt sjuka bör ha rätt till dödshjälp.

Det är tillåtet att ge assistans vid självmord men aktiv eutanasi är ett brott. Professor Jorma Palo var en känd förespråkare för eutanasi och det är också tidigare finansministern Iiro Viinanen, tidigare Europaparlamentarikern Esko Seppänen och president Sauli Niinistö. Kända motståndare är till exempel läkaren Pekka Reinikainen och arkiatern Risto Pelkonen.

Kandidatens kommentar

Jokaisella on oikeus päättää omasta kuolemastaan etenkin mikäli on sairaana ja kovissa tuskissa. Mikäli henkilöllä on vakava sairaus, tulee hänellä olla oikeus avustettuun armokuolemaan, mikäli hän niin toivoo. Tämä ei tietenkään saa vaikuttaa saattohoidon tasoon.

2. Social- och hälsovården bör i första hand produceras som offentliga tjänster.

I den kommunala social- och hälsovården.arbetar omkring 265 000 personer. Privata hälsovårdstjänster och företagshälsovården kompletterar den kommunala servicen. De privata serviceproducenterna står för ungefär en fjärdedel av hälsovårdstjänsterna. Den senaste tiden har utläggningen av service på privata ökat.

3. Myndigheterna bör ha lägre tröskel för att ingripa i barnfamiljernas problem.

Situationen inom barnskyddet har diskuterats i offentligheten sedan våren 2012, då ett 8-årigt barn mördades i Helsingfors. Barnet var klient hos barnskyddet, som hade fått många anmälningar om henne. Omsorgsministern har konstaterat att tröskeln för att ge familjerna hjälp i tid är för hög och att det är problematiskt.

Kandidatens kommentar

Vakavissa tapauksissa, kuten väkivaltatapauksissa, tulee puuttua herkemmin. Lievemmissä ongelmissa, kuten esimerkiksi huono koulumenestys tai nuoren kapinointi muilla keinoin, tulee vastuu ensisijaisesti olla vanhemmilla.

4. Åldringarna och deras anhöriga bör påföras ett större ansvar för vårdkostnaderna.

Befolkningen åldras och kostnaderna för äldreomsorgen stiger. Professorn i civilrätt Urpo Kangas har föreslagit att vuxna barn kunde förpliktas att betala för till exempel vårdplats för sina föräldrar om deras pension inte räcker till. Så är det i flera länder i Europa.

Kandidatens kommentar

Perushoito on taattava kaikille, varallisuudesta ja omaisista riippumatta. Lisäpalveluiden kustannusten vastuu voi olla vanhuksella itsellään tai hänen omaisilla.

5. Medborgarnas rätt till hälsovård är viktigare än den kommunala självstyrelsen.

Enligt grundlagen är Finland indelat i kommuner vilkas förvaltning skall grunda sig på självstyrelse för kommunens invånare. Samtidigt skall det allmänna tillförsäkra var och en tillräckliga social-, hälsovårds- och sjukvårdstjänster.

 • Kandidatens svar
 • Partiets svar

5. Framtid

1. Arbetet för att stävja klimatförändringen bör prioriteras fram om industrins konkurrenskraft.

Finlands mål på lång sikt är att minska utsläppen med minst 80 procent till år 2050. Finland försöker också avstå från kolkraft till år 2025. Klimatmålen definieras bland annat i den nya klimatlagen. http://217.71.145.20/TRIPviewer/show.asp?tunniste=RP+82/2014&base=errp&palvelin=www.eduskunta.fi&f=WORD&kieli=ru

Kandidatens kommentar

Nämä vaihtoehdot eivät välttämättä sulje toisiaan pois, mikäli keskitytään innovatiiviseen energiateollisuudeen sekä korvataan fossiilisia polttoaineita ydinvoimalla. Kasvihuonepäästöjen vähentäminen on kuitenkin ensisijaisen tärkeää.

2. Genändrade livsmedel är trygga för människan och miljön.

Genetiskt modifierade organismer är till exempel växter vars arvsmassa och egenskaper har ändrats med genteknik. Genteknik används oftast i förädlingen av soja och majs. De förses med gener som gör dem resistenta mot vissa bekämpningsmedel eller som ger motståndskraft mot vissa skadeinsekters larver.

Kandidatens kommentar

Geenimuuntelu ei tee ruoasta epäturvallista, vaan se voi jopa tehdä ruoantuotannosta tehokkaampaa, ruoasta ravitsevampaa ja siten olla ympäristölle vähemmän kuormittavaa.

3. Finland bör ta ett större ansvar för asylsökande som kommer till EU-området.

I fjol anlände 600 000 asylsökande till Europeiska unionen. Finlands andel av de asylsökande var 0,6 procent. Av unionens 28 medlemsländer tog sex emot nästan 80 procent av alla asylsökande. Över 2 500 personer drunknade eller försvann på Medelhavet då de försökte ta sig till Europa över havet i brist på lagliga flyktvägar.

Kandidatens kommentar

Verrattuna muihin maihin Suomeen tulee suhteellisen vähän turvapaikanhakijoita. Kotouttaminen ja järkevän, kestävän pakolaispolitiikan luominen on kuitenkin tärkeämpää, ennen kuin määrää kannattaa kasvattaa, ja tässä on otettava mallia valtioista, missä pakolaisperäinen maahanmuutto on onnistunut hyvin.

4. Tanken att hela Finland ska vara bebott är förlegad.

Under de drygt tio senaste åren har södra och mellersta Finland stått för den proportionellt sett största inflyttningen medan östra och norra Finland står för den största nettoförlusten. I dag koncentrerar sig befolkningsökningen så gott som helt till huvudstadsregionen.

Kandidatens kommentar

Suomessa on pinta-alaansa nähden hyvin vähän asukkaita ja tällä väestömäärällä koko maan asuttuna pitäminen on epärealistinen tavoite. Haja-asutusalueilla asuville pitää kuitenkin taata riittävät peruspalvelut.

5. Storleken på elevgrupperna i grundskolan bör begränsas i lag till till exempel 20 elever.

Lagen definierar inte storleken på undervisningsgrupperna i allmänbildningen. Det betyder att skolklassernas storlek kan variera mycket från kommun till kommun. Sedan 2010 har Undervisnings- och kulturministeriet anvisat statligt specialstöd för att minska undervisningsgrupperna i grundutbildningen. I år minskar stödet emellertid jämfört med i fjol.

Kandidatens kommentar

Pienempi ryhmäkoko on hyväksi oppimiselle, mutta lainsäädännössä täytyy ottaa huomioon esimerkiksi poikkeustilanteet ja koulujen resurssien riittävyys. Laissa säädetyllä ryhmäkoolla luultavasti olisi enemmän haittaa, kuin hyötyä.

 • Kandidatens svar
 • Partiets svar

7. Omröstningar

1. En folkomröstning bör ordnas om Finlands Natomedlemskap

Kandidatens kommentar

Kansanäänestykset kuuluvat suoraan demokratiaan. Tätä ennen kansalaisille pitää tietenkin antaa kaikki saatavilla oleva tieto siitä, mitä Nato-jäsenyys merkitsisi.

2. Ett principbeslut om ett nytt kärnkraftverk kan godkännas.

Kandidatens kommentar

Hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi ja omavaraisen energiatuotannon takaamiseksi myös ydinvoimaa on lisättävä. Luotettavan rakennuttajan valitseminen on toki tärkeää.

3. Inkomstskatten sänks jämnt i alla inkomstklasser för att stimulera ekonomin.

Kandidatens kommentar

Laskisin ennemmin arvonlisäveroja, mutta maltillinen alennus kaikissa tuloluokissa voisi olla paikallaan, mikäli se vaikuttaa positiivisesti talouteen.

4. Den förra riksdagens beslut att tillåta könsneutrala äktenskap rivs upp.

Kandidatens kommentar

Sukupuolineutraali avioliittolaki on tärkeä ihmisoikeuksia edistävä lakialoite sekä ylivoimaisesti eniten kannatusta kerännyt kansalaisaloite. Kyselyiden mukaan valtaosa suomalaisista kannattaa lakialoitetta. Ei ole ihmisoikeuksien eikä demokratian mukaista peruuttaa tätä lakialoitetta, vaan se täytyy ehdottomasti toteuttaa.

5. Försäljning av svaga viner och starköl tillåts i livsmedelsaffärer.

Kandidatens kommentar

Valtion monopoli vahvempiin alkoholijuomiin vääristää kilpailua ja asettaa pienpanimot hyvin huonoon asemaan.

6. Den obligatoriska skolsvenskan slopas.

Kandidatens kommentar

Suomen pieni ruotsinkielinen vähemmistö ei ole riittävän hyvä syy kaikkien opiskella ruotsia.

 • Kandidatens svar
 • Partiets svar

8. Din region

1. Gruvan i Talvivaara bör fortsätta som ett statligt bolag om man inte hittar andra investerare.

Kandidatens kommentar

Mikäli sijoittajia ei löydy, on toiminta mitä luultavimmin kannattamatonta.

2. Rosatom bör förpliktas att sysselsätta också lokala invånare om kärnkraftverksprojektet i Pyhäjoki blir av.

3. Bassängen i Kollaja bör byggas.

Kandidatens kommentar

Hanke on kannattamaton ja arvioitu haitalliseksi ympäristölleen.

4. Kärnkraftsplanerna betyder att förbättringen av riksväg 8 är det viktigaste vägprojektet i Uleåborgs valkrets nästa valperiod.

5. Det är klart för mycket med 29 kommuner i Norra Österbotten och åtta i Kajanaland.

6. JOKER: Vallöften är bindande.

<< Tillbaka